Pełny tekst orzeczenia

KIO 781/18 1

Sygn. akt: KIO 781/18

WYROK
z dnia 10 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala
Emil Kawa
Ewa Kisiel

Protokolant: Adam Skowroński


po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2018 r. w Warszawie odwołania wniesionego do
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 23 kwietnia 2018 r. przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp. z o.o.,
ul. Wyzwolenia 22, 41-300 Siemianowice Śląskie, Ośrodek Pomiarów i Automatyki
OPiA-Serwis Sp. z o.o., ul. Szopienicka 62, 40-432 Katowice, Ośrodek Pomiarów
i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14A, 41-800 Zabrze, OPA BYTOM
Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom,

w postępowaniu prowadzonym przez zamawiającego: Polska Grupa Górnicza S.A.,
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice,

przy udziale wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda
Śląska, zgłaszającego przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie
zamawiającego,

orzeka:


1. uwzględnia odwołanie i nakazuje zamawiającemu: w części 8 przedmiotu
zamówienia unieważnienie czynności zaproszenia do zawarcia umowy ramowej,
wezwanie wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 50, 41-701 Ruda
Śląska, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), do uzupełnienia wykazu osób w zakresie spełnienia
KIO 781/18 2

warunku udziału w postępowaniu określonego w załączniku nr 1 do siwz, części VI
ust. 10 lit. d tiret piąte oraz dokonanie ponownej czynności badania i oceny ofert,
2. umarza postępowania odwoławcze w zakresie zarzutów dotyczących części 4
przedmiotu zamówienia,

3. kosztami postępowania obciąża zamawiającego Polską Grupę Górniczą S.A.,
ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, i:
3.1. zalicza w poczet kosztów postępowania odwoławczego kwotę 15 000 zł 00 gr
(słownie: piętnaście tysięcy złotych zero groszy) uiszczoną przez odwołującego -
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-
Labor” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22, 41-300 Siemianowice Śląskie, Ośrodek
Pomiarów i Automatyki OPiA-Serwis Sp. z o.o., ul. Szopienicka 62, 40-432
Katowice, Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul.
Hagera 14A, 41-800 Zabrze, OPA BYTOM Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich
87B, 41-914 Bytom, tytułem wpisu od odwołania,
3.2. zasądza od zamawiającego Polskiej Grupy Górniczej S.A., ul. Powstańców 30,
40-039 Katowice, na rzecz odwołującego wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie: Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22,
41-300 Siemianowice Śląskie, Ośrodek Pomiarów i Automatyki OPiA-Serwis
Sp. z o.o., ul. Szopienicka 62, 40-432 Katowice, Ośrodek Pomiarów i Automatyki
Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14A, 41-800 Zabrze, OPA BYTOM
Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom, kwotę 18 600 zł 00 gr
(słownie: osiemnaście tysięcy sześćset złotych zero groszy), tytułem zwrotu kosztu
uiszczonego wpisu od odwołania oraz zwrotu kosztów poniesionych z tytułu
wynagrodzenia pełnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od
dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby
Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Katowicach.


Przewodniczący: ………….…………..

………………………

………………………
KIO 781/18 3


Sygn. akt KIO 781/18

UZASADNIENIE


Zamawiający - Polska Grupa Górnicza S.A., ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice, w imieniu
którego działa: Oddział KWK RUDA, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, prowadzi
w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych i innych urządzeń
elektroenergetycznych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. w latach 2017 -
2018”. Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej z kilkoma
wykonawcami. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej w dniu 24 czerwca 2017 r., nr 2017/S 119-240946.
W części 4 i 8 ofertę złożyli m.in. wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
Przedsiębiorstwo „OPA-Labor” Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 22, 41-300 Siemianowice Śląskie,
Ośrodek Pomiarów i Automatyki OPiA-Serwis Sp. z o.o., ul. Szopienicka 62, 40-432
Katowice, Ośrodek Pomiarów i Automatyki Przemysłu Węglowego S.A., ul. Hagera 14A,
41-800 Zabrze, OPA BYTOM Sp. z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 87B, 41-914 Bytom (dalej:
„odwołujący” lub „konsorcjum OPA-Labor”) oraz wykonawca Rudpol-OPA Sp. z o.o., ul. Szyb
Walenty 50, 41-701 Ruda Śląska (dalej: „przystępujący” lub „wykonawca Rudpol-OPA”).
W dniu 13 kwietnia 2018 r. zamawiający zaprosił wykonawców do zawarcia umowy
ramowej w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał, że
umowa ramowa zostanie zawarta:
1) z wykonawcą Rudpol-OPA w części 3, 6, 7 i 8,
2) z konsorcjum OPA-Labor w części 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
Jednocześnie zamawiający poinformował o wykluczeniu z postępowania wykonawcy
Rudpol-OPA w części 2 i 4, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło odwołanie
wniesione przez konsorcjum OPA-Labor dotyczące części 4 i 8 przedmiotu zamówienia.
Odwołujący zarzucił zamawiającemu:
1) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust 1 pkt 12 w zw. z art. 26 ust. 3 w zw. z art. 99
ustawy Pzp, poprzez bezpodstawne zaniechanie wykluczenia wykonawcy Rudpol-OPA
z postępowania w części nr 4 (ponad podstawy opisane przez zamawiającego w piśmie
z dnia 13 kwietnia 2018 r.) i w części nr 8, mimo że nie wykazał on spełniania warunku
KIO 781/18 4

