Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2348/17
WYROK
z dnia 21 listopada 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman
Protokolant: Piotr Cegłowski
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2017 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7 listopada 2017 r. przez
konsorcjum: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (...) (lider), 2) I. S. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (...), 3)
I. S. P. Sp. z o.o., (...), 4) E. Sp. z o.o., (...), w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonym przez zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy,
(...),

orzeka:
1. Oddala odwołanie.
2. Kosztami postępowania obciąża odwołującego - konsorcjum: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp.
k., (...) (lider), 2) I. S. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (...), 3) I. S. P. Sp. z o.o., (...), 4) E. Sp. z o.o.,
(...),
2.1. zalicza na poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego: -
konsorcjum: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (...) (lider), 2) I. S. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (...), 3)
I. S. P. Sp. z o.o., (...), 4) E. Sp. z o.o., (...), tytułem wpisu od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Zamościu.

Przewodniczący:

……..………………

Sygn. akt: KIO 2348/17
U z a s a d n i e n i e:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego pod nazwą: „Usługi
całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowane przez
SUFO w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na zaopatrzeniu gospodarczym w
32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Z.” (Nr ogłoszenia 2017/S 144-298363 z
29.07.2017r.), w dniu 7 listopada 2017 r. zostało wniesione w postaci pisemnej odwołanie
przez konsorcjum firm: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., 2) I. S. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., 3) I. S. P.
Sp. z o.o. - z siedzibą we W., 4) E. Sp. z o.o. z siedzibą w W.(2) (dalej zwanym także
„odwołującym” lub „konsorcjum I.”) - wobec czynności wykluczenia odwołującego z
postępowania w części od 1 do 8 zamówienia, o której to czynności odwołujący został
powiadomiony 31 października 2017 r. W kopii odwołanie przekazano zamawiającemu z
zachowaniem terminu ustawowego.
Izba nie stwierdziła podstaw do odrzucenia odwołania w oparciu o art. 189 ust. 2
ustawy Pzp.
Na wezwanie zamawiającego z dnia 8 listopada 2017 r. przystąpienia do
postępowania odwoławczego w trybie art. 185 ustawy Pzp nie złożył żaden wykonawca.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu: 32 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu z
siedzibą w Z. naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej „ustawą Pzp,” tj.:
1) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie zasad
zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców przy ocenie
złożonych wniosków o dopuszczenie do postępowania,
2) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo zamówień publicznych w związku z art. 23 ust. 1,
art. 26 ust. 3 i art. 131e ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez
wykluczenie odwołującego,
3) art. 51 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez zaniechanie przez
zamawiającego zaproszenia odwołującego do złożenia oferty.
W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wnosił o:
1) nakazanie zamawiającemu uchylenia zaskarżonych czynności wykluczenia
odwołującego w części od 1do 8 zamówienia,
2) nakazanie zamawiającemu dokonania ponownej oceny wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu i zaproszenie odwołującego do złożenia oferty w przedmiotowym
postępowaniu.

W uzasadnieniu zgłoszonych zarzutów i żądań odwołujący powołał się na interes w
złożeniu odwołania, ponieważ w razie jego uwzględnienia zostanie zaproszony przez
zamawiającego do złożenia oferty, która to może zostać uznana za najkorzystniejszą w
postępowaniu.
Odwołujący utrzymywał, że został wykluczony z naruszeniem przepisu art. 24 ust. 1
pkt. 12 ustawy prawo zamówień publicznych w związku z art. 131e ust 1 pkt. 1 tej ustawy.
Zamawiający w uzasadnieniu czynności wykluczenia wskazał, że odwołujący na podstawie
przepisu art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (t.j.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w powiązaniu z Rozdziałem VI, X Opisu sposobu przygotowania
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z wyjaśnieniem zawartym w
piśmie nr 6899/17 z dnia 28.08.2017r. został wezwany dnia 21 września 2017r. do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień, oświadczeń i dokumentów,
określonych w Rozdziale VI Opisu w terminie do dnia 27 września 2017r. Według
zamawiającego wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie wskazał w części nr 1-8 w
odniesieniu do członka konsorcjum firmy E. Sp. z o.o. - w wykazach osób skierowanych do
realizacji zamówienia - Kierownika przedsiębiorcy oraz nie przedłożył wymaganego
zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art.
19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1167 z późn. zm.). W ocenie zamawiającego, odwołujący
nie wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania
potencjałem osobowym określonym w Rozdziale VI Opisu.
Odwołujący nie zgodził się z powyższym rozstrzygnięciem. Podnosił, iż na podstawie
przepisu art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych - jeżeli wykonawca nie złożył
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania.
Odwołujący argumentował, że z brzmienia wskazanego wyżej przepisu wynika, iż
wezwanie do uzupełnienia dokumentów jest obowiązkiem, a nie dobrą wolą i przywilejem
zamawiającego. Wezwanie kierowane do podmiotów ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego nie może być jednak dowolne. Zarówno w doktrynie, jak i
orzecznictwie KIO podkreśla się, iż wezwanie to musi być precyzyjne i dokładnie wskazywać

zarzuty kierowane przez zamawiającego wobec przedłożonych przez wykonawców
dokumentów. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny treść wezwania nie może prowadzić do
sytuacji, w której wykonawca zmuszony będzie domniemywać, w jakim zakresie ma zostać
dokonane uzupełnienie, dlatego też w wezwaniu zamawiający musi wskazać, jakich
wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25
ust 1, wykonawca nie złożył lub złożył z błędami, a także na czym polega błąd w tych
oświadczeniach lub dokumentach. Treść wezwania nie może bowiem prowadzić do sytuacji,
w której wykonawca zmuszony będzie domyślać się, w jakim zakresie ma zostać dokonane
uzupełnienie. Precyzyjne i zrozumiałe dla wykonawcy wezwanie jest istotne z uwagi na fakt,
iż art. 26 ust 3 ustawy prawo zamówień publicznych zezwala na jednokrotne wzywanie
wykonawcy do złożenia tego samego dokumentu, i w jednokrotnie wyznaczonym terminie.
Mając powyższe na względzie, odwołujący podnosił, iż zamawiający nigdzie w treści
wezwania z dnia 21 września 2017r. nie zażądał od odwołującego danych o Kierowniku
przedsiębiorcy od każdego z konsorcjantów.
Zdaniem odwołującego, w kontekście późniejszego pisma zamawiającego z
uzasadnieniem wykluczenia odwołującego z postępowania trudno uznać, iż skierowane
przez zamawiającego wezwanie było sporządzone w sposób precyzyjny i dokładny.
Odwołujący zaznaczał, że sytuacja, w której podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, działając w zaufaniu do wezwania zamawiającego i odnosząc się do
podniesionych przez niego kwestii, zostaje wykluczony z postępowania z uwagi na to, iż nie
uzupełnił dokumentów - w zakresie błędu, o którym go nie poinformowano, jest
niedopuszczalna i nie może mieć miejsca. Takie działanie zamawiającego narusza nie tylko
art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, ale i art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy prawo
zamówień publicznych, oraz art. 7 ust. 1 tej ustawy. Nie można mówić o równym traktowaniu
wykonawców, oraz zachowaniu uczciwej konkurencji, kiedy zamawiający do jednego z
wykonawców kieruje wezwanie nieprecyzyjne i wprowadzające w błąd oraz nie znajdujące
potwierdzenia w warunkach określonych uprzednio w ogłoszeniu lub SIWZ.
Odwołujący przywołał orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, wyrok KIO z dnia z
dnia 23 kwietnia 2012 r., sygn. akt: KIO 732/12, w którym stwierdzono iż: „Podkreślić należy,
że wezwanie kierowane do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp powinno
precyzyjnie wskazywać stwierdzone braki i żądany zakres uzupełnienia, tylko wtedy możliwe
będzie prawidłowe zastosowanie się do wezwania.” W wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r.
sygn. akt: KIO 4/13 wskazano, że: „Wezwanie do uzupełnienia powinno w sposób jasny,
jednoznaczny i precyzyjny wskazywać, jakiego warunku udziału w postępowaniu wykonawca
nie spełnia i z jakich przyczyn.” Podobne stanowisko KIO zajęła w wyroku z dnia 4 sierpnia
2010 r. sygn. akt: KIO/UZP 1551/10 „Zamawiający kierując do wykonawcy wezwanie na

