Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 2706/17
WYROK
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Magdalena Rams

Protokolant: Łukasz Listkiewicz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 stycznia 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 22 grudnia 2017 r. przez wykonawcę Koncept
sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez Książnicę
Pomorską im. Stanisława Staszica w Szczecinie

orzeka:
1. Oddala odwołanie.
2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę Koncept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie
i:
2.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez wykonawcę
Koncept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie tytułem wpisu od odwołania;
2.2. zasądza od wykonawcy Koncept sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie na rzecz
zamawiającego Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie kwotę 3
600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy) stanowiącą koszty
postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) na niniejszy wyrok – w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Szczecinie.
Przewodniczący: ………………………………………

Sygn. akt: KIO 2706/17


UZASADNIENIE

W dniu 22 grudnia 2017 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wykonawcy „KONCEPT" Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Odwołujący”) zarzucając
zamawiającemu Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie (dalej
„Zamawiający”) w zakresie II części zamówienia naruszenie:

1) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego w zakresie II części
zamówienia, jako rzekomo nieodpowiadającej treści SIWZ;
2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie przez Zamawiającego czynności wezwania Odwołującego do
wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w zakresie II części zamówienia;
3) zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3
ustawy Pzp poprzez zaniechanie przez Zamawiającego czynności wezwania
Odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia kart katalogowych lub
informacji technicznych dotyczących sprzętu oferowanego w II części zamówienia
lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego w
zakresie kart katalogowych lub informacji technicznych dotyczących sprzętu
oferowanego w II części zamówienia;
4) art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty w zakresie II części zamówienia.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu, aby w zakresie II
części zamówienia: (i) unieważnił czynność odrzucenia oferty złożonej przez Odwołującego w
zakresie II części zamówienia na podstawie art, 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako
nieodpowiadającej treści SIWZ; (ii) dokonał ponownego badania i oceny oferty złożonej przez
Odwołującego w zakresie II części zamówienia; (iii) wezwał Odwołującego do wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty w zakresie II części zamówienia; względnie wezwał
Odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia kart katalogowych lub informacji
technicznych dotyczących sprzętu oferowanego w II części zamówienia lub do udzielenia
wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego w zakresie kart katalogowych lub
informacji technicznych dotyczących sprzętu oferowanego w II części zamówienia; (iv) w

konsekwencji dokonał czynności wyboru oferty Odwołującego jako najkorzystniejszej oferty w
zakresie II części zamówienia.

W uzasadnieniu podniesionych zarzutów Odwołujący wskazał co następuje:

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy
Pzp poprzez odrzucenie oferty złożonej przez Odwołującego w zakresie II części zamówienia,
jako rzekomo nieodpowiadającej treści SIWZ.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający, uzasadniając odrzucenie oferty Odwołującego, podał
w piśmie z dnia 12 grudnia 2017 r. następujące uzasadnienie faktyczne:
„1) Dlo sprzętu „Macierz dyskowa typu NAS - 1 komplet" w ofercie złożonej w postępowaniu
Wykonawca zadeklarował macierz Huawei Ocean Stor 2200 V3. W dokumentach złożonych
na wezwanie Zamawiającego nadesłał specyfikację techniczną i kartę katalogową macierzy
Huawei Ocean Stor 2600 V3. Wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26. ust 4 ustawy
PZP Wykonawca potwierdził, że oferuje macierz Huawei Ocean Stor 2200 V3, a wpisanie
macierzy Huawei Ocean Stor 2600 V3 do specyfikacji technicznej było błędem Wykonawcy.
Wraz z wyjaśnieniami Wykonawca załączył kartę katalogową macierzy Huawei Ocean Stor
2200 V3. Zaoferowana macierz nie spełnia wymogów Zamawiającego. Macierz Huawei Ocean
Stor 2200 V3 nie spełnia wymogu: „Rozbudowa oferowanej macierzy, pozwalająca osiągnąć
co najmniej sześciokrotne zwiększenie pojemności z zachowaniem jednorodności
zastosowanych napędów dyskowych Model 2200 V3 zgodnie z dokumentacją producenta
umożliwia rozbudowę maksymalnie do 2.4PB, a nie jak wymaga zamawiający do 3.0 PB.
Wynika to z możliwości instalacji maksymalnie 500 szt. dysków o pojemności STB”.

