Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2595/17

POSTANOWIENIE
z dnia 18 grudnia 2017 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:


Przewodniczący: Ewa Kisiel

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 7
grudnia 2017 r. przez wykonawcę TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o. o. z siedzibą w
Żywcu w postępowaniu prowadzonym przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Augustowie z siedzibą w Augustowie


postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o. o. z siedzibą w Żywcu kwoty 6 750 zł
00 gr (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych zero groszy), stanowiącej
90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Suwałkach.Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt: KIO 2595/17

U z a s a d n i e n i e

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie z siedzibą w
Augustowie (dalej: „Zamawiający” lub „SP ZOZ”) prowadzi w trybie przetargu
nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów ustawy z
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej
„ustawą” lub „Pzp” pn. „Dostawa aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Augustowie”.

Wartość zamówienia nie przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 7 grudnia 2017 r. wykonawca TBK MEDICAL PARTNER Sp. z o. o. z siedzibą
w Żywcu (dalej: „Odwołujący”) - wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 18 grudnia 2017 r. do Izby wpłynęło pismo Odwołującego, zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie
posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca

2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ Odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na
podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 6.750,00 zł, stanowiącej 90 % kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.
……………………..……