podstawie art. 26 ust 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest precyzyjnie
wskazać, dlaczego uważa załączone do oferty dokumenty za wadliwe oraz określić zakres
uzupełnienia.”
Odwołujący podkreślił, iż z treści przedmiotowego pisma z dnia 21 września 2017r.
wynika wyłącznie stwierdzenie zamawiającego, że odwołujący ujął w wykazie osób pana S.
G., i że brak jest wskazania Kierownika przedsiębiorcy każdego z konsorcjantów.
Zamawiający w wezwaniu nie zażądał jednak zaświadczenia o odbyciu szkolenia dla
kierownika każdego z konsorcjantów, lecz dla każdego Kierownika przedsiębiorcy
wchodzącego w skład konsorcjum wykazanego w wykazie.
Odwołujący przekonywał, że taka treść wezwania zamawiającego ma zasadnicze
znaczenie dla oceny sytuacji, bowiem odwołujący w Wykazie osób, który złożył wraz z
wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie podał Kierownika przedsiębiorcy
„E.”, lecz tylko kierownika tych spółek grupy kapitałowej I., które to - zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego, określonym dla podmiotów
występujących wspólnie - potwierdzały spełnianie tegoż warunku i - zgodnie z zawartą
umową konsorcjum - miały następnie być odpowiedzialne za przetwarzanie informacji
niejawnych oraz ich ochronę w związku z realizacją zamówienia na rzecz zamawiającego.
Zdaniem odwołującego, przedstawił on dla tych przedsiębiorców właściwe
zaświadczenie dla pana S. G. Reasumując, podkreślił, iż zamawiający nie wezwał do
uzupełnienia zaświadczenia Kierownika przedsiębiorcy od każdego z członków konsorcjum.
Warunek udziału w zakresie wykazania osób do realizacji przedmiotu zamówienia - zgodnie
z Opisem - miał być spełniony wspólnie przez wszystkich konsorcjantów.
Odwołujący dokonując na gruncie przepisu art. 23 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych analizy warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego,
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia doszedł do przekonania, że
warunek ten może spełniać jeden z konsorcjantów albo niektórzy z konsorcjantów - w tym
przypadku spółki z grupy kapitałowej I., co w konsekwencji skutkowało decyzją o wskazaniu
ich Kierownika przedsiębiorcy w Wykazie osób. Odwołujący zaznaczał, że członkowie
konsorcjum mogą w sposób naturalny łączyć swój potencjał osobowy w celu wspólnego
ubiegania się o uzyskanie zamówienia publicznego. W rezultacie zauważył, iż odwołującemu
zależało na uzyskaniu zamówienia publicznego, w związku z czym nie miał interesu w
nieuzupełnieniu dokumentów (o czym świadczy to, iż w zakresie błędów, które zamawiający
prawidłowo wskazał, odwołujący udzielił wyjaśnień i przedłożył odpowiednie dokumenty,
które zostały przyjęte). Podkreślał, że otrzymując od zamawiającego konkretne wskazanie,
dotyczące błędów w przedłożonych wraz z ofertą dokumentach, trudno jednak wymagać,
aby odwołujący miał na własną rękę rozważać, czy zamawiający nie kwestionuje tych

dokumentów z jakichś jeszcze innych, nieujawnionych powodów lub kwestionuje inne, niż
wskazane w wezwaniu dokumenty lub oświadczenia. Dla odwołującego jasnym było, że
sformułowanie, zawarte w wezwaniu, a dotyczące uzupełnienia zaświadczenia o odbyciu
szkolenia „dla każdego Kierownika przedsiębiorcy wchodzącego w skład konsorcjum
„wykazanego w wykazie”, oznacza, że ma on uzupełnić stosowne zaświadczenia tylko za
tych kierowników przedsiębiorcy, których wykonawca zamieścił w złożonym przez siebie
„Wykazie osób”.
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 14 listopada 2017 r. wnosił o:
1. oddalenie odwołania w całości jako całkowicie niezasadnego;
2. obciążenie kosztami postępowania odwołującego.
Zamawiający nie zgodził się z zarzutami odwołującego o naruszeniu art. 7 ust. 1 i 3;
art. 24 ust. 1 pkt 12 w związku z art. 23 ust. 1, art. 26 ust 3 i art. 131 e ust.1, i art. 51 ust. 1
ustawy - Prawo zamówień publicznych. Stwierdził, że” „przygotował i przeprowadził
przedmiotowe postępowanie zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp - w sposób zapewniający
zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami
proporcjonalności i przejrzystości, formułując zarówno w Rozdziale III.1.4.; III.2.3.
Ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa opublikowanego w
Dzienniku Urzędowym UE pod nr 2017/S 144-298363 z dnia 29.07.2017r, jak również w
Rozdziałach VI i X Opisu Sposobu Przygotowania Wniosku o Dopuszczenie do Udziału w
Postępowaniu - zwanym dalej „Opisem" wraz z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie nr
6899/17 z dnia 28.08.2017r. i opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego
warunki, którym podlega realizacja zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu,
zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa informacji, poprzez posiadanie przez Wykonawcę
zdolności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone", zgodnie z
ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1167 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej UOIN. Zgodnie z art. 54 ust. 10 UOIN:
„Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany spełnić wymagania ustawy w
zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", z wyjątkiem wymogu
zatrudnienia pełnomocnika ochrony, jeżeli wykonuje umowę związaną z dostępem do tych
informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego
obiektach". Zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2 UOIN, oznacza to, że Kierownik Przedsiębiorcy - w
rozumieniu art. 2 ppkt 14 UOIN, musi posiadać zaświadczenie o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych. Zamawiający w warunku udziału w postępowaniu
dotyczącym kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych w zakresie dysponowania
potencjałem osobowym - Rozdział III.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu; Rozdział VI pkt.2 ppkt.3
lit.C, lit.b) Opisu - określił: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

dysponuje osobami niżej wymienionymi, które posiadają uprawnienia - w zakresie dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone", zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych -aktualne poświadczenie bezpieczeństwa
upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE"
lub pisemne upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust 4 pkt 1) ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późniejszymi
zmianami) wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, w tym: Kierownikiem przedsiębiorcy - w rozumieniu art. 2 ppkt 14 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, który na mocy art. 54 ust. 10 w/w
ustawy, który winien zapewnić ochronę informacji niejawnych, tj.: winien posiadać co
najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
wydane na podstawie art. 19 UOIN. Zgodnie z art. 2 pkt 14 UOIN kierownikiem
przedsiębiorcy jest - członek jednoosobowego zarządu lub innego jednoosobowego organu
zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ albo członek lub członkowie
tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia funkcji kierownika
przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten organ lub
jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy są
wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy
prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki
komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta osoba;
za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub zarządcę
ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; Kierownik przedsiębiorcy jest kierownikiem
jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów w/w ustawy". W Rozdziale X pkt. 7 ppkt 1)
Opisu Zamawiający wskazał dokumenty, jakie Odwołujący winien dołączyć do „Wykazu osób
skierowanych do realizacji zamówienia" zwanym dalej „Wykazem", w tym dla: Kierownika
przedsiębiorcy - zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 14 UOIN.
Po weryfikacji dokumentów Odwołującego złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu, Zamawiający stwierdził, iż w Wykazie ujęto jednego Kierownika
przedsiębiorcy Pana S. G., jednakże z powodu nie złożenia przez Odwołującego aktualnego
odpisu z właściwego rejestru, w tym przypadku - KRS, dla wszystkich członków konsorcjum,
Zamawiający nie miał możliwości ustalenia, czy wskazana osoba spełnia wymagania
określone w art. 2 ppkt 14 UOIN oraz czy jest Kierownikiem przedsiębiorcy każdego z
członków konsorcjum. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 26
ust. 3 Pzp, pismem nr 7647 z dnia 21.09.2017r. wezwał Odwołującego do złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI
Opisu i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia tych warunków, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 27.09.2017r. Odwołujący w odpowiedzi
na wezwanie, pismem (…) z dnia 27.09.2017r. - w części poprawnie złożył, uzupełnił
oświadczenia i dokumenty i udzielił wyjaśnień, za wyjątkiem: wskazania - w wykazach osób
skierowanych do realizacji zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI
NR 3, CZĘŚCI NR 4, CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8 -
kierownika przedsiębiorcy członka konsorcjum E. Sp. z o.o., (...) oraz nie przedłożył
wymaganego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 14UOIN.
W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca przedstawił „Wykazy", w których nie wskazał
ponownie Pana S. G. - pominął go. Wskazał tylko Kierownika Przedsiębiorcy
podwykonawcy: P. C. A. S. Z., (...). Do odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego,
Odwołujący dołączył do wykazów:
- zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla
pana S. G. oraz Pana C. P.;
- Uchwałę Zarządu I. S. P. Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" I. S. P. Sp. z o. o. - Pana S. G.;
- Uchwałę Zarządu S. P. Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce: I. P. S. P. Sp. z o. o. Sp. k. - Pana S. G.;
- Uchwałę nr 1 Zarządu S. P. Sp. z o.o. z siedzibą we W. z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie: powołania nowego „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce ISP S. P. Sp. z o.o. Sp. k.
- Pana S. G.;
- Uchwałę nr 2 Zarządu S. P. Sp. z o.o. z siedzibą we W. z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie: powołania nowego „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce IPSP S. P. Sp. z o. o. Sp.
k.- Pana S. G..
W związku z tym, że w zakresie CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3, CZĘŚCI NR 4,
CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8, nie wskazano kierownika
przedsiębiorcy członka konsorcjum: E. Sp. z o. o., (...) oraz nie przedstawiono dla niego
wymaganego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. póz. 1167 z późniejszymi zmianami),
Odwołujący nie wykazał, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, określony przez
Zamawiającego w Rozdziale III.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu oraz w Rozdziale VI pkt. 2
ppkt. 3 lit. C, lit. b) OPISU dotyczący dysponowania potencjałem osobowym - Kierownikiem
przedsiębiorcy - w rozumieniu art. 2 ppkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie

