Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 909/18/P

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2018r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Maria Satora

Protokolant: prot. A. I.

po rozpoznaniu w dniu 17.09..2018r.

sprawy S. S.

syna W. i E. zd. M.

ur. (...) w K.

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 02 listopada 2017 roku w K., w celu uzyskania od banku (...) SA pożyczki gotówkowej w kwocie 95.343,91 złotych, wprowadził w błąd pracownika banku co do wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy oraz wysokości odprowadzanych do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, w ten sposób, że przy składaniu wniosku o pożyczkę gotówkową nr. (...) z dnia 02.11.2017 roku przedłożył podrobione przez siebie jako autentyczne poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, dokumenty w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony i zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) z siedzibą w Z. ul. (...) oraz zaświadczenie z ZUS o nr (...) z dnia 06.11.2017r
tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

II.  w dniu 24 października 2017 roku w K., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, w celu uzyskania od banku (...) SA pożyczek gotówkowych w kwotach 101.161,50 zł i 95.343.91 zł wprowadził w błąd pracownika banku co do wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy w ten sposób, że przy składaniu wniosków o pożyczkę gotówkowa o numerach odpowiednio (...) i (...) przedłożył podrobione przez siebie jako autentyczne poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, dokumenty w postaci umowy o pracę na czas nieokreślony, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach w firmie (...) z siedzibą w Z. ul. (...) oraz świadectwo pracy z dnia 26.06.2017r wystawione przez (...) K. K. z siedzibą w K. ul (...)
tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk w zw. z art. 12 kk

III.  w dniu 06 listopada 2017 roku w M., przez podstępne wprowadzenie w błąd pracownika ZUS, Biura Terenowego w M., wyłudził poświadczenie nieprawdy co do wysokości składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne w dokumencie w postaci Zaświadczenia o zgłoszeniu do obowiązkowych ubezpieczeń o nr (...)
tj. o przestępstwo z art. 272 kk

IV.  w dniu 31 maja 2017 roku w M., w celu uzyskania od banku (...) SA kredytu konsolidacyjnego w kw rocie 72.253,26 złotych, wprowadził w błąd pracownika banku co do wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy oraz faktycznej daty zatrudnienia i rodzaju stanowiska pracy, w' ten sposób, że przy podpisaniu umowy kredytu konsolidacyjnego powtórnego nr. (...) z dnia 31.05.2017 roku przedłożył podrobiony przez siebie jako autentyczny poświadczający nieprawdę co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, dokument w postaci zaświadczenia o zarobkach w firmie (...) z siedzibą w K. ul (...)

tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

V.  w dniu 23 października 2017 roku w M., w celu uzyskania od banku (...) SA kredytu gotówkowego w kwocie 66.600,00 złotych, wprowadził w' błąd pracownika banku co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, w ten sposób, że przy składaniu wniosku o kredyt gotówkowy nr (...) dnia 23.10.2017 roku złożył poświadczające nieprawdę oświadczenie co do faktu zatrudnienia i wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy w firmie (...) z siedzibą w K. ul (...) tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

VI.  w dniu 06 listopada 2017 roku w M., w celu uzyskania od banku (...) SA pożyczki gotówkowej w kwocie 60.000,00 złotych, wprowadził w błąd pracownika banku co do wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy oraz wysokości odprowadzanych do ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, w ten sposób, że przy składaniu wniosku o pożyczkę gotówkową nr. (...) z dnia 06.11.2017 roku przedłożył podrobione przez siebie jako autentyczne poświadczające nieprawdę co do okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego, dokumenty w postaci zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości miesięcznych dochodów w firmie (...) z siedzibą w Z. ul. (...) oraz zaświadczenie z ZUS o nr (...) z dnia 06.11.2017 tj. o przestępstwo z art. 297 § 1 kk

VII.  w dniu 16 października 2016 roku w K., w celu uzyskania od banku (...) SA wsparcia finansowego w wysokości 2343,07 złotych, na zakup telewizora m-ki S., wprowadził w błąd pracownika banku co do wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy, w ten sposób, że podczas zawarcia umowy o kredyt na zakup towarów i usług nr (...) złożył poświadczające nieprawdę oświadczenie co do wysokości osiąganego dochodu z tytułu stosunku pracy w firmie (...) z siedzibą w K. ul (...) co miało istotne znaczenie dla uzyskania wyżej wymienionego wsparcia finansowego tj. o przestępstwa z art. 297 § 1 kk

1.  oskarżonego S. S. uznaje za winnego popełnienia czynów zarzucanych mu w pkt I, IV, V, VI i VII aktu oskarżenia, stanowiących występki z art. 297 § 1 k.k. i za to na mocy art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu kary po 5 (pięć) miesięcy ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości po 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  oskarżonego uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia, stanowiącego występek z art. 297 § 1 k.k. w zw. z art. 12 k.k. i za to na mocy art. 297 § 1 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

3.  oskarżonego uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w pkt III aktu oskarżenia, stanowiącego występek z art. 272 k.k. i za to na mocy art. 272 k.k. przy zastosowaniu art. 37a k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza mu karę 3 (trzech) miesięcy ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

4.  na mocy art. 85 § 1 kk i art. 86 § 1 i 3 kk w miejsce wymierzonych oskarżonemu w pkt 1,2 i 3 wyroku jednostkowych kar ograniczenia wolności wymierza mu karę łączną w wysokości 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności w postaci obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wysokości 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

5.  na mocy art. 63 § 1 kk zalicza oskarżonemu na poczet orzeczonej kary łącznej ograniczenia wolności okres zatrzymania, tj. 9.11.2017r. od godz. 09:15 do godz. 20:00 przyjmując, iż jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest 2 (dwóm) dniom ograniczenia wolności;

6.  na mocy art. 44 § 2 kk orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci dokumentów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych k.65 pozycja 1, 2 i 6 – przez pozostawienie w aktach sprawy,

7.  na zasadzie art. 230 § 2 kpk zwraca oskarżonemu dowód rzeczowy w postaci jednostki centralnej komputera opisany w wykazie dowodów rzeczowych k. 65 pod pozycją 22 a przechowywany w magazynie dowodów rzeczowych tut. Sądu,

8.  na zasadzie art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.