Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 543/18
POSTANOWIENIE
z dnia 5 kwietnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Anna Wojciechowska
Członkowie: Katarzyna Brzeska
Renata Tubisz
Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron oraz uczestników postępowania
odwoławczego w Warszawie w dniu 5 kwietnia 2018 r. odwołania wniesionego do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 marca 2018 r. przez wykonawcę ASSECO Poland S.A.
z siedzibą w Rzeszowie w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego Izbę
Administracji Skarbowej w Krakowie reprezentującą Ministerstwo Finansów

przy udziale wykonawcy Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego swoje
przystąpienie w sprawie o sygn. akt KIO 543/18 po stronie odwołującego

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy ASSECO Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie kwoty 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579, 2018) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia
jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
do Sądu Okręgowego w Krakowie.
Przewodniczący: ……………
Członkowie: …………....
……………

Sygn. akt KIO 543/18

Uzasadnienie

Zamawiający – Izba Administracji Skarbowej w Krakowie reprezentująca Ministerstwo
Finansów - prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Modernizacja, rozbudowa i rozwój
Systemów SEAP i SZPROT dla potrzeb współpracy z komponentami realizowanymi w ramach
projektu PUESC, w tym rozwój usługi e-Klient oraz wdrożenie nowych usług biznesowych e-
Dokumenty i e- Decyzje". Nr sprawy: 1201-1 LL-5.260.95.2017. Postępowanie zostało
wszczęte ogłoszeniem opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia
10 marca 2018 r. za numerem 2018/S 049-107975. Szacunkowa wartość zamówienia, którego
przedmiotem są usługi, jest wyższa od kwot wskazanych w przepisach wykonawczych
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, 2018 zwanej dalej „ustawą pzp”).
W dniu 23 marca 2018 r. odwołanie wniósł wykonawca ASSECO Poland S.A.
z siedzibą w Rzeszowie – dalej Odwołujący.
Odwołujący wniósł odwołanie wobec niezgodnej z przepisami ustawy pzp czynności
Zamawiającego polegającej na sformułowaniu zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (dalej: „SIWZ"), którą Zamawiający opublikował na swojej stronie internetowej
w dniu 13 marca 2018 r., z naruszeniem przepisów prawa.
Odwołujący zarzucił Zamawiającemu, że poprzez dokonanie w/w czynności naruszył
następujące przepisy: art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 1,2, ustawy pzp, a także art. 5 , art. 3531, art.
387 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 14 i art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Naruszenie
powyższych przepisów może doprowadzić w konsekwencji do naruszenia przepisu art. 93 ust.
1 pkt 7 ustawy pzp.
Odwołujący w oparciu o wyżej wskazane zarzuty wniósł o uwzględnienie odwołania
i nakazanie Zamawiającemu dokonania modyfikacji SIWZ w zakresie wskazanym
w odwołaniu, poprzez zmianę zaskarżonych zapisów w sposób określony w odwołaniu.
Odwołujący wniósł o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:
1) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: definicja pojęć używanych we Wzorze
Umowy oraz kwestia określania priorytetu błędu (naruszenie treści art. 29 ust. 1 ustawy pzp):
wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany definicji Awarii. Błędu Blokującego. Błędu
Poważnego. Błędu Drobnego na jednoznaczną o zamkniętym katalogu zdarzeń, odwołującą