informacji niejawnych - na mocy art. 54 ust. 10 w/w ustawy, który winien zapewnić ochronę
informacji niejawnych, posiadającym co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN. Tym samym nie
może ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) w powiązaniu z
art. 131e ust. 1 pkt 1) Pzp, wykluczył Odwołującego z postępowania o udzielenie
zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakim jest przedmiotowe
postępowanie w zakresie CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3, CZĘŚCI NR 4,
CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8. W ocenie Zamawiającego,
wskazanie przez Odwołującego w treści odwołania, (iż:„...w Wykazie osób, który złożył wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, nie podał kierownika
przedsiębiorcy E., lecz tylko kierownika tych spółek GK I., które to - zgodnie z warunkiem
udziału w postępowaniu w zakresie potencjału osobowego, określonym dla podmiotów
występujących wspólnie - potwierdzały spełnienie tegoż warunku i zgodnie z umową
konsorcjum miały następnie być odpowiedzialne za przetwarzanie informacji niejawnych oraz
ich ochronę..." - jest bezwzględnie sprzeczne z warunkami udziału w przedmiotowym
postępowaniu, co Zamawiający wykazał powyżej. Ponadto podnieść należy, iż Zamawiający,
co jest zgodne z art. 23 ust. 4 Pzp, nie żądał od Odwołującego umowy konsorcjum,
natomiast wymagał w Rozdziale X ust. 1 pkt 2) „Opisu", by w przypadku wspólnego
ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia wszystkie osoby skierowane do
realizacji zamówienia posiadały uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa osobowego,
określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z
2016 r., poz. 1167 z późniejszymi zmianami).
Przedstawiona przez Odwołującego argumentacja, zmierzająca do wykazania, że dla
konsorcjanta: E. Sp. z o. o., (...) - Odwołujący nie miał obowiązku przedłożyć dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania
potencjałem osobowym, określonego w Rozdziale III.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu oraz w
Rozdziale VI Opisu, nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji prowadzonego
postępowania. Zarówno z treści Ogłoszenia o zamówieniu, jak i Opisu jednoznacznie wynika
obowiązek złożenia, co najmniej zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych przez kierowników każdego z konsorcjantów. Wobec niedopełnienia
tego obowiązku przez Odwołującego przy składaniu wniosku o dopuszczenie do udziału w
przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający wezwał Odwołującego do uzupełnienia wniosku
w tym zakresie. W tym miejscu stwierdzić należy, że Odwołujący prawidłowo odczytał i
zrozumiał treść wezwania Zamawiającego dotyczącego uzupełnienia dokumentów
dotyczących Kierownika przedsiębiorcy. Bowiem, w odpowiedzi na wezwanie, złożył w
uzupełnieniu zaświadczenie o przeszkoleniu pana S. G. oraz Pana C. P. Dołączył również 4

uchwały zarządów spółek - konsorcjantów w sprawie powołania nowego „Kierownika
Przedsiębiorcy" - P. S. G. Natomiast pominął całkowicie i nie przedstawił żadnego z
wymaganych dokumentów w tym zakresie dla konsorcjanta: E. Sp. z o.o., (...). Jest to
ewidentny brak, powstały wyłącznie z przyczyn leżących po stronie Odwołującego, będący
wynikiem niestarannego przygotowania dokumentów przez Odwołującego.”
Izba dopuściła i przeprowadziła dowody z ogłoszenia o zamówieniu, postanowień
Opisu sposobu sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z
wyjaśnieniami, protokołu postępowania z załącznikami, wniosku odwołującego, z wezwania
odwołującego i odpowiedzi w sprawie uzupełnienia dokumentów oraz z powiadomienia o
wykluczeniu odwołującego z postępowania, w części 1-8 zamówienia.
Ponadto, Izba rozważyła stanowiska stron, przedstawione w złożonych pismach oraz
do protokołu rozprawy.
Rozpatrując sprawę w granicach zarzutów odwołania, jak nakazuje art. 192 ust. 7
ustawy Pzp Izba ustaliła, co następuje.
Z akt postępowania przetargowego udostępnionych przez zamawiającego na
wezwanie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wynika następujący stan faktyczny, którego
strony nie kwestionowały, ani nie wnosiły o jego uzupełnienie.
Zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz Opisem sporządzenia wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu - prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, przedmiot
zamówienia obejmuje „Usługi całodobowej ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i
mienia realizowane przez SUFO w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na
zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Z.
Ogłoszenie Nr 2017/S 144-298363 z dnia 29 lipca 2017r.), podaje:
Sekcja II i Rozdział II Opisu przygotowania wniosku: Przedmiot zamówienia II.1) Opis
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Kategoria usług: nr 4: Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i
ochroniarskiej. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi całodobowej ochrony
terenów, obiektów, urządzeń oraz osób i mienia realizowanej przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w jednostkach i instytucjach wojskowych będących na
zaopatrzeniu gospodarczym w 32 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Z w zakresie 8
(ośmiu) części, w tym w szczególności: świadczenie usługi całodobowej ochrony w systemie
zmianowym w dni robocze, świąteczne i wolne od pracy przez kwalifikowanych, uzbrojonych,
jednolicie umundurowanych pracowników ochrony fizycznej Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO). Usługa polega na realizacji w formie stałej i bezpośredniej

ochrony fizycznej terenów, obiektów, urządzeń, monitorowaniu alarmów z wykorzystaniem
oddalonych centrów monitorowania, a także ochronie osób i mienia oraz utrzymania
porządku publicznego w kompleksach wojskowych jednostek i instytucji wojskowych
będących na zaopatrzeniu 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Z. (…)
II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak. Oferty można składać w odniesieniu do
wszystkich części
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: Szacunkowa wartość bez VAT: 7 021 848,54 PLN
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji. Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia
zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Ł.
1) Krótki opis. Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony
Dowódcy Jednostki Wojskowej 3533 (JW 3533) w S., w tym: (…)
Część nr: 2 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. H.
1) Krótki opis. Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych Dowódcy Jednostki
Wojskowej 4055 (JW 4055) w H., w tym: (…)
Część nr: 3 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Z. i m. S.(2)
1) Krótki opis Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony
Komendantowi 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczemu (32 WOG) w Z., w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. (…) w Z. oraz obiekt Klubu Jednostki Wojskowej 3391 w Z.
przy ul. (…);
b) kompleks wojskowy w miejscowości S.(2);
c) obiekt Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w Z. przy ul. (…). (…)
Część nr: 4 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. C. i m. S.(3)
1) Krótki opis Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony
Dowódcy Jednostki Wojskowej 1230 (JW 1230) w C., w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. (…) w C.;
b) kompleks wojskowy przy ul. (…) w C.;
c) kompleks wojskowy w miejscowości S.(3);

