Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 480/18

WYROK
z dnia 29 marca 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Marcin Jakóbczyk


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 marca 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego
w dniu 12 marca 2018 r. przez wykonawcę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Tyczynie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Polską Agencję Żeglugi
Powietrznej z siedzibą w Warszawie

przy udziale wykonawcy Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. z siedzibą w Warszawie
zgłaszającego przystąpienie po stronie Zamawiającego

orzeka:

1. Oddala odwołanie
2. Kosztami postępowania obciąża wykonawcę WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z
siedzibą w Tyczynie i:

1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawcę
WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tyczynie tytułem wpisu od
odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………

Sygn. akt KIO 480/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z siedzibą w Warszawie prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”),
postępowanie o udzielenie zamówienia na: „Obsługę podróży służbowych pracowników
PAŻP w zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz
rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w kraju i zagranicą". Część 2 zamówienia: „Obsługa
podróży służbowych pracowników PAŻP w zakresie rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych
w kraju i zagranicą”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Tyczynie (zwany dalej:
„Odwołującym”) w dniu 12 marca 2018 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) odwołanie na czynność odrzucenia oferty Odwołującego w części 2 oraz
wyboru najkorzystniejszej oferty, zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp. Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności
wyboru oferty najkorzystniejszej, odrzucenie oferty PLLLOT, przeprowadzenie ponownego
badania i oceny oferty z uwzględnieniem oferty Odwołującego, dokonania wyboru oferty
Odwołującego.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, ofertę wykonawcy WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Tyczynie jak również oświadczenia i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania
złożone w trakcie rozprawy, skład orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu
na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba ustaliła również, że wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym
miało miejsce w dniu 13 marca 2018 r.

Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego w dniu 16 marca 2018 r. zgłosił przystąpienie wykonawca Polskie Linie
Lotnicze LOT S. A. z siedzibą w Warszawie.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawcy Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. z siedzibą w Warszawie
(zwanego dalej również: „Przystępującym”).

Izba nie potwierdziła skuteczności przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Odwołującego wykonawcy Furnel Travel International Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, z uwagi na niewypełnienie przesłanek wynikających z art. 185 ust. 2 i 3 ustawy
Pzp poprzez nieprzekazanie kopii zgłoszenia przystąpienia stronom postępowania.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa podróży służbowych pracowników PAŻP w
zakresie rezerwacji i zakupu biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz rezerwacji i
zakupu miejsc noclegowych w kraju i zagranicą”. Część 2 zamówienia: „Obsługa podróży
służbowych pracowników PAŻP w zakresie rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych w kraju i
zagranicą”.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej również: „SIWZ”)
zawierała m. in. następujące postanowienia: Załącznik nr 2 do SIWZ dla części 2:
§ 3 Warunki realizacji umowy, pkt 12:
- W przypadku rezerwacji usługi hotelarskiej, hotel nie może być oddalony od miejsca (celu
delegacji), spotkania, konferencji, itp., dalej niż 10 km w przypadku miast i 15 km w
pozostałych wypadkach (odległość liczona drogami publicznymi). W przypadku, gdy hotel
oddalony będzie powyżej 15 km, a w przypadku miast – w obrębie miasta powyżej 10 km od
miejsca (celu delegacji) spotkania, konferencji itp. Wykonawca zobowiązany będzie do
zapewnienia bezpłatnego transportu. Hotel powinien znajdować się w obrębie istniejącego
węzła komunikacyjnego umożliwiającego sprawne poruszanie się po mieście.

Formularz cenowy dla części nr 2 – Załącznik nr 3b do SIWZ

*w hotelu o standardzie **** (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, których są świadczone
usługi hotelarskie), w dni powszednie, ze śniadaniem, parkingiem, internetem i klimatyzacją
w cenie.

Odwołujący w niniejszym postępowaniu złożył ofertę dla części 1 i 2 zamówienia.
Zamawiający w dniu 2 lutego 2018 r. wezwał Odwołującego o wyjaśnienia w trybie art. 87
ust. 1 ustawy Pzp w zakresie stawki podatku VAT. Odwołujący w dniu 7 lutego 2018 r. złożył
Zamawiającemu wyjaśnienia w niniejszej sprawie.

Zamawiający w dniu 2 marca 2018 r. dla części 2 zamówienia Odrzucił ofertę
Odwołującego na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp z uwagi na błąd w obliczeniu
ceny. Zamawiający dokonał również w części 2 zamówienia wyboru najkorzystniejszej oferty
wykonawcy Polskie Linie Lotnicze LOT S. A. z siedzibą w Warszawie.

Od niniejszych czynności wykonawca WhyNotTravel Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w
Tyczynie wniósł odwołanie w dniu 12 marca 2018 r.

W ocenie izby odwołanie podlega oddaleniu. Izba zgodziła się z Zamawiającym, że
Odwołujący w załączniku nr 3b – formularz cenowy dla części 2 - nie wskazał wymaganej
stawki podatku VAT, co stanowi błąd w obliczeniu ceny. Izba zgodziła się z Zamawiającym,
iż istotą tego zamówienia były usługi o wymaganym standardzie, co stanowi odpowiednik
usług noclegowych wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług.
Izba zgodziła się z Przystępującym, że zamawiający wskazał w załączniku nr 3b definicję
usług hotelowych przyjętą w tym postępowaniu, obejmującą świadczenie usług ze
śniadaniem, parkingiem, internetem i klimatyzacją w cenie. Zamawiający również określił w
sposób precyzyjny przedmiot zamówienia, obejmujący swym zakresem – wbrew temu co
twierdził Odwołujący – wyżywienie oraz bezpłatny parking, co wynikał m. in. z postanowień
wzoru umowy. Izba nie zgodziła się również z Odwołującym, co do istotny świadczonej
usługi. W ocenie Izby niniejszej usługi nie można było uznać jako usługi o charakterze
turystycznym. Wiadomym było dla uczestników tego postępowania jaki jest przedmiot i cel
zamówienia. Przystępujący określił – w ocenie Izby – stawkę podatku VAT w sposób
wymagany przez Zamawiającego, uwzględniając dokumentację postępowania – a w
szczególności przedmiot zamówienia.
Ponadto odnosząc się do złożonej przez Odwołującego opinii - Izba uznała, że
powyższe opracowanie sporządzone na zlecenie Odwołującego nie podlega ocenie jako
dowód z opinii biegłego, a jedynie może być potraktowana przez Izbę jako część

argumentacji faktycznej i prawnej przytaczanej przez Odwołującego. Opinia taka jako
dokument prywatny stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która ją podpisała wyraziła
zawarty w niej pogląd, nie korzysta natomiast z domniemania zgodności z prawdą zawartych
w niej twierdzeń (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2001 r., sygn. akt I PKN
468/00, oraz wyrok z dnia 15 stycznia 2010 r., sygn. akt I CSK 199/09).

Wobec tak zaistniałego stanu faktycznego Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła
podstaw do uwzględnienia niniejszego odwołania. W konsekwencji mając na względzie
okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192
ust. 1 ustawy Pzp. Zatem, odwołanie podlega oddaleniu.

W konsekwencji na podstawie art. 192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w
punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku, oddalając odwołanie. W punkcie 2 sentencji
Izba orzekła o kosztach na podstawie art. 192 ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego
wyniku.
Przewodniczący:
…………………….