Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 780/18


POSTANOWIENIE
z dnia 7 maja 2018 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Izabela Niedziałek-Bujak
Protokolant: Edyta Paziewska
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym prowadzonym z udziałem stron w dniu 7 maja
2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu
23 kwietnia 2018 r. przez Wykonawcę – Siemens Healthcare Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Żupniczej 11 (03-821 Warszawa) w
postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego – Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
ul. Kopernika 36 (31-501 Kraków)
przy udziale
Wykonawcy – GE Medical Systems Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9 (02-583 Warszawa), zgłaszającego przystąpienie
do postępowania odwoławczego po stronie Zamawiającego

postanawia:
1. Umarza postępowanie odwoławcze.
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
Wykonawcy – Siemens Healthcare Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwoty 13 500 zł 00 gr.
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.


str. 2

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie
7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Krakowie.


Przewodniczący: ………………………………str. 3

Sygn. akt: KIO 780/18

U z a s a d n i e n i e
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przez Zamawiającego –
Szpital Uniwersytecki w Krakowie na dostawę, instalację i uruchomienie aparatu rezonansu
magnetycznego wraz z przebudową pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej CUMRiK,
zlokalizowanego w budynku przy ul. Kopernika 50 w Krakowie, w formule zaprojektuj i
wybuduj oraz zapewnienie dostępu do aparatu zastępczego na cały okres prowadzenia
inwestycji do momentu odbioru i uruchomienia nowego oraz istniejącego urządzenia (nr
sprawy: DFP.271.46.2018.LS), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w
dniu 27.02.2018 r., 2018/S 040-087026, wobec opisu przedmiotu zamówienia, Wykonawca
Siemens Healthcare Sp. z o.o. wniósł w dniu 23 kwietnia 2018 r. odwołanie do Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO 780/18).
Do postępowania odwoławczego w terminie przystąpił po stronie Zamawiającego
Wykonawca GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Przed otwarciem posiedzenia prowadzonego z udziałem stron w dniu 7 maja 2018 r.
Odwołujący w piśmie złożonym do akt sprawy z dnia 4.05.2018 r. wycofał odwołanie.
W związku z oświadczeniem Odwołującego o wycofaniu odwołania Izba na podstawie art.
187 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 z późn. zm.) umorzyła postępowanie odwoławcze.
Orzekając o kosztach, zgodnie z art. 187 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w
oparciu o przepisy § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15
marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów
kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238 ze
zm.), Izba nakazała zwrócić na rzecz Odwołującego 90% kwoty uiszczonego w wysokości
15.000,00 zł. wpisu.


Przewodniczący: ……………………….