udziału w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego opisanego w części VIII ust. 3
pkt 3 siwz oraz w części VI ust. 10 załącznika nr 1 do siwz, w wyniku odpowiedzi na
pierwsze wezwanie zamawiającego z dnia 9 listopada 2017 r. do uzupełnienia wykazu
osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
i ponowne wezwanie Rudpol-OPA przez zamawiającego pismem z dnia 11 grudnia
2017 r. do uzupełnienia ww. wykazu w tym samym zakresie, jak również kolejne
wezwanie zamawiającego z dnia 22 stycznia 2018 r., w którym w zakresie osób
wymienionych w części VI ust. 10 lit. e) załącznika nr 1 do siwz zamawiający dokonał
trzeciego wezwania do uzupełnienia w tym samym zakresie, podczas gdy zamawiający
w przedmiotowym przypadku powinien był wykluczyć wykonawcę Rudpol-OPA
z postępowania w zakresie części nr 4 (ponad podstawy opisane przez zamawiającego
w piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r.) i części nr 8 z uwagi na niespełnienie warunku
udziału w postępowaniu odnoszącego się do potencjału kadrowego już w odpowiedzi na
pierwsze wezwanie z dnia 9 listopada 2017 r.;
2) naruszenia art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 24 ust. 1 pkt 12 w zw. z art. 99 ustawy Pzp,
poprzez bezpodstawne zaniechanie wykluczenia wykonawcy Rudpol-OPA
z postępowania w części nr 4 i nr 8, mimo że nie wykazał on spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie potencjału kadrowego opisanego w części VIII ust. 3 pkt 3
siwz oraz części VI ust. 10 lit. e) załącznika nr 1 do siwz:
 po pierwsze, w zakresie niewykazania co najmniej dwóch osób posiadających
kwalifikacje VT2 (część nr 4), gdyż zamawiający nie powinien brać pod uwagę informacji
przekazanych przez wykonawcę Rudpol-OPA Sp. z o.o. w ramach tzw.
„samouzupełnienia”,
 po drugie, w zakresie potencjału kadrowego opisanego w części VIII ust. 3 pkt 3 siwz
oraz części VI ust. 10 lit. d) tiret pierwsze, drugie, trzecie i piąte załącznika nr 1 do siwz
w zakresie niewykazania co najmniej ośmiu osób zgodnie z Tabelą nr 3 załącznika nr 1
do siwz posiadających kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowiskach opisanych
w ww. tiretach (część nr 4);
 po trzecie, w zakresie potencjału kadrowego opisanego w części VIII ust. 3 pkt 3 siwz
oraz części VI ust. 10 lit. d) tiret piąte załącznika nr 1 do siwz w zakresie niewykazania
co najmniej czterech osób zgodnie z Tabelą nr 4 załącznika nr 1 do siwz posiadających
kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji (część nr 8);
3) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 99 ustawy Pzp, poprzez
bezpodstawne zaniechanie odrzucenia oferty złożonej przez wykonawcę Rudpol-OPA
w części nr 4 (ponad podstawy opisane przez zamawiającego w piśmie z dnia 13 kwietnia
2018 r.) i w części nr 8, mimo że została złożona przez wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu, podczas gdy zamawiający w przedmiotowym przypadku
KIO 781/18 5

zobligowany był odrzucić ofertę złożoną przez wykonawcę Rudpol-OPA Sp. z o.o.
4) naruszenie art. 7 ust. 1 i 3 w zw. z art. 91 ust. 1 w zw. z art. 99 ustawy Pzp, poprzez
zaproszenie do zawarcia umowy ramowej wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o. w części
nr 4 (ponad podstawy opisane przez zamawiającego w piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r.)
i w części nr 8, mimo że nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu
odnoszącego się do potencjału kadrowego.
W szczególności odwołujący podniósł, że „Do oferty złożonej przez Rudpol-OPA
Sp. z o.o. został dołączony jednolity europejski dokument zamówienia, w treści którego
w Części IV Sekcji C pkt 2) nie został wskazany żaden potencjał kadrowy, jakim dysponuje
ww. Wykonawca, wbrew wymogowi Zamawiającego zamieszczonemu w Części X ust. 1 pkt
1) SIWZ. Ponadto, do oferty przedłożonej przez Rudpol-OPA Sp. z o.o. nie zostało
dołączone Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymagań oraz dysponowaniu wymaganą
ilością pracowników o odpowiednich kwalifikacjach wymienionych w części VI pkt 1-8 i 10
załącznika nr 1 do SIWZ. Oświadczenie to należało dołączyć do oferty zgodnie z udzieloną
przez Zamawiającego w dniu 28 września 2017 r. odpowiedzią na pytanie nr 28”. Pierwszy
wykaz osób przedłożony przez wykonawcę Rudpol-OPA Sp. z o.o. w odpowiedzi na
wezwanie z 9 listopada 2017 r. „zawiera w sobie 18 osób - wyłącznie dla zadania nr 2 i 4,
a ww. Wykonawca złożył ofertę na zadanie nr 2, 3, 4, 6, 7 i 8. W związku z tym należy
stwierdzić, że Rudpol - OPA Sp. z o.o. w ogóle nie uzupełnił wykazu osób zgodnie
z żądaniem Zamawiającego w zakresie m.in. zadania nr 8. Wobec tego już w tym momencie
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie potwierdził spełniania
warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego potencjału kadrowego opisanego w Części
VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ oraz w Części VI ust. 10 lit. a) - d) załącznika nr 1 do SIWZ. Wykaz
ten, jak i oświadczenie, zostały opatrzone datą 17 listopada 2017 r. i w swojej treści w żaden
sposób nie odnoszą się do daty składania ofert, tj. 7 listopada 2017 r. Tymczasem zgodnie
z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez
zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
(…) Na podstawie dokumentów dołączonych do oferty złożonej przez Rudpol-OPA Sp. z o.o.
nie sposób stwierdzić czy dysponował on osobami wymienionymi w wykazie osób
opatrzonym datą 17 listopada 2017 r. na dzień składania ofert”. Następnie zamawiający
wezwał wykonawcę Rudpol-OPa Sp. z o.o. do wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy
Pzp. „Wypada zauważyć, że zarówno wezwania Zamawiającego z dnia 9 listopada 2017 r.
jak i z dnia 11 grudnia 2017 r. były de facto wezwaniami do uzupełnień w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp. Należy podnieść, że poprzez powyższe wezwanie Zamawiający umożliwił
Rudpol-OPA Sp. z o.o. drugie uzupełnienie złożonej oferty w zakresie potencjału kadrowego
KIO 781/18 6