d) obiekt Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU) w C. przy ul. (…).
Część nr: 5 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. (…) i ul. (…) w
m. L.
1) Krótki opis Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony
Szefowi Rejonowego Zarządu Infrastruktury (RZI) w L., w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. (…) w L.;
b) obiekt Klubu Żołnierskiego przy ul. (…) w L.
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. (…) w m. L.
1) Krótki opis Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksach wojskowych podległych w zakresie ochrony
Dowódcy Batalionu Dowodzenie Wielonarodowej Brygady (bdow WB) w L., w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. (…) w L.;
b) kompleks wojskowy przy ul. (…) w L.;
c) kompleks wojskowy przy ul. (…) w L.;
d) kompleks wojskowy przy ul. (…) w L..
Część nr: 7 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych przy ul. (…) w m. L.
1) Krótki opis Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w zakresie ochrony
Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW) w L., w tym:
a) kompleks wojskowy przy ul. (…) w L..
Część nr 8.
Część nr: 8 Nazwa: Usługi ochroniarskie SUFO obiektów wojskowych w m. Głusiec
k/Dęblina 1) Krótki opis Obejmuje usługi ochrony osób i mienia realizowane przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne w kompleksie wojskowym podległym w
zakresie ochrony Komendantowi 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczemu (32 WOG) w Z.,
w tym:
a) kompleks wojskowy w miejscowości G. k/D.
Sekcja III Ogłoszenia: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie: konsorcjum, spółka cywilna.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w
zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Wykonawca i podwykonawcy zobowiązani są do zachowania poufnego charakteru informacji
niejawnych znajdujących się w ich posiadaniu lub z którymi zapoznają się w trakcie realizacji
zamówienia lub po jego zakończeniu, zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych.
Zamawiający ma prawo do zweryfikowania lub odsunięcia pracowników Wykonawcy,
podwykonawcy, którzy mają brać udział w realizacji zamówienia, zarówno na etapie
prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie
realizacji umowy, jeżeli wymaga tego ochrona podstawowych interesów państwa albo jest to
konieczne w celu podniesienia bezpieczeństwa realizacji zamówienia;
posiadanie zdolności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„ZASTRZEŻONE”, zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r., poz. 1167), zwaną dalej „UOIN”, z wymogiem
dysponowania pionem ochrony informacji niejawnych, oraz:
a) kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną odpowiedzialną za rejestrowanie,
przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”, zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie
z UOIN,
b) systemem teleinformatycznym umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych o
klauzuli „ZASTRZEŻONE” akredytowanym zgodnie z wymogami UOIN.
Dysponowanie osobami, które posiadają uprawnienia - w zakresie dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone”, zgodnie z ustawą z dnia 5.8.2010 r. o
ochronie informacji niejawnych - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne
upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167 z późniejszymi zmianami) wraz z
zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Sekcja III.1.5) Ogłoszenia: Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa: (…)
Rozdział II Opisu; Przedmiot zamówienia.
Pkt 4. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Pzp zastrzegł obowiązek
osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Sekcja III.2. Ogłoszenia - Warunki udziału. Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej
wykonawców, które mogą prowadzić do ich wykluczenia.

Rozdział VI Opisu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12,13-14 oraz ust. 5 w
powiązaniu z art. 131e ust. 1 i 1b ustawy Pzp (…)
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego (…)
Sekcja III.2.1) Ogłoszenia: Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego;
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Aktualna na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
KONCESJA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia wydana przez MSW (na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i
mienia - jt. Dz. U. z 2014, poz. 1099);
Sekcja III.2.2) Ogłoszenia: Zdolność ekonomiczna i finansowa (…)
Sekcja III.2.3) Ogłoszenia: Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą
prowadzić do ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Doświadczenie: w zakresie części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 7, nr 8: Warunek
ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: (…)
B. Dysponowanie POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, NR 2, NR
3, NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 7, NR 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: posiada zdolność do ochrony
informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z ustawą z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity z 2016 r. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1167), zwaną dalej „UOIN”, z wymogiem dysponowania pionem ochrony informacji
niejawnych, oraz:
a) kancelarią tajną lub inną komórką organizacyjną odpowiedzialną za rejestrowanie,
przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do przetwarzania informacji
niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”, zorganizowaną i funkcjonującą zgodnie
z UOIN,
b) systemem teleinformatycznym umożliwiającym przetwarzanie informacji niejawnych o

klauzuli „ZASTRZEŻONE” akredytowanym zgodnie z wymogami UOIN.
C. Dysponowanie POTENCJAŁEM OSOBOWYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, NR 2, NR 3,
NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 7, NR 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: dysponuje osobami niżej
wymienionymi, które posiadają uprawnienia - w zakresie dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” lub pisemne
upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167 z późniejszymi zmianami) wraz z
zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych:
a) kwalifikowanymi, uzbrojonymi jednolicie umundurowanymi pracownikami niżej
wymienionymi, dedykowanymi osobno do każdej części zamówienia: (…)
UWAGA: Pracownicy ochrony fizycznej wykazani w kolumnie nr 2 mogą być skierowani tylko
do jednej części zamówienia.
b) Kierownikiem przedsiębiorcy - w rozumieniu art. 2 ppkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych - na mocy art. 54 ust. 10 w/w ustawy, który winien zapewnić
ochronę informacji niejawnych tj.: winien posiadać co najmniej zaświadczenie o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN.
Zgodnie z art. 2 UOIN Kierownikiem przedsiębiorcy jest - członek jednoosobowego zarządu
lub innego jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały
organ albo członek lub członkowie tego organu wyznaczeni co najmniej uchwałą zarządu do
pełnienia funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych
przez ten organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem
przedsiębiorcy są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej -
wspólnicy prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i
spółki komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; w przypadku
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą kierownikiem przedsiębiorcy jest ta
osoba; za kierownika przedsiębiorcy uważa się również likwidatora, a także syndyka lub
zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym; kierownik przedsiębiorcy jest
kierownikiem jednostki organizacyjnej w rozumieniu przepisów w/w ustawy;
c) pełnomocnikiem ochrony, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 UOIN odpowiedzialnego za
przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych (art. 15 ust. 1 UOIN),
przeszkolonego w zakresie ochrony informacji niejawnych przez ABW lub SKW, który jest i
będzie zatrudniony na czas realizacji przedmiotu zamówienia;

d) kierownikiem komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za sprawne i bezpieczne
rejestrowanie, przechowywanie, udostępnianie materiałów niejawnych, zdolną do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE”, w związku z
art. 42 ust. 1 i art. 44 ust. 1 UOIN;
e) inspektorem bezpieczeństwa teleinformatycznego - zgodnie z art. 48, art. 52 ust. 1 i 4
ustawy z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych UOIN;
f) administratorem systemu teleinformatycznego - zgodnie z art. 48, art. 52 ust. 2 i 4 UOIN.
Rozdział VI pkt 3. Opisu sposobu przygotowania wniosku: Złożone na wezwanie
zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu (…) nie później niż w dniu w którym upłynął
termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Rozdział IX Opisu sposobu przygotowania wniosku:
1. Każdy wykonawca może złożyć jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu dla każdej części oddzielnie.
2. Każdy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu winien zawierać komplet
załączników odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia.
2) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oddzielnie do każdej części
zamówienia.
Przy czym pracownicy ochrony fizycznej mogą być skierowani tylko do jednej części
zamówienia (…).
3) pozostałe dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale X składane są do
postępowania jako pojedynczy dokument, który będzie miał odniesienie do wszystkich części
zamówienia.
Rozdział X Opisu sposobu przygotowania wniosku: Wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Rozdział X Pkt 1 ppkt 2) w przypadku wspólnego ubiegania się przez wykonawców o
udzielenie zamówienia wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia powinny
posiadać uprawnienie w zakresie bezpieczeństwa osobowego określone w ustawie z dnia
05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (…).
Rozdział X Pkt 1 ppkt 3) w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez konsorcjum,
umowa konsorcjum winna jednoznacznie regulować zakres odpowiedzialności za ochronę
informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

