Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 561/18


POSTANOWIENIE
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak
Protokolant: Zuzanna Idźkowska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 5 kwietnia
2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
26 marca 2018 r. przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - SKB
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Miłej 2 (00-180 Warszawa), OCMER
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 80/82
(90-437 Łódź) w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Łodzi przy ul. Tramwajowej 6 (90-132 Łódź)
przy udziale
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – Alstal Grupa Budowlana
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie,
ul. Kwiatowa 23 (88-100 Jacewo), AGB Budownictwo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jacewie, ul. Kwiatowa 23 (88-100
Jacewo), zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego

postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: SKB S.A. z siedzibą w Warszawie,
OCMER Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, kwoty 18 000 zł 00 gr. (słownie: osiemnaście tysięcy
złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

str. 2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Łodzi.


Przewodniczący: ………………………………str. 3

Sygn. akt: KIO 561/18

U z a s a d n i e n i e
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego –
MPK – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na wykonanie robót budowlanych objętych
zadaniem Modernizacja istniejącej zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego 147/149 w
Łodzi wraz z budową nowej siedziby Zakładu Przewozu osób Niepełnosprawnych MPK –
Łódź Sp. z o.o. (nr sprawy: WZ-091-54/17), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 10 listopada 2017 r., 2017/S 216-450015, wobec czynności wykluczenia
z postępowania, a w konsekwencji odrzucenia oferty złożonej przez Konsorcjum firm w
składzie SKB S.A. i OCMER Sp. z o.o. i zatrzymania wadium, Wykonawca ten wniósł w dniu
26 marca 2018 r. odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 561/18).
Przed otwarciem posiedzenia prowadzonego z udziałem stron w dniu 5 kwietnia 2018 r.
Odwołujący w piśmie złożonym do akt sprawy z dnia 4.4.2018 r. wycofał odwołanie. Pismo to
złożone zostało do kancelarii Izby mailem w dniu 4.4.1028 r.
W związku z oświadczeniem Odwołującego o wycofaniu odwołania Izba na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 z późn. zm.) umorzyła postępowanie odwoławcze.
Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w
oparciu o przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze
zm.), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości
20.000,00 zł. wpisu.


Przewodniczący: ……………………….