w tym samym zakresie. Takie działanie jest niedopuszczalne w świetle procedury udzielania
zamówienia publicznego. W orzecznictwie i praktyce udzielania zamówień publicznych został
ukształtowany pogląd - niebudzący najmniejszych wątpliwości - że wezwanie do
uzupełnienia w tym samym zakresie może mieć charakter jednokrotny. (…) Jednocześnie
należy nadmienić, że wskazana przez Zamawiającego podstawa prawna nie ma znaczenia,
gdyż liczy się faktyczna czynność wykonana przez Zamawiającego. W przedmiotowym
stanie faktycznym Zamawiający poprzez swoje pismo z dnia 9 listopada 2017 r. oraz z dnia
11 grudnia 2017 r. wezwał Rudpol-OPA Sp. z o.o. dwa razy do uzupełnień w trybie art. 26
ust 3 ustawy Pzp w tym samym zakresie, co jest działaniem niedopuszczalnym na gruncie
ustawy Pzp.
W odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie z dnia 11 grudnia 2017 r. Wykonawca Rudpol-
OPA Sp. z o.o. przedłożył wykaz osób opatrzony datą 13 grudnia 2017 r. Wykaz ten został
uzupełniony o 34 osoby mające potwierdzać spełnianie warunku udziału w Postępowaniu,
o którym mowa w Części VI pkt 10 ppkt c, d, e załącznika nr 1 do SIWZ. Odwołujący
podnosi, że:
1. Wykaz ten nie powinien być oceniany przez Zamawiającego z uwagi na okoliczność, iż
został przedłożony w wyniku drugich niedopuszczalnych uzupełnień w tym samym
zakresie.
2. Wykaz ten został opatrzony datą 13 grudnia 2017 r. i w swojej treści w żaden sposób nie
odnosi się do daty składania ofert, tj. 7 listopada 2017 r. Tymczasem zgodnie z art. 25a
ust. 1 ustawy Pzp do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Podniesione powyżej uwagi w zakresie wykazu opatrzonego datą 17 listopada 2017 r.
pozostają w tym zakresie w pełni aktualne.
3. Nawet gdyby - z ostrożności, wbrew ustawowej procedurze prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego wziąć go pod uwagę - to nie potwierdza on dalej
spełniania warunków udziału w Postępowaniu, także ponad przyczyny wykluczenia
Rudpol-OPA Sp. z o.o. wskazane w treści pisma Zamawiającego z dnia 13 kwietnia
2018 r. (…)
W związku z tym, w ocenie Odwołującego, Zamawiający powinien był oceniać w ramach
potwierdzenia spełniania przez Rudpol-OPA Sp. z o.o. warunków udziału w Postępowaniu
wyłącznie wykaz osób opatrzony datą 17 listopada 2017 r. (…)
Co więcej, zdaniem Odwołującego, Zamawiający w zakresie potwierdzenia przez Rudpol-
OPA Sp. z o.o. spełniania wymogu odnoszącego się do potencjału kadrowego opisanego
w Części VI ust. 10 lit. e) załącznika nr 1 do SIWZ dopuścił się trzeciego wezwania
KIO 781/18 7

