Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 581/18
POSTANOWIENIE
z dnia 9 kwietnia 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Ewa Kisiel

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 9 kwietnia 2018 r. w
Warszawie odwołania z dnia 21 marca 2018 r., wniesionego przez wykonawcę SUNTAR Sp.
z o.o. z siedzibą w Tarnowie w postępowaniu prowadzonym przez Uniwersytecki Szpital
Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać Urzędowi Zamówień Publicznych zwrot z rachunku bankowego Urzędu
Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w
Tarnowie kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), stanowiącej
uiszczony wpis od odwołania.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie 7 dni
od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.


Przewodniczący: ……………………….

Sygn. akt: KIO 581/18

U z a s a d n i e n i e

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu (dalej:
„Zamawiający”), prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” na
dostawę komputerów wraz z systemem operacyjnym nr sprawy: USK/DZP/PN- 18/2018.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 17 marca 2018 r. w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2018/S 054-119159. Na stronie internetowej
http://www.usk.wroc.pl/ została zamieszczona specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(dalej: „siwz”).

W dniu 26 marca 2018 r. wykonawca SUNTAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
(zwany dalej: „Odwołujący”) wniósł do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołanie wobec
wnoszę odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i siwz.
Zaskarżonym czynnościom i zaniechaniom Zamawiającego Odwołujący zarzucał
naruszenie:
I. art. 29 ust 1 i 2 Pzp, przez dokonanie opisu przedmiotu zamówienia w sposób
naruszający zasadę równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji oraz w
sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący w szczególności w zakresie
następujących parametrów:
1.1 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia -
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Procesor:
Procesor 7 generacji klasy x86, obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne,
umożliwiający osiągnięcie przez komputer w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w
teście "PassMark Performance Test” wynik co najmniej 5800 punktów "PassMark
CPU Mark", należy dołączyć wydruk ze strony "http://www.cpubenchmark.net"
potwierdzający spełnienie wymogów siwz.
1.2 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Płyta główna:

Płyta główna z wbudowanymi: min. 1 złączem PCl-E x16, min, 1 złącze PCI-E, 2
złącza DIMM z obsługą łącznie co najmniej 16GB pamięci RAM, min. 2 złącza typu
SATA. Złącze M.2 na płycie głównej.
Chipset zapewniający poprawną pracę oferowanego procesora.
1.3 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia -
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Obudowa i
ergonomia:
Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, min. 2
kieszenie: 2,5".
Suma wymiarów obudowy nie większa niż 90 cm, Waga komputera nie większa niż 8
kg. Obudowa musi umożliwiać łatwy demontaż dysku twardego, napędu optycznego
oraz pamięci RAM.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady typu “Kensington Lock”).
Obudowa oraz napęd optyczny muszą umożliwiać prace w pionie oraz poziomie.
Zasilacz o efektywności min. 80%, pracujący w sieci 23GV 50/60 Hz prądu
zmiennego.
1.4 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia -
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Funkcjonalność
BIOS:
BIOS 2godny 2e specyfikacją UEF1, wyprodukowany przez producenta komputera,
Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji
o:
 wersji BIOS
 nr seryjnym komputera wraz z oznaczeniem modelu,
 ilości pamięci RAM,
 typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, taktowaniu procesora i
pamięci,
 modelu zainstalowanego dysku twardego,
 rodzajach napędów optycznych.

Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS),
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego
boot’owania które umożliwia min.:
 uruchamianie 2 system zainstalowanego na HOP
 uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-US8, USB
Pendrive, CDRW-US8
 uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej
 uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego
 wejścia do BIOS
 upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego
 zmiany sposobu boot'owania z Legacy na UER lub z UEF! na Legacy bez
konieczności wchodzenia do BIOS.
Możliwość wyłączania portów USB w tym:
 wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,
 tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy,
 tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy,
 tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,
 wszystkich portów USB.
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT", czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody
wizualnego systemu diagnostycznego LED.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej
selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego, urządzeń zewnętrznych.

Możliwość zdefiniowania sekwencji boot-owania z możliwością wykluczenia
dowolnego urządzenia z grupy: USB FDD, USB KEY, SATA 1, SATA 2, SATA 3,
NETWORK, USB HDD, USB CDROM.
Automatyczna zmiana pracy wentylatorów w zależności od temperatury.
Możliwość ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii.
Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umożliwiający
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów
w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.
System opatrzony min. o funkcjonalność:
 sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego
systemu operacyjnego,
 test procesora [ min. cache ]
 test pamięci,
 test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [w przypadku
zamontowania]
 test podłączonych kabli
 test magistrali PCIe
 test podłączonego wyświetlacza
 test napędu optycznego
 test portów USB
 test dysku twardego
 test podłączonych kabli,
 test podłączonego głośnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS
II. naruszenie art 7 ust 1 Pzp, przez prowadzenie postępowania w sposób naruszający
zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, w
związku z naruszeniem wyżej wymienionych przepisów ustawy.