2) Dla sprzętu „System serwerowy wysokowydajny, odporny na uszkodzenia - 1 komplet,
d) Macierz dyskowa wysokowydajna do współdzielenia zasobów klastra - 1 sztuka"
Wykonawca zaoferował macierz: Fujitsu ETHERNUS DX100 S4. Jak wynika z nadesłanej na
wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę dokumentacji oferowana wersja nie obsługuje
protokołów FCoE. który był wymagany miedzy innymi w następujących punktach SIWZ: Pkt
11. System serwerowy wysokowydajny, odporny na uszkodzenia - 1 komplet, d) Macierz
dyskowa wysokowydajna do współdzielenia zasobów klastra -1 sztuka, pkt 3 Kontrolery "10)
Dia obsługi operacji blokowych i/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać
protokoły transmisji: FC, iSCSI, FCoE, SAS.", pkt 4 Interfejsy ”2) Macierz musi umożliwiać
wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 8Gb/s, FC 8Gb/s,
iSCSI 1 Gb/s, FCoE 10Gb/s, SAS 6Gb/s." pkt 7 Opcje software'owe ”5) Macierz musi
umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez

konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych
FC/iSCSI/FCoE dla podłączonych stacji/serwerów" pkt 8 Konfiguracja, zarządzanie "1)
Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu
pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC, iSCSi,
SAS, FCoE) jak i do obsługi transmisji protokołami CIFS/NFS.

W ocenie Odwołującego uzasadnienie faktyczne podane przez Zamawiającego jest
wewnętrznie sprzeczne. Z jednej strony Zamawiający stwierdził bowiem, że: „Model 2200 V3
zgodnie z dokumentacją producenta umożliwia rozbudowę maksymalnie do 2,4PB, a nie jak
wymaga zamawiający do 3,0 PB", z drugiej strony Zamawiający wskazał, że: „Wynika to z
możliwości instalacji maksymalnie 500 szt. dysków o pojemności 8TB". Tymczasem
przemnożenie 500 szt. dysków przez 8TB daje 4000TB, czyli 4 PB (1 PB = 1000 TB), a zatem
znacznie więcej niż wymagane przez Zamawiającego 3,0 PB. Przyjmując nawet, że
Zamawiający pomylił się sporządzając uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty
Odwołującego i prawidłowo chciał wskazać, że: „Wynika to z możliwości instalacji
maksymalnie 300 sztuk dysków o pojemności 8TB" (maksymalna liczba dysków
obsługiwanych przez macierz Huawei OceanStor 2200 V3 to 300, zaś przemnożenie 300 szt.
dysków przez 8TB daje 2400TB, czyli 2,4 PB), to nadal brak jest podstaw do odrzucenia oferty
Odwołującego.

Odwołujący wskazał, że w przekazanej Zamawiającemu przez Odwołującego karcie produktu
dla macierzy Huawei OceanStor 2200 V3 podano na str. 3, że: maksymalna liczba dysków
300; Typy obsługiwanych dysków SSD, SAS. NL-SAS. W ocenie Odwołującego z ww. karty
produktu wynika zatem tylko tyle, że macierz Huawei OceanStor 2200 V3 umożliwia instalację
maksymalnie 300 dysków oraz że obsługuje m.in. dyski typu NL-SAS. Nie wiadomo zatem na
jakiej podstawie Zamawiający ustalił, że dyski obsługiwane przez macierz Huawei OceanStor
2200 V3 mają pojemność 8TB, nie wiadomo tym samym na jakiej podstawie Zamawiający
ustalił, że macierz Huawei OceanStor 2200 V3 umożliwia rozbudowę maksymalnie do 2,4 PB.
Na pewno nic takiego nie wynika z dokumentacji producenta przekazanej Zamawiającemu
przez Odwołującego. Odwołujący wskazał, że dyski typu NL-SAS mają pojemność 10TB i
dyski o takiej właśnie pojemności są obsługiwane przez macierz Huawei OceanStor 2200 V3.
Z tego względu macierz Huawei OceanStor 2200 V3 spełnia wymóg Zamawiającego:
„Rozbudowa oferowanej macierzy, pozwalająca osiągnąć co najmniej sześciokrotne
zwiększenie pojemności z zachowaniem jednorodności zastosowanych napędów dyskowych”,
tj. umożliwia rozbudowę do 3,0 PB, tak jak tego wymaga Zamawiający. Skoro bowiem macierz
Huawei OceanStor 2200 V3 umożliwia instalację maksymalnie 300 dysków a pojemność
obsługiwanych przez ww. macierz dysków typu NL-SAS wynosi 10TB, to: 300 x 10 TB = 3000

TB = 3 PB. Tym samym zaoferowana Zamawiającemu macierz Huawei OceanStor 2200 V3
spełnia także przytoczony powyżej wymóg dotyczący rozbudowy. Przeciwne twierdzenia
Zamawiającego nie mają natomiast żadnych podstaw.

