Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 368/18

POSTANOWIENIE
z dnia 06 marca 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 06 marca 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 26
lutego 2018 r. przez Odwołującego – A. M. prowadzącą działalność gospodarczą pod
nazwą Biuro Usług Inżynierskich „Kosztbud” A. M. (ul. Liliowa 2, 62-080 Tarnowo
Podgórne), w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wielkopolskim (ul. Walczaka 25,
66-400 Gorzów Wielkopolski)

postanawia:
1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz Odwołującego –
A. M. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Inżynierskich
„Kosztbud” A. M. (ul. Liliowa 2, 62-080 Tarnowo Podgórne) kwoty 15000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej uiszczony wpis od odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Przewodniczący:

………………………………

Sygn. akt: KIO 368/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie
Wielkopolskim prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest: zawarcie umów ramowych na świadczenie usług wyceny nieruchomości
będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania
Oddziału Terenowego w Gorzowie Wielkopolskim i Filii Zielona Góra. Zamówienie zostało
podzielone na 6 części.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
pod numerem S 2017/S 243-506705.

26 lutego 2018 r. Odwołujący – A. M. prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Biuro
Usług Inżynierskich „Kosztbud” A. M. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu
że dokonał oceny złożonych ofert przez wykonawców, przyznał punkty zgodnie z kryteriami
opisanymi w SIWZ, a następnie nie wybrał oferty Odwołującego, która nie została odrzucona
i spełnia wszystkie kryteria opisane w SIWZ i PZP. Ponadto Odwołujący zarzucił, że
Zamawiający unieważnił postępowanie w częściach dla zadań nr 3 i nr 5 ze względu na
przekroczenia kwoty jaką zamierzał przeznaczyć na finansowanie tych części-zadań, mimo
że kwota taka nie została przez Zamawiającego określona w czasie sesji otwarcia ofert.
Zamawiający podał jedynie kwotę dla całego zamówienia, a tym samym naruszył
postanowienia SIWZ oraz ustawy Pzp w szczególności art 7 o równym traktowaniu
wykonawców.
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu powtórnego dokonania oceny złożonych
ofert i wyboru najkorzystniejszych oferty zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

05 marca 2018 roku Zamawiający przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł odpowiedź
na odwołanie, w której oświadczył, że uwzględnia w całości złożone odwołanie.

Zamawiający w dniu 01 marca 2018 roku wniósł pismo, w którym wskazał, że kopia
odwołania została przekazana pozostałym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu w
dniu 28 lutego 2018 r. drogą elektroniczną.
Izba ustaliła, że żaden wykonawca nie przystąpił do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego w ustawowym terminie 3 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego kopii
odwołania wykonawcom (tj. do dnia 05 marca 2018 roku).

W związku z powyższym postępowanie odwoławcze należało umorzyć na podstawie art. 186
ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie Izba wskazuje, że powyższy
przepis zobowiązuje Zamawiającego do wykonania, powtórzenia lub unieważnienia
czynności zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.

Wobec faktu, że uwzględnienie zarzutów nastąpiło przed otwarciem posiedzenia i rozprawy,
o kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący:

………………………………