Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt KIO 608/18POSTANOWIENIE

z dnia 9 kwietnia 2018 r.Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:


Przewodniczący: Ernest Klauziński
Ewa Kisiel
Marek Koleśnikow


wobec cofnięcia 9 kwietnia 2018 r. przed otwarciem rozprawy odwołania wniesionego
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 29 marca 2018 r. przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF Sp. z o.o., Zarządca masy
sanacyjnej MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji, ul. Kołobrzeska 5, 07-401
Ostrołęka w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego – Gmina Ostrołęka, Plac
Gen. J. Bema 1, 07-410 Ostrołęka

postanawia:

1) umarza postępowanie odwoławcze;
2) nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: RDF Sp. z o.o.,
Zarządca masy sanacyjnej MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp.k. w restrukturyzacji,
ul. Kołobrzeska 5, 07-401 Ostrołęka kwoty 13 500 zł 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy
pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) na niniejsze postanowienie – w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia – przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Ostrołęce.
Przewodniczący: ………………………………
………………………………
………………………………

Sygn. akt: KIO 608/18

Uzasadnienie

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy przy udzieleniu zamówienia w trybie „z wolnej ręki”
na podst. art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, dalej Pzp) zostało opublikowane w dniu
19 marca 2018 r. na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Ostrołęki.
Izba ustaliła, że w dniu 29 marca 2018 r. wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: RDF Sp. z o.o., Zarządca masy sanacyjnej MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp.k.
w restrukturyzacji z siedzibą w Ostrołęce (dalej: Odwołujący) złożyli odwołanie
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług polegających
na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie
miasta Ostrołęki (GKOS.7021.7.27.2018).
Odwołujący skutecznie wycofał odwołanie przed otwarciem rozprawy, w dniu 9 kwietnia
2018 r. W tej sytuacji Izba stwierdziła, że zachodzą przesłanki umożliwiające umorzenie
postępowania, zgodnie z unormowaniem art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp, wobec czego
odwołującemu zwraca się 90% wpisu uiszczonego na rachunek Urzędu Zamówień
Publicznych, czyli wycofującemu odwołanie zwraca się kwotę 13 500 zł 00 gr (słownie:
trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy).

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
w zw. z art. 187 ust. 8 zdanie drugie Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu
od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu
ich rozliczania (Dz. U. poz. 238 oraz z 2017 r. poz. 47).


Przewodniczący: ………………………………
………………………………
………………………………