Dysponowanie POTENCJAŁEM OSOBOWYM: W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, NR 2, NR 3,
NR 4, NR 5, NR 6, NR 7, NR 7, NR 8:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
dysponuje osobami niżej wymienionymi, które posiadają uprawnienia - w zakresie dostępu
do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”, zgodnie z ustawą z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych - aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej
„ZASTRZEŻONE” lub pisemne upoważnienie wydane na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 1)
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.1167
z późniejszymi zmianami) wraz z zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych:
Sekcja III.2.4) Ogłoszenia. Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu; Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla
określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
12) rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie ochrony
przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych
resortu obrony narodowej (Dz. U. z 2014r. poz.1770);
14) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października
2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i
warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015r.
poz.992).
Sekcja III.3.2) Ogłoszenia. Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi. Osoby prawne
powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi: tak
Rozdział X pkt 6. Opisu sposobu przygotowania wniosku. Wykaz oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - oddzielnie dla
każdej części w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi osobami.

7. do Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - oddzielnie
dla każdej części wykonawca dołączy następujące dokumenty dla:
1) Kierownika przedsiębiorcy a) zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych zgodnie z art. 19 i 20 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia
05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 z późniejszymi
zmianami).
Rozdział X pkt 12. Opisu sposobu przygotowania wniosku. W przypadku składania wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 1, ust.
2 ust. 3, ust. 10-11 składa każdy z wykonawców oddzielnie.
Sekcja IV Ogłoszenia: Procedura. Ograniczona przyspieszona
Sekcja IV.1.2) Ogłoszenia. Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 8
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: OPIS KRYTERIÓW SELEKCJI
WYKONAWCÓW, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert:
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert jednocześnie Wykonawców, którzy spełnią
warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu zapewniającej
konkurencję, nie mniejszej niż trzech (3) i nie większej niż ośmiu (8).
2. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu będzie
większa, niż liczba ośmiu (8) określona w ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający zaprosi do
składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie LISTY RANKINGOWEJ
WYKONAWCÓW, sporządzonej w oparciu o kryterium selekcji, tj.: DOŚWIADCZENIE (…).
Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Sekcja IV.2.1) Ogłoszenia. Kryteria udzielenia zamówienia - Najniższa cena.
Wzór Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi zał. nr
4, w którym należało podać: imię i nazwisko, posiadane poświadczenie bezpieczeństwa, lub
upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej do dostępu do informacji niejawnych,
zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych stanowisko/funkcja
i podstawa dysponowania.
Objaśnienie nr 4 do ww. Wzoru: należy wpisać odpowiednio: np. Kierownik przedsiębiorcy.
W wyjaśnieniach zawartych w piśmie z dnia 28.08. 2017r., opublikowanych na stronie

internetowej Zamawiającego, w odpowiedzi na pytanie 9 Wnosimy o wykreślenie wymogu
posiadania przez podwykonawcę Kierownika Przedsiębiorcy. Jest to warunek dotyczący
wykonawcy, który będzie świadczył usługi stałej ochrony fizycznej, co nie może zostać
powierzone podwykonawcy.
Zamawiający odpowiedział, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa informacji niejawnych
wymaga aby Kierownik przedsiębiorcy podwykonawcy posiadał w rozumieniu art. 2 ppkt 14
ustawy z 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych na mocy art. 54 ust, 10 w/w ustawy
co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych ,
wydane na podstawie art. 19 tej ustawy.
W odpowiedzi na pytanie nr 10 zamawiający potwierdził, że osoby pełniące funkcję
Kierownika przedsiębiorcy (te same) mogą być wskazane dla każdej z części zamówienia.
Termin składania wniosków 05.09.2017 r.
Odwołujący złożył wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wszystkie części
zamówienia od 1 do 8.
Odwołujący wskazał w Wykazie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia pana S. G.,
jako Kierownika przedsiębiorcy na wszystkie części. Pan S. G. jest członkiem zarządu lub
komplementariusza uczestników konsorcjum odwołującego: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., 2)
I. S. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., 3) I. S. P. Sp. z o.o. - z siedzibą we W.
Okoliczność przyznaną stanowiło, że w odniesieniu do uczestnika konsorcjum E. Sp. z o.o.
odwołujący nie wskazał w Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia Kierownika
tego przedsiębiorcy, ani nie złożył dokumentów potwierdzających, że dana osoba posiada
potwierdzenie odbycia szkolenia, tj. zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 ustawy z 05.08.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych.
Do wniosku załączono pełnomocnictwo do działania w imieniu konsorcjum przez: I. D. S. P.
Sp. z o.o. Sp. k., (...) (lider).
W dokumentacji wniosku odwołujący nie zamieścił dokumentów rejestrowych uczestników
konsorcjum umożliwiających identyfikację osób uprawnionych do ich reprezentacji, takich
które spełniają kryteria „Kierownika przedsiębiorcy.”
W wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia odwołujący wskazał jako Kierownika
przedsiębiorcy pana S. G., dla którego przedstawił poświadczenie bezpieczeństwa Nr (…) i
zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych - w odniesieniu
do wszystkich części zamówienia.
Pismem z dnia 21.09.2017 r. zamawiający wezwał odwołującego do złożenia, uzupełnienia

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oświadczeń i dokumentów, potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI Opisu i brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia tych warunków, w terminie wyznaczonym,
to jest do dnia 27.09.2017r.
Między innymi zamawiający żądał uzupełnienia (pkt 7) dla E. Sp. z o. o., (...) Odpisu z
właściwego rejestru dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia (…).
Wezwanie (pkt f). W Wykazie osób, jako Kierownika przedsiębiorcy wskazano pana S. G., w
związku z tym, że do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nie dołączono
KRS dla lidera i członków konsorcjum brak jest wskazania Kierownika przedsiębiorcy
każdego z członków konsorcjum. Dla każdego Kierownika przedsiębiorcy wchodzącego w
skład konsorcjum wykazanego w wykazie, należy dołączyć zaświadczenia o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w
związku z art. 2 ust. 14 ustawy z 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1167, z późn. zm.).
(…) w wykazie brak jest wskazania Kierownika przedsiębiorcy podwykonawcy P. C. (…).
Powyższe wezwanie zamawiającego dotyczyło wszystkich części zamówienia.
Pismem z dnia 27.09.2017r. odwołujący uzupełnił oświadczenia i dokumenty i udzielił
wyjaśnień oraz uzupełnił, między innymi:
1) odpisy z KRS dla uczestników konsorcjum, w tym dla E. Sp. z o.o., z którego wynika, że
Kierownikiem tego przedsiębiorcy są osoby: M. J. oraz D. A.; żadna z tych osób nie została
wskazana jako Kierownik przedsiębiorcy dla jakiejkolwiek części zamówienia.
2) wskazał w odnośnych częściach zamówienia Kierownika przedsiębiorcy podwykonawcy
P. C. oraz przedstawił dokumenty poświadczające dostęp do informacji niejawnych.
W odpowiedzi na wezwanie odwołujący przedstawił Wykazy uzupełniające osób dla części
zamówienia, dla których złożył wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w
których nie wskazał ponownie pana S. G. Wskazał tylko Kierownika przedsiębiorcy
podwykonawcy: P. C. A. S. Z., (...).
Zamawiający wyjaśnił, że Wykazy, załączone do pisma z dnia 27.09.2017, miały charakter
uzupełniający do pierwotnych.
Do odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, odwołujący dołączył do wykazów:
- zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla
pana S. G. oraz pana C. P.;
- Uchwałę Zarządu I. S. P. Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" I. S. P. Sp. z o. o. - pana S. G.;