do uzupełnienia w tym samym zakresie. Należy zauważyć, że pismem z dnia 22 stycznia
2018 r. Zamawiający wezwał Odwołującego - w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, ale tak jak
wskazywał Odwołujący powyżej, czynność Zamawiającego należy oceniać poprzez jej
charakter, a nie przywołaną podstawę prawną - do wyjaśnienia treści oferty (…)”.
„W szczególności Zamawiający nie powinien brać pod uwagę czynności dokonanych
przez Rudpol-OPA Sp. z o.o. w ramach tzw. „samouzupełnienia”. Jak powszechnie wiadomo
to Zamawiający jest gospodarzem Postępowania - wyznacza jego zasady oraz je prowadzi.
Wykonawca może w trakcie tegoż Postępowania (z ustawowo przewidzianymi wyjątkami)
dokonywać tylko i wyłącznie czynności w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego. W innym
przypadku mogłoby bowiem dochodzić do naruszenia fundamentalnej zasady równego
traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji. Wykonawcy mogliby bowiem „do
skutku” przedkładać dokumenty w ramach tzw. „samouzupełnienia", obchodząc w ten
sposób procedurę jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentów w tym samym
zakresie. Działanie takie jest niedopuszczalne na gruncie przepisów ustawy Pzp”.
Odnosząc się do części nr 8 przedmiotu zamówienia „Odwołujący wyjaśnia, że
wymaganie opisane przez Zamawiającego w Części VI ust. 10 lit. d) tiret piąte z załącznika
nr 1 do SIWZ wynika z Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci -
Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm). W ww. Załączniku nr 1 do rozporządzenia w odniesieniu
do Grupy 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające,
przysyłające i zużywające energię elektryczną w pkt 1) zostały wskazanie: urządzenia
prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość
napięcia znamionowego. Wobec tego, osoba potwierdzi spełnianie wymagania opisanego
przez Zamawiającego w Części VI ust. 10 lit. d) tiret piąte załącznika nr 1 do SIWZ, o ile
w treści kopii przedłożonych dla niej uprawnień (świadectwa kwalifikacji) w Grupie 1 zostanie
wskazany zacytowany powyżej pkt 1). Po dokonaniu analizy ww. wykazu osób wraz
z uprawnieniami Odwołujący stwierdził, że w zakresie zadania nr 8 Rudpol-OPA Sp. z o.o.
wskazała tylko trzy osoby posiadające uprawnienia, o których mowa w Części VI ust. 10 lit.
d) tiret piąte załącznika nr 1 do SIWZ (…) W konsekwencji Wykonawca Rudpol-OPA
Sp. z o.o. nie udowodniła, że będzie posiadała co najmniej 4 osoby posiadające
uprawnienia, o których mowa w Części VI ust. 10 lit. d) tiret piąte załącznika nr 1 do SIWZ
zgodnie z minimalną ilością osób wskazanych w Tabeli nr 4 (4 osoby dla zadania nr 8).
Wobec tego z uwagi na niewykazanie ww. warunku udziału w Postępowaniu w zakresie
zadania nr 8 Zamawiający zobowiązany był wykluczyć Rudpol-OPA Sp. z o.o. na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp”.

KIO 781/18 8


W związku z tym odwołujący wniósł o nakazanie zamawiającemu:
1) unieważnienia czynności polegającej na zaproszeniu wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o.
do zawarcia umowy ramowej w części nr 8,
2) utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o. w części
nr 4 w oparciu o podstawy wskazane w piśmie z dnia 13 kwietnia 2018 r.,
3) dokonania ponownego badania i oceny oferty złożonej przez wykonawcę Rudpol-OPA
Sp. z o.o. w części nr 4 (ponad podstawy opisane przez Zamawiającego w piśmie z dnia
13 kwietnia 2018 r.) i w części nr 8,
4) wykluczenia wykonawcy Rudpol-OPA Sp. z o.o. z postępowania w zakresie części nr 4
także ponad podstawy opisane przez Zamawiającego w piśmie z dnia 13 kwietnia
2018 r. i części 8 z uwagi na niewykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu
odnoszącego się do potencjału kadrowego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy
Pzp oraz odrzucenia złożonej przez niego oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp.

Pismem z dnia 26 kwietnia 2018 r. wykonawca Rudpol-OPA zgłosił przystąpienie do
postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego.

W trakcie posiedzenia odwołujący oświadczył, że cofa zarzuty dotyczące części nr 4
przedmiotu zamówienia. W związku z cofnięciem ww. zarzutów, postępowanie odwoławcze
w tym zakresie podlegało umorzeniu. Pozostałe zarzuty, tj. zarzuty dotyczące części nr 8
przedmiotu zamówienia, nie zostały cofnięte przez odwołującego, jak też nie zostały
uwzględnione przez zamawiającego, dlatego też podlegają rozpoznaniu przez Izbę.

W trakcie rozprawy strony oraz przystępujący podtrzymali swoje stanowiska w zakresie
dotyczącym części nr 8 przedmiotu zamówienia.

Izba stwierdziła prawidłowość przystąpienia wykonawcy Rudpol-OPA do postępowania
odwoławczego po stronie zamawiającego.

Krajowa Izba Odwoławcza ustaliła, co następuje:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług badawczych, pomiarowych, regulacyjnych
i innych - urządzeń elektroenergetycznych dla oddziałów Polskiej Grupy Górniczej w latach
2017-2018. W części VIII ust. 3 pkt 3 siwz oraz w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. a) – e)
KIO 781/18 9

