Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 99/18

POSTANOWIENIE
z dnia 23 stycznia 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 23 stycznia 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 17
stycznia 2018 r. przez Wykonawcę Educarium sp. z o.o. (ul. Grunwaldzka 207, 84-451
Bydgoszcz), w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Centrum Kształcenia
Praktycznego we Wrocławiu (ul. Strzegomska 49a, 53-611 Wrocław)

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Wykonawcy
Educarium sp. z o.o. (ul. Grunwaldzka 207, 84-451 Bydgoszcz) kwoty 15000 zł 00
gr (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego we Wrocławiu.
Przewodniczący:

………………………………

Sygn. akt: KIO 99/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Centrum Kształcenia Praktycznego we Wrocławiu prowadzi postępowanie w
trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Dostawa pomocy
dydaktycznych i sprzętu TIK w ramach doposażenia 90 szkolnych pracowni matematycznych
dla 47 szkół na potrzeby realizacji projektu »Matematyczne eksperymenty - poprawa jakości
nauczania matematyki w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych w Gminie
Wrocław«."
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się 27 października 2017 roku w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej pod nr 2017/S 207-427320.

17 stycznia 2017 r. Odwołujący – Educarium sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił
Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP poprzez odrzucenie oferty złożonej
przez Odwołującego jako nieodpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z dnia 27 listopada 2017 r., znak sprawy: 5PN/CKP/2017, w sytuacji gdy oferta
Odwołującego odpowiadała treści SIWZ, a podane przez Zamawiającego przyczyny
uzasadniające odrzucenie oferty Odwołującego na mocy tej podstawy prawnej stanowiły
warunki formalne a nie merytoryczne, o których mowa w powyższym przepisie prawnym; art.
26 ust. 3 PZP poprzez zaniechanie wezwania Odwołującego do uzupełnienia brakującego
dokumentu „POMOCE SUMA"; art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP poprzez uznanie, że nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu i w konsekwencji - unieważnienie przedmiotowego
postępowania.

Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania i unieważnienie czynności odrzucenia oferty
Odwołującego w zakresie zadań nr 1 i 3; unieważnienie czynności unieważnienia
postępowania; nakazanie Zamawiającemu dokonania ponownego badania i oceny oferty
złożonej przez Zamawiającego dla zadnia nr 1 i 3 w celu uznania, że spełnia ona warunki
postawione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; obciążenie Zamawiającego
kosztami postępowania odwoławczego, przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści
odwołania.

19 stycznia 2018 roku Zamawiający przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł
odpowiedź na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości złożone odwołanie.
Zamawiający w dniu 19 stycznia wniósł także pismo, w którym wskazał, że kopia odwołania
została przekazana pozostałym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w dniu

17.01.2018 r. drogą elektroniczną i za pośrednictwem operatora pocztowego. Izba ustaliła,
że żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego w ustawowym terminie 3 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego kopii
odwołania wykonawcom (tj. do dnia 22 stycznia 2018 roku).
W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Izba wskazuje, że powyższy
przepis zobowiązuje Zamawiającego do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia
czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wobec faktu, że uwzględnienie zarzutów nastąpiło przed otwarciem posiedzenia i rozprawy,
o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………