Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II AKa 258/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 stycznia 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSA Maciej Świergosz

Sędziowie: SSA Krzysztof Lewandowski - sprawozdawca

SSA Jarema Sawiński

Protokolant: st.sekr.sąd. Magdalena Ziembiewicz

przy udziale Prokuratora Prok. Okr. w Poznaniu Hieronima Mazurka

po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w Poznaniu

sprawy wnioskodawcy Z. P.

o zadośćuczynienie

na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 19 października 2017 r. sygn. akt III Ko 653/17

1.  utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok,

2.  kosztami postępowania odwoławczego w kwocie 20 zł obciąża Skarb Państwa.

Jarema Sawiński

Maciej Świergosz

Krzysztof Lewandowski