się do dokumentacji Systemu, nie dającą możliwości różnej interpretacji przez Zamawiającego
i Wykonawcę, w tym w szczególności o zobowiązanie Zamawiającego do nadania definicji
Awarii we Wzorze Umowy następującego brzmienia:
„AWARIA Błąd uniemożliwiający działanie Systemu, spowodowany błędami w Platformie
programowej, wadliwym funkcjonowaniem oprogramowania systemowego, aplikacyjnego
dostarczanego przez Wykonawcę . Błąd powoduje nie funkcjonowanie całego Systemu,
jednego z jego komponentów tj. (...), brak możliwości pobierania/przekazywania danych lub
uniemożliwia pracę użytkowników. Przejawem wystąpienia Awarii może być w szczególności
zawieszanie się aplikacji, samoczynne zamykanie się aplikacji niezgodne z dokumentacją,
brak możliwości obsługi procesów biznesowych, wadliwy zapis danych, brak możliwości
korzystania z danych zapisanych w bazach danych, niewłaściwy odczyt danych.
Jako Awaria traktowane jest również obniżenie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
parametru wydajnościowego Systemu o więcej niż 50% w stosunku do poziomu określonego
przez Zamawiającego w wymaganiach wydajnościowych, zdefiniowanych w Załączniku nr 1
do Umowy - wymagania: SEAP_WP_081, SEAP_WP_082, SEAP_WPJ)83,
SZPR0T_WFQG_070, SZPROT WP 080.”
Z uwagi na powyższe Odwołujący wniósł również o nakazanie Zamawiającemu zmiany § 6
ust. 1 Wzoru Umowy i nadanie mu następującego brzmienia:
„Do uzgodnień wynikających lub mogących wynikać w związku z wykonywaniem niniejszej
Umowy oraz nadzoru nad jej realizacja, Zamawiający upoważnia Dyrektora Departamentu Ceł
w Ministerstwie Finansów, a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Dyrektora
Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów ……………, a Wykonawca upoważnia
…………….. Zmiana powyższych osób przez każdą ze Stron nie stanowi zmiany Umowy.”
2) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: daty bezwzględne (naruszenie treści art.
27 ust. 1 ustawy pzp): wniósł o nakazanie Zamawiającemu dokonania zmiany terminów
względnych występujących w Wzorze Umowy na terminy względne odnoszące się do daty
podpisania umowy poprzez nadanie: § 2 ust. 2 następującego brzmienia:
„2. Poszczególne Etapy Umowy zostaną zrealizowane: 1) Etap I: w terminie 17 miesięcy do
daty podpisania Umowy; 2) Etap II: w terminie 28 miesięcy od daty podpisania Umowy; 3) Etap
III: w terminie 73 miesięcy od daty podpisania Umowy.”
Par. 3 ust. 1 następującego brzmienia:

„Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługę Utrzymania, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1,
w odniesieniu do wszystkich 3 środowisk Systemu (testowego, rozwojowego oraz
produkcyjnego), począwszy od siódmego miesiąca od daty podpisania Umowy, w odniesieniu
do całej Platformy programowej Systemu.”
Par 3 ust. 31 następującego brzmienia:
„31. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć Usługę Utrzymania począwszy od siódmego
miesiąca od daty podpisania Umowy w ramach 9 Okresów Rozliczeniowych, Zamawiający
zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, niezwłocznie po zawarciu Umowy, danych
kontaktowych do 4 osób będących członkami Zespołu Realizacyjnego, które w razie
zgłoszonego przez Wykonawcę zapotrzebowania, w okresie pomiędzy zawarciem Umowy
a przystąpieniem przez Wykonawcę do wykonywania obowiązków związanych z realizacją
Usługi Utrzymania będą Wykonawcy udzielały informacji i wyjaśnień dotyczących architektury
Systemu, użytych w nich technologii oraz zasad ich eksploatacji.”
W związku z żądaniem Odwołującego zmian treści § 2 ust. 2, § 3 ust. 1 i § 3 ust. 31 Wzoru
Umowy Odwołujący wniósł również o nakazanie Zamawiającemu dostosowania do tychże
zmian treści załącznika nr 3.
3) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: § 3 ust. 40,41,42 (naruszenie treści art. 29
ust. 1 ustawy pzp): wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany § 3 ust. 40.41 i 42 poprzez
nadanie im następującego brzmienia:
„40. Sześć miesięcy od dnia podpisania Umowy Zamawiający ustali razem z Wykonawcą;
rzeczywisty poziom spełniania przez System wymagań wydajnościowych SEAP_WP_081,
SEAP_WP_082, SEAP_WP_083, SZPROT_WEOGJ)70, SZPROT^WP_080. Jeżeli ustalony
poziom będzie odbiegał na niekorzyść od określonego w wyżej wymienionych wymaganiach,
to Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia świadczenia
Usługi Utrzymania, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8, podjąć działania
optymalizacyjne w przedmiotowym zakresie. Działania optymalizacyjne w obszarze
wydajności mogą przybrać postać np. przebudowy procesu biznesowego, likwidacji „wąskich
gardeł", zastosowania nowej technologii a nawet przebudowy architektury Systemu.
41. Ustalony rzeczywisty poziom wydajności Systemu (w podziale na komponent SEAP PLUS
i SZPROT PLUS) zostanie przekazany Wykonawcy w formie pisemnej przez osobę ze strony
Zamawiającego, o której mowa w§6 ust 1 najpóźniej do dnia 30 dni od daty ustalenia przez
strony rzeczywistego poziomu wydajności, o której mowa w ust 40.

