Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII U 254/17

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21.02.2018 r.

Sąd Okręgowy / Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Świdnicy

Wydział VII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący-Sędzia : SSO Joanna Sawicz

Protokolant : st. sekretarz sądowy Gabriela Zaborowska

przy udziale - - -

po rozpoznaniu w dniu 21.02.2018 r. w Świdnicy

sprawy M. K.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

o przeniesienie odpowiedzialności za nieopłacone składki

na skutek odwołania M. K.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W.

z dnia (...) r. Nr (...)

I.  umarza postępowanie w zakresie objętym decyzją z dnia (...)r.

II.  w pozostałym zakresie oddala odwołanie.;

III.  nie obciąża powoda kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej.

Sygn. VII U 254/17

UZASADNIENIE

M. K. złożył odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. z dnia (...) r. znak:(...):

-

określającej wysokość zobowiązań płatnika (...) na łączną kwotę 64.336,22 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne za okres od lipca 2013 r. do września 2016 r., na ubezpieczenie zdrowotne za okres od sierpnia 2013 r. do września 2016 r. oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od sierpnia 2013 r. do września 2016 r., wraz z odsetkami kosztami upomnień i kosztami egzekucyjnymi;

-

orzekającej, że powód jako członek zarządu (...) sp. z o.o. odpowiada za zadłużenie płatnika powstałe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres do stycznia 2014 r. wraz odsetkami, w łącznej kwocie 5.821,22 zł, solidarnie z płatnikiem (...) sp. z o.o. oraz A. A..

Powód zarzucił zaskarżonej decyzji błędne przyjęcie bezskuteczności egzekucji prowadzonej z majątku spółki, wadliwe ustalenie czasu właściwego do zgłoszenia wniosku o upadłość lub wszczęcia postępowania układowego, błędne przyjęcie że powód ponosi odpowiedzialność za zaległości odsetkowe i koszty egzekucji powstałe po dacie zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie spółki.

Strona pozwana Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział we W. wniosła o oddalenie odwołania i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, wskazując że oświadczenie powoda o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu zostało złożone w sposób nieprawidłowy i jest nieskuteczne, powód pełnił funkcję prezesa zarządu w okresie za który orzeczono jego odpowiedzialność składkową, nie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości, a płatnik nie posiada majątku, do którego można by skierować skuteczną egzekucję.

Sąd ustalił, co następuje :

Płatnik składek (...) sp. z o.o. (KRS (...)) został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.07.2012r. Wspólnikami spółki są M. K., A. A., S. K. i R. A., każdy posiadający po 15 udziałów o wysokości 1500 zł. Kapitał zakładowy spółki wynosi 6000 zł.

Odwołujący M. K. od początku jej zawiązania, pełnił funkcję prezesa zarządu spółki. Członkiem zarządu był A. A..

W trakcie swojej działalności spółka od 2012 roku nie składała żadnych dokumentów finansowych, w tym sprawozdań finansowych.

Spółka posiadała zadłużenie względem kontrahentów na podstawie wystawionych faktur, jak również względem ZUS. Powód wiedział o istniejącym zadłużeniu spółki i narastających problemach finansowych spółki, miał pełną świadomość, że spółka nie reguluje na bieżąco swoich zobowiązań pieniężnych, w szczególności nie płaci należności wynikających z faktur.

Mając wiedzę o istnieniu zadłużenia spółki, w dniu 20.10.2014r. powód złożył oświadczenie o rezygnacji z zajmowanej funkcji prezesa zarządu i członka zarządu spółki. Nie złożył jednak wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Spółka posiadała zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które wynosiło odpowiednio:

-

40438,07 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres od 07.2013r. do 09.2016 r.,

-

13636,58 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 08.2013r. do 09.2016 r.,

-

3240,87 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od 08.2013r. do 09.2016 r.,

powiększone o koszty upomnień, koszty egzekucyjne i odsetki.

