Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2310/17
POSTANOWIENIE
z dnia 13 listopada 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestników w dniu 13
listopada 2017 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 2 listopada 2017 r. w przez wykonawcę: Kadimex S.A. z siedzibą w
Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: 2 Regionalną Bazę
Logistyczną z siedzibą w Warszawie, zgłaszający przystąpienie do postępowania
odwoławczego wykonawcy:
A. Delta Service S. E., I. K., R. W. Sp. j. z siedzibą w Zielonce
B. „Fire Max” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- wobec cofnięcia odwołania przed otwarciem rozprawy

postanawia:

1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: Kadimex S.A. z siedzibą w Warszawie, kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) stanowiącej 90% uiszczonego wpisu od
odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący: …………………….

Sygn. akt: KIO 2310/17
U z a s a d n i e n i e

Przed otwarciem rozprawy oświadczeniem złożonym pismem z 9 listopada 2017 r.
odwołujący wykonawca: Kadimex S.A. z siedzibą w Warszawie - cofnął odwołanie wniesione
do Prezesa Izby w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego - 2 Regionalną Bazę
Logistyczną z siedzibą w Warszawie.
W tym stanie rzeczy Izba, na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień
publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze, orzekając w formie postanowienia na
podstawie art. 192 ust. 1 zd. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
O kosztach postępowania rozstrzygnięto na podstawie art. 192 ust. 9 oraz art. 187 ust. 8 zd.
2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przewodniczący: ……………………