Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 222/18
POSTANOWIENIE
z dnia 12 lutego 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Beata Konik
Marek Koleśnikow
Daniel Konicz

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 lutego 2018 r. w Warszawie odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. przez
wykonawcę MedHub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Specjalistyczny Szpital im. dr
Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu,
postanawia:
1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz MedHub spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Przewodniczący : ………………………………
………………………………
………………………………

Sygn. akt: KIO 222/18
U z a s a d n i e n i e
Odwołujący MedHub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu w dniu 12 lutego 2018 r. cofnął odwołanie wniesione do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej w dniu 5 lutego 2018 r. od niezgodnej z przepisami prawa czynności
Zamawiającego polegającej na sformułowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
z naruszeniem przepisów prawa, w prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa diagnostycznej i leczniczej
aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na
terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. Dra. Alfreda
Sokołowskiego w Wałbrzychu” (znak Zp/10/PN-75/17).
Uwzględniając powyższe Izba, działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192
ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp, postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane
ww. odwołaniem.
O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści
art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a) rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od
odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania
(Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze zm.).

Przewodniczący : ………………………………

………………………………

………………………………