- Uchwałę Zarządu S. P. Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce: I. P. S. P. Sp. z o. o. Sp. k. - pana S. G.;
- Uchwałę nr 1 Zarządu S. P. Sp. z o.o. z siedzibą we W. z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie: powołania nowego „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce ISP S. P. Sp. z o.o. Sp. k.
- pana S. G.;
- Uchwałę nr 2 Zarządu S. P. Sp. z o.o. z siedzibą we W. z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie: powołania nowego „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce IPSP S. P. Sp. z o. o. Sp.
k.- pana S. G..
Dla „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce E. Sp. z o.o. żadnych uchwał jak wyżej nie
przedstawiono.
Pismem z dnia 31 października 2017 r. zamawiający powiadomił wykonawców, w tym
odwołującego o wykluczeniu z postępowania, gdyż nie spełniają warunków udziału w
postępowaniu: „1. KONSORCJUM: 1) I. D. S. P. Sp. z o. o. Sp. k., (…); 2) I. S. S. P.
Sp. z o. o. Sp. k., (…); 3) I. S. P. Sp. z o, o., (...); 4) E. Sp. z o. o., (...)
W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3, CZĘŚCI NR 4,CZĘŚCI NR 5,
CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8.
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca na podstawie art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tekst jednolity), w
powiązaniu z Rozdziałem VI, X Opisu Sposobu Przygotowania Wniosku o Dopuszczenie do
Udziału w Postępowaniu - zwanym dalej „Opisem" wraz z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie
nr 6899/17 z dnia 28.08. 2017r., opublikowanymi na stronie internetowej Zamawiającego,
został wezwany pismem wychodzącym nr 7647/17 z dnia 21.09.2017r., do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oświadczeń i dokumentów,
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI
Opisy i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia tych warunków, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 27.09.2017r.
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, pismem - wchodzącym zarejestrowanym w
kancelarii zamawiającego pod nr 15600/17, z dnia 27.09.2017r. -poprawnie złożył, uzupełnił
oświadczenia i dokumenty i udzielił wyjaśnień, za wyjątkiem:
1) Wskazania - w wykazach osób skierowanych do realizacji zamówienia - w zakresie
CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3, CZĘŚCI NR 4.CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6,
CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8 - kierownika przedsiębiorcy członka konsorcjum E. Sp. z o.o.,
(...) oraz nie przedłożył wymaganego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust 1 w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia
05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r, poz, 1167 z późn. zm.).

W przypadku realizacji zadania przez konsorcjum firm, wszystkie osoby mające uczestniczyć
w realizacji zadania winny posiadać uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa osobowego
określone w UOIN. W związku z powyższym Kierownik Przedsiębiorcy każdego członka
konsorcjum na mocy art. 54 ust, 10 w/w ustawy, winien zapewnić ochronę informacji
niejawnych tj.: winien posiadać co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie
ochrony informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN. Zgodnie z art. 2 UOIN
W związku z tym, że w zakresie części nr 1, części nr 2, części nr 3, części nr 4, części nr 5,
części nr 6, części nr 7, części nr 8 nie wskazano kierownika przedsiębiorcy członka
konsorcjum: E. Sp. z o.o. (...) oraz nie przedstawiono dla niego wymaganego zaświadczenia
o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1
w związku z art. 2 ust 14 ustawy z dnia 05.08.2010 r., o ochronie informacji niejawnych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 1167 z późniejszymi zmianami), Wykonawca nie wykazał, że spełnia
warunek udziału w postępowaniu dotyczący dysponowania potencjałem osobowym
określonym w Rozdziale VI OPISU. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art.
24 ust.1 pkt 12) w powiązaniu z art. 131 e. ust 1 pkt 1), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 tekst jednolity), wyklucza
Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i
bezpieczeństwa, jakim jest przedmiotowe postępowanie w części nr 1, części nr 2, części nr
3, części nr 4, części nr 5, części nr 6, części nr 7, części nr 8.
Uzasadnienie Prawne: art. 24 ust. 1 pkt 12) w powiązaniu z art. 131e ust 1 pkt 1), ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz.1579 -tekst
jednolity) - z postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinie obronności i
bezpieczeństwa, wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w
postępowaniu.”
Izba zważyła, co następuje.
Odwołujący wykazał legitymację do wniesienia odwołania w rozumieniu art. 179 ust. 1
ustawy Pzp, skoro dowodził, że w wyniku naruszenia przepisów ustawy Pzp uszczerbku
doznał jego interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia, gdyż złożył wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wszystkie części zamówienia, a biorąc pod
uwagę złożone wyjaśnienia i uzupełnienia dokumentów, zdaniem odwołującego - nie
zachodziły podstawy do wykluczenia go z postępowania.
Izba w całości podzieliła stanowisko zamawiającego zawarte w odpowiedzi na
odwołanie oraz podtrzymane do protokołu rozprawy, gdyż znajduje ono normatywne
wsparcie w przywołanych przepisach art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień
publicznych w powiązaniu z art. 131e ust 1 pkt 1 tej ustawy oraz pełne potwierdzenie w

ustalonym materiale dowodowym sprawy.
Zamawiający ustalił w Sekcji III.1.4.; III.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu w dziedzinach
obronności i bezpieczeństwa opublikowanego w Dz. Urz. UE pod nr 2017/S 144-298363, jak
również w Rozdziałach VI i X Opisu sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu - wraz z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie z dnia 28.08.2017 r. -
warunki, którym podlega realizacja zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu, w tym
odnoszące się do bezpieczeństwa informacji, poprzez wymaganie wykazania posiadania
przez wykonawcę zdolności do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„zastrzeżone", zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm), zwaną UOIN. Zgodnie z art. 54 ust. 1 tej ustawy
warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem
umów (…) jest zdolność do ochrony informacji niejawnych. Z kolei przepis art. 54 ust. 10
UOIN stanowi, że: „Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 9, jest obowiązany spełnić
wymagania ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", (…),
jeżeli wykonuje umowę związaną z dostępem do tych informacji, z wyłączeniem możliwości
ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach". Zgodnie z art. 21 ust. 4 pkt 2
UOIN, oznacza to, że Kierownik przedsiębiorcy - w rozumieniu art. 2 ppkt 14 UOIN, musi
posiadać, co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych. Zamawiający w warunku udziału w postępowaniu dotyczącym kwalifikacji
technicznych i/lub zawodowych w zakresie dysponowania potencjałem osobowym - Rozdział
III.2.3. Ogłoszenia o zamówieniu; Rozdział VI pkt.2 ppkt.3 lit.C, lit.b) Opisu - określił:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: dysponuje osobami niżej
wymienionymi, które posiadają uprawnienia - w zakresie dostępu do informacji niejawnych
oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone", zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych -aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu
do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „Zastrzeżone" lub pisemne upoważnienie
wydane na podstawie art. 21 ust 4 pkt 1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1167 ze zm.) wraz z zaświadczeniem o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, w tym: Kierownikiem przedsiębiorcy - w
rozumieniu art. 2 ppkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
który na mocy art. 54 ust. 10 ww. ustawy, winien zapewnić ochronę informacji niejawnych, tj.:
winien posiadać, co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony
informacji niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN. Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 14
UOIN kierownikiem przedsiębiorcy jest - członek jednoosobowego zarządu lub innego
jednoosobowego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy - cały organ albo
członek lub członkowie tego organu wyznaczeni, co najmniej uchwałą zarządu do pełnienia