W zakresie macierzy Fujitsu ETHERNUS DX100 S4, Odwołujący wskazał, iż podstawą
odrzucenia jego oferty było następujące stwierdzenie Zamawiającego: „Jak wynika z
nadesłanej na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę dokumentacji oferowana wersja
nie obsługuje protokołów FCoE, który był wymagany miedzy innymi w następujących punktach
SiWZ..”. W ocenie Odwołującego takie twierdzenie nie ma oparcia w rzeczywistości i jest
oparte wyłącznie na dokonanej przez Zamawiającego wykładni a contrario przekazanej mu
przez Odwołującego karty produktu Fujitsu ETHERNUS DXX00 S4. Mianowicie ww. karta nie
zawiera żadnych informacji na temat obsługi protokołów FCoE, tj. ani nie stwierdza, że ww.
protokoły są obsługiwane, ani nie stwierdza, że ww. protokoły nie są obsługiwane.
Zamawiający natomiast z braku informacji na temat obsługi protokołów FCoE wyciągnął
wniosek, że zaoferowana macierz Fujitsu ETHERNUS DX100 S4 tych protokołów nie
obsługuje. W ocenie Odwołującego takie wnioskowanie nie ma żadnych podstaw i jest
zupełnie nieuprawnione. Z braku informacji odnośnie danej funkcjonalności nie można
wywodzić, że zaoferowana macierz Fujitsu ETHERNUS DX100 S4 tej funkcjonalności nie
posiada. Odwołujący wskazał ponadto, że na karcie katalogowej produktu Fujitsu ETHERNUS
DX100 S4 zamieszczono następującą klauzulę: „Disclaimer Technical data are subject to
modification and delivery subject to availability. Any liability that the data and illustrations are
complete, actual or correct is excluded "Wyłączenie odpowiedzialności Dane techniczne mogą
ulec zmianie a dostawy zależą od dostępności. Wyłącza się wszelka odpowiedzialność za
kompletność, aktualność lub poprawność danych i ilustracji

W ocenie Odwołującego tym bardziej zatem brak jest podstaw do oparcia decyzji o odrzuceniu
oferty Odwołującego na wykładni a contrario przekazanej przez Odwołującego karty produktu
Fujitsu ETHERNUS DX100 S4.

Niezależnie od powyższego Odwołujący podkreślił, że w dokumentach złożonych na
wezwanie Zamawiającego z 15 listopada 2017 r. zamieścił m.in. specyfikację techniczną,
sporządzoną wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 8 do SIWZ. W ww. specyfikacji
Odwołujący potwierdził, że zaoferowana macierz Fujitsu ETHERNUS DX100 S4 spełnia
wszystkie wymagania SIWZ, w tym wymagania dotyczące obsługi protokołów FCoE, czyli: „Pkt
11. System serwerowy wy sokowy dajny, odporny na uszkodzenia - 1 komplet, d) Macierz
dyskowa wysokowydajna do współdzielenia zasobów klastra - 1 sztuka, pkt 3 Kontrolery "10)
Dla obsługi operacji blokowych I/O w sieci IP/FC SAN kontrolery macierzy muszą wspierać

protokoły transmisji: FC, iSCSI, FCoE, SAS.", pkt 4 Interfejsy ”2) Macierz musi umożliwiać
wymianę portów do transmisji danych na porty obsługujące protokoły: FC 8Gb/s, FC 8Gb/s ,
iSCSI 1 Gb/s, FCoE 10Gb/s, SAS 6Gb/s.” pkt 7 Opcje software'owe "5) Macierz musi
umożliwiać aktualizację oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID i dysków bez
konieczności wyłączania macierzy i bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych
FC/iSCSi/FCoF dia podłączonych stacji/serwerów" pkt 8 Konfiguracja, zarządzanie "1)
Oprogramowanie do zarządzania musi być zintegrowane z systemem operacyjnym systemu
pamięci masowej zarówno przy obsłudze transmisji danych protokołami blokowymi (FC,
¡SCSI, SAS, FCoE) jak i do obsługi transmisji protokołami CiFS/NFS."

Tym samym, w ocenie Odwołującego, potwierdził on ponad wszelką wątpliwość, że
zaoferowana macierz Fujitsu ETHERNUS DX100 S4 obsługuje protokoły FCoE. Przeciwne
twierdzenia Zamawiającego nie mają żadnych podstaw.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 87 ust. 1 ustawy Pzp
poprzez zaniechanie przez Zamawiającego czynności wezwania Odwołującego do wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty w zakresie II części zamówienia oraz odnośnie zarzutu
naruszenia art. 7 ust. 1 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez
zaniechanie przez Zamawiającego czynności wezwania Odwołującego do złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia kart katalogowych lub informacji technicznych dotyczących
sprzętu oferowanego w II części zamówienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w zakresie kart katalogowych lub informacji technicznych
dotyczących sprzętu oferowanego w II części zamówienia, stwierdzić należy co następuje.

