Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VIII Ga 318/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 24 sierpnia 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący SSO Anna Budzyńska

Sędziowie SO Leon Miroszewski (spr.)

SR del. Rafał Lila

Protokolant st. sekr. sąd. Agata Furga

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2018 r., w S.

na rozprawie

sprawy z powództwa P. H.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 28 lutego 2018 r., sygn. akt X GC 2049/16

I.  zmienia zaskarżony wyrok w całości w ten sposób, że:

1. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.620,90 zł (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia złotych dziewięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwot:

- 2.780,90 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt groszy) od dnia 4 stycznia 2015 r.,

- 4.840 zł (cztery tysiące osiemset czterdzieści złotych) od dnia 23 lutego 2015 r.;

2. oddala powództwo w pozostałej części;

3. ustala zasadę stosunkowego rozdzielenia kosztów procesu przy przyjęciu, że powód wygrał sprawę w I instancji w wymiarze 71%, a pozwany w 29%, pozostawiając szczegółowe wyliczenie w zakresie tych kosztów referendarzowi sądowemu w I instancji;

4. nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 248,79 zł (dwieście czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

5. nakazuje pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie kwotę 609,11 zł (sześćset dziewięć złotych jedenaście groszy) tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych.

II.  oddala apelację w pozostałej części;

III.  znosi wzajemnie pomiędzy stronami koszty procesu w postępowaniu apelacyjnym.