Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2174/17

POSTANOWIENIE
z dnia 31 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 31 października 2017 r.
w Warszawie odwołania z dnia 16 października 2017 r., wniesionego przez wykonawcę
Drager Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w postępowaniu prowadzonym przez
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

przy udziale:
A) wykonawcy Biameditek Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, zgłaszającego swoje
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego,
B) wykonawcy GE Medical System Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy Drager Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Warszawie.


….……………………….

Sygn. akt: KIO 2174/17

U z a s a d n i e n i e

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia z siedzibą w Warszawie (dalej:
„Zamawiający”), prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” na
„Dostawę fabrycznie nowych aparatów do znieczulenia ogólnego w liczbie 19 st. Pakiet I”. Nr
referencyjny: ZZP-208/17.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej z dnia 6 października 2017 r. pod numerem: 2017/S 192-392999. W tej samej
dacie, na stronie internetowej: www.zzpprzymz.pl, została zamieszczona Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ” lub „specyfikacja”).

W dniu 16 października 2017 r. wykonawca Drager Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Bydgoszczy (dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie
wobec treści postanowień ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji, sformułowanych w sposób
naruszający przepisy Pzp.
Odwołujący zarzucał Zamawiającemu, iż podejmując ww. czynności, naruszył
następujące przepisy:
1. art. 29 ust. 3 Pzp, przez opisanie przedmiotu zamówienia, w sposób wskazujący na
aparaty do znieczulania dostarczane przez konkretnego wykonawcę, tj. firmę GE
(aparaty Carestation 6xx producent: GE), tym samym doprowadzając do
nieuzasadnionego uprzywilejowania firmę GE i wyeliminowania pozostałych
wykonawców zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. art. 29 ust. 2 Pzp, przez określenie w opisie przedmiotu zamówienia parametrów
techniczno- eksploatacyjnych aparatów do znieczulania z monitorami, opisanych w
załączniku nr 2 do oferty w sposób utrudniający uczciwą konkurencję;
3. art. 7 ust. 1 Pzp, przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia w
sposób, który nie zapewnia zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania
wykonawców oraz zasad proporcjonalności i przejrzystości.

W związku z powyższymi zarzutami Odwołujący wnosił o:
1. uwzględnienie odwołania;
2. nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu
przez:
a) zmianę zapisów: Aktualny zapis siwz. Żądamy zmiany zapisu na: 11. wyposażony
w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria wyposażony w blat do
pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria 13. wbudowane oświetlenie blatu
typu LED z regulacją natężenia światła wbudowane oświetlenie blatu typu LED z
regulacją natężenia światła lub oświetlenie blatu za pomocą lamki na elastycznym
ramieniu pozwalającą na odpowiednie ukierunkowanie światła 24. układ
oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu
o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera
C02 układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji
pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności 4,0 L lub mniejszej wraz z
pojemnikiem absorbera C02 25. możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy
wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu,
stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi, pochłaniacz C02 ze
zbiornikiem na skroploną parę wodną możliwość stosowania zamiennego
pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia, zbiorniki
jednorazowe wymieniane bez rozszczelnienia układu, bez użycia narzędzi,
pochłaniacz C02 ze zbiornikiem na skroploną parę wodną lub podgrzewany
system oddechowy minimalizujący ilość skroplin w układzie 33. możliwość
prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji
mechanicznej przy pomocy dźwigni możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej
natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni lub
przycisków z poziomu respiratora 34. tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC tryb
wentylacji ciśnieniowo zmienny PC 35. tryb wentylacji objętościowo zmienny PC
tryb wentylacji objętościowo zmienny VC 37. precyzyjny wyzwalacz przepływowy
z precyzyjną regulacją czułości min. od 0,2 1/min -10 1/min. precyzyjny
wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0,31/min - 10
1/min. 38. zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H20 zakres PEEP min. od 4 do 20
cm H20 42. zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja
objętościowa lub ciśnieniowa Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do
1400 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa 46. alarm niskiej pojemności
minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i
dolnym) Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV i C02 np. podczas indukcji

