Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 766/18
WYROK
z dnia 15 maja 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Brzeska

Protokolant: Zuzanna Idźkowska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego w
dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia: Megatherm Sp. z o.o. oraz A. Ś. prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANN-POL” A. Ś. z siedzibą dla lidera
konsorcjum w Opolu w postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego: Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami z Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z siedzibą w
Warszawie

przy udziale wykonawcy A. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
P.H.U.GAMMA A. Z. z siedzibą w Warszawie zgłaszającego przystąpienie po stronie
Zamawiającego

orzeka:
1. Oddala odwołanie
2. Kosztami postępowania obciąża wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia: Megatherm Sp. z o.o. oraz A. Ś. prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „ANN-POL” A.
Ś. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Opolu i:
1) zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr.
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy), uiszczoną przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Megatherm Sp. z o.o.
oraz A. Ś. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „ANN-POL” A. Ś. z siedzibą dla lidera konsorcjum w
Opolu tytułem wpisu od odwołania,

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. z 2017 r., poz. 1579) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przewodniczący:
……………………

Sygn. akt KIO 766/18
U z a s a d n i e n i e

Zamawiający – Zakład Gospodarowania Nieruchomościami z Dzielnicy Bielany m. st.
Warszawy z siedzibą w Warszawie prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego,
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2017
r., poz. 1579) (zwanej dalej również „ustawą Pzp”), postępowanie o udzielenie zamówienia
pn: „Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i budynków".

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: Megatherm Sp. z o.o.
oraz A. Ś. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo-
Handlowe „ANN-POL” A. Ś. z siedzibą dla lidera konsorcjum w Opolu (zwani dalej:
„Odwołującym”) w dniu 23 kwietnia 2018 r. (data wpływu do Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej) odwołanie na zaniechanie odrzucenia oferty wykonawcy A. Z. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.GAMMA A. Z. z siedzibą w Warszawie,
zarzucając Zamawiającemu naruszenie art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp , art. 89
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 17 ustawy Pzp, art. 91 ustawy Pzp. Odwołujący
wniósł o uwzględnienie odwołania oraz nakazanie Zamawiającemu unieważnienie czynności
Zamawiającego polegającej na wyborze oferty złożonej przez A. Z. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. w zakresie zadania 2 i 3
przedmiotowego przetargu i ponowną ocenę ofert w tym zakresie, odrzucenie oferty A. Z.
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. w zakresie zadania
nr 2 i 3 przedmiotowego przetargu, wykluczenie A. Z. prowadzącego działalność
gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. w zakresie zadania nr 2 i 3 przedmiotowego
przetargu, zasądzenie od Zamawiającego na rzecz Odwołującego kosztów postępowania
według norm przepisanych.

Uwzględniając dokumentację z przedmiotowego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, w tym w szczególności treść ogłoszenia o zamówieniu oraz
postanowienia SIWZ, ofertę wykonawcy A. Z. prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą P.H.U.GAMMA A. Z. z siedzibą w Warszawie, jak również oświadczenia i
stanowiska stron oraz uczestnika postępowania złożone w trakcie rozprawy, skład
orzekający Izby ustalił i zważył, co następuje:

Odwołanie, wobec nie stwierdzenia na posiedzeniu niejawnym braków formalnych
oraz w związku z uiszczeniem przez Odwołującego wpisu, podlega rozpoznaniu. Ze względu

na brak przesłanek uzasadniających odrzucenie odwołania Izba przeprowadziła rozprawę
merytorycznie je rozpoznając.

Izba stwierdziła, że Odwołujący legitymuje się uprawnieniem do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których stanowi przepis art. 179 ust. 1 ustawy Pzp.

Izba potwierdziła skuteczność przystąpienia do postępowania odwoławczego po
stronie Zamawiającego wykonawcy A. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą
P.H.U.GAMMA A. Z. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej również: „Przystępującym”).

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła i zważyła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa sprzątania terenów zewnętrznych i
budynków”.

