Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 546/18

POSTANOWIENIE
z dnia 06 kwietnia 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Aneta Mlącka
Członkowie: Izabela Niedziałek – Bujak
Andrzej Niwicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 06 kwietnia 2018 r. w
Warszawie odwołania wniesionego w dniu 23 marca 2018 roku przez Wykonawcę Sanito
sp. z o.o. (ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa) w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego Gmina Mełgiew (ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew)

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy Sanito sp. z o.o. (ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa) kwoty 13500 zł
00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Lublinie.

Przewodniczący: …………………………….

Członkowie: …………………………….

…………………………….

Sygn. akt: KIO 546/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający: Gmina Mełgiew prowadzi postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
którego przedmiotem jest „Zakup i instalacja solarnych systemów grzewczych centralnej
wody użytkowej. Instalacje solarne zostaną zamontowane na 392 obiektach prywatnych w
Gminie Mełgiew o łącznej mocy 1451 kW”.
Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 16
grudnia 2017 r. pod nr 2017/S 242-502430.
Odwołujący Sanito sp. z o.o. wniósł odwołanie, w którym zarzucił Zamawiającemu
naruszenie art. 94 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 14 ust. 1 uPzp w zw. z art. 72 Kodeksu cywilnego
poprzez udzielenie odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2018 r. i akceptację wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 30%, przy jednoczesnym braku
odpowiedniego dostosowania wzoru umowy, przedłożonej do podpisu Wykonawcy, co
stawia Odwołującego w dalece niekorzystnej sytuacji, uniemożliwiającej podpisanie umowy o
przedstawionej przez Zamawiającego treści; naruszenie art. 94 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 147
oraz w zw. z art. 150 ust. 3 i 4 ustawy Pzp - w wyniku dokonanej w odpowiedzi na pismo z
dnia 22.03.2018 r. akceptacji wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 30%, przy jednoczesnym braku odpowiedniego dostosowania wzoru gwarancji
należytego wykonania umowy, zaakceptowanej i przesłanej do Wykonawcy z oczekiwaniem
akceptacji Wykonawcy, co stoi w sprzeczności z wyrażoną zgodą na utworzenie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zgodnie z treścią art. 150 ust. 3 i 4 ustawy
Pzp, co stawia Odwołującego w dalece niekorzystnej sytuacji, uniemożliwiającej
przedłożenie gwarancji należytego wykonania umowy przy jednoczesnym pozostawaniu jej
treści w zgodzie z zaakceptowanym sposobem wniesienia zabezpieczenia - 30% kwoty
zabezpieczenia w dniu podpisania umowy; naruszenie art. 3531 Kodeksu cywilnego w zw. z
art. 14 ust. 1 ustawy Pzp - w wyniku ukształtowania zapisów §11 ust. 1 i 2 umowy
ograniczających możliwość wcześniejszego zrealizowania umowy, w sposób, który narusza
granice swobody stron w kształtowaniu stosunku prawnego, który sprzeciwia się właściwości
stosunku i zasadom współżycia społecznego oraz pozostaje w sprzeczności z zapisami §2,
w których wskazano, że określone terminy wykonania są terminami maksymalnymi („nie
później niż”).
Odwołujący wniósł o nakazanie Zamawiającemu przygotowania treści umowy dostosowanej
do zaakceptowanego przez Zamawiającego sposobu wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (w szczególności w zakresie postanowień §20 i §21 oraz §11 umowy z
uwzględnieniem dostosowania postanowień do treści zarzutu pkt. 3), uznając ich
wprowadzenie, jako zmian nieistotnych; nakazanie Zamawiającemu przygotowania

akceptowalnej treści wzoru gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub
zaakceptowanie wzoru, który przedstawi Wykonawca, a tym samym nakazanie
Zamawiającemu odstąpienie od wymagania przedłożenia gwarancji należytego wykonania
umowy, który byłby sprzeczny z zaakceptowaną 30% wysokością wnoszonego
zabezpieczenia, nakazanie Zamawiającemu ustalenia terminu wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz podpisania umowy na 7 dni roboczych od dnia przesłania
do Odwołującego prawidłowych wzorów umowy i gwarancji zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

4 kwietnia 2018 roku Odwołujący przed otwarciem posiedzenia i rozprawy wniósł pismo, w
którym oświadczył, że cofa odwołanie.

Izba działając na podstawie art. 187 ust. 8 oraz art. 192 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
postanowiła umorzyć postępowanie odwoławcze wywołane w/w odwołaniem.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono stosownie do treści art. 187 ust. 8
zdanie drugie ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.).


Przewodniczący: ……………….………..

Członkowie: …………………………

…………………………