Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 364/18


Postanowienie
z dnia 13 marca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Emil Kawa
Członkowie: Ernest Klauziński
Marek Koleśnikow

Protokolant: Adam Skowroński

po rozpoznaniu na posiedzeniu z udziałem stron w dniu 13 marca 2018 roku w Warszawie
odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26 lutego 2018 r.
przez wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia ENERIS Surowce S.A., ul.
Zagnańska 232a, 25-563 Kielce w postępowaniu prowadzonym przez Związek Celowy
Gmin MG-6, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski

postanawia
1. umorzyć postępowanie odwoławcze w związku z wycofaniem odwołania
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego wykonawcy - ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce
kwoty 13 500,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy pięćset) złotych stanowiącą 90%
uiszczonego wpisu od odwołania.
2.1. w pozostałym zakresie znosi koszty postępowania pomiędzy stronami.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r poz.1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim


Przewodniczący ……………………..
Członkowie ……………………..
………………………
Sygn. KIO 364-18

UZASADNIENIE

Związek Celowy Gmin MG-6, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wielkopolski, prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie oraz zagospodarowanie
odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Sektora
II Związku Celowego Gmin MG-6.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
w dniu 15 lutego 2018 r. pod numerem 2018/S 032-069908.
W dniu 15 lutego 2018 r Zamawiający opublikował treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ).
Od treści postanowień Ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ potencjalny wykonawca
ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232a, 25-563 Kielce wniósł odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu dokonanie opisu wymagań w zakresie kryterium
oceny ofert w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, ponieważ zamawiający nie
przewidział możliwości weryfikacji parametrów technicznych i prawnych oferowanych
pojazdów zarówno na etapie składania ofert jak i realizacji zamówienia.
W dniu 13 lutego 2018 roku na etapie posiedzenia przed KIO odwołujący w związku z
częściowym uwzględnieniem przez Zamawiającego zarzutów odwołania oświadczył do
protokołu posiedzenia, iż cofa wniesione odwołanie. .
Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza działając na podstawie art. 187
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych oraz w związku § 13
ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. nr 48, poz.280) umorzyła
postępowanie odwoławcze w niniejszej sprawie.

Izba stwierdza, że cofniecie odwołania przywraca stan prawny postępowania sprzed
wniesienia odwołania. Odwołanie cofnięte nie wywołuje w postępowaniu żadnych skutków
prawnych związanych z jego wniesieniem.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy - Prawo zamówień publicznych i na podstawie
§ 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U Nr 41, poz. 3544), Izba orzekła
o dokonaniu zwrotu na rzecz Odwołującego 90% kwoty wpisu, który został uiszczony w
wysokości 15 000,00 złotych.


Przewodniczący ……………………………
Członkowie …………………………….
…………………………….