Prowadzone w stosunku do spółki postępowanie egzekucyjne z ustalonych rachunków bankowych nie doprowadziło do zaspokojenia należności z tytułu składek. Zajęcie rachunku bankowego spółki w (...) S.A. okazało się bezskuteczne z uwagi na zbieg egzekucji do rachunku bankowego z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego W.. Strona pozwana skierowała tytułu egzekucyjne do Naczelnika ww. Urzędu Skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił tytuły wykonawcze stronie pozwanej z relacją, że spółka nie prowadzi działalności pod wskazanym adresem. Spółka nie posiada nieruchomości, ani majątku ruchomego, z którego możliwe byłoby zaspokojenie wierzyciela, ani innych źródeł dochodu, do których można by skierować skuteczną egzekucję.

Spółka nie posiadała żadnego majątku. W postępowaniu egzekucyjnym komornik prowadził egzekucję z ruchomości, zajmując maszyny i samochód wniesione do spółki przez powoda.

Do chwili obecnej nie został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Dowód: akta ZUS; KRS spółki; zeznania powoda e-protokół k.36; pismo SR dla Wrocławia-Fabrycznej k.55, postanowienie z dnia 12.06.2015 r.k.58 akt sprawy

Pismem z dnia 04.12.2015r. strona pozwana zawiadomiła M. K. o wszczęciu postępowania w przedmiocie przeniesienia na niego odpowiedzialności za należności z tytułu składek wobec członka zarządu (...) sp. z o.o. W postępowaniu tym powód był reprezentowany przez fachowego pełnomocnika, który poza oświadczeniem o rezygnacji z członka zarządu przez jego mandanta, nie przedstawiła żadnych dowodów.

Zaskarżoną decyzją z dnia 14.11.2016r. strona pozwana określiła wysokość zobowiązań płatnika (...) sp. z o.o. na łączną kwotę 64.336,22 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne za okres od lipca 2013 r. do września 2016 r., na ubezpieczenie zdrowotne za okres od sierpnia 2013 r. do września 2016 r. oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od sierpnia 2013 r. do września 2016 r., wraz z odsetkami kosztami upomnień i kosztami egzekucyjnymi, orzekając, że powód jako członek zarządu (...) sp. z o.o. odpowiada za zadłużenie płatnika powstałe z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres do stycznia 2014 r. wraz odsetkami, w łącznej kwocie 5.821,22 zł , solidarnie z płatnikiem (...) sp. z o.o. oraz A. A..

Równocześnie w dniu 14.11.2016r. strona pozwana wydała decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki na A. A. solidarnie z powodem do kwoty 95,40 zł. Następnie wobec prawomocnie orzeczonego przez Sąd Rejonowy w (...) zakazu pełnienia funkcji reprezentanta w spółkach handlowych, decyzją z dnia 31.01.2017r. strona pozwana uchyliła decyzję o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania spółki na A. A., uznając że nie pełnił on tej funkcji.

W konsekwencji decyzją z dnia (...). strona pozwana zmieniła decyzję z dnia (...)orzekającą o odpowiedzialności M. K. jako członka zarządu (...) sp. z o.o. w ten sposób, że określa że jest to odpowiedzialność solidarna z płatnikiem spółką (...) sp. z o.o.

dowód: akta ZUS, decyzja z dnia 20.04.2017 r. k.37 akt sprawy

Zadłużenie spółki względem ZUS za okres pełnienia funkcji prezesa zarządu przez M. K. wyniosło:

-

3287,36 zł z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne za okres: różnica za miesiące 07.2013r., 09.2013r., 10.2013r. oraz w całości za miesiące od 12.2013r. do 01.2014r.,

-

926,89 zł z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres: różnica za miesiące 08.2013r., 09.2013r. oraz w całości za miesiące od 12.2013r. do 01.2014r.,

-

271,07 zł z tytułu składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres: różnica za miesiące 08.2013r., 09.2013r. oraz w całości za miesiące od 12.2013r. do 01.2014r.,

powiększone o koszty egzekucyjne i odsetki obliczone na dzień 14.11.2016r.

dowód: akta ZUS, decyzja z dnia 20.04.2017 r. k.37 akt sprawy

Obecnie powód jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, nie prowadzi działalności gospodarczej. Jedyny dochód gospodarstwa domowego stanowi renta żony, chorującej na stwardnienie rozsiane. Nadal jest prowadzone postępowanie egzekucyjne przeciwko niemu odnośnie jego odpowiedzialności jako członka zarządu z tytułu zadłużenia spółki.

dowód: zeznania powoda e-protokół k.36 akt sprawy

Sąd zważył, co następuje :

