Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt I C 204/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Sieradzu – Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący: S.S.O. Dagmara Kos

Protokolant: st. sekr. sąd. Iwona Bartel

po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku w Sieradzu na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w K.

przeciwko J. N.

o zapłatę

1.  umarza postępowanie w zakresie kwoty 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych,

2.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

Sygn. akt I C 204/18

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 28 maja 2018 r. wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym do Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie powód Raport Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w K. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego J. N. kwoty 92.424,86 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty a także kosztów sądowych w kwocie 1.156,00 zł i zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600,00 zł.

(pozew- k.4-8)

Postanowieniem z dnia 11 czerwca 2018 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Sieradzu.

(postanowienie Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 11 czerwca 2018 r.- k.9)

W piśmie procesowym z dnia 18 lipca 2018 r. powód cofnął powództwo bez zrzeczenia się roszczenia w części dotyczącej należności głównej o kwotę 500,00 zł.

(pismo procesowe powoda- k.14-17)

W odpowiedzi na pozew pozwany wnosił o oddalenie powództwa w całości podnosząc zarzut przedawnienia roszczenia objętego pozwem oraz wnosił o zasądzenie na jego rzecz od powoda kosztów postępowania.

(odpowiedź na pozew- k.51-53)

Na rozprawie w dniu 31 sierpnia 2018 r. pełnomocnik powoda popierał powództwo w zakresie należności głównej co do kwoty 90.924,86 zł i cofnął je w zakresie kwoty należności głównej 1.500,00 zł a pozwany nie uznawał powództwa i wnosił o jego oddalenie oraz wyrażał zgodę na częściowe cofnięcie powództwa.

(protokół rozprawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. na płycie CD 00:02:43 – 00:14:43- koperta k.80)

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 lipca 2012 r. pozwany J. N. zawarł z Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. umowę pożyczki gotówkowej w złotych nr (...), na mocy której otrzymał na okres od 23 lipca 2012 r. do 20 lipca 2018 r. pożyczkę w kwocie 87.552,00 zł, którą zobowiązał się spłacić zgodnie z harmonogramem spłat. (§ 1 i 2 umowy).

(bezsporne, zeznania pozwanego J. N.- protokół rozprawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. na płycie CD 00:11:38 – 00:12:56 w zw. z 00:05:02 – 00:10:-07- koperta k.80, kserokopia umowy pożyczki- k.33-35)

W § 8 ust. 2 umowy strony ustaliły, że pożyczka oprocentowana będzie według zmiennej stopy procentowej, która na dzień zawarcia umowy wynosiła 13,15 % w stosunku rocznym.

(bezsporne, kserokopia umowy pożyczki- k.33-35)

Zgodnie z § 14 umowy bank miał prawo wypowiedzieć umowę pożyczki z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia licząc od daty złożenia w banku lub daty nadania w urzędzie pocztowym oświadczenia o wypowiedzeniu w przypadku niedotrzymania przez pożyczkobiorcę warunków udzielenia pożyczki albo w razie utraty przez pożyczkobiorcę zdolności kredytowej.

(bezsporne, kserokopia umowy kredytu- k.44-46)

Pozwany nie spłacał terminowo rat pożyczki. Z uwagi na niewywiązywanie się przez niego z warunków umowy, pismem z dnia 11 listopada 2014 r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wypowiedział mu tę umowę z zachowaniem 30 – dniowego terminu wypowiedzenia.

(bezsporne, zeznania pozwanego J. N.- protokół rozprawy z dnia 31 sierpnia 2018 r. na płycie CD 00:11:38 – 00:12:56 w zw. z 00:05:02 – 00:10:-07- koperta k.80, kserokopia wypowiedzenia umowy- k.45v-46)

Ponieważ na skutek wypowiedzenia umowy pożyczki cała wynikająca z niej należność stała się wymagalna a pozwany nadal jej nie spłacał, w dniu 18 listopada 2015 r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wystawił przeciwko pozwanemu bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) opiewający na należność wynikającą z tej umowy i w tym samym dniu złożył w Sądzie Rejonowym w Wieluniu wniosek o nadanie temu tytułowi egzekucyjnemu sądowej klauzuli wykonalności. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 23 listopada 2015 r. wydanym w sprawie sygn. akt I Co 1122/15 została nadana temu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzula wykonalności przeciwko pozwanemu.

(bezsporne, kserokopia bankowego tytułu egzekucyjnego- k.44, kserokopia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności- k.43 załączonych akt Sądu Rejonowego w Wieluniu sygn. I Co 1053/12, kserokopia dowodu nadania wniosku o nadanie klauzuli wykonalności- k.44v)

W dniu 29 grudnia 2015 r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. złożył u Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu H. P. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko pozwanemu na podstawie złożonego wraz z tym wnioskiem bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego w Wieluniu z dnia 23 listopada 2015 r. wydanym w sprawie sygn. akt I Co 1122/15. Sprawie tej nadano sygnaturę KM 2250/15.

(bezsporne, kserokopia wniosku egzekucyjnego- k.41-42, kserokopia wezwania do zapłaty należności- k.39, kserokopia zawiadomienia wierzyciela o zajęciu nieruchomości- k.39v, kserokopia zajęcia wierzytelności- k.40)

W dniu 9 czerwca 2017 r. zwarta została pomiędzy Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. a powodem (...) Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym z siedzibą w K. umowa przelewu wierzytelności, na mocy której powód nabył od Banku (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wierzytelność wobec pozwanego wynikającą z umowy pożyczki z dnia 23 lipca 2012 r. Z wyciągu dokumentów księgowych dotyczących zadłużenia wynikało, iż wierzytelność z tej umowy stała się wymagalna w dniu 26 maja 2015 r.