Odwołujący wskazał, że Zamawiający przed odrzucenie jego oferty powinien bezwzględnie
zwrócić się o wyjaśnienia dotyczące treści złożonej oferty w zakresie II części zamówienia.
Zamawiający odrzucając ofertę Odwołującego z powodu rzekomej niezgodności jej treści z
treścią SIWZ oparł się bowiem wyłącznie na własnych domysłach i wykładni a contrario
przekazanych mu przez Odwołującego dokumentów. Tymczasem, skoro Zamawiający miał
wątpliwości, czy zaoferowane przez Odwołującego macierze Huawei Ocean Stor 2200 V3 oraz
Fujitsu ETHERNUS DX100 S4 spełniają wymagania SIWZ i nie mógł ich rozwiać poprzez
lekturę przekazanych mu przez Odwołującego dokumentów, to powinien zapytać
Odwołującego wprost o kwestie budzące wątpliwości i pozwolić Odwołującemu je wyjaśnić.
Gdyby tylko Odwołujący miał taką szansę, to w złożonych wyjaśnieniach wskazałby
Zamawiającemu na wszystkie okoliczności, na które wskazał w niniejszym odwołaniu.
Zamawiający jednak Odwołującemu takiej szansy nie dał, czym w oczywisty sposób naruszył
art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej konsekwentnie

podkreśla się, że zwłaszcza odrzucenie oferty nie może nastąpić przed umożliwieniem
wykonawcy złożenia wyjaśnień w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Tytułem przykładu w
Odwołujący powołał się na wyrok KIO z dnia 17 maja 2016 r, sygn. akt KIO 708/16, wyrok KIO
z dnia 26 września 2016 r., sygn. akt KIO 1683/16, wyrok KIO z dnia 01 września 2016 r.,
sygn. akt KIO 1564/16, wyrok KIO z dnia 05 kwietnia 2017 r., sygn. akt KIO 501/17.

Niezależnie od powyższego Odwołujący wskazał, że jeżeli powodem odrzucenia oferty
Odwołującego było to, iż Zamawiający nie znalazł w dokumentach złożonych przez
Odwołującego potwierdzenia wymaganych w SIWZ parametrów technicznych, to zamiast
odrzucać ofertę Odwołującego z tego powodu Zamawiający powinien na podstawie art. 26 ust.
3 ustawy Pzp wezwać Odwołującego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia kart
katalogowych lub informacji technicznych dotyczących sprzętu oferowanego w II części
zamówienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego w
zakresie kart katalogowych lub informacji technicznych dotyczących sprzętu oferowanego w II
części zamówienia. Obowiązek takiego właśnie zachowania Zamawiającego wynika w sposób
oczywisty z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Jednocześnie nie jest to obowiązek, którego
Zamawiający może nie wykonać. Ww. karty katalogowe i informacje techniczne, wymagane w
pkt 7.8 ppkt 8) SIWZ, stanowią bowiem tzw. dokumenty przedmiotowe, czyli dokumenty
potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez
zamawiającego. Nie ma żadnych wątpliwości, że regulacja art. 26 ust. 3 ustawy Pzp dotyczy
m.in. tzw. dokumentów przedmiotowych. Odwołujący podkreślił, że Zamawiający może
odstąpić od zastosowania art. 26 ust. 3 wobec tzw. dokumentów przedmiotowych tylko w
dwóch wypadkach:
a) jeżeli mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo
b) jeżeli mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

W ocenie Odwołującego nie ma żadnych wątpliwości, że w przedmiotowej sprawie żaden z
dwóch ww. wypadków nie zachodzi. Zatem Zamawiający winien wezwać Odwołującego do
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia kart katalogowych lub informacji technicznych
dotyczących sprzętu oferowanego w II części zamówienia lub do udzielenia wyjaśnień w
terminie wskazanym przez Zamawiającego w zakresie kart katalogowych lub informacji
technicznych dotyczących sprzętu oferowanego w II części zamówienia.

Na marginesie Odwołujący wskazał, że Zamawiający pismem z dnia 29 listopada 2017 r. na
podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp wezwał Odwołującego do złożenia wyjaśnień dotyczących

dokumentów złożonych przez Odwołującego na wezwanie Zamawiającego z dnia 15 listopada
2017 r., niemniej jednak ww. wezwanie do wyjaśnień dotyczyło zupełnie innych kwestii niż te,
które stały się podstawą odrzucenia oferty Odwołującego. W ocenie Odwołującego za
niedopuszczalną uznać należy sytuację, w której Zamawiający zwraca się do Odwołującego o
wyjaśnienie jednej kwestii a następnie odrzuca ofertę Odwołującego z powodu zupełnie innej
kwestii, niebędącej przedmiotem jakichkolwiek wyjaśnień.

Zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 ustawy Pzp w związku z naruszeniem art. 91 ust. 1 ustawy
Pzp poprzez zaniechanie dokonania wyboru oferty złożonej przez Odwołującego jako
najkorzystniejszej oferty w zakresie II części zamówienia, stwierdzić należy co następuje.