Biorąc pod uwagę zgromadzony w sprawie materiał dowodowy, oświadczenia
i stanowiska stron oraz uczestnika postępowania przedstawione podczas rozprawy, Izba
uznała, iż odwołanie podlega oddaleniu.
Zgodzić należało się z Zamawiającym, że w niniejszym postepowaniu przedmiot
zamówienia oszacowano w części 2 na kwotę 325 308,07 zł, zaś oferta złożona przez A. Z.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. wynosiła 325 000,00
zł. Ponadto, oferta Odwołującego, który stawia zarzut rażąco niskiej ceny była niższa i
wyniosła 322 000,00 zł. Odpowiednio, w części 3 zamówienia, Zamawiający oszacował
przedmiot zamówienia na kwotę 314 945,35 zł, oferta złożona przez A. Z., prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z., wyniosła 314 000,00 zł. Ponadto,
oferta Odwołującego, który stawia zarzut rażąco niskiej ceny była niższa i wyniosła 311
273,00 zł.
Zamawiający, pismem z dnia 28 marca 2018 r., zwrócił się do Wykonawcy A. Z.,
prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny usługi w zakresie części Il
III przedmiotowego postępowania przetargowego. Następnie, po przeanalizowaniu
przesłanych przez Wykonawcę wyjaśnień, dotyczących rażąco niskiej ceny, pismem z dnia
10 kwietnia 2018 r., Zamawiający zwrócił się o przesłanie uszczegółowienia wyjaśnień,
dotyczących: Jakie wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne są dla
firmy i w jaki sposób wpłynęły one na kalkulację oferty, wraz z ewentualnymi dowodami na
potwierdzenie powyższej, jakie rozwiązania techniczne, a zwłaszcza organizacyjne zostały
wypracowane przez firmę, które pozwalają obniżyć koszty wykonania świadczonej usługi i w

jaki sposób wpłynęły one na kalkulację oferty- wraz z ewentualnymi dowodami na
potwierdzenie powyższej kalkulacji, jakie oszczędności, metody wykonania zamówienia są
stosowane przez firmę i w jaki sposób wpłynęły one na kalkulację oferty z ewentualnymi
dowodami na potwierdzenie powyższej kalkulacji. Zgodzić należało się z Zamawiającym i
Przystępującym, że udzielone odpowiedzi na przedmiotowe wezwania, były logiczne
odnośnie poszczególnych składników, mających wpływ na zaoferowaną cenę, Zamawiający,
po zapoznaniu się z pierwszymi wyjaśnieniami, datowanymi na 29 marca 2018 r., skierował
kolejne zapytanie, z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości, które ewentualnie mogłyby wpływać
na ocenę oferty, pod kątem zarzutu rażąco niskiej ceny. Kolejne wyjaśnienia, udzielone w
dniu 11 kwietnia 2018 r., w sposób niebudzący wątpliwości, przesądziły o decyzji
Zamawiającego odnośnie wyboru tej oferty, jako najkorzystniejszej. Dodatkowo, w celu
zapewnienia należytej staranności przy badaniu i ocenie ofert, Zamawiający zwrócił się do
ZGN w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
oraz ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st Warszawy, z zapytaniem o ceny usługi sprzątania
za 1 m2 powierzchni zewnętrznej utwardzonej i zielonej oraz w budynkach stanowiących
własność m.st. Warszawy wraz z ilością m 2 każdej ze sprzątanych powierzchni oraz okres
wykonywanej usługi, w oparciu o umowy zawarte z A. Z. prowadzącym działalność
gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. . Z odpowiedzi uzyskanych od innych
Zamawiających, którzy korzystają z usług tego wykonawcy, w sposób jednoznaczny wynika,
że stawki zaoferowane w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę sprzątania terenów zewnętrznych i
budynków”, Część Il i Część III, w żaden sposób nie odbiegają od stawek obowiązujących na
rynku, a wręcz są do nich zbliżone. Zatem zarzut naruszenia art. 90 ust 3 i art. 89 ust 1 pkt 4
ustawy Pzp jest bezzasadny oraz pozbawiony jakichkolwiek podstaw prawnych.
Zgodnie z art. 90 Pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części
składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie: 1) oszczędności metody wykonania
zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków
wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy,
kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych
przepisów. 3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu

społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie z
art. 90 ust. 2 Pzp, obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu
spoczywa na wykonawcy. Stosownie do art, 90 ust. 3 Pzp, Zamawiający odrzuca ofertę
wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku
do przedmiotu zamówienia. W konsekwencji nie potwierdził się również zarzutu naruszenia
art. 89 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp w zw. z art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Nie potwierdził się również zarzut naruszenia art. 24 ust 1 pkt 17 ustawy Pzp, poprzez
zaniechanie wykluczenia A. Z. prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.
Gamma A. Z., w zakresie zadania nr 2 i 3, albowiem podmiot ten przedstawił informacje
wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym w
szczególności podał błędne informacje dotyczące sprzętu i ilości osób niepełnosprawnych,
co miało wpływ na podjęcie decyzji przez Zamawiającego o wyborze oferty A. Z. . Jak
wskazał Zamawiający każdy z Wykonawców, składający ofertę w przedmiotowym
postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, był zobowiązany do
wypełnienia Załącznika nr 3 do SIWZ „Oświadczenie o dysponowaniu sprzętem” w którym to,
należało potwierdzić wykonywanie usługi przy pomocy określonego sprzętu oraz wskazać
jego ilość. Przy czym oświadczenie to w brzmieniu "Wykonawca będzie
dysponował/dysponuje”, co oznacza, że nie zawierało ono żadnych wymagań
Zamawiającego dotyczących posiadania już zakupionego sprzętu do realizacji tej usługi, ani
tym bardziej jego zamortyzowania. W wyjaśnieniach z 29 marca 2018 r., A. Z. prowadzący
działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Gamma A. Z. wskazał, że posiada cały sprzęt do
wykonania usługi (t.j. warunek który w opinii Zamawiającego zapewni należyte wykonanie
usługi). Następnie wyjaśnił że sprzęt został zakupiony i zamortyzowany, „co oznacza że
koszt jego zapewnienia nie stanowi obecnej kalkulacji, co spowodowało obniżenie ceny z
uwagi na znaczne obniżenie kosztów wykonania usługi. Do tego został załączony
odpowiedni wykaz sprzętu (już zamortyzowanego). Zmawiający zwrócił się w dniu 10
kwietnia 2018 r. z wezwaniem do dostarczenia wykazu sprzętu zamortyzowanego,
wskazanego w piśmie Wykonawcy z 29 marca 2018 r, natomiast nie zwrócił się do
Wykonawcy o przedstawienie każdego sprzętu, którym zgodnie z oświadczeniem,
stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ „Wykonawca będzie dysponował /dysponuje”. Zgodzić
należy się zatem, że zarzut podania błędnych informacji dotyczących sprzętu, jaki będzie
wykorzystywany przy realizacji przedmiotowej usługi, jest zatem całkowicie bezzasadny.
Ponadto w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ "Oświadczenie o

zatrudnianiu/ zatrudnieniu" każdy z wykonawców potwierdzał, że „zatrudni pracowników na
umowę o pracę na okres realizacji zamówienia do obsługi przedmiotu zamówienia”, przy
czym oświadczenie w samej swojej nazwie wskazuje, że nie zawierało żadnych wymagań
Zamawiającego dotyczących zatrudniania odpowiedniej — zadeklarowanej ilości
pracowników już w momencie składania oferty. Tym bardziej, żaden z wykonawców nie
gwarantował zatrudnianie jakiejkolwiek osoby niepełnosprawnej. Wykonawca oświadczał
jedynie, że „zatrudni pracowników na umowę o pracę na okres realizacji zamówienia do
obsługi przedmiotu zamówienia". Zgodzić należało się z Zamawiającym, że do dnia
sporządzania niniejszego pisma, okres realizacji zamówienia nie rozpoczął się, zatem trudno
wymagać od jakiegokolwiek wykonawcy, by przed zawarciem umowy w sprawie tego
zamówienia posiadał już podpisane umowy o pracę lub ich przedwstępną postać. Okres, jaki
upływa pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, następnie zawarciem umowy, a dniem rozpoczęcia jej realizacji,
umożliwia każdemu z wykonawców ewentualne dostosowanie się do wymagań stawianych
przez Zamawiającego, w tym do zawarcia odpowiednich umów o pracę, m.in. z osobami
niepełnosprawnymi, jeżeli wykonawca przy sporządzaniu kalkulacji swojej oferty uwzględnił
taki czynnik. Zatem zarzut ten należy również uznać za chybiony.

Wobec tak zaistniałego stanu faktycznego Krajowa Izba Odwoławcza nie znalazła
podstaw do uwzględnienia niniejszego odwołania. W konsekwencji mając na względzie
okoliczności niniejszej sprawy, orzeczono jak w sentencji, na podstawie przepisu art. 192
ust. 1 ustawy Pzp. Zatem, odwołanie podlega oddaleniu. W konsekwencji na podstawie art.
192 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy Pzp Izba w punkcie 1 sentencji orzekła w formie wyroku,
oddalając odwołanie. W punkcie 2 sentencji Izba orzekła o kosztach na podstawie art. 192
ust. 9 i 10 ustawy Pzp stosownie do jego wyniku.

Przewodniczący:
…………………….