Odwołujący wnosi o uwzględnienie odwołania i nakazanie Zamawiającemu
modyfikacji treści siwz w następującym zakresie:
1.1 Załącznika nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Procesor:
POPRZEZ ZMIANĘ NA:
Procesor 7-generacji klasy x86, obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne,
umożliwiający osiągnięcie przez komputer w zaoferowanej konfiguracji sprzętowej, w
teście "PassMark Performance Test" wynik co najmniej 5800 punktów "PassMark
CPU Mark", należy dołączyć wydruk ze strony "http://www.cpubenchmark.net"
potwierdzający spełnienie wymogów SIWZ,
1.2 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Płyta główna:
POPRZEZ ZMIANĘ NA :
Płyta główna z wbudowanymi: min. 1 złączem PCI-E x16, min. 1 2łącze PCI-E, 2
złącza DIMM z obsługą łącznie co najmniej 16GB pamięci RAM, min, 2 złącza typu
SATA. Złącze M.2 na płycie głównej łub jako dedykowany riser nie zajmujący
wymaganej liczby złącz PCI-E Chipset zapewniający poprawną pracę oferowanego
procesora.
1.3 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia - Nazwa komponentu - Obudowa 1 ergonomia:
POPRZEZ ZMIANĘ NA :
Typu Small Form Factor z obsługą kart PCI Express wyłącznie o niskim profilu, min. 2
kieszenie: 2,5" lub 3,5".
Suma wymiarów obudowy nie większa niż 90 cm. Waga komputera nie większa niż 8
kg. Obudowa musi umożliwiać łatwy demontaż dysku twardego, napędu optycznego
oraz pamięci RAM.
Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki
metalowej (złącze blokady typu "Kensington Lock").
Obudowa oraz napęd optyczny muszą umożliwiać prace w pionie oraz poziomie.
Zasilacz o efektywności min. 80%, pracujący w sieci 230V 50/60 Hz prądu
zmiennego.

1.4 Załącznik nr 1 do Formularza cenowego - Opis przedmiotu zamówienia - Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia * Nazwa komponentu - Funkcjonalność BIOS:
POPRZEZ ZMIANĘ NA:
BiOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera,
Możliwość bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub
innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:
 wersji BIOS
 nr seryjnym komputera wraz z oznaczeniem modelu,
 ilości pamięci RAM,
 typie procesora wraz z informacją o-ilość i-rei żeni, taktowaniu procesora i
pamięci,
 modelu zainstalowanego dysku twardego,
 rodzajach napędów optycznych.
Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego
(gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia
wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BiOS),
Oferowany BIOS musi posiadać poza swoją wewnętrzną strukturą menu szybkiego
boot’owania które umożliwia min. :
 uruchamianie z system zainstalowanego na HDD
 uruchamianie systemy z urządzeń zewnętrznych typu HDD-USB, USB
Pendrive, CDRW-USB
 uruchamianie systemu z serwera za pośrednictwem zintegrowanej karty
sieciowej
 uruchomienie graficznego systemu diagnostycznego
 wejścia do BIOS
 upgrade BIOS bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego
 zmiany sposobu boot'owania z Legacy na UEFI lub z UEFI na Legacy bez
konieczności wchodzenia do BIOS.
Możliwość wyłączania portów USB w tym:
 wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

 tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy,
 tytko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy.
 tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 no panelu tylnym aktywne,
 wszystkich portów USB
Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT", czyli podczas startu komputer
nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu
operacyjnego porty USB są aktywne.
Funkcja zbierania i zapisywania logów, Możliwość przeglądania i kasowania zdarzeń
przebiegu procedury POST. Funkcja ta obejmuje datę i godzinę zdarzeń oraz kody
wizualnego systemu diagnostycznego LED.
Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej
selektywnego wyłączania napędów SATA z poziomu BIOS, bez uruchamiania
systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do
niego, urządzeń zewnętrznych,
Możliwość zdefiniowania sekwencji boot-owania z możliwością wykluczenia
dowolnego urządzenia z grupy: USB, SATA 1, SATA 2, NETWORK
Automatyczna zmiana pracy wentylatorów w zależności od temperatury.
Możliwość ustawienia trybu wyłączenia komputera w stan niskiego poboru energii.
Obsługa BIOS przy wykorzystaniu klawiatury i myszki.
Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem
użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot'owania, umożliwiający
jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów
w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.
System opatrzony min. o funkcjonalność:
 sprawdzenie Master Boot Recerd na gotowość do uruchomienia oferowanego
system operacyjnego
 test procesora [min. cache]
 test pamięci,
 test wentylatora dla procesora o dodatkowego wentylatora [w przypadku
zamontowania]
 test podłączonych kabli

 test magistrali PCIe lub całej płyty głównej
 test podłączonego wyświetlacza
 test napędu optycznego
 test portów USB
 test dysku twardego
 test podłączony kabli
 test podłączonego głośnika
Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. do Izby, wpłynęło pismo w którym Zamawiający oświadczył,
że uwzględnia w całości zarzuty postawione w odwołaniu.

Wobec powyższego, stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp, należało
postępowanie umorzyć.

Orzekając o kosztach postępowania odwoławczego Izba wzięła pod uwagę fakt,
że uwzględnienie odwołania miało miejsce przed otwarciem rozprawy. W tych
okolicznościach – w świetle przepisu art. 186 ust. 6 pkt 1 Pzp w zw. z § 5 ust. 1 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U.2010.41.238) – Izba postanowiła znieść
wzajemnie koszty postępowania odwoławczego i orzec o dokonaniu zwrotu Odwołującemu
kwoty uiszczonej tytułem wpisu od odwołania.

Przewodniczący: ……………………….