funkcji kierownika przedsiębiorcy, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez ten
organ lub jednostkę; w przypadku spółki jawnej i spółki cywilnej kierownikiem przedsiębiorcy
są wspólnicy prowadzący sprawy spółki, w przypadku spółki partnerskiej - wspólnicy
prowadzący sprawy spółki albo zarząd, a w odniesieniu do spółki komandytowej i spółki
komandytowo-akcyjnej - komplementariusze prowadzący sprawy spółki; (…).
W Rozdziale X pkt. 7 ppkt 1) Opisu sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu zamawiający wskazał dokumenty, jakie każdy wykonawca
ubiegający się o przedmiotowe zamówienie winien dołączyć do „Wykazu osób skierowanych
do realizacji zamówienia", w tym dla: Kierownika przedsiębiorcy - zaświadczenie o odbyciu
szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1, w
związku z art. 2 ust. 14 UOIN.
Z dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie odwołującego do udziału
w postępowaniu, wynika, że Wykazie osób ujęto jednego Kierownika przedsiębiorcy w
osobie pana S. G., mimo że wniosek złożyło konsorcjum, w skład którego wchodzą czterej
przedsiębiorcy. Przedstawione odpisy z KRS dla spółek: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k.
(lider), 2) I. S. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., 3) I. S. P. Sp. z o.o., poświadczają, że pan S. G. jest
członkiem organu zarządzającego tych podmiotów, lub organu zarządzającego
komplementarusza.
W skład zarządu przedsiębiorcy E. Sp. z o.o., (...), wchodzą natomiast panowie: M. J.
i A. D., z których wbrew wymaganiom zamawiającego, żaden nie został wskazany jako
Kierownik tego przedsiębiorcy i umieszczony w Wykazie osób przeznaczonych do realizacji
zamówienia. Zamawiający wymagał, aby zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126) w
Wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zostały ujęte osoby odpowiedzialne
za świadczenie usług kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, zakresu czynności oraz podstawie dysponowania, doprecyzowując w
warunkach tego zamówienia, aby w Wykazie tym figurowały osoby pełniące funkcje
Kierownika przedsiębiorcy, rozumianego jako osoby wchodzącej w skład zarządu
uczestników konsorcjum, stanowiących odrębne podmioty prawne, gdyż samo konsorcjum
jest jedynie porozumieniem zawiązanym w celu wspólnego ubiegania się o zamówienie
publiczne.
W ocenie Izby, w związku wymogiem odnośnie Kierownika przedsiębiorcy -
zobowiązanego do ochrony informacji niejawnych, legitymującego się zaświadczeniem o

odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1,
w związku z art. 2 pkt. 14 UOIN - odwołujący nie mógł pominąć w Wykazie osób
przynajmniej jednej takiej osoby wchodzącej w skład zarządu uczestnika konsorcjum - firmy
E. Sp. z o.o.
Potencjał w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności techniczne
lub zawodowe, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp mogą być wykazywane przez
konsorcjum zawiązane na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy - łącznie, jednakże nie dotyczyło
to Kierownika przedsiębiorcy (każdego z uczestników konsorcjum) i obowiązku
przedstawienia zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 14 UOIN, gdyż wymóg
ten wynika z odrębnych norm imperatywnych i został dostatecznie jasno wyartykułowany w
dokumentacji postępowania.
Nie mogła zostać uwzględniona argumentacja odwołującego, że podzielił on zawartą
umową - realizację zamówienia między konsorcjantów, aby dostęp do informacji niejawnych
miały jedynie spółki z grupy kapitałowej I., t.j.: 1) I. D. S. P. Sp. z o.o. Sp. k., (lider), 2) I. S. S.
P. Sp. z o.o. Sp. k., 3) I. S. P. Sp. z o.o., w których wskazany pan S. G. jest członkiem
organu zarządzającego tych podmiotów. Zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli została
wybrana oferta konsorcjum, zamawiający może żądać umowy konsorcjum dopiero przy
zawarciu umowy o realizację zamówienia.
Zdaniem Izby, umową stron uczestnicy konsorcjum nie mogliby nawet przenieść
jakichkolwiek obowiązków, czy uprawnień wiążących się z ochroną informacji niejawnych,
ustanowionych w bezwzględnie obowiązujących przepisach UOIN. Złożony tytułem dowodu
na rozprawie odpis umowy konsorcjum z dnia 07.08.2017 r., gdzie w § 1 ust. 3 wyznaczono
dla uczestnika E. Sp. z o.o. funkcję - „właściwej reakcji na otrzymane sygnały oraz
zapewnienia usług grup interwencyjnych” - dodatkowo potwierdza, że podmiot ten miałby
styczność z informacjami niejawnymi np. dostęp do dedykowanych środków łączności,
planów ochrony obiektów itp., zatem obligatoryjnie powinien zostać wskazany odpowiednio
przeszkolony Kierownik tego przedsiębiorcy odpowiedzialny za ochronę informacji
niejawnych.
Bezsprzeczne było, że odwołujący nie złożył aktualnego odpisu z właściwego rejestru
- KRS dla wszystkich członków konsorcjum, w tym dla E. Sp. z o.o., zamawiający nie miał
zatem możliwości ustalenia, czy wskazana osoba pana S. G. spełnia wymagania określone
w art. 19, art. 20 ust. 1, w związku z art. 2 ust. 14 UOIN oraz czy jest Kierownikiem
przedsiębiorcy każdego jednego z członków konsorcjum.
W związku z powyższym zamawiający, prawidło działając na podstawie art. 26 ust. 3
Pzp, pismem z dnia 21 września 2017 r. wezwał odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień oświadczeń i dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale VI Opisu i brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia tych warunków. Odwołujący w odpowiedzi
na wezwanie, pismem (…) z dnia 27 września 2017r. - w części poprawnie złożył, uzupełnił
oświadczenia i dokumenty i udzielił wyjaśnień, za wyjątkiem podania - w Wykazach osób
skierowanych do realizacji zamówienia - w zakresie CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI
NR 3, CZĘŚCI NR 4, CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8 -
Kierownika przedsiębiorcy członka konsorcjum E. Sp. z o.o. oraz nie przedłożył
wymaganego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 14 UOIN, gdyż nawet nie wyznaczył
Kierownika przedsiębiorcy E. Sp. z o.o. odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych.
W odpowiedzi na wezwanie odwołujący przedstawił uzupełnione „Wykazy" dla odnośnych
części zamówienia. Dodatkowo wskazał tylko Kierownika przedsiębiorcy podwykonawcy: P.
C. A. S. Z., (...).
Ponadto, do odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, odwołujący dołączył do
wykazów:
- zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych dla
pana S. G. oraz Pana C. P.;
- Uchwałę Zarządu I. S. P. Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" I. S. P. Sp. z o. o. - pana S. G.;
- Uchwałę Zarządu S. P. Sp. z o. o. z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce: I. P. S. P. Sp. z o. o. Sp. k. - pana S. G.;
- Uchwałę nr 1 Zarządu S. P. Sp. z o.o. z siedzibą we W. z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie: powołania nowego „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce ISP S. P. Sp. z o.o. Sp. k.
- pana S. G.;
- Uchwałę nr 2 Zarządu S. P. Sp. z o.o. z siedzibą we W. z dnia 22 maja 2017 r. w
sprawie: powołania nowego „Kierownika Przedsiębiorcy" w spółce IPSP S. P. Sp. z o. o. Sp.
k.- pana S. G..
W związku z tym, że w zakresie CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3,
CZĘŚCI NR 4, CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8, nie wskazano
Kierownika przedsiębiorcy członka konsorcjum: E. Sp. z o. o., (...) oraz nie przedstawiono dla
niego wymaganego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, zgodnie z art. 19, art. 20 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 z późniejszymi
zmianami), zamawiający prawidłowo uznał, że odwołujący nie wykazał, że spełnia warunek
udziału w postępowaniu, określony przez zamawiającego w Rozdziale III.2.3. Ogłoszenia o