Odwołanie podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 13.10.1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2017.1778 jt.) do należności z tytułu składek stosuje się odpowiednio: art. 12, art. 26, art. 29 § 1 i 2, art. 33, art. 33a, art. 33b, art. 51 § 1, art. 55, art. 59 § 1 pkt 1, 3, 4, 8 i 9, art. 60 § 1, art. 61 § 1, art. 62 § 1, 3-5, art. 72 § 1 pkt 1 i 4 i § 2, art. 73 § 1 pkt 1 i 5, art. 77b § 1 i 2, art. 91, art. 93, art. 93a-93c, art. 93e, art. 94, art. 97 § 1, art. 98 § 1 i 2 pkt 1, 2, 5 i 7, art. 100, art. 101, art. 105 § 1 i 2, art. 106 § 1 i 2, art. 107 § 1, 1a, i 2 pkt 2 i 4, art. 108 § 1 i 4, art. 110 § 1, § 2 pkt 2, § 3, art. 111 § 1-4 i 5 pkt 1, art. 112, art. 113, art. 114, art. 115, art. 116, art. 116a, art. 117, art. 118 § 1 i 2 oraz art. 119 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Przepis art. 32 ustawy systemowej stanowi, że do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

Z kolei ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 jt.) w brzmieniu na dzień powstania zaległości składkowych w art. 116 § 1 stanowiła, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1) nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez jego winy;

2) nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości wymienione w art. 52 powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu (§ 2).

Tak więc, pozytywnymi przesłankami obciążenia odpowiedzialnością członka zarządu są:

1.  nieskuteczna w całości lub w części egzekucja z majątku spółki. Bezskuteczność musi odnosić się do całego majątku spółki, a nie tylko do jego części (por. postanowienie SA w Poznaniu z dnia 16.06.1992 r. I ACz 183/92);

2.  wykazanie, że zaległości dotyczą zobowiązań powstałych w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Natomiast negatywne przesłanki orzeczenia o odpowiedzialności członków zarządu, których zaistnienie wyklucza orzeczenie o ich odpowiedzialności jako osób trzecich, ordynacja podatkowa definiuje jako:

1.  wykazanie, że we właściwym czasie podmioty te zgłosiły wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe) albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez ich winy;

2.  wykazanie przez ww. podmioty mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Analogicznie zatem wskazać należy, że w przypadku zaległych składek ubezpieczeniowych tak samo jak w przypadku orzeczenia o odpowiedzialności członka zarządu spółki z o.o. z tytułu zaległości podatkowych, organ ubezpieczeniowy jest obowiązany wykazać jedynie okoliczność pełnienia obowiązków członka zarządu w czasie powstania zobowiązania ubezpieczeniowego, które przerodziło się w dochodzoną zaległość spółki oraz bezskuteczność egzekucji przeciwko spółce, bowiem ciężar wykazania którejkolwiek okoliczności uwalniającej od odpowiedzialności spoczywa na członku zarządu (por. wyrok NSA z dnia 06.03.2003 r., SA/Bd 85/03).

Z kolei zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28.02.2003 r. prawo upadłościowe (Dz.U.2017.2344 j.t.) obowiązującego w dniu powstania zaległości składkowych spółki, dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (ust. 1). Dłużnika będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje (ust. 2).