Odwołujący wskazał, że powyższy zarzut stanowi konsekwencję zarzutów postawionych i
opisanych powyżej. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Ponieważ, jak to
zostało wykazane powyżej, Zamawiający nie miał podstaw, aby odrzucić ofertę Odwołującego,
to w konsekwencji Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę winien wybrać ofertę
Odwołującego, bowiem to oferta Odwołującego przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i
drugiego kryterium oceny ofert, tj. gwarancji, i gdyby nie została odrzucona, to uzyskałaby
maksymalną ocenę za wszystkie kryteria, czyli 100 pkt.

Izba ustaliła co następuje:

Izba postanowiła dopuścić w poczet materiału dowodowego następujące dokumenty: (i) SIWZ
wraz z załącznikami na okoliczność ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wymagań
technicznych Zamawiającego; (ii) ofertę Odwołującego na okoliczność ustalenia jej treści; (iii)
wezwania Zamawiającego skierowane do Odwołującego w trybie art. 26 ust. 3 oraz art. 26 ust.
4 ustawy Pzp oraz odpowiedzi Odwołującego wraz z załączonymi dokumentami na
okoliczność ustalenia ich treści; (iv) protokół postępowania przetargowego na okoliczność
ustalenia przebiegu postępowania; (v) oświadczenie firmy Fujitus z dnia 8 stycznia 2018 r. na
okoliczność ustalenia parametrów technicznych macierzy Fujitus Ethernus DX100 S4; (vi)
tłumaczenie karty katalogowej urządzenia Huawei Ocean Stor 2200 V3 na okoliczność
ustalenia parametrów technicznych urządzenia.

Na podstawie powyższych dokumentów Izba ustaliła, że Zamawiający prowadzi postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawę systemów informatycznych i sprzętu
komputerowego z przeznaczeniem na wyposażenie Zachodniopomorskiej Książnicy Cyfrowej
w Szczecinie. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na trzy części. Na część

II zamówienia składała się dostawa biblioteki taśmowej, klimatyzatora podsufitowego z
wymiennikiem zewnętrznym, macierzy dyskowej NAS, systemu serwerowego składającego
się z 4 serwerów, przełącznika wysokowydajnego oraz macierzy z oprogramowaniem
realizującym funkcję klastra wysokowydajnego, a także 13 switchy.

W załączniku nr 8 do SIWZ Zamawiający zawarł Specyfikację Techniczną przedmiotu
zamówienia.

Zamawiający określił, iż na sfinansowanie zamówienia przeznaczy kwotę 3 864 660 zł, w tym
2 115 600 zł na sfinansowanie części II zamówienia.

Pismem z dnia 15 listopada 2017 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 1
ustawy Pzp w zw. z art. 24aa ustawy Pzp w zakresie części I, II, III zamówienia do złożenia
dokumentów potwierdzających m.in., iż oferowane przez niego urządzenia spełniają warunku
wskazane w SIWZ. Pismem z dnia 24 listopada 2017 r. Odwołujący złożył dokumenty
przedmiotowe, w tym specyfikację techniczną oferowanego sprzętu wg. załącznika nr 8 do
SIWZ oraz Karty Katalogowe oferowanego sprzętu.

Pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie art. 26 ust. 4
ustawy Pzp do złożenia wyjaśnień. Zamawiający wezwał Odwołującego do wyjaśnienia m.in.
rozbieżności w zakresie zaoferowanego urządzenia. Zamawiający wskazał, iż w ofercie
Odwołującego na strona 7 pozycja 3 sprzęt wskazana jest macierz Huawei Ocean Stor 2200
V3, zaś w nadesłanej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu (do załącznika nr 8) strona
51 punkt 10 Macierz dyskowa NAS 1 komplet podano: Huawei Ocean Stor 2600 V3, podobnie
w nadesłanych kartach katalogowych znajduje się karta Huawei Ocean Stor 2600 V3.
Zamawiający wskazał, że w ofercie jest więc inna macierz niż w nadesłanej specyfikacji
technicznej i kartach katalogowych.

Jednocześnie pismem z dnia 29 listopada 2017 r. Zamawiający wezwał Odwołującego w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do złożenia m.in. w języku polskim certyfikatów oraz kart
katalogowych

Pismem z dnia 4 grudnia 2017 r. Odwołujący złożył wyjaśnienia. Wskazał m.in., że w złożonej
ofercie w postępowaniu oferuje macierz firmy Huawei Ocean Stor 2200 1v3. Natomiast w
specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu załącznik nr 8 do SIWZ omyłkowo wpisał błędny
model jak również błędnie załączył kartę katalogowa Ocean Stor 2600 1v3 do pisma z dnia
24.11.2017 W załączeniu do pisma Odwołujący przesłał kartę katalogowa Huawei Ocean Stor

2200 V3 wraz z tłumaczeniem. Odwołujący złożył również kartę katalogową macierzy
wysokowydajnej Fujitsu ETHERNUS DX100 S4.