znieczulenia alarm niskiej pojemności minutowej MV lub objętości oddechowej TV
z regulowanymi progami (górnym i dolnym) 62. kompatybilność modułu
gazowego pomiędzy aparatem i monitorem kompatybilność modułu gazowego
pomiędzy aparatem i monitorem lub moduł gazowy wbudowany w aparat 63.
pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie - objętość ciśnienie -
przepływ przepływ - objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i
zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. Pomiar z
wyświetlaniem podatności dróg oddechowych pomiar i obrazowanie spirometrii
minimum pętli: ciśnienie - objętość przepływ - objętość Możliwość zapisania i
zapamiętania pętli referencyjnej. Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg
oddechowych 65. ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji
i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli.
Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej
wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) Ekran respiratora
umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego
położenia w poziomie i pod kątem ekran kolorowy do prezentacji parametrów
wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 12”. Rozdzielczość minimum 800 x
600 pikseli. Ekran wbudowany lub na ramieniu 66. sterowanie poprzez pokrętło,
przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy sterowanie
poprzez pokrętło, przyciski lub ekran dotykowy pokrętło i przyciski 67. możliwość
indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora
możliwość indywidualnego konfigurowania minimum trzech stron ekranu
respiratora 76. wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników
1,01 z wymiennymi wkładami wbudowany lub zintegrowany ssak injectorowy, dwa
pojemniki o pojemności max 1,0 1 z możliwością stosowania wkładów
wymiennych 86. dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i
innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez
personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic
alarmowych), dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i
innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez
personel min. 15 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic
alarmowych). 87. sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla
zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki
pod port USB oraz skanera kodów kreskowych sterowanie poprzez pokrętło,
przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Możliwość
podłączenia klawiatury i myszki pod port USB 108. komplet wielorazowych
mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym - (3 różne

rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych
pacjentów komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z
kablem połączeniowym - (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz
mankiet dla otyłych pacjentów 110. możliwość rozbudowy o pomiar głębokości
znieczulenia metodą BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z
monitora funkcji życiowych możliwość rozbudowy o pomiar głębokości
znieczulenia metodą BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z
monitora funkcji życiowych lub za pomocą dodatkowego urządzenia łączonego z
oferowanym monitorem w sposób zapewniający przekazywanie wyników
pomiarów do monitora, w celu wyświetlania ich na ekranie w specjalnie
przygotowanym polu parametrów głębokości znieczulenia i zapisywania w
trendach razem z innymi danymi pochodzącymi z monitora 112. pomiar
zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji
życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych Wizualizacja
czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora Komunikat o ustępowaniu
zwiotczenia na ekranie monitora pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu
pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie
wielorazowy mechanosensor dla dorosłych, lub realizowany za pomocą
dodatkowego monitora, połączonego z ofererowanym systemem monitorowania
w sposób zapewniający przesyłanie danych z tego monitora do oferowanego
systemu monitorowania w celu wyświetlania ich na ekranie, w specjalnie
przygotowanym polu parametrów NMT i zapisywania w trendach razem z innymi
danymi pochodzącymi z monitora. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF
na ekranie monitora
b) usunięcie punktów: 19. dodatkowy przepływomierz zbiorczy świeżych gazów –
mechaniczny. Żądamy usunięcia zapisu jako charakterystycznego dla tej klasy
aparatu GE 75. automatyczny test szczelności parowników z zapisem wyniku
testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia
Żądamy usunięcia zapisu jako charakterystycznego dla aparatu GE 113. pomiar
bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany
reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki
przeciwbólowe. Żądamy usunięcia zapisu jako charakterystycznego dla monitora
GE
3. nakazanie Zamawiającemu przedłużenia terminu składania ofert jeżeli okaże się to
niezbędne.

W dniu 19 października 2017 r. do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego przystąpił wykonawca GE Medical System Polska Sp. z o. o. z siedzibą w
Warszawie. Natomiast w dniu 20 października 2017 r. do postępowania odwoławczego po
stronie Odwołującego przystąpił wykonawca Biameditek Sp. z o. o. z siedzibą w
Białymstoku.

W dniu 23 października 2017 r. do Izby, w formie elektronicznej, wpłynęło pismo,
zawierające odpowiedź na odwołanie, w którym Zamawiający oświadczył, że uwzględnia w
całości zarzuty postawione w odwołaniu.
W dniu 24 października 2017 r. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy
rozpoznawaniu odwołań (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 964 ze zm.) wykonawca GE Medical
System Polska Sp. z o. o. został wezwany do złożenia oświadczenia w przedmiocie
wniesienia sprzeciwu co do uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu.
W piśmie z dnia 30 października 2017 r. wykonawca GE Medical System Polska Sp.
z o. o. złożył oświadczenie, że nie wnosi sprzeciwu co do uwzględnienia przez
Zamawiającego w całości zarzutów postawionych w odwołaniu.

Wobec powyższego, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 3 Pzp, należało
postępowanie umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba wzięła pod uwagę fakt,
że uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy. W tych
okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt 2 lit b) Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 2 lit.
a) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238) – Izba postanowiła znieść
wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i orzec o dokonaniu zwrotu Odwołującemu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

……………………….