siwz zamawiający wskazał potencjał kadrowy, jakim ma dysponować wykonawca.
W zakresie określonym w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. lit. d) zamawiający wymagał
dysponowania:
d) osobami posiadającymi wymagane kwalifikacje określone w Zarządzeniach Prezesa
Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń,
instalacji i sieci - Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. Zm.) przewidzianymi do realizacji robót
objętych zamówieniem, tj.:
 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru dla:
urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV, zespołów
prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
elektrycznych urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-
pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania
zabezpieczeń urządzeń i instalacji wyżej wymienionych,
 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji kontrolno-pomiarowym dla: urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu do 110 kV, zespołów prądotwórczych o mocy
powyżej 50kW, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektrycznych urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno- pomiarowej oraz urządzeń
i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wyżej wymienionych,
 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji kontrolno-pomiarowym dla: urządzeń, instalacji i sieci
elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV, elektrycznych urządzeń w wykonaniu
przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji
automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wyżej
wymienionych,
 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji kontrolno-pomiarowym dla: urządzeń,
instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 6 kV, elektrycznych urządzeń
w wykonaniu przeciwwybuchowym, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń
i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji
wyżej wymienionych,
 osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji
w zakresie obsługi, konserwacji kontrolno-pomiarowej dla urządzeń prądotwórczych,
przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej.
KIO 781/18 10


Minimalną ilość osób wymaganych w poszczególnych grupach określa Tabela nr 3.
Pismem z dnia 28 września 2017 r. zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania
wykonawców dotyczące siwz oraz dokonał jej modyfikacji m.in. poprzez dodanie do
załącznika nr 1 do siwz tabeli nr 4 o następującej treści:

Zadania
(numeracja
zadań
zgodnie z
odpowiedzią
z dnia 26
października
2017 r. na
pytanie nr 4)
Nazwa oddziału Wymagana minimalna liczba osób
z kwalifikacjami i uprawnieniami do
realizacji usług nie wymagających
uprawnień rzeczoznawcy do spraw
ruchu zakładu górniczego
5 KWKROW Ruch Jankowice 4
KWK ROW Ruch Chwałowice 4
KWK ROW Ruch Marcel 4
KWK ROW Ruch Rydułtowy 4
6 KWK Piast-Ziemowit Ruch Piast 4
KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit 4
7 Zakład Elektrociepłownie 3
8 KWK Murcki-Staszic 4
KWK Mysłowice-Wesoła 4
KWK Wieczorek 4
KWK Wujek 4


Pismem z dnia 26 października 2017 r. udzielając odpowiedzi na pytanie nr 1 i 5
zamawiający wskazał, że tabela nr 4 odnosi się do warunków określonych załączniku nr 1
część VI pkt 10 lit. d) siwz, a także, że wskazane w tabeli nr 4 „osoby do realizacji usług nie
wymagających uprawnień rzeczoznawcy ds. ruchu zakładu górniczego powinny posiadać
kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru wraz z świadectwem
kwalifikacyjnym „D" oraz kwalifikacje elektromontera wraz z świadectwem kwalifikacyjnym
„E", uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku
eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu oraz kontrolno-
pomiarowym obejmującym urządzenia, instalacje i sieci będących przedmiotem zamówienia
KIO 781/18 11

i zostały określone w części VI pkt 10 d)”.

Pismem z dnia 31 października 2017 r. udzielając odpowiedzi na pytanie nr 5 treści:
„Czy każda z osób wskazanych w Tabeli nr 4 Załącznika nr 1 do SIWZ, musi jednocześnie
posiadać wymagane kwalifikacje określone w części VI pkt 10 d) Załącznika nr 1 do SIWZ?”,
zamawiający wskazał, że „wśród osób wyszczególnionych w Tabeli nr 4 muszą znaleźć się
osoby z uprawnieniami określonymi w części VI pkt 10 d), tak by Wykonawca posiadał co
najmniej jedną osobę dla każdego rodzaju wyszczególnionych kwalifikacji. Nie ma wymogu,
by każda z wskazanych osób jednocześnie posiadała kwalifikacje określone w części VI pkt
10 d) Załącznika nr 1 do SIWZ”.

Wykonawca Rudpol-OPA złożył ofertę, do której dołączył m.in. jednolity europejski
dokument zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego nie wypełnił w miejscu przeznaczonym na
wpisanie potencjału kadrowego.

Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. zamawiający wezwał wykonawcę Rudpol-OPA,
na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia dokumentów potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W odpowiedzi na ww. wezwanie, w dniu 17 listopada 2017 r., wykonawca złożył m.in. wykaz
18 osób przewidzianych dla spełnienia warunków określonych w załączniku nr 1 części VI
pkt 10 lit. a) i b) siwz (tj. z pominięciem osób wymaganych w lit. c), d) i e) ww. punktu) oraz
oświadczenie o treści: „Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest (…) oświadczamy, iż spełniamy wymagania oraz
dysponujemy wymaganą ilością pracowników o odpowiednich kwalifikacjach wymienionych
w części VI pkt, 1-8 i 10 załącznika nr 1 do SIWZ”.

Pismem z dnia 11 grudnia 2017 r. zamawiający wezwał wykonawcę Rudpol-OPA,
na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień. Zamawiający wskazał, że
w odpowiedzi na wezwanie z dnia 9 listopada 2017 r. „wykonawca przedłożył m.in. wykaz
osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu
zgodnie z częścią VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ oraz oświadczenie, że dysponuje wymaganą ilością
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach wymienionych w części VI pkt 1-8 i 10
załącznika nr 1 do SIWZ. Biorąc pod uwagę, że z oświadczenia dołączonego do oferty
wynika, że wykonawca dysponuje wymaganą ilością pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach wymienionych w części VI pkt 1-8 i 10 załącznika nr 1 do SIWZ, zamawiający
wzywa wykonawcę do wyjaśnienia treści oferty, czy dołączony wykaz na str. 43-44 oferty
obejmuje pracowników zgodnie z częścią VIII ust. 3 pkt 3) SIWZ oraz częścią VI pkt 1-8 i 10
KIO 781/18 12

załącznika nr 1 do SIWZ dla zadań 2, 3, 4, 6, 7 i 8”.
W odpowiedzi na ww. wezwanie, pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. wykonawca
Rudpol-OPA przedłożył nowy wykaz zawierający dodatkowe 34 osoby przypisane do
poszczególnych części zamówienia i kopalni oraz świadectwa kwalifikacji dla tych osób.

Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. zamawiający ponownie wezwał wykonawcę
Rudpol-OPA, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, do złożenia wyjaśnień, czy osoba
wymieniona w poz. 34 wykazu osób została zgłoszona do Departamentu
Energomechanicznego Wyższego Urzędu Górniczego oraz czy osoba wymieniona w poz. 33
wykazu osób posiada uprawnienia VT2 i UT2, ponieważ w dołączonej do oferty dokumentacji
brak ww. uprawnień. Wykonawca Rudpol-OPA, pismem z dnia 23 stycznia 2018 r.
odpowiedział, że pierwsza z osób jest zgłoszona do ww. Departamentu i posiada
uprawnienia w zakresie badań VT2, natomiast druga osoba nie posiada uprawnień VT2
i UT2.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. zamawiający zaprosił wykonawców do zawarcia umowy
ramowej w poszczególnych częściach przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazał, że
umowa ramowa z wykonawcą Rudpol-OPA zostanie zawarta w części 3, 6, 7 i 8.
Jednocześnie zamawiający poinformował o wykluczeniu wykonawcy Rudpol-OPA w części
2 i 4, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznając na rozprawie złożone odwołanie
i uwzględniając dokumentację z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego oraz stanowiska stron i przystępującego złożone na piśmie i podane do
protokołu rozprawy, zważyła co następuje.

W pierwszej kolejności Izba stwierdziła, że nie została wypełniona żadna z przesłanek
ustawowych skutkujących odrzuceniem odwołania, wynikających z art. 189 ust. 2 ustawy
Pzp. Ponadto Izba ustaliła wystąpienie przesłanek z art. 179 ust. 1 Pzp, tj. istnienie po
stronie odwołującego interesu w uzyskaniu zamówienia oraz możliwość poniesienia przez
niego szkody z uwagi na kwestionowane zaniechanie zamawiającego.

W przedmiotowej sprawie rozstrzygnięciu podlega kwestia, czy przystępujący
Rudpol-Opa spełnia w części 8 przedmiotu zamówienia warunek dotyczący potencjału
kadrowego i czy podlega wykluczeniu z postępowania.

KIO 781/18 13


W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że zgodnie z załącznikiem nr 1 część VI pkt
10 lit. d) tiret piąte siwz, zamawiający wymagał, aby wykonawca dysponował osobami
posiadającymi wymagane kwalifikacje, określone w Zarządzeniach Prezesa Polskiej Grupy
Górniczej sp. z o.o. oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89,
poz. 828 z późn. zm.) przewidzianymi do realizacji robót objętych zamówieniem, tj.: osobami
posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie
obsługi, konserwacji kontrolno-pomiarowym dla urządzeń prądotwórczych, przyłączonych do
krajowej sieci elektroenergetycznej.

Zgodnie z tabelą nr 4, która dotyczy tego warunku, wykonawca musiał wykazać, że
dysponuje min. czterema osobami dla każdej kopalni w części 8 przedmiotu zamówienia.
Przy czym zgodnie z odpowiedzią z dnia 31 października 2017 r. na pytanie nr 5, kwalifikacje
wymagane w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. d) mogły być spełnione łącznie przez osoby,
którymi dysponuje wykonawca. Powyższe nie zmienia faktu, że zgodnie z tabelą nr 4
wymagane były min. cztery osoby na każdą kopalnię. W związku z tym nie można zgodzić
się z argumentem przystępującego, w myśl którego ww. odpowiedź udzielona przez
zamawiającego oznaczała, że wystarczy wskazanie tylko jednej osoby z wymaganymi
kwalifikacjami na każdą kopalnię. Treść odpowiedzi należy bowiem rozumieć w kontekście
zadanego pytania, a pytanie dotyczyło tego, czy każda z osób musi jednocześnie posiadać
wymagane kwalifikacje określone w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. d) siwz, nie zaś tego,
ile osób musi wykazać wykonawca. Tym samym udzielona odpowiedź oznacza, że
przewidziane osoby mogą spełniać wymagane kwalifikacje łącznie, niemniej jednak nadal
wymagane jest wskazanie min. czterech osób na każdą kopalnię. Innymi słowy: wykonawca
wskazać musiał min. po cztery osoby, które mogą łącznie posiadać pięć wymaganych
rodzajów kwalifikacji określonych w pięciu tiretach punktu 10 lit. d) załącznika nr 1 część VI
siwz.