Pismem z dnia 12 grudnia 2017 r. Zamawiający poinformował Odwołującego o wynikach
postępowania przetargowego. Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp wskazał, że oferta Odwołującego podlega odrzuceniu w zakresie II części zamówienia na
podstawie art. 89. ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nieodpowiadająca treści SIWZ. W
uzasadnieniu swojej decyzji Zamawiający wskazał, że dla sprzętu „Macierz dyskowa typu
NAS — I komplet” w ofercie złożonej w postępowaniu Odwołujący zadeklarował macierz
Huawei Ocean Stor 2200 V3. W dokumentach złożonych na wezwanie Zamawiającego
nadesłał specyfikację techniczną 1 kartę katalogową macierzy Huawei Ocean Stor 2600 V3.
Wezwany do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26. ust. 4 ustawy Pzp Odwołujący potwierdził, że
oferuje macierz Huawei Ocean Stor 2200 V3, a wpisanie macierzy Huawei Ocean Stor 2600
V3 do specyfikacji technicznej było błędem. Wraz z wyjaśnieniami Odwołujący załączył kartę
katalogową macierzy Huawei Ocean Stor 2200 V3. Zamawiający wskazał, że zaoferowana
macierz nie spełnia wymogów Zamawiającego. Macierz Huawei Ocean Stor 2200 V3 nie
spełnia wymogu rozbudowa oferowanej macierzy, pozwalająca osiągnąć co najmniej
sześciokrotne zwiększenie pojemności z zachowaniem jednorodności zastosowanych
napędów dyskowych.” Model 2200 V3 zgodnie z dokumentacją producenta umożliwia
rozbudowę maksymalnie do 2,4PB, a nie jak wymaga zamawiający do 3,0 PB. Wynika to z
możliwości instalacji maksymalnie 500 szt. dysków o pojemności 8TB.

Ponadto Zamawiający wskazał, że dla sprzętu „System serwerowy wysokowydajny, odporny
na uszkodzenia — 1 komplet, d) Macierz dyskowa wysokowydajna do współdzielenia zasobów
klastra 1 sztuka” Odwołujący zaoferował macierz: Fujitsu ETHERNUS DXI 00 S4. W ocenie
Zamawiającego macierz ta nie obsługuje protokołu FCoE, który był wymagany w SIWZ.

Izba zważyła co następuje:
Izba ustaliła, że Odwołujący spełnia określone w art. 179 ust. 1 ustawy Pzp przesłanki
korzystania ze środków ochrony prawnej, tj. ma interes w uzyskaniu zamówienia, a naruszenie
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp może spowodować poniesienie przez niego
szkody, polegającej na nieuzyskaniu zamówienia w zakresie części II. W przypadku
zasadności podniesionych w odwołaniu zarzutów mogłoby dojść do wyboru oferty
Odwołującego jako najkorzystniejszej w tej części zamówienia.

W ocenie Izby zarzuty podniesione w odwołaniu są niezasadne, a w konsekwencji odwołanie
podlega oddaleniu. Odwołujący nie wykazał bowiem, iż zaoferowana przez niego macierz
Huawei Ocean Stor 2200 V3 spełnia wymagania techniczne wskazane w załączniku nr 8, pkt
10 ppkt 4 do SIWZ, a tym samym Zamawiający zasadnie dokonał odrzucenia jego oferty na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wskazać należy, że art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stanowi, iż Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, jeśli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Ustawodawca zobowiązał więc zamawiającego
do odrzucenia ofert tych wykonawców, którzy zaoferowali przedmiot zamówienia niezgodny z
wymaganiami zamawiającego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co
do zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów istotnych dla wykonania
przedmiotu zamówienia. Oznacza to, iż niezgodność treści oferty ma dotyczyć wymagań
merytorycznych, które zostały określone w SIWZ.
W przedmiotowej sprawie nie był sporny pomiędzy stronami zakres wymogów
Zamawiającego dotyczący macierzy dyskowych. Zgodnie z pkt 10, ppkt 4 Załącznika nr 8 do
SIWZ zaoferowana przez wykonawcę macierz dyskowa winna mieć możliwość rozbudowy
pozwalającej osiągnąć co najmniej sześciokrotne zwiększenie pojemności z zachowaniem
jednorodności zastosowanych napędów dyskowych. Wykonawca składający ofertę miał zaś
obowiązek załączyć karty katalogowe lub inne informacje techniczne potwierdzające, iż
oferowane urządzenia powyższy wymóg spełnia. W ocenie Izby Odwołujący nie przedłożył
jednak wraz z ofertą ani też w wyniku samouzupełnienia dokumentów w piśmie z dnia 4
grudnia 2017 r. dokumentów potwierdzających, iż zaoferowana przez niego macierz dyskowa
Huawei Ocean Stor 2200 V3 spełnia powyższe wymagania. Zgodnie bowiem z przedłożoną
podczas rozprawy kartą katalogową urządzenia o nazwie Huawei Ocean Stor 2200 V3 ma ono
możliwość rozbudowy do 2,4PB, nie zaś jak wymagał Zamawiający do 3,0 PB. Na pytanie Izby
z czego wynika możliwość rozbudowy zaoferowanego urządzenia do 3,0 PB, Odwołujący
wskazał, że jest wiedzą powszechną, że zaoferowana przez niego macierz dyskowa obsługują
dyski NL SAS o pojemności 10 TB, co tym samym umożliwia spełnienie wymogu rozbudowy
wskazanego w SIWZ. Nie sposób jednak, w ocenie Izby, przychylić się do argumentacji
Odwołującego. Po pierwsze, możliwość obsługi określonego rodzaju dysków przez macierz
dyskową nie może być uznane za wiedzę powszechną. Jest to wiedza specjalistyczna, a
informację o możliwościach technicznych danego urządzenia co do zasady są przekazywane
przez producenta urządzenia. W przedmiotowej sprawie, karta katalogowa dla urządzenia
Huawei Ocean Stor 2200 V3 nie potwierdza, iż obsługuje ona dyski o pojemności 10TB. Po
drugie, Odwołujący na pytanie Izby o dowody potwierdzające jego twierdzenia oświadczył, że
takich dowodów nie posiada. Tym samym nie sposób uznać na podstawie subiektywnych

