Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 823/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 lipca 2018r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

Kalina Rzepecka-Tomczyk

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2018r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. B.

przeciwko G. B.

o zapłatę

1.  oddala powództwo;

2.  zasądza od powoda P. B. na rzecz pozwanego G. B. kwotę 3617,- ( trzy tysiące sześćset siedemnaście ] złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I C 823/17

UZASADNIENIE

Powód P. B. wniósł pozew przeciwko G. B. o zapłatę kwoty 33600,- złotych z odsetkami od dnia 15 marca 2017r. do dnia zapłaty.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż udzielił pozwanemu w latach 2011-2013 pożyczek w kwotach 9000,- złotych, 7000,- złotych, 4000,- złotych, 6000,- złotych, 3000,- złotych oraz 2000,- złotych. Ponadto pozwany zabrał i zniszczył należące do niego elektronarzędzia o wartości 2600,- złotych.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie na jego rzecz kosztów procesu, zaprzeczając jakoby zawierał z pozwanym jakiekolwiek umowy pożyczki, jak również zniszczył należące do niego elektronarzędzia.

Sąd ustalił i zważył co następuje:

Dysponentami postępowania dowodowego są strony, na nich spoczywa ciężar dowodu ( art. 6 kc ) i są one obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne ( art. 232 zdanie pierwsze kpc ). Oznacza to, że przedstawienie materiału pozwalającego na odtworzenie stanu faktycznego należy do stron, a niedostatki w dowodzeniu określonego faktu powodują dla strony, na której spoczywa ciężar dowodu, niekorzystne skutki prawne w postaci przegrania procesu ( por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.01.2013r. w sprawie I ACa 738/12 ).

Zgodnie z art. 720 § 2 kc w brzmieniu obowiązującym w latach 2011-2013 udzielenie pożyczki w kwocie powyżej 500,- złotych powinno być stwierdzone pismem. Wobec niezachowania rygoru formy pisemnej w sprawie znajduje zastosowanie art. 74 § 1 kc ( w brzmieniu obowiązującym w latach 2011-2013 ), zgodnie, z którym zastrzeżenie formy pisemnej bez rygoru nieważności ma ten skutek, że w razie niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności.

Powód poza zeznaniami własnymi oraz świadków nie przedłożył żadnych innych wniosków dowodowych celem wykazania swoich twierdzeń o udzieleniu pozwanemu pożyczki. Z uwagi na brzmienie wskazanych wyżej przepisów dowody te były niedopuszczalne, dlatego też Sąd nie czynił na ich podstawie ustaleń faktycznych w zakresie zawarcia umowy pożyczki pomiędzy pozwanym a powodem. Należy również wskazać, iż w sprawie nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 74 § 2 kc, co umożliwiałoby dopuszczenie dowodu z zeznań świadków oraz przesłuchania stron na okoliczność udzielenia pozwanemu przedmiotowych pożyczek.

Odnośnie żądania zwrotu zniszczonych elektronarzędzi powód nie udowodnił swojego żądania, a to na nim zgodnie z regułą określoną w art. 6 kc spoczywał ciężar dowodu w tym zakresie. Pozwany przyznał, że korzystał z należących do powoda elektronarzędzi, jednakże ich nie uszkodził. Okoliczności zniszczenia przez powoda przedmiotowych elektronarzędzi nie potwierdził także, żaden z zeznających w sprawie świadków, dlatego też roszczenie w tym zakresie należało uznać za nieudowodnione.

W związku z powyższym, iż powód nie udowodnił zaistnienia zdarzeń, które miałyby stanowić podstawę do jego roszczenia powództwo podlegało oddaleniu w całości.

O kosztach procesu orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 mając na względzie wynik procesu. Na koszty te składają się: opłata skarbowa w kwocie 17,- złotych od pełnomocnictwa i kwota po 3600,- złotych stanowiąca wynagrodzenie pełnomocnika pozwanego ustalone na podstawie § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. W związku z powyższym zasądzono od powoda na rzecz pozwanego kwotę 3617,- złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka