Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 832/18

POSTANOWIENIE
z dnia 14 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Ewa Kisiel

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2018 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym bez udziału
stron odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 30 kwietnia
2018 r. przez wykonawcę Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze w postępowaniu
prowadzonym przez Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu


postanawia:


1. umarza postępowanie odwoławcze,
2. nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych na rzecz
wykonawcy Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze kwoty 13 500 zł 00 gr
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy), stanowiącej 90% uiszczonego
wpisu.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) na niniejsze postanowienie -
w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim.


Przewodniczący: ……………………..…

Sygn. akt: KIO 832/18

U z a s a d n i e n i e

Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu (dalej: „Zamawiający”)
prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia na
podstawie przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą” lub „Pzp” pn. „Dostawa, montaż sprzętu i
wyposażenia dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego”.

Wartość zamówienia przekracza kwoty, określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wykonawca Medline Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze (dalej: „Odwołujący”) - wniósł odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

W dniu 11 maja 2018 r. do Izby wpłynęło pismo Odwołującego, zawierające
oświadczenie o wycofaniu odwołania.

Krajowa Izba Odwoławcza zważyła, co następuje.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 Pzp Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Zgodnie
zaś z art. 192 ust. 1 Pzp, o oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w
wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

Odwołujący złożył skuteczne oświadczenie o cofnięciu wniesionego przez siebie
odwołania, co nastąpiło przed otwarciem rozprawy. Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba
Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8, art. 192 ust. 1 zdanie 2 Pzp,
postanowiła, w drodze postanowienia, umorzyć postępowanie odwoławcze w tej sprawie.

Stosownie do art. 187 ust. 8 zd. 2 Pzp, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed
otwarciem rozprawy, Odwołującemu zwraca się 90 % wpisu. Analogiczne brzmienie posiada
przepis § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 15 marca 2010 r. w
sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w
postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238).

Ponieważ Odwołujący cofnął odwołanie przed otwarciem rozprawy, Izba na
podstawie art. 187 ust. 8 zdanie 2 Pzp oraz § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a powołanego rozporządzenia
postanowiła o dokonaniu zwrotu odwołującemu z rachunku bankowego Urzędu Zamówień
Publicznych kwoty 13.500,00 zł, stanowiącej 90% kwoty uiszczonej tytułem wpisu od
odwołania.
……………………..……