stwierdzeń wykonawcy dążącego do uzyskania zamówienia i zmiany niekorzystnej decyzji
Zamawiającego, że oferowane przez niego urządzenie spełnia wymagania wskazane w SIWZ.
Podkreślić należy, że obowiązkiem Odwołującego było złożenie wraz z ofertą kart
katalogowych lub innych informacji technicznych potwierdzających, że oferowane urządzenia
spełniają wymagania Zamawiającego. Niedopełnienie przez Odwołującego wymogów
wskazanych w SIWZ zasadnie zostało uznane przez Zamawiającego jako podstawa do
odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż Odwołujący nie wykazał,
że oferowana przez niego macierz dyskowa spełnia wymagania zawarte w pkt 10, ppkt 4
Załącznika nr 8 do SIWZ.
Co do zarzutu naruszenia art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Izba uznała, że zarzut ten nie potwierdził
się. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,
chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta
wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej wykonawca ma możliwość
jednokrotnego uzupełnienia określonego dokumentu w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Innymi
słowy w przypadku niezłożenia lub złożenia nieprawidłowego dokumentu na potwierdzenie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu czy też na potwierdzenie, że oferowane dostawy
czy usługi spełniają wymagania zamawiającego wykonawca ma możliwość jednokrotnego
skorygowania swojego błędu. Podkreślić należy, że art. 26 ust. 3 ustawy Pzp stanowi wyjątek
od zasady niezmienności oferty i możliwość jego zastosowania nie może być interpretowana
rozszerzająco. Zastosowanie instytucji wezwania do uzupełnienia dokumentów winno zawsze
być interpretowane w świetle zasad wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp tj. zasady równego
traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji.
Nie ulega wątpliwości, iż Odwołujący składając ofertę oraz dokumenty potwierdzające, iż
oferowane urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ w trybie art. 26
ust. 1 ustawy Pzp nie dochował należytej staranności i załączył błędną kartę katalogową
oferowanego urządzenia. Okoliczność tą potwierdził sam wykonawca w piśmie z dnia 4
grudnia 2017 r., odpowiadając na wezwanie Zamawiającego do złożenia wyjaśnień z dnia 29
listopada 2017 r. W tych okolicznościach faktycznych zasadne było rozstrzygnięcie czy
samodzielne uzupełnienie przez Odwołującego dokumentów potwierdzających, iż oferowane
urządzenie spełnia wymagania Zamawiającego wyczerpało możliwość wezwania wykonawcy

