Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 2175/17

POSTANOWIENIE

z dnia 24 października 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Ernest Klauziński

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w dniu 24 października 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 16 października 2017 r. przez wykonawcę
Keller Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 172, 05-850 Ożarów Mazowiecki w postępowaniu
prowadzonym przez zamawiającego Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Wrocławiu, Al. J. Matejki 5, 50-333 Wrocław, przy udziale:
A. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ETP Spółka
Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Lider Konsorcjum) oraz DABI SM BUDNY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą
w Ligocie zgłaszającego zgłaszających swoje przystąpienie do postępowania
odwoławczego o sygn. akt: KIO 2175/17 po stronie zamawiającego


postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Keller Polska Sp. z o.o. kwoty 9 000 zł 00 gr (słownie: dziewięć tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu;

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915, 1146 i 1232) na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu.
Przewodniczący: ………………………………

Sygn. akt: KIO 2175/17U z a s a d n i e n i e


Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 15 września 2017 r. pod numerem 589271-N-2017.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U.), zwanej dalej w skrócie Pzp.


Izba ustaliła, że 16 października 2017 r. wykonawca Keller Polska Sp. z o.o. złożył
odwołanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu
nieograniczonego, pod nazwą „Zbiornik Przeworno – remont zapory czołowej,
gm. Przeworno”, znak sprawy W-ME.3520.23.2017.
Odwołanie w imieniu Odwołującego zostało wniesione przez pełnomocnika, którym jest J.
W. – C.. Do odwołania Odwołujący załączył pełnomocnictwo
oraz informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, z których
to dokumentów wynika przedmiotowe pełnomocnictwo.
W dniu 20 października 2017 r. Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej
informację o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
oraz przesłał ją Odwołującemu i Przystępującemu.
Odwołujący, reprezentowany przez tego samego pełnomocnika, wycofał odwołanie przed
otwarciem rozprawy, w dniu 23 października 2017 r. Wobec ustalenia, że odwołujący wycofał
skutecznie odwołanie, Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp. Wobec tego
Odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego przez niego na rachunek Urzędu
Zamówień Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 9 000 zł 00 gr
(słownie: dziewięć tysięcy złotych zero groszy).

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania
wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania (Dz. U. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 47).
Przewodniczący: ………………………………