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie obszerny materiał dowodowy w postaci akt ZUS, zeznań powoda jak również pism Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, w którym znajdują się akta rejestrowe płatnika, Sąd doszedł do przekonania, że w istocie spółka nie regulowała swoich zobowiązań przynajmniej od lipca 2013r., kiedy to powstało zadłużenie z tytułu składek i nie było nadal regulowane, co potwierdza jej niewypłacalność. A niewątpliwie stan taki miał miejsce w chwili złożenia przez odwołującego rezygnacji z zajmowanego stanowiska członka zarządu. Jak wynika z cyt. wyżej przepisu art. 11 prawa upadłościowego dłużnika uważa się za niewypłacalnego jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Przy czym jak wynika z zeznań samego powoda, będąc prezesem zarządu spółki posiadał on wiedzę o istnieniu nieopłaconych faktur, generujących zadłużenie spółki. Odwołujący zeznał ponadto, że firma nie miała żadnego majątku, a jedyne ruchomości, z których w późniejszym okresie prowadzona była egzekucja komornicza, należały do powoda. Niewątpliwie również spółka od początku działalności nie składała sprawozdań finansowych za każdy rok, pomimo obowiązku wynikającego z art. 69 ustawy o rachunkowości. Powyższe stanowi okoliczność obciążającą powoda pełniącego funkcję prezesa zarządu, świadcząc o nieprawidłowościach w zarządzaniu spółką, wykonywaniu działalności gospodarczej, prowadzącemu w istocie do powstania zadłużenia i stałego pogarszania się sytuacji finansowej spółki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że znając sytuację materialną spółki, powód nie złożył wniosku o ogłoszenie jej upadłości, uchybiając obowiązkowi wynikającemu z art. 21 ust. 1 i 2 prawa upadłościowego. Zgodnie z tym przepisem, dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na każdym, kto ma prawo go reprezentować sam lub łącznie z innymi osobami.

Powód takiego wniosku nie złożył w odpowiednim czasie. Ponadto wniosek taki nie został złożony do chwili obecnej. Powód jedynie złożył oświadczenie o rezygnacji z funkcji prezesa zarządu z dniem 20.10.2014r. Przy czym uzasadnieniem dla tej decyzji była właśnie zła sytuacja ekonomiczna spółki i brak majątku. Sam powód przyznał, że wiedział o istnieniu nieopłaconych faktur, o monitach ze strony wierzycieli. Poza tym z faktu pełnienia funkcji prezesa zarządu niewątpliwie wynikał jego obowiązek posiadania wiedzy na temat stanu finansowego spółki, kontrolowania bieżącej działalności funkcji, wartości mienia, wysokości zobowiązań. Niedochowanie tego obowiązku nie może stanowić okoliczności wyłączającej odpowiedzialność powoda za zaległości składkowe spółki. Sąd stwierdza, że niewiedza powoda o konieczności zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, czy też zaufanie do innego członka zarządu nie stanowi podstawy do uwolnienia od odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki. Odpowiedzialność za zaległości składkowe jest uzależniona od przytoczonych wyżej przesłanek określonych w przepisach ustawy systemowej, ordynacji podatkowej i prawa upadłościowego. Niedochowanie tych obowiązków przez członka zarządu stanowi podstawę do przeniesienia na niego odpowiedzialności za zadłużenie za okres pełnienia funkcji. Stąd też w zaskarżonej decyzji strona pozwana określiła całkowitą wysokość zadłużenia spółki – płatnika, przenosząc odpowiedzialność za część zaległości powstałą w okresie pełnienia funkcji prezesa zarządu na powoda.

Biorąc pod uwagę fakt, że spółka nie regulowała swoich zobowiązań względem ZUS i kontrahentów, nie posiadała majątku, zachodziły podstawy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Przy czym w ocenie Sądu spółka była niewypłacalna w rozumieniu art. 11 prawa upadłościowego przynajmniej od dnia upływu terminu na uiszczenie składek na ubezpieczenia społeczne za lipiec 2013 r. tj. od dnia 10.08.2013r., a na pewno w chwili składania przez powoda rezygnacji. W konsekwencji powód jako prezes zarządu reprezentujący spółkę winien złożyć wniosek o ogłoszenie jej upadłości najpóźniej w dniu 20.10.2014r. Tego wniosku powód nie złożył w terminie określonym w art. 21 prawa upadłościowego, a zatem niewątpliwie ponosi odpowiedzialność solidarną ze spółką za te zaległości.

Odnosząc ustalony w sprawie stan faktyczny do treści art. 116 ordynacji podatkowej Sąd zauważa, że wszystkie przesłanki pozytywne z tego przepisu zostały spełnione. Egzekucja należności z majątku spółki okazała się bezskuteczna wobec braku majątku. Postępowanie upadłościowe nie było prowadzone wobec braku wniosku o ogłoszenie upadłości, a powód był prezesem zarządu spółki od jej zawiązania do 20.10.2014 r. – okresie objętym pkt II zaskarżonej decyzji.

Natomiast w zakresie podstaw uwalniających członka zarządu od odpowiedzialności za składki, wynikających z art. 116 o.p. Sąd stwierdza, że nie doszło do ich zaistnienia.