do ponownego złożenia właściwej karty katalogowej lub innych dokumentów technicznych
potwierdzających możliwość rozbudowy macierzy w sposób opisany w SIWZ. W ocenie Izby
brak jest uzasadnienia prawnego do nakazania Zamawiającemu wezwania Odwołującego w
trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia dokumentów przedmiotowych w zakresie
macierzy Huawei Ocean Store 2200 v3. Istota bowiem regulacji zawartej w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp sprawdza się do możliwości jednokrotnego skorygowania przez wykonawcę
błędów dotyczących dokumentów złożonych wraz z ofertą. Izba podziela pogląd prezentowany
w orzecznictwie, że o ile dyspozycja art. 26 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązuje zamawiającego do
wezwania wykonawcy do złożenia prawidłowych dokumentów, o tyle wykonawca, co do
zasady, nawet bez wezwania ze strony zamawiającego, gdy stwierdzi, iż zachodzą w stosunku
do niego okoliczności wskazane w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp uprawniony jest do uzupełnienia
dokumentów. Wykonawca jednak samodzielnie uzupełniając dokument musi liczyć się z tym,
że wykorzystuje tym samym uprawnienie jednokrotnego skorygowania dokumentów
przedmiotowych czy podmiotowych wynikające z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Gdyby przyjąć
inaczej i dopuścić możliwość wielokrotnego samodzielnego uzupełnienia czy zmiany
dokumentów złożonych wraz z ofertą, równolegle z obowiązkiem zamawiającego wynikającym
z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, to wykonawcy mogliby dokonywać dowolnego uzupełniania,
zmiany oraz wszelkich modyfikacji oświadczeń i dokumentów, a w konsekwencji treści oferty,
po upływie terminu składania ofert, co całkowicie burzyłoby porządek prawny w tym zakresie.
Tym samym, Odwołujący decydując się na samodzielnie załączenie nowej karty katalogowej
dla urządzenia Huawei Ocean Stor V3 wraz z odpowiedzią na wezwanie do złożenia wyjaśnień
skorzystał w przysługującego mu prawa jednokrotnego skorygowania błędów w dokumentacji
oferty. Umożliwienie mu ponownego skorygowania dokumentacji technicznej tego samego
urządzenia stałoby w sprzeczności z zasadą równego traktowania wykonawców oraz zasadą
jednokrotnego korygowania czy uzupełniania dokumentów przedmiotowych i podmiotowych.
W ocenie Izby brak jest postaw do nakazania Zamawiającemu wezwania Odwołującego do
złożenia innej karty katalogowej czy też dokumentacji technicznej potwierdzających parametry
oferowanego urządzenia.
Za niezasadny Izba uznała również zarzut naruszenia art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z
przywołaną regulacją w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem
ust. 1a i 2, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Odwołujący argumentował, że
Zamawiający winien bezwzględnie zwrócić się do niego o złożenie wyjaśnień treści oferty, zaś
wykonawca w złożonych wyjaśnianych wskazałby na okoliczności zawarte w odwołaniu, które
potwierdzają, że urządzenie zaoferowane spełnia wymagania Zamawiającego. Nie sposób

zgodzić się z Odwołującym. Po pierwsze wskazać należy, że z treści odwołania nie wynika, iż
zaoferowana przez Odwołującego macierz dyskowa Huawei Ocean Stor V3 spełnia
wymagania Zamawiającego. Jak Izba wskazał powyższej, ani w treści odwołania ani podczas
rozprawy nie został przedłożony jakikolwiek dowód potwierdzający możliwość rozbudowy
zaoferowanej macierzy dyskowej do parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Po
drugie, Odwołujący był wezwany przez Zamawiającego do złożenia wyjaśnień co do
urządzenia jakie zaoferował Zamawiającemu. Co prawda Zamawiający skierował wezwanie z
dnia 29 listopada 2017 r. na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, jednakże z treści tego
wezwanie wynika, iż dotyczyło również treści samej oferty tj. dookreślenia jakie urządzenie
jest oferowane przez Odwołującego. Odwołujący jednoznacznie określił co jest przedmiotem
jego oferty, a tym samym brak jest, w ocenie Izby, przesłanek do wystosowania kolejnego
wezwania w trybie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Odwołujący bowiem w sposób precyzyjny i
jednoznaczny określił przedmiotem swojego świadczenia na rzecz Zamawiającego.
Co się zaś tyczy podniesionych przez Odwołującego zarzutów dotyczących ustaleń
Zamawiającego w zakresie macierzy Fujitsu Ethernus DX100 S4, to wskazać należy, że
podczas rozprawy Odwołujący złożył do akt sprawy oświadczenia firmy Fujitsu z dnia 8
stycznia 2018 r. na potwierdzenia, że zaoferowana przez niego macierz spełnia wymagania
Zamawiającego w zakresie wymogu obsługi protokołów FCoE. Zamawiający po zapoznaniu
się z treścią oświadczenia uznał zasadność podniesionego zarzut i wskazał, że gdyby
oświadczenie zostało dołączone do oferty Odwołującego, to nie dokonałby odrzucenia oferty
Odwołującego z uwagi na brak możliwości obsługi przez zaoferowaną macierz protokołów
FCoE. W konsekwencji uznać należy, że skoro pomiędzy stronami wygasł spór co do
parametrów technicznych zaoferowanego przez Odwołującego urządzenia, to za zbędne
uznać należy rozstrzyganie o zasadności podniesionego zarzutu.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy
Pzp oraz w oparciu o przepisy § 3 pkt 1 i 2 lit. b rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).


Przewodniczący: ………………………….