42. Zamawiający oświadcza, że, o ile wystąpi sytuacja opisana w ust. 40, to w okresie od dnia
rozpoczęcia świadczenia Usługi Utrzymania do czasu zastąpienia Systemu nowymi wersjami,
zgodnie z załącznikiem 3, przy kwalifikacji Błędów w obszarze wydajności będzie brany pod
uwagę rzeczywisty poziom spełniania przez System wymagań wydajnościowych
SEAPJWPJ081, SEAP_WP_082, SEAP_WPJD83, SZPROT_WFOG_070,
SZPROT_WP_080, wskazany w piśmie, o którym mowa w ust. 41.”
4) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: konieczność zaprojektowania infrastruktury
technicznej Systemu oraz przejęcia odpowiedzialności za wydajność Systemu bez znajomości
zakresu zmian jakie Zamawiający zamierza wprowadzić do systemu oraz założenie; że
w koszcie realizowanej zmiany Wykonawca musi uwzględnić wszelkie licencje obce
(naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy pzp): wniósł o modyfikację zapisów Umowy poprzez przyjęcie
założenia, że wniosek zmiany będzie zawierał określenie wpływu na infrastrukturę
teleinformatyczną. Jeżeli zajdzie potrzeba jej rozbudowy Wykonawca dostarczy
zaktualizowany projekt infrastruktury technicznej. Zamawiający zapewni określone w projekcie
zasoby, a koszt i termin dostawy licencji zostaną ustalone we wniosku. Ze względu na
powyższe Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu zmiany § 8 ust. 1 pkt 3) a), b), c)
i nadanie § 8 ust. 1 pkt 3) a), b), c) następującego brzmienia:
„3) wynagrodzenie za realizację obowiązków Wykonawcy w ramach Usługi Rozwoju, o której
mowa § 1 ust. 3 pkt 2 w stosunku do produktów powstałych na skutek wykonywania przez
Wykonawcę tych obowiązków, obejmujące także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich
praw majątkowych oraz za udzielenie licencji i sublicencji niezbędnych do korzystania
z Systemu maksymalnie wynosi …………. (słownie: …………………… zł), przy czym:
a) Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania ww. kwoty, a płatności będą
dokonywane wyłącznie za faktycznie wykonane czynności oraz udzielone licencje i sublicencje
zgodnie z Wnioskami Zmian,
b) wartość jednego osobodnia wykonywania obowiązków, o których mowa w § 4 ust. 1 wynosi
……………. (słownie: …………………… zł) i zawiera wszelkie koszty, w tym wymienione
powyżej w niniejszym ustępie,
c) dla każdego Wniosku Zmian wynagrodzenie jest wyliczane poprzez pomnożenie wymiaru
pracochłonności określonego w tym wniosku (przy czym liczba osobodni jest wyrażona liczba
rzeczywista) przez wartość jednego osobodnia określona w lit b i dodanie kosztów udzielonych
licencji i sublicencji; Zamawiający zapewni niezbędne zasoby do realizacji Wniosku Zmiany
zgodnie z przekazana w ramach Wniosku Zmiany aktualizacja Projektu Technicznego.”

5) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: obowiązek objęcia gwarancją systemu;
zapewnienia odpowiedniego poziomu dostępności i wydajności systemu w aspekcie
możliwości swobodnego wprowadzania zmian do Systemu bez uzgodnienia z Wykonawcą
(naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy pzp, art. 5 i 3531 Kodeksu Cywilnego): wniósł o nakazanie
Zamawiającemu modyfikacji zapisów Wzoru Umowy poprzez nakazanie Zamawiającemu:
a) dodania w § 4 ust. 7 Wzoru Umowy na końcu zdania po słowach „świadczenia Usługi
Utrzymania Systemu” słów „……………, z zastrzeżeniem § 4 ust. 13”.
b) dodania § 4 ust. 13 o następującym brzemieniu:
„Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za zmiany wykonane w systemie lub za zmiany
mające lub mogące mieć negatywny wpływ na system przez inny podmiot niż Wykonawca.”
c) dodania na końcu zdania § 7 ust. 13 Wzoru Umowy słów w brzmieniu: „……. o ile proces
ten nie będzie zakłócał funkcjonowania Systemu lub w inny sposób nie będzie miał na niego
negatywnego wpływu.”
6) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: prawa autorskie i majątkowe, licencje
(naruszenie art. 7 ust. 1, art. 29 ust. 2 ustawy pzp, art. 387 Kodeksu Cywilnego): wniósł
o nakazanie Zamawiającemu: dokonania zmiany § 10 ust. 2 i nadania mu następującego
brzmienia:
„Bez względu na inne postanowienia Umowy Wykonawca zapewni udzielenie licencji COTS
na warunkach standardowych jego producenta.”
Dodatkowo wniósł o nakazanie Zamawiającemu usunięcia ze Wzoru Umowy z § 10 ust. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 15,17, 18.
Odwołujący wniósł również o nakazanie Zamawiającemu modyfikacji zapisu § 10 ust. 20 w ten
sposób że po słowach „w ramach Umowy" dodaje się słowa „oraz przeniesione autorskie
prawa majątkowe na Oprogramowanie dedykowane".
7) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: nieprecyzyjne zapisy odnośnie informacji
niejawnych (naruszenie art. 29 ust. 1 ustawy pzp): wniósł o nakazanie Zamawiającemu:
wskazania we Wzorze Umowy do jakich informacji niejawnych mogą mieć dostęp osoby ze
strony Wykonawcy (ściśle tajne, tajne, poufne, zastrzeżonej oraz maksymalnej liczby osób
posiadających stosowne poświadczenia bezpieczeństwa, które powinien zapewnić
Wykonawca gdy zaistnieje taka konieczność w toku realizacji umowy.
Odwołujący jednocześnie zaznaczył, że w przypadku faktycznego powierzenia Wykonawcy
jakichkolwiek informacji niejawnych Zamawiający powinien zażądać od takiego Wykonawcy

oświadczenia o spełnieniu wymogów dotyczących ochrony informacji niejawnych, którego to
wymogu również brak w SIWZ, w tym we Wzorze Umowy.
8) w zakresie załącznika E do SIWZ Wzór Umowy: §13 ust. 4, ust. 5, ust. 6 ust. 7, ust. 8, ust.
9, ust. 10, ust. 11, ust. 12, ust. 16, ust. 18 (naruszenie art. 5 oraz 3531 Kodeksu Cywilnego):
wniósł o ograniczenie łącznej wysokości kar umownych z możliwością dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego przez Zamawiającego do wysokości 100% wartości brutto
umowy wskazanej w § 8 ust. 1 Wzoru Umowy pomniejszonej o wartość maksymalnego
wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 pkt 3), przyjęcia jako zasady naliczania kar umownych
przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz wyłączenie odpowiedzialności
Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści, poprzez zobowiązanie Zamawiającego do dokonania
zmian we Wzorze Umowy w następujący sposób:
I. a) dodanie do § 13 Wzoru Umowy ust. 20 w następującym brzmieniu:
„Bez względu na odrębne postanowienia łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar
umownych ograniczona jest do 25% wartości maksymalnego wynagrodzenia określonego
w § 8 ust. 1 wzoru umowy pomniejszonego o maksymalną kwotę wynagrodzenia określoną
w § 8 ust. 1 pkt 3).”
b) dodanie do § 13 Wzoru Umowy ust. 21 w następującym brzmieniu:
„Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego ponad wysokości
zastrzeżonych kar umownych do kwoty nie przewyższającej 100% wartości maksymalnego
wynagrodzenia, określonego w § 8 ust. 1 pomniejszonego o maksymalną kwotę
wynagrodzenia określoną w § 8 ust. 1 pkt 3). Strony wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy
z tytułu utraconych korzyści.”
II. zastąpienie we wszystkich zapisach Wzoru Umowy sformułowania odnoszącego się do kar
umownych „chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Zamawiającego" sformułowaniem:
„opóźnienia, chyba że przyczyna opóźnienia leży po stronie Wykonawcy za która ponosi
odpowiedzialności” lub sformułowaniem: „zwłoki Wykonawcy".
Dnia 28 marca 2018 r. do postępowania odwoławczego po stronie Odwołującego
zgłosił skuteczne przystąpienie wykonawca Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie. Kopia
zgłoszenia została przekazana Zamawiającemu i Odwołującemu.
W dniu 5 kwietnia 2018 r. w związku z postanowieniem Izby z dnia 28 marca 2018 r.
odbyło się posiedzenie niejawne z udziałem stron i uczestnika postępowania. Na posiedzeniu

