Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2562/17

POSTANOWIENIE
z dnia 13 grudnia 2017 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:


Przewodniczący: Ewa Kisiel
Ernest Klauziński
Marek Koleśnikow


po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 4
grudnia 2017 r. przez wykonawcę Medtronic Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z siedzibą w Szczecinie,

przy udziale wykonawcy GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
zgłaszającego swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego


postanawia:


1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Medtronic Poland Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie kwoty 13 500 zł 00
gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Szczecinie.Przewodniczący: ……………………..…
……………………..…
……………………..…

Sygn. akt: KIO 2562/17

U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Zamawiający”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej
dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Dostawa urządzeń medycznych i niemedycznych dla SPSK NR
1 PUM”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 4 grudnia 2017 r. wykonawca Medtronic Poland Sp. z o.o. z siedziba w
Warszawie (dalej: „Odwołujący”) - wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 11 grudnia 2017 r. do Izby wpłynęło pismo Odwołującego, zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie
posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ Odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na
podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.
……………………..……

……………………..……

……………………..……