(bezsporne, kserokopia umowy przelewu wierzytelności- k.20-22, wyciąg z listy dłużników- k.29v)

Pismem z dnia 23 czerwca 2017 r. Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. poinformował pozwanego, iż na mocy umowy przelewu wierzytelności z dnia 9 czerwca 2017 r. sprzedał powodowi przysługującą mu od niego wierzytelność wynikającą z umowy pożyczki z dnia 23 lipca 2012 r.

(bezsporne, kserokopia zawiadomienia- k.32)

Pismem z dnia 9 listopada 2017 r. powód wezwał pozwanego do spłaty zadłużenia z umowy pożyczki z dnia 23 lipca 2012 r. w terminie do dnia 19 listopada 2017 r. pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

(bezsporne, kserokopia zawiadomienia- k.32)

Przedmiotowych ustaleń stanu faktycznego Sąd dokonał w oparciu o zeznania pozwanego i dokumenty zgromadzone w aktach sprawy, których treści strony nie kwestionowały.

Przy ustalaniu stanu faktycznego Sąd nie brał pod uwagę dokumentu złożonego w przez pełnomocnika powoda przy piśmie z dnia 11 września 2018 r., jako że został on złożony już po zamknięciu rozprawy.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Jak wynika z treści pozwu powód domagał się w przedmiotowej sprawie zasądzenia na jego rzecz od pozwanego J. N. należności wynikającej z umowy o pożyczkę zawartej pomiędzy Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. a pozwanym. Swoje roszczenie powód wywodził z umowy przelewu wierzytelności wobec pozwanego, jaką zawarł z Bankiem (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W..

Zgłoszone w pozwie roszczenie jest roszczeniem majątkowym, które jako takie w myśl art. 117 § 1 kc ulega przedawnieniu. Zgodnie z art. 118 kc termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.

W myśl art. 117 § 2 1 kc po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Roszczenie wynikające z umowy pożyczki z dnia 23 lipca 2012 r., jakie przysługiwało Bankowi (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wobec pozwanego, które zostało zbyte powodowi, jest bez wątpienia związane z prowadzoną przez bank działalnością gospodarczą. Termin przedawnienia tego roszczenia wynosi zatem 3 lata. Jednocześnie z uwagi na to, iż pozwany jest konsumentem, należało poczynić ustalenia czy roszczenie nie jest przedawnione, gdyż powód nie może domagać się od pozwanego zaspokojenia roszczenia przedawnionego

W przedmiotowej sprawie bezsporne było, że umowa pożyczki została pozwanemu wypowiedziana pismem z dnia 11 listopada 2014 r. Pozwany nie kwestionował przy tym ważności i skuteczności dokonanego wypowiedzenia umowy. Roszczenie wynikające z tej umowy stało się zatem wymagalne po upływie 30 dni od daty nadania na poczcie pisma z oświadczeniem o wypowiedzeniu umowy. Ponieważ powód nie złożył dowodu nadania na poczcie tego pisma, datę złożenia go na poczcie należy utożsamiać z datą sporządzenia tego pisma. Wypowiedzenie umowy stało się zatem skuteczne z dniem 12 grudnia 2014 r.

Zgodnie z art. 123 § 1 kc bieg terminu przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje i przez wszczęcie mediacji. Jak wynika natomiast z art. 124 kc po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo a w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone.

Czynnością przerywającą bieg przedawnienia przedsięwziętą w celu zaspokojenia roszczenia jest co do zasady złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Jednakże wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem (porównaj uchwała Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2017 r., III CZP 17/17). Ponieważ będący cesjonariuszem powód nie jest bankiem, bieg terminu przedawnienia roszczenia dochodzonego pozwem nie został przerwany przez złożenie przez Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., który zbył mu wierzytelność, wniosku o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Będący nabywcą wierzytelności powód, jako że nie jest bankiem nie może powoływać się też na przerwę biegu przedawnienia spowodowaną wszczęciem postępowania egzekucyjnego na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności (art. 123 § 1 pkt 2 kc) (patrz uchwała Sądu Najwyższego z dnia 29 czerwca 2016 r., III CZP 29/16). W tej sytuacji również wszczęcie przez Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności nie przerwało biegu przedawnienia.

W przedmiotowej sprawie powód powoływał się na to, iż bieg terminu przedawnienia roszczenia przerwany został poprzez dokonane przez pozwanego niewłaściwe uznanie roszczenia polegające na dokonywaniu przez niego wpłat na poczet zadłużenia. Twierdzenia powoda o dokonanych przez pozwanego wpłatach na poczet zadłużenia przed upływem terminu przedawnienia roszczenia, pozostały jednak gołosłowne, gdyż powód nie przedstawił żadnych dowodów na to, by pozwany je czynił, a pozwany okoliczności tej zaprzeczał.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że termin przedawnienia wynikającego z umowy pożyczki z dnia 23 lipca 2012 r. roszczenia wobec pozwanego, upłynął w dniu 13 grudnia 2017 r. Pozew natomiast wniesiony został przez powoda w dniu 28 maja 2018 r. a więc już po upływie terminu przedawnienia roszczenia.

Ponieważ ostatecznie powód dochodził w przedmiotowym postępowaniu zasądzenia kwoty 90.924,86 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty a w pozostałym zakresie powództwo cofnął a pozwany wyraził zgodę na to częściowe cofniecie powództwa, na podstawie art. 355 § 1 kpc w zw. z art. 203 § 1 kpc Sąd umorzył postępowanie w zakresie kwoty 1.500,00 zł a w pozostałym zakresie oddalił powództwo jako niezasadne.