Izby w dniu 5 kwietnia 2018 r., wyznaczonym do rozpoznania przedmiotowego odwołania
stawili się pełnomocnicy Odwołującego i Zamawiającego oraz Uczestnika Postępowania.
Pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r. Zamawiający uwzględnił częściowo zarzuty i żądania
odwołania co również, jak oświadczył Zamawiający, zostało wyrażone w modyfikacji treści
SIWZ z dnia 3 kwietnia 2018 r. i co pełnomocnik Zamawiającego potwierdził na posiedzeniu
oraz złożył dalsze oświadczenia w tym zakresie, a mianowicie Zamawiający uwzględnił
następujące punkty odwołania z dokonaniem stosownych zastrzeżeń, co zostało odnotowane
w protokole posiedzenia:
1) pkt 1;
2) pkt 2, jednakże Zamawiający nie uwzględnił zmiany paragrafu 2 ust. 2;
3) pkt 3;
4) pkt 4, Zamawiający zmodyfikował zapis paragrafu 4 ust. 2 i 3, został dodany paragraf 4
ust. 2a oraz definicja pojęcia „projekt infrastruktury teleinformatycznej”. Zamawiający nie
uwzględnił jednak żądania dotyczącego paragrafu 8 ust. 1 pkt 3) a,b,c;
5) pkt 5, Zamawiający zmodyfikował paragraf 4 ust. 7 i 12, natomiast nie uwzględnił zmiany
paragrafu 4 ust. 13. Pełnomocnik Zamawiającego przywołał zmodyfikowaną regulację
dotyczącą kar umownych zawartą w paragrafie 13 i oświadczył, że zapisy mają
zastosowanie do komponentów komunikacyjnych, o których mowa w paragrafie 4 ust. 12.
Oświadczył również, że jeżeli wykonawca systemu wykaże, że błąd w działaniu systemu
wynika z wadliwego działania komponentu komunikacyjnego, to Zamawiający zgłosi błąd
do wykonawcy komponentu, a wykonawca komponentu zobowiązany będzie do jego
usunięcia;
6) pkt 6, pełnomocnik Zamawiającego oświadczył, że dokona modyfikacji treści paragrafu 10
ust. 17 w ten sposób, że sformułowanie 50 lat zostanie zastąpione słowami 20 lat;
7) pkt 7, Zamawiający wykreślił paragraf 15 ust. 7;
8) pkt 8, Zamawiający zmodyfikował paragraf 13 ust. 4 do 9, 12, 16 oraz dodał ust. 20.
Pełnomocnik Odwołującego w związku z częściowym uwzględnieniem odwołania
dokonanym przez Zamawiającego oraz mając na względzie złożone na posiedzeniu przez
pełnomocnika Zamawiającego oświadczenia wycofał pozostałe zarzuty i żądania odwołania,
co zostało odnotowane w protokole posiedzenia.
Zgodnie z art. 186 ust. 3a ustawy pzp w przypadku uwzględnienia przez
zamawiającego części zarzutów przedstawionych w odwołaniu i wycofania pozostałych
zarzutów przez odwołującego, Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym

bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do
postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po
stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca albo wykonawca, który
przystąpił po stronie zamawiającego nie wniósł sprzeciwu wobec uwzględnienia części
zarzutów. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu
w zakresie uwzględnionych zarzutów. W niniejszej sprawie opisany w hipotezie przepisu
art. 186 ust. 3a ustawy stan faktyczny zaistniał to jest Zamawiający częściowo uwzględnił
zarzuty i żądania odwołania, a Odwołujący w pozostałym zakresie wycofał zarzuty, zaś po
stronie Zamawiającego nie było przystępujących, a zatem zaistniały stan faktyczny
upoważniał Izbę do umorzenia postępowania odwoławczego.
Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego, Krajowa Izba Odwoławcza
uwzględniła okoliczność, iż uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem
rozprawy, zatem koszty te znoszą się wzajemnie z mocy przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 ustawy.
Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41 poz. 238 oraz
Dz. U. z 2017r., poz. 47) Izba orzekła o dokonaniu zwrotu Odwołującemu z rachunku Urzędu
kwoty 15 000 zł uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.
Postanowienie zostało ogłoszone poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w trybie § 32 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie
regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (t. j.: Dz. U. z 2014r., poz. 964 oraz
Dz. U. z 2017r., poz.14).
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.


Przewodniczący: ……………
Członkowie: ……………
……………