Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 625/18
POSTANOWIENIE
z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 12 kwietnia 2018 r.
w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 3
kwietnia 2018 r. przez wykonawcę innogy Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Miasto Stołeczne
Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze,
2. nakazać zwrot z rachunku Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
innogy Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 10 000 zł 00 gr
(słownie: dziesięć tysięcy złotych zero groszy), stanowiącej uiszczony wpis od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na niniejsze postanowienie – w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia –
przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu
Okręgowego w Warszawie.
Przewodniczący:…………………..

Sygn. akt: KIO 625/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus z siedzibą w Warszawie
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Henryka Pobożnego, rozbudowa
oświetlenia działki drogowej położonej przy ul. Ryżowej, doświetlenie przejścia dla pieszych
w rejonie skrzyżowania ulicy Zagłoby i Orląt Lwowskich na terenie Dzielnicy Ursus m. st.
Warszawy”.

W dniu 3 kwietnia 2018 r. wykonawca innogy Polska Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (zwany dalej: „Odwołującym”) wniósł odwołanie m. in. na czynność wyboru oferty
najkorzystniejszej, zarzucając Zamawiającemu m. in. naruszenie przepisów: art. 24 ust. 1 pkt
12 ustawy Pzp, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 89 ust. 1 pkt 4, art. 90 ust. 1 , art. 7 ust. 1 i 3, art. 91
ustawy Pzp.

Wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym miało miejsce w dniu 4
kwietnia 2018 r.

Następnie Izba ustaliła, że do niniejszego postępowania odwoławczego po stronie
Zamawiającego nie zgłosił przystąpienia – w terminie przewidzianym w ustawie – żaden
wykonawca.

Pismem z dnia 10 kwietnia 2018 r. Zamawiający złożył odpowiedź na odwołanie,
w której oświadczył, że uwzględnia w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu.

W związku z faktem, że po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden
wykonawca, a Zamawiający w całości uwzględnił zarzuty zawarte w odwołaniu,
postępowanie odwoławcze – stosownie do dyspozycji art. 186 ust. 2 ustawy Pzp – należało
umorzyć.
O kosztach postępowania odwoławczego Izba orzekła na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i
sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 z późn. zm.) jednocześnie

orzekając w tym zakresie o konieczności dokonania zwrotu Odwołującemu z rachunku
bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty uiszczonej tytułem wpisu.

Przewodniczący: ……………….