zamówieniu oraz w Rozdziale VI pkt. 2 ppkt. 3 lit. C, lit. b) Opisu sporządzenia wniosku,
dotyczący dysponowania potencjałem osobowym - Kierownikiem przedsiębiorcy - w
rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych -
na mocy art. 54 ust. 10 ww. ustawy, który winien zapewnić ochronę informacji niejawnych,
posiadającym co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN. Tym samym nie odwołujący nie wykazał
możliwości ubiegania się o przedmiotowe zamówienie, co obligowało zamawiającego do
wykluczenia wykonawcy z postępowania.
W związku z powyższym, zamawiający działając w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp
w powiązaniu z art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, prawidłowo wykluczył odwołującego z
postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, jakim
jest przedmiotowe postępowanie w zakresie: CZĘŚCI NR 1, CZĘŚCI NR 2, CZĘŚCI NR 3,
CZĘŚCI NR 4, CZĘŚCI NR 5, CZĘŚCI NR 6, CZĘŚCI NR 7, CZĘŚCI NR 8.
W ocenie Izby treść wezwania zamawiającego 21 września 2017 r. była dokładna,
dostatecznie zrozumiała i nie zachodzą żadne podstawy do ponawiania procedury określonej
w art. 26 ust. 3 Pzp wobec wniosku odwołującego, gdyż wezwanie tego rodzaju o
uzupełnienie brakujących oświadczeń i dokumentów ma charakter jednorazowy. Nie miało
żadnego znaczenia, że zamawiający w wezwaniu nie zażądał zaświadczenia o odbyciu
szkolenia dla Kierownika każdego z uczestników konsorcjum, lecz dla każdego Kierownika
przedsiębiorcy - zamieszczonego w wykazie. Liczył się postawiony i przywołany w wezwaniu
warunek, z którego jednoznacznie wynikało, że w przypadku realizacji zadania przez
konsorcjum firm, wszystkie osoby wyznaczone do pełnienia funkcji Kierownika
przedsiębiorcy obligatoryjne mają być ujęte w Wykazie osób skierowanych do realizacji
zamówienia i winny posiadać uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa osobowego określone
w UOIN. W związku z powyższym Kierownik Przedsiębiorcy każdego członka konsorcjum na
mocy art. 54 ust, 10 ww. ustawy, winien zapewnić ochronę informacji niejawnych tj.: winien
posiadać co najmniej zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji
niejawnych, wydane na podstawie art. 19 UOIN.
Nie podlegała uwzględnieniu wskazana przez odwołującego w treści odwołania,
okoliczność, (iż: w Wykazie osób, który złożył wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, nie podał kierownika przedsiębiorcy E., lecz tylko kierownika tych spółek
GK I., które to - zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie potencjału
osobowego, określonym dla podmiotów występujących wspólnie - potwierdzały spełnienie
tegoż warunku i zgodnie z umową konsorcjum miały następnie być odpowiedzialne za
przetwarzanie informacji niejawnych oraz ich ochronę..." - gdyż takie działanie wykonawcy
stanowiącego konsorcjum, nie mieściło się w wyznaczonych przez zamawiającego i

podanych do stosowania przez wszystkich zainteresowanych przetargiem warunkach udziału
w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający, nie żądał od odwołującego umowy
konsorcjum, gdyż uniemożliwiają to postanowienia art. 23 ust. 4 Pzp, natomiast wymagał w
Rozdziale X ust. 1 pkt 2) Opisu sporządzenia wniosku, by w przypadku wspólnego ubiegania
się wykonawców o udzielenie zamówienia wszystkie osoby skierowane do realizacji
zamówienia posiadały uprawnienia w zakresie bezpieczeństwa osobowego, określone w
ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r., poz.
1167 ze zm.). Ponadto zgodnie z Rozdziałem X Pkt 1 ppkt 3) Opisu sporządzenia wniosku
zamawiający wymagał, aby w przypadku realizacji przedmiotu zamówienia przez
konsorcjum, umowa konsorcjum jednoznacznie regulowała zakres odpowiedzialności za
ochronę informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych, a więc
obejmowała wskazanie Kierownika przedsiębiorcy każdego z uczestników konsorcjum
odpowiedzialnego za ochronę informacji niejawnych, posiadającego stosowne uprawnienia i
przeszkolenia. Umowa o zamówienie publiczne zawierana jest natomiast z każdym
podmiotem tworzącym konsorcjum, gdyż „konsorcjum” nie ma odrębnej osobowości prawnej.
Przedstawiona przez odwołującego argumentacja, zmierzająca do wykazania, że dla
konsorcjanta: E. Sp. z o. o. - nie miał on obowiązku przedłożyć dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania
potencjałem osobowym (Kierownikiem przedsiębiorcy) z odpowiednim przeszkoleniem w
zakresie bezpieczeństwa informacji niejawnych, określonego w Rozdziale III.2.3. Ogłoszenia
o zamówieniu oraz w Rozdziale VI Opisu sposobu sporządzenia wniosku, nie znajduje
potwierdzenia w dokumentacji prowadzonego postępowania. Zarówno z treści Ogłoszenia o
zamówieniu, jak i Opisu jednoznacznie wynika obowiązek złożenia, co najmniej
zaświadczenia o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych przez
Kierowników przedsiębiorcy każdego z konsorcjantów, którzy winni być ujęci w Wykazie
osób. Wobec niedopełnienia tego obowiązku przez odwołującego przy składaniu wniosku o
dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu, zamawiający prawidłowo wezwał
odwołującego do uzupełnienia wniosku w tym zakresie. W odpowiedzi na wezwanie,
odwołujący złożył w uzupełnieniu zaświadczenie o przeszkoleniu pana S. G. oraz Pana C. P.
Dołączył również 4 uchwały zarządów spółek - konsorcjantów w sprawie powołania
„Kierownika Przedsiębiorcy" - p. S. G.. Natomiast pominął całkowicie i nie przedstawił
żadnego z wymaganych dokumentów w tym zakresie dla konsorcjanta: E. Sp. z o. o.
Z całokształtu okoliczności i działań odwołującego logicznie wynika, iż odwołujący
prawidłowo rozumiał wytyczne Opisu sposobu sporządzenia wniosku, jak i wezwania z 21
września 2017 r., potwierdza to treść złożonych dokumentów, w tym uchwał zarządów
poszczególnych spółek, wchodzących w skład konsorcjum, za wyjątkiem E.. Odwołujący

zatem, poprzez własną niestaranność, pominął umieszczenie w wykazie osób zarówno
osoby Kierownika przedsiębiorcy E. Sp. z o. o., jak i załączenia dla niego zaświadczenie
odbycia szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
Umowy konsorcjum z podziałem zadań zamawiający będzie żądał, zgodnie z
upoważnieniem ustawowym, po wyborze oferty wykonawcy, natomiast spełnienie warunków,
w tym wskazanie Kierownika przedsiębiorcy każdego z konsorcjantów oraz
udokumentowanie odbycia szkolenia o ochronie informacji niejawnych, miało być wykazane
przy złożeniu wniosku, tak też należy odczytywać wskazanie zawarte w ppkt 2.3 rozdz. X pkt
1 Opisu sposobu sporządzenia wniosku.
W piśmie z dnia 27 września 2017 r., w odpowiedzi na wezwanie odwołujący nie
powołał się na argumentację, że uprzednio dokonał podziału zadań pomiędzy
konsorcjantów, jak dokumentował to wnioskowaną, jako dowód w sprawie - umową
konsorcjalną z dnia 7 sierpnia 2017 r. Przy tym stanowisko odwołującego Izba uznała za
niespójne. Z jednej strony powoływał się na dokonany już podział zadań w ramach
konsorcjum - bez dostępu E. Sp. z o.o. do informacji niejawnych. Z drugiej zaś strony
wywodził, iż tylko dlatego nie uzupełnił Wykazu osób o Kierownika przedsiębiorcy E. i nie
przedłożył zaświadczenia o przeszkoleniu danej osoby w zakresie ochrony informacji
niejawnych, gdyż uniemożliwiła mu to nieprecyzyjna treść wezwania zamawiającego z dnia
21 września 2017r.
Postępowanie dowodowe nie potwierdziło naruszenia przez zamawiającego art. 24
ust. 1 pkt 12 w związku z art. 23 ust. 1, art. 26 ust 3 i art. 131 e ust.1, i art. 51 ust. 1 ustawy -
Prawo zamówień publicznych. Zamawiający przeprowadził przedmiotowe postępowanie
zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 Pzp - w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i
równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.
W tym stanie rzeczy Izba oddaliła odwołanie, o czym orzekła na podstawie art. 192
ust. 1 ustawy Pzp.
O kosztach orzeczono stosownie do wyniku sprawy na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
ustawy Pzp.
Izba zaliczyła na poczet kosztów postępowania odwoławczego uiszczony przez
odwołującego wpis, stosownie do postanowień § 3 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzaju kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238, z 2017 poz. 47).

Przewodniczący: ………………………