Pełny tekst orzeczenia

KIO 767/18 1

Sygn. akt: KIO 767/18

POSTANOWIENIE
z dnia 10 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:


Przewodniczący: Emilia Garbala
Emil Kawa
Ewa Kisiel

Protokolant: Adam Skowroński


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron w dniu 9 maja 2018 r. odwołania
wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez
wykonawcę Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A.,
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice,

przy udziale wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo
„OPA-Labor” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22, 41-300 Siemianowice Śląskie, Ośrodek
Pomiarów i Automatyki OPiA-Serwis Sp. z o.o., ul. Szopienicka 62, 40-432 Katowice,
Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14A, 41-800
Zabrze, OPA BYTOM Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom,
zgłaszających przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego,

postanawia:

1. umarza postępowanie odwoławcze,

2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz wykonawcy
Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska, kwoty 13 500,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu,
KIO 767/18 2


3. zasądza od wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda
Śląska, na rzecz zamawiającego Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30,
40-039 Katowice, kwotę 3 600 zł 00 gr (słownie: trzy tysiące sześćset złotych zero groszy)
stanowiącą koszty postępowania odwoławczego poniesione z tytułu wynagrodzenia
pełnomocnika.


Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) na niniejsze postanowienie w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.Przewodniczący: ……..…....………

…………………...

……………………


KIO 767/18 3

U z a s a d n i e n i e

Zamawiający - Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, w imieniu
którego działa: Oddział KWK RUDA, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń
elektroenergetycznych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 -
2018”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z kilkoma
wykonawcami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 24 czerwca 2017 r., nr 2017/S 119-240946. Niniejsze postępowanie
odwoławcze dotyczy części 2 i 4 przedmiotu zamówienia.
W dniu 13 kwietnia 2018 r. zamawiający zaprosił wykonawców do zawarcia umowy
ramowej w poszczególnych zadaniach. Jednocześnie zamawiający poinformował
o wykluczeniu z postępowania wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50,
41-701 Ruda Śląska (dalej: „odwołujący”) w części 2 i 4, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
Pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. wykonawca Rudpol-OPA wniósł odwołanie,
w którym zarzucił zamawiającemu naruszenie:
1) art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp w zw. z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp poprzez uznanie,
iż odwołujący nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pomimo
iż odwołujący przedłożył prawidłowy załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków
zamówienia jako załącznik do pisma z dnia 13 grudnia 2017 r.,
2) art. 26 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na to, że załącznik nr 4 do siwz został złożony przez
odwołującego z błędem i niekompletny, w związku z czym braki te powinny być
uzupełnione poprzez wezwanie odwołującego do złożenia załącznika nr 4 do siwz bez
błędu i kompletnego,
3) art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp poprzez brak wyczerpującego
i precyzyjnego uzasadnienia faktycznego wykluczenia odwołującego z postępowania
oraz odrzucenia oferty odwołującego w zakresie zadań nr 2 i 4, podczas gdy
obowiązkiem zamawiającego było jednoznaczne, precyzyjne i wyczerpujące wskazanie
w uzasadnieniu przyczyn podjęcia ww. czynności.
W szczególności odwołujący wskazał, że nie uwzględnił modyfikacji siwz w zakresie
nagłówka załącznika nr 4 do siwz i w związku z tym złożył niepełny wykaz osób. Następnie
samodzielnie uzupełnił nowy wykaz osób. W ocenie odwołującego, zamawiający
zobowiązany był wezwać go na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp do uzupełnienia ww.
wykazu, jeżeli uznałby, że odwołujący nie spełnia warunku udziału w postępowaniu.
KIO 767/18 4

W związku z tym odwołujący domagał się nakazania zamawiającemu:
1) uchylenia czynności objętych pismem z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
2) dokonania ponownej oceny oferty odwołującego,
3) dokonania ponownego wyboru ofert wykonawców, streszczenia oceny i porównania
złożonych ofert, zawierającego punktację w kryterium oceny ofert oraz zawiadomienia
wykonawców o terminie zawarcia umowy.

Pismem z dnia 23 kwietnia 2018 r. wykonawcy wspólnie ubiegający się
o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22, 41-300
Siemianowice Śląskie, Ośrodek Pomiarów i Automatyki OPiA-Serwis Sp. z o.o.,
ul. Szopienicka 62, 40-432 Katowice, Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu
Węglowego S.A., ul. Hagera 14A, 41-800 Zabrze, OPA BYTOM Sp. z o.o., ul. Strzelców
Bytomskich 87B, 41-914 Bytom, zgłosili przystąpienie do postępowania odwoławczego po
stronie zamawiającego.

W dniu 9 maja 2018 r. w trakcie posiedzenia z udziałem stron (przed otwarciem
rozprawy), odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie.

Biorąc pod uwagę, że odwołanie można cofnąć w każdym czasie do zamknięcia
rozprawy, jego cofnięcie, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Pzp oznacza, że postępowanie
odwoławcze podlega umorzeniu.

Uwzględniając art. 187 ust. 8 zdanie 2 ustawy Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości
i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu
odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238 ze zm.) skład orzekający Izby
postanowił zwrócić na rzecz odwołującego 90% kwoty uiszczonego wpisu oraz zasądzić
koszty, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b) ww. rozporządzenia.Przewodniczący: ……..…....………

…………………..

…………………..