Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 386/18
POSTANOWIENIE
z dnia 6 marca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Barbara Bettman
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i uczestnika w dniu 6 marca
2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
27 lutego 2018 r. przez firmę: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez zamawiającego:
Miasto Łódź- Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, zgłaszający
przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego: Mosty Łódź S.A., ul.
Bratysławska 52, 94-112 Łódź
- wobec wycofania odwołania
postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
odwołującego: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, kwoty 18
000 zł 00 gr (słownie: osiemnaście tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej 90%
uiszczonego wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Łodzi.

Przewodniczący:
………..………………

Sygn. akt: KIO 386/18
U z a s a d n i e n i e:
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
„Przebudowa linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al.
Śmigłego-Rydza na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego”, (Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 19.12.2017r., Nr 2017/S 243-505179), w dniu 27 lutego
2018 r. zostało wniesione w postaci pisemnej odwołanie przez firmę STRABAG Sp. z o.o. z
siedzibą w Pruszkowie, (dalej zwaną także „odwołującym”) - wobec zmiany postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwaną SIWZ), opublikowanej na stronie
internetowej zamawiającego w dniu 22 lutego 2018 r. W kopii odwołanie przekazano
zamawiającemu z zachowaniem terminu ustawowego.
Na wezwanie zamawiającego z dnia 28 lutego 2018 r. przystąpienie do postępowania
odwoławczego w trybie art. 185 ustawy Prawo zamówień publicznych złożył w dniu 2 marca
2018 r. wykonawca. Mosty Łódź S.A., ul. Bratysławska 52, 94-112 Łódź.
Izba nie stwierdziła przesłanek do odrzucenia odwołania w oparciu o art. 189 ust. 2
ustawy Pzp.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu: Miastu Łódź- Zarządowi Inwestycji Miejskich,
naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej „ustawą Pzp,” tj.:
1) art. 7 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp, poprzez naruszenie
zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w związku
z wprowadzeniem zmiany SIWZ z dnia 22 lutego 2018 r., i
a) nałożeniem na wykonawców obowiązku oszacowania kosztów dla nowej pozycji Kosztorysu
ofertowego dla nieokreślonego jednoznacznie przedmiotu zamówienia i zdarzeń
nieprzewidywalnych,
b) dokonanie opisu sposobu obliczenia ceny w SIWZ w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję poprzez zobligowanie wykonawców do hipotetycznego wycenienia kosztów robót
i/lub też ryzyka, w tym związanych z błędami w przedmiarach zamawiającego - i w
konsekwencji doprowadzenie do konieczności złożenia przez wykonawców ofert
nieporównywalnych i niekonkurencyjnych względem siebie;
2) art. 3531 K.c. i art. 629 K.c. w zw. z art. 14 ustawy Pzp i art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, art.
29 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, poprzez wprowadzenie zaskarżoną zmianą SIWZ postanowienia
determinującego wysokość i sposób określenia wynagrodzenia kosztorysowego
wykraczającego poza dopuszczoną ustawowo granicę swobody umów; oraz ukształtowanie
treści stosunku prawnego (SIWZ i oferta stanowi część zobowiązania umownego) w sposób

sprzeciwiający się jego właściwości, w szczególności przyjętemu we wzorze umowy
wynagrodzeniu kosztorysowemu; uniemożliwienie faktycznego rozliczenia dodanej pozycji
Kosztorysu ofertowego i przysługującego wykonawcy wynagrodzenia; uprzywilejowanie
pozycji zamawiającego w związku z wprowadzoną zmianą i przerzuceniem ryzyka na
wykonawców, pomimo że zamawiający nie określił, w jaki sposób wykonawcy mają to ryzyko
oszacować i czego ono konkretnie dotyczy.
Mając powyższe zarzuty na uwadze, odwołujący wnosił o uwzględnienie odwołania i
nakazanie zamawiającemu: zmiany pkt 16.5 Tomu I SIWZ poprzez wykreślenie fragmentu
dodanego zmianą z dnia 22 lutego 2018 r., tj. wykreślenie treści: „za wyjątkiem dodania w
osobnym kosztorysie jednej pozycji, pt.: „Wymagania ogólne, w tym koszt dostosowania się
do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w DM.00.00.00 oraz wszelkie
niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a nie
wyszczególnione w przedmiarach - (ilość - 1 kpl.) Cenę tej pozycji kosztorysu należy podać w
poz. 1 tabeli Formularza cenowego - Formularz nr 2 do SIWZ”.
Pismem z dnia 5 marca 2018 r., przed otwarciem rozprawy wyznaczonej na dzień 12
marca 2018 r. należycie umocowany pełnomocnik odwołującego r. pr. M. W. złożyła
oświadczenie: „W imieniu Odwołującego STRABAG Sp. z o.o. cofam odwołanie z dnia 27
lutego 2018 r. na zmianę pkt 16.5 Tomu I SIWZ, wniesione w postępowaniu p.n. „Przebudowa
linii tramwajowej w al. Śmigłego-Rydza - Przebudowa wiaduktów na al. Śmigłego-Rydza na
odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Przybyszewskiego” i wnoszę o zniesienie terminu
posiedzenia KIO wyznaczonego na 12 marca 2018 r. Odwołujący wskazuje, że Zamawiający
w dniu 01 marca 2018 r. dokonał kolejnej zmiany SIWZ i zmodyfikował cały punkt 16 Tomu I
SIWZ, w tym uchylił zaskarżoną w odwołaniu wcześniejszą zmianę pkt 16.5. Odwołujący
wnosił jednocześnie o dokonanie zwrotu wpisu na rachunek bankowy, z którego został
uiszczony wpis od odwołania.
Izba uznała, że cofnięcie odwołania w niniejszej sprawie nastąpiło ze skutkiem
prawnym. W tym stanie rzeczy, Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych umorzyła postępowanie odwoławcze.
Cofniecie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy, zatem zachodziły podstawy
do orzeczenia na rzecz odwołującego zwrotu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 18 000,00 zł, jako 90% uiszczonego wpisu od odwołania, stosownie do
postanowień art. 187 ust. 8, zdanie drugie ustawy Pzp.
Przewodniczący:
………………………