Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 219/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kujawińska

Protokolant: Katarzyna Ratajczak

w obecności Agnieszki Kluczyńskiej prokuratora Prokuratury Rejonowej w Głogowie

po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. sprawy:

A. R. (1)

córki J. i T. z domu P., urodzonej (...) w G., PESEL: (...),

oskarżonej o to, że:

I. w dniu 12 września 2017 r. w K., woj. (...) będąc osobą na której ciążył obowiązek opieki nad dzieckiem – noworodkiem synem A. R. (2), wbrew doświadczeniu życiowemu po rozpoczęciu akcji porodowej i upadku dziecka do muszli toaletowej zaniechała wezwania służb medyczno – ratunkowych, czym naraziła dziecko na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, tym samym uniemożliwiając poinstruowanie przez kwalifikowane osoby w przedmiocie zaopatrzenia dziecka po porodzie, dokonania oceny jego funkcji życiowych oraz sposobu ich przywrócenia, w wyniku czego dokonała błędnej oceny stanu zdrowia noworodka uznając, iż nie żyje, co skutkowało nie podjęciem stosownych ale i możliwych działań ożywiających, nie zaopatrzeniem pępowiny w istocie pozostawieniem go bez należytej opieki w wyniku czego nastąpił jej zgon;

tj. o przestępstwo z art. 160 § 2 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

T. S.

córki M. i A. z domu J., urodzonej (...) w G., PESEL: (...),

oskarżonej o to, że:

II. w dniu 12 września 2017 r. w K., woj. (...), po urodzeniu w warunkach domowych przez córkę dziecka – noworodka syna A. R. (2) do muszli toaletowej odcięła nożyczkami pępowinę zaniechała wezwania służb medyczno – ratunkowych, czym naraziła dziecko na bezpośrednio niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, tym samym uniemożliwiając poinstruowanie przez kwalifikowane osoby w przedmiocie zaopatrzenia dziecka po porodzie, dokonania oceny jego funkcji życiowych oraz sposobu ich przywrócenia, w wyniku czego dokonała błędnej oceny stanu zdrowia noworodka uznając, iż nie żyje, co skutkowało nie podjęciem stosownych ale i możliwych działań ożywiających, nie zaopatrzeniem pępowiny w istocie pozostawieniem go bez należytej opieki w wyniku czego nastąpił jej zgon;

tj. o przestępstwo z art. 160 § 1 kk i art. 155 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

ponadto A. R. (1) i T. S. oskarżonych o to, że:

III. w dniu 12 września 2017 r. w K., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu znieważył zwłoki noworodka A. R. (2) w ten sposób, że bezpośrednio po porodzie umieściły nie oczyszczone z mazi płodowej, nie odziane ciało noworodka w foliowym worku na odpady a następnie zakopały w miejscu nieużywanej starej toalety, przykrywając starą oponą;

tj. o przestępstwo z art. 262 § 1 kk

I.  oskarżoną A. R. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt. I części wstępnej wyroku z tym ustaleniem, że z opisu czynu eliminuje nieumyślne spowodowanie śmierci noworodka a czyn kwalifikuje jako występek z art. 160 § 2 kk i za to na podstawie art. 160 § 2 kk wymierza jej karę 3 (trzech) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  oskarżoną A. R. (1) uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt. III części wstępnej wyroku i za to na podstawie art. 262 § 1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

III.  oskarżoną T. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt. II części wstępnej wyroku z tym ustaleniem, że z opisu czynu eliminuje nieumyślne spowodowanie śmierci noworodka a czyn kwalifikuje jako występek z art. 160 § 1 kk i za to na podstawie art. 160 § 1 kk wymierza jej karę 3 (trzech) lat pozbawienia wolności;

IV.  oskarżoną T. S. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w pkt. III części i za to na podstawie art. 262 § 1 kk wymierza jej karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 85 § 1 i § 2 kk w zw. z art. 86 § 1 i § 2 kk orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonej A. R. (1) karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności i oskarżonej T. S. karę łączną 4 (czterech) lat pozbawienia wolności;

VI.  na podstawie art. 63 § 1 kk na poczet wymierzonej kary łącznej pozbawienia wolności zalicza oskarżonej A. R. (1) okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 września 2017 r. godzina 21.20 do dnia 12 czerwca 2018 r. i nadal oraz oskarżonej T. S. okres tymczasowego aresztowania od dnia 25 września 2017 r. godzina 22.10 do dnia 12 czerwca 2018 r. i nadal;

VII.  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić A. R. (1) po uprawomocnieniu się wyroku dowody rzeczowe opisane w wykazie dowodów rzeczowych nr I/335/17/P poz. 1, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 karta nr 207 – 207v. akt sprawy;

VIII.  na podstawie art. 230 § 2 kpk nakazuje zwrócić Z. T. po uprawomocnieniu się wyroku dowód rzeczowy opisany w wykazie dowodów rzeczowych nr I/335/17/P poz. 19 karta nr 207v. akt sprawy;

IX.  na podstawie art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr I/335/17/P poz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15 karta nr 207- 207v. akt sprawy i dowody te nakazuje zniszczyć po uprawomocnieniu się wyroku;

X.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. K. K. i adw. A. W. kwoty po 988,92 złotych z tytułu udzielonej oskarżonym obrony z urzędu;

XI.  na podstawie art. 626 § 1 kpk w zw. z art. 627 kpk w zw. z art. 17 ustawy o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonych koszty postępowania w częściach równych, z wyłączeniem kosztów obrony z urzędu i nie wymierza im opłaty w sprawie.