Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 214/18
POSTANOWIENIE
z dnia 13 lutego 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman
Protokolant: Marcin Jakóbczyk
po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 13 lutego 2018 r. w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. przez
wykonawcę: Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego: Województwo
Łódzkie, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Al. Piłsudskiego 8, 90 – 051 Łódź
- wobec wycofania odwołania,
orzeka:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz odwołującego -
Nextbike Polska S.A., ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, kwoty 13 500,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu 90% uiszczonego
wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a ust. 1 i 198b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w
terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:

…..…..………………

Sygn. akt: KIO 214/18
U z a s a d n i e n i e:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Dostawa, uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksowa eksploatacja systemu
samoobsługowych wypożyczalni rowerów publicznych", ogłoszonym w Dz. Urz. UE 2018/S
017-034440 z 25.01.2018, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, w dniu 5 lutego
2018 r. zostało wniesione w postaci pisemnej odwołanie przez wykonawcę: Nextbike Polska
S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „odwołujący", „Nextbike"). W kopii odwołanie
przekazano zamawiającemu w tym samym terminie. Odwołanie wniesiono z zachowaniem
ustawowego terminu, gdyż ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25 stycznia 2018 r., zaś zamawiający zamieścił
specyfikację istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej także w tym samym dniu,
tj. 25 stycznia 2018 r.
Izba nie stwierdziła podstaw do odrzucenia odwołania w oparciu o art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp.
Na wezwanie zamawiającego z dnia 6 lutego 2017 r. przystąpienia do postępowania
odwoławczego w trybie art. 185 ustawy Pzp nie złożył żaden wykonawca.
Odwołanie wniesiono od czynności zamawiającego Województwa Łódzkiego - Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - polegającej na ustaleniu treści postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ") i ogłoszenia o zamówieniu w
postępowaniu w sposób sprzeczny z ustawą Pzp.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej „ustawą
Pzp”, tj.:
1) art. 22 ust. 1b pkt 3 w zw. z art. 22 ust. 1a w zw. art. 22d ust. 1 w zw. z art. 7
ust. 1 ustawy Pzp poprzez postawienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia wykonawcy w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i
nadmierny dla zweryfikowania zdolności wykonawcy do należytego wykonania
przedmiotowego zamówienia, a co za tym idzie w sposób naruszający zasadę równego
traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji;
2) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez prowadzenie postępowania w sposób
niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w
zakresie warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższymi zarzutami odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i
nakazanie zamawiającemu dokonania zmiany treści pkt 6.1.3.1 SIWZ lit. a) i b) SIWZ oraz
odpowiedniej treści sekcji III.1.3 pkt 2.4 ogłoszenia o zamówieniu, poprzez nadanie mu
brzmienia:
„Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają niniejszy warunek, jeżeli wykażą, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) należycie wykonali, co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmuje
swym zakresem dostarczenie lub dostawę systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów
oraz dostarczenie lub dostawę, co najmniej 700 sztuk rowerów i oprogramowania, oraz co
najmniej 60 sztuk stacji rowerowych umożliwiających wypożyczenie rowerów, przy czym stacje
rowerowe powinny posiadać co najmniej 10 stanowisk na wpięcie rowerów, oraz
b) należycie wykonali lub wykonują co najmniej dwa zamówienia z których każde
obejmuje utrzymanie oraz bieżącą obsługę systemu samoobsługowych wypożyczalni rowerów
obejmującego co najmniej 700 sztuk rowerów oraz co najmniej 60 sztuk stacji rowerowych
umożliwiających wypożyczenie rowerów, przy czym stacje rowerowe powinny posiadać co
najmniej 10 stanowisk na wpięcie rowerów.”
Zamawiający w odpowiedzi na odwołanie z dnia 12 lutego 2018 r. powiadomił o
modyfikacji SIWZ oraz oświadczył, że: „Dokonana zmiana treści SIWZ spowodowała
uwzględnienie przez Zamawiającego w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu.”
W dniu 12 lutego 2018 r. umocowany pełnomocnik odwołującego przesłał do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej oświadczenie o wycofaniu odwołania wraz z wnioskiem o zwrot
wpisu od odwołania na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Pzp.
W tych okolicznościach, zachodziły przesłanki do uznania, że złożenie oświadczenia o
wycofaniu odwołania nastąpiło ze skutkiem prawnym.
Skorzystanie przez którąkolwiek ze stron postępowania odwoławczego
z przysługującej jej tzw. czynności dyspozytywnej (uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, cofnięcia odwołania przez
odwołującego) - powoduje zakończenie postępowania odwoławczego bez merytorycznego
rozstrzygnięcia zarzutów odwołania. W takiej sytuacji rozpatrzenie sprawy przez Izbę
ogranicza się do zbadania przesłanek formalnych umorzenia postępowania, bez możliwości
oceny motywów, którymi kierowały się strony podejmując tego rodzaju czynności w
zainicjowanym postępowaniu odwoławczym.
W tym stanie rzeczy, Izba stosownie do postanowień art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych umorzyła postępowanie odwoławcze.

Cofniecie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem zachodziły podstawy
do orzeczenia na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13 500,00 zł, jako 90% uiszczonego wpisu od odwołania, zgodnie z treścią
art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp.
O umorzeniu postępowania orzeczono postanowieniem w oparciu o art. 192 ust. 1,
zdanie 2 ustawy Pzp.

Przewodniczący:

……………………..