Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: KIO 865/18
POSTANOWIENIE
z dnia 18 maja 2018 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska
Członkowie: Katarzyna Brzeska
Renata Tubisz


po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w Warszawie w dniu 18 maja
2018r. odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w dniu 2 maja 2018r.
przez wykonawcę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z
siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 w postępowaniu prowadzonym przez
Zamawiającego: Gmina Miasto Krosno z siedzibą w Kośnie, ul. Lwowska 281
postanawia:
1. Umorzyć postępowanie,
2. Nakazuje zwrot z rachunku bankowego Urzędu Zamówień Publicznych kwoty
13 500zł. 00 gr (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych zero groszy) na rzecz
wykonawcę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z
siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5 tytułem zwrotu 90 % uiszczonego wpisu od
odwołania.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz.1579) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia jego
doręczenia - przysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do
Sądu Okręgowego w Krośnie.

Przewodniczący: …………………..
Członkowie: …………………..
…………………..

Sygn. akt KIO 865/18
Uzasadnienie
Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
na świadczenie usług zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) o kodzie 20 03 01.
W dniu 21 kwietnia 2018r. zamawiający opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante za numerem2018/S 078-174969.
W uzasadnieniu wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji podał, że
zamówienie może być zrealizowane tylko przez określonego wykonawcę z powodu braku
konkurencji ze względów technicznych.
W dniu 2 maja 2018 r. PGE Górnictwo i energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bełchatowie, ul. Węgłowa 5 wniósł odwołanie wobec zastosowanego trybu.
Odwołanie zostało podpisane przez pełnomocnika działającego na podstawie pełnomocnictwa
z dnia 24 sierpnia 2016r. udzielonego przez dwóch wiceprezesów ujawnionych w KRS i
upoważnionych do wspólnej reprezentacji, zgodnie z odpisem z KRS załączonym do
odwołania. Kopia odwołania została zamawiającemu przekazana w dniu 2 maja 2018r.
Odwołujący zarzucił czynnościom zamawiającego następujące naruszenia przepisów:
1. art. 7 ust. 1 i 3 ustawy przez prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób niezapewniający zachowania uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców, a także w sposób prowadzący do udzielenia zamówienia
wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami,
2. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy przez zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, mimo
braku podstaw do zastosowania tej procedury.
Odwołujący wniósł o uwzględnienie odwołania w całości i nakazanie zamawiającemu:
1. unieważnienia postępowania pod nazwą „Świadczenie usług zagospodarowania
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01 numer
referencyjny: DZ- 2300-10/DZ/2018 prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1,
2. unieważniania wszystkich czynności zamawiającego dokonanych w ww. postępowaniu
3. zmiany trybu postępowania na konkurencyjny
4. dopuszczenie dowodu z dokumentów w postaci:
a) pisma Prezydenta Miasta Krosno z dnia 10.04.2018 r. w sprawie wydania zapewnienia
przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych w okresie 01.10.2018 r. do 30.06.2020 r.
b) pisma odwołującego z dnia 26.04.2018r. wskazującego na gotowość przyjęcia
odpadów w deklarowanych przez Gminę Miasto Krosno ilościach i terminach,
c) pisma Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 05.04.2018 r.

na okoliczność możliwości realizacji przedmiotu zamówienia określonego przez
zamawiającego przez ITPOE należącą do odwołującego, a w konsekwencji braku podstaw do
zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.
Zamawiający w dniu 16 maja 2018r. złożył odpowiedź na odwołanie oświadczył, że w wyniku
przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2018r. negocjacji strony nie doszły do porozumienia w
przedmiocie warunków umowy, zamawiający odstąpił od dalszych negocjacji z uwagi na
niezaakceptowanie proponowanych przez wykonawcę warunków świadczenia usługi
zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03
01.
Ponadto nie podzielił argumentów prezentowanych w treści wniesionego odwołania.
W dniu 17 maja 2018r. odwołujący oświadczył, że cofa wniesione odwołanie.
Izba zważyła, co następuje:
Przepis art. 187 ust. 8 ustawy stanowi, iż odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu
zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze, przy czym,
jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
Uwzględniając powyższe, Krajowa Izba Odwoławcza, działając na podstawie art. 187 ust. 8
zdanie pierwsze ustawy, na posiedzeniu umorzyła postępowanie odwoławcze.

Zgodnie z art. 187 ust. 8 zdanie drugie ustawy, orzeczono o zwrocie odwołującemu 90% kwoty
uiszczonego wpisu.

Izba postanowiła nie zasądzać na rzecz zamawiającego zwrotu kosztów wobec braku
stosownego wniosku ze strony zamawiającego, a także z uwagi na treść par. 5 ust. 1 pkt 3b)
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów kosztów (…), gdyż wycofanie
odwołania nastąpiło na więcej niż jeden dzień niż wyznaczony termin posiedzenia.Przewodniczący: ………………..
Członkowie: ………………..
………………..