Pierwszą przesłanką uwolnienia od odpowiedzialności jest wykazanie, że we właściwym czasie podmioty te zgłosiły wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe). Otóż Sąd stwierdza, że wniosek o upadłość nie został w ogóle zgłoszony.

Drugą przesłanką uwolnienia od odpowiedzialności jest wykazanie, że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości (postępowania układowego) nastąpiło bez ich winy. W ocenie Sądu brak jest podstaw do stwierdzenia braku winy powoda w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Należy zauważyć, że powód był związany ze spółką od początku jej powstania. Był jej udziałowcem, prezesem zarządu od jej zawiązania. Sąd stwierdza zatem, że powód miał pełną świadomość sytuacji ekonomicznej spółki, posiadał wiedzę o zaległościach względem podmiotów zewnętrznych, a zatem był zobowiązany do zgłoszenia wniosku o upadłość spółki najpóźniej do dnia 20.10.2014r. Niedokonanie tej czynności stanowi okoliczność obciążającą go odpowiedzialnością za długi składkowe powstałe w czasie pełnienia funkcji prezesa zarządu.

Ostatnią przesłanką uwalniającą od odpowiedzialności jest wykazanie mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części, czego powód również nie uczynił, wskazując że spółka nie posiada żadnego majątku.

W niniejszej sprawie powód był reprezentowany przez fachowego pełnomocnika. Jednak , pomimo obowiązków wynikających z art. 2 i 232 k.p.c. nie przedstawił żadnych dowodów, które wyłączałyby jego odpowiedzialność jako członka zarządu.

Odnosząc się do kwestii odpowiedzialności solidarnej ze spółką Sąd wskazuje, że odpowiedzialność spółki za zobowiązania składkowe ma charakter pierwotny, wynika z ustawowego obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku gdy nie zostało przeprowadzone postępowanie upadłościowe spółki, nie została ona zlikwidowana, decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności za zadłużenie na członka zarządu spółki prowadzi do powstania zobowiązania solidarnego spółki i członka zarządu. Przy czym odpowiedzialność ta ma charakter akcesoryjny, następczy, gwarancyjny i subsydiarny; i nie niweluje odpowiedzialności samej spółki. Z tego względu w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że w sprawie wszczętej odwołaniem od decyzji organu rentowego przenoszącej na członka zarządu spółki odpowiedzialność za jej zobowiązania składkowe, statusu zainteresowanego nie posiada spółka (por. wyrok z dnia 26.03.2013r., II UK 200/12, LEX nr 1324288, 28.08.2014r., IIUK 539/13), gdyż jej obowiązki nie zależą bezpośrednio od rozstrzygnięcia sprawy, której przedmiotem jest rozszerzenie odpowiedzialności za zaległości składkowe spółki na członka (członków) jej zarządu.

Natomiast odnośnie do drugiego członka zarządu, organ rentowy decyzją z dnia 31.01.2017r. uwzględnił jego zarzut braku odpowiedzialności w związku z tym, że nie pełnił tej funkcji. Konsekwencją powyższego rozstrzygnięcia było wydanie decyzji z dnia 20.04.2017r., zmieniającej zaskarżoną decyzję z dnia 14.11.2016r. w zakresie orzeczenia solidarnej odpowiedzialności z A. A..

Mając powyższe na uwadze Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 477 ( 13) § 1 k.p.c. w zakresie objętym decyzją z dnia 20.04.2017 r. tj. w związku ze zmianą zaskarżonej decyzji w części solidarnej odpowiedzialności powoda, w pozostałym zakresie oddalił odwołanie na podstawie art. 477 ( 14) § 1 k.p.c.

Sąd nie obciążył powoda kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej. Sąd zastosował w tym zakresie zasadę słuszności, uwzględniając sytuację osobistą i majątkową powoda, który jest zarejestrowany jako bezrobotny bez prawa do zasiłku, nie prowadzi żadnej działalności, a jednym źródłem utrzymania powoda jest świadczenie rentowe żony chorującej na stwardnienie rozsiane. W ocenie Sądu powyższe okoliczności mają przymiot wypadku szczególnie uzasadnionego, określonego w art. 102 k.p.c., ściśle związanego z sytuacją osobistą powoda.