Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 674/18


POSTANOWIENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 r.


Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:


Przewodniczący: Ewa Kisiel
Magdalena Grabarczyk
Emil Kawa

Protokolant: Piotr Cegłowski

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym z
udziałem stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 9
kwietnia 2018 r. przez wykonawcę Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w
postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
siedzibą w Warszawie,

przy udziale wykonawcy T-mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zgłaszającego
swoje przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie odwołującego


postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie.


……………………..…

……………………..…

……………………..…

Sygn. akt: KIO 674/18

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie - prowadzi w
trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie
przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” na świadczenie usług transmisji danych sieci WAN.
Numer referencyjny ILG8b-231-05/2017.

Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 9 kwietnia 2018 r. wykonawca Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
(dalej: „Odwołujący”) - wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. w toku posiedzenia Izby z udziałem stron i uczestnika
postępowania Odwołujący złożył oświadczenie o wycofaniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp, odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 ustawy Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka
w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 ustawy Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 ustawy Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło
przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie
posiada przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca
2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ Odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na
podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego
rozporządzenia postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego
Urzędu Zamówień Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90% kwoty uiszczonej
tytułem wpisu od odwołania.


……………………..……
……………………..……
……………………..……