Przystępujący złożył ofertę wraz z JEDZ, którego w ogóle nie wypełnił w miejscu
przeznaczonym na wpisanie potencjału kadrowego. W tym miejscu należy podkreślić, że
wobec niewykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w JEDZ, obowiązkiem
zamawiającego było wezwanie przystępującego, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do
uzupełnienia tegoż dokumentu, czego zamawiający bezpodstawnie zaniechał. Izba
potwierdziła naruszenie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jednak w świetle czynności, które
zamawiający następnie podjął wobec przystępującego, ww. zaniechanie na obecnym etapie
KIO 781/18 14

postępowania nie ma wpływu na jego wynik, dlatego też Izba nie nakazała zamawiającemu
wezwania przystępującego do uzupełnienia JEDZ.

Kwalifikacje wymagane przez zamawiającego w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. d)
tiret piąte siwz, są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby
zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 89,
poz. 828 ze zm.). W załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia w Grupie 1 pn. „Urządzenia,
instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
i zużywające energię elektryczną” w punkcie 1 wymienione są, przewidziane w opisie
warunku, urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez
względu na wysokość napięcia znamionowego. Jednocześnie zgodnie z załącznikiem nr 2
do ww. rozporządzenia, który określa wzór świadectwa kwalifikacyjnego, w świadectwie
takim wpisywany jest m.in. zakres posiadanych uprawnień. Tym samym nie można zgodzić
się z argumentem zamawiającego, w myśl którego posiadane przez daną osobę kwalifikacje
nie muszą być odzwierciedlone w treści świadectwa kwalifikacji. Argumentowi temu przeczy
określony ww. rozporządzeniem wzór świadectwa kwalifikacyjnego, w którym wyraźnie
przewidziane jest miejsce na wpisanie zakresu kwalifikacji.

Przystępujący pismem z dnia 13 grudnia 2017 r. złożył wykaz osób oraz ich
świadectwa kwalifikacji, z których to dokumentów wynika, że wśród osób przewidzianych dla
części 8 przedmiotu zamówienia, są tylko trzy osoby posiadające wymagane kwalifikacje do
wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji kontrolno-
pomiarowej dla urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci
elektroenergetycznej. Tylko bowiem trzy osoby: pan M. Ż., pan G. K. i pan M. Ś., mają w
świadectwach kwalifikacji wpisany zakres uprawnień wymagany w ww. warunku.

Wobec treści załączonych przez przystępującego do wykazu osób świadectw
kwalifikacyjnych, nie można zgodzić się z zamawiającym, że przystępujący wykazał dla
części 8 przedmiotu zamówienia 7 osób spełniających ww. warunek. Należy bowiem
zauważyć, że panowie: M.Z., J. P., P. S. i A. R. (tj. 4 osoby wskazane przez zamawiającego
oprócz pana M. Ż., pana G. K. i pana M. Ś.) nie posiadają w świadectwach kwalifikacji
wpisanego zakresu: „Grupa 1. P1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci
elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego”. Tym samym nie
można uznać, że te cztery osoby posiadają kwalifikacje zgodne z opisem warunku.

KIO 781/18 15

Nie można także zgodzić się z argumentem zamawiającego, w myśl którego nie był
on uprawniony do badania treści świadectw kwalifikacji, skoro nie wymagał w siwz złożenia
tych dokumentów przez wykonawców. Należy zauważyć, że zamawiający dysponując
określonymi dokumentami, z których przykładowo wynika, że wykonawca nie spełnia
wymogów określonych w siwz lub których treść jest sprzeczna z innymi złożonymi przez
wykonawcę dokumentami, nie może ich ignorować wyłącznie dlatego, że dokumenty te nie
były wymagane w siwz. Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z art. 7 ust. 1 i 3 ustawy
Pzp, do zapewnienia zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,
a także do udzielenia zamówienia wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy. W świetle tych zasad zamawiający musi dochować należytej staranności m.in. przy
ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie może od tej oceny odstąpić lub
dokonywać jej wybiórczo z pominięciem dokumentów, którymi dysponuje, jeżeli wynikają
z nich wątpliwości co do spełniania określonych wymogów przez wykonawcę. Obowiązek
prowadzenia postępowania, w tym przede wszystkim wyboru oferty, zgodnie z przywołanymi
zasadami, niesie za sobą również obowiązek badania wszystkich dokumentów, jeśli zostały
złożone, w celu dokonania rzetelnej i zgodnej z przepisami ustawy Pzp oceny spełniania
warunków lub oceny oferty danego wykonawcy.

W tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że przystępujący Rudpol-Opa nie wykazał, że
dysponuje czterema osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonywania prac na
stanowisku eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji kontrolno-pomiarowej dla urządzeń
prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej, a tym samym nie
wykazał, że w części 8 przedmiotu zamówienia spełnia warunek udziału w postępowaniu
dotyczący potencjału kadrowego.

Kolejną kwestią wymagającą rozstrzygnięcia jest to, czy przystępujący podlega
wykluczeniu z postępowania w części 8 przedmiotu zamówienia.

Przede wszystkim należy zauważyć, że przystępujący był wzywany do złożenia
dokumentów na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp oraz do złożenia wyjaśnień na
podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, natomiast nie był wzywany przez zamawiającego do
uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Ponadto wykaz
z dodatkowymi 34-ma osobami przystępujący złożył z własnej inicjatywy, po otrzymaniu
wezwania w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.KIO 781/18 16

W związku z tym w pierwszej kolejności należy podnieść, że niezasadny jest
argument odwołującego, zgodnie z którym wezwania na podstawie art. 26 ust. 2f i art. 26
ust. 4 ustawy Pzp należy w przedmiotowej sprawie uznać za wezwania w trybie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp. Stwierdzenie takie nie jest trafne nie tylko ze względu na przywołaną w ww.
wezwaniach podstawę prawną, ale także ze względu na ich treść. Należy bowiem podkreślić,
że wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, aby mogło być uznane za
skuteczne, musi w swojej treści zawierać wskazanie, jakimi konkretnie wadami/brakami
dotknięte są złożone przez wykonawcę dokumenty lub jakich dokumentów on nie złożył oraz
wskazanie, jakie dokumenty lub informacje wykonawca musi w związku z tym uzupełnić.
Żadne z wezwań kierowanych do przystępującego na podstawie art. 26 ust. 2f i art. 26 ust. 4
ustawy Pzp nie odpowiada takim wymogom, niezależnie nawet od przywołanej w nich
podstawy prawnej. Wezwania skierowane na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zawierały
bowiem jedynie prośby o wyjaśnienie, czy pierwotnie złożony wykaz osób obejmuje
określone osoby oraz czy dwie osoby z drugiego wykazu osób spełniają określone wymogi,
natomiast wezwanie skierowane na podstawie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp odpowiadało
w istocie wezwaniu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wezwaniu do złożenia
dokumentów przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. W szczególności
zaś żadne z powyższych wezwań nie precyzowało, jakimi błędami dotknięte są dotychczas
złożone przez przystępującego dokumenty. Tym samym nie można uznać, że przystępujący
był wzywany w niniejszej sprawie do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.

Nie można również zgodzić się z argumentem odwołującego, w myśl którego
dokonane przez przystępującego w dniu 13 grudnia 2017 r. samouzupełnienie wykazu osób
z dodatkowymi 34-ma osobami powoduje niemożność wezwania go do uzupełnienia tego
wykazu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli wykonawca
nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów
niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości,
zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania
wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub
poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania. Po pierwsze, należy zatem zauważyć, że Ustawodawca
użył - dla sytuacji, gdy oświadczenia lub dokumenty dotknięte są wymienionymi w przepisie
wadami – sformułowania „wzywa”, co oznacza, że zamawiający ma obowiązek wezwać
wykonawcę do ich uzupełnienia. Po drugie, z obowiązku wezwania, zgodnie z ww.
KIO 781/18 17

przepisem, zwalnia zamawiającego jedynie sytuacja, w której oferta wykonawcy podlegałaby
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Ustawodawca nie wymienił
innych, poza dwoma wyżej wymienionymi, sytuacji, w których zamawiający mógłby odstąpić
od obowiązku wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, w szczególności nie
wymienił wśród tych sytuacji okoliczności samouzupełnienia dokumentu przez wykonawcę.
Tym samym samodzielne uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę, jeżeli są one
dotknięte wadami, nie zwalnia zamawiającego z obowiązku skierowania wezwania w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Jednocześnie nie można uznać, że takie wezwanie, po
wcześniejszym samouzupełnieniu dokumentu przez wykonawcę, prowadzi do –
niedopuszczalnego w świetle jednolitego orzecznictwa – dwukrotnego wzywania. Należy
bowiem zauważyć, że wykonawca jest wzywany do uzupełnienia dokumentu w określonym
zakresie tylko raz i tylko raz może go uzupełnić po uprzednim uzyskaniu od zamawiającego
informacji, jakie ten stwierdził wady bądź braki. Dodać bowiem należy, że w świetle art. 7 ust.
1 ustawy Pzp, samouzupełnienie dokumentów nie pozbawia wykonawcy prawa bycia
poinformowanym, podobnie jak inni wykonawcy uczestniczący w postępowaniu, jakimi
konkretnie wadami dotknięte są złożone przez niego dokumenty lub jakich dokumentów on
nie złożył oraz jakie dokumenty lub informacje musi w związku z tym uzupełnić. Wobec
powyższego, jeżeli wykonawca uzupełnił dokument z własnej inicjatywy, bez uprzedniego
wezwania w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a dokument ten jest dotknięty określonymi
w tym przepisie wadami, zamawiającymi jest zobligowany do wezwania wykonawcy do
uzupełnienia takiego dokumentu na podstawie ww. przepisu.

Tym samym należy stwierdzić, że zamawiający miał w niniejszej sprawie obowiązek
wezwać przystępującego do uzupełnienia wykazu osób o czwartą osobę posiadającą
kwalifikacje określone w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. d) tiret piąte siwz.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Izba stwierdziła, że potwierdziły się zarzuty
dotyczące niespełnienia przez przystępującego Rudpol-OPA w części 8 przedmiotu
zamówienia warunku określonego w załączniku nr 1 część VI pkt 10 lit. d) tiret piąte siwz.
Jednocześnie Izba stwierdziła, że zamawiający zaniechał wezwania przystępującego do
uzupełnienia wykazu osób na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Wobec powyższego Izba
postanowiła jak w sentencji wyroku, orzekając na podstawie przepisów art. 190 ust. 7 i art.
191 ust. 2 ustawy Pzp.O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku, na podstawie art. 192 ust. 9 i 10
KIO 781/18 18

ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz
rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz.
238 ze zm.).
Przewodniczący …………………….

……………………..

……………………..