Pełny tekst orzeczenia

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 marca 2018r.

Sąd Rejonowy w Wągrowcu II Wydział Karny w składzie następującym :

Przewodniczący: SSR Anna Filipiak

Protokolant : sekr. sąd. Paulina Ciesielska

przy udziale ---

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 23.05.2017r.,18.07.2017r., 28.08.2017r., 02.10.2017 r., 21.11.2017 r., 07.12.2017 r., 21.12.2017 r., 29.01.2018 r., 13.03.2018 r. sprawy:

1)  M. F.

córki J. i G. z d. J.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

oskarżonej o to, że:

I.  w dniu 10 stycznia 2017 r. na terenie budynku Komendy Powiatowej Policji w W. stosowała przemoc fizyczną w postaci szarpania za mundur i odpychania celem zmuszenia funkcjonariusza policji R. C. do zaniechania prawnej czynności służbowej związanej z zatrzymaniem A. J.;

tj. o przestępstwo z art. 224 § 2 k.k.

2)  R. S.

syna J. i E. z d. W.

ur. (...) w W.

PESEL (...)

oskarżonego o to, że:

II.  w dniu 10 stycznia 2017 r. na terenie budynku Komendy Powiatowej Policji w W. stosował przemoc fizyczną w postaci szarpania za mundur i odpychania celem zmuszenia funkcjonariusza policji R. C. do zaniechania prawnej czynności służbowej związanej z zatrzymaniem A. J.;

tj. o przestępstwo z art. 224 § 2 k.k.

III.  w dniu 10 stycznia 2017 r. na terenie budynku Komendy Powiatowej Policji w W. naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza policji T. I. podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych związanych z jego zatrzymaniem, w ten sposób, że kopnął w nogę i szarpał za odzież funkcjonariusza policji;

tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 k.k.

IV.  w dniu 10 stycznia 2017 r. na terenie budynku Komendy Powiatowej Policji w W. naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza policji P. P. podczas i w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych związanych z jego zatrzymaniem, w ten sposób, że trzymając w ręce pęk kluczy uderzył funkcjonariusza policji w głowę;

tj. o przestępstwo z art. 222 § 1 k.k.

1.  oskarżoną M. F. uznaje za winną popełnienia zarzucanego jej czynu wyżej opisanego w pkt I wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 222 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k., ustalając, że jednocześnie naruszyła nietykalność cielesną wymienionego funkcjonariusza policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych - i za to na podstawie art. 224 § 2 k.k. w zw. z § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. i art. 37a k.k. i art. 34 §1, §2 i §1a pkt 1 k.k. i art. 35 § 1 k.k. wymierza jej karę 4 (czterech) miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżoną do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin w stosunku miesięcznym, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. zalicza okres zatrzymania oskarżonej od 10.01.2017 r. godz. 20.40 do 11.01.2017r. godz. 14.15 (jeden dzień) i uznaje karę za wykonaną w wymiarze dwóch dni;

2.  na podstawie art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 k.k. zobowiązuje oskarżoną M. F. do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonego R. C. w formie listu poleconego za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w W., w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

3.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego:

a)  w pkt II wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 222 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k., ustalając, że jednocześnie naruszył nietykalność cielesną wymienionego funkcjonariusza policji podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych;

b)  w pkt III wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 224 § 2 k.k. w zw. z art. 222 § 1 k.k. i art. 11 § 2 k.k., ustalając, że w opisany sposób stosował przemoc w celu zmuszenia wymienionego funkcjonariusza policji do zaniechania prawnej czynności służbowej związanej z zatrzymaniem oskarżonego

- i przy przyjęciu, że występki te tworzą ciąg przestępstw, na podstawie art. 224 § 2 w zw. z § 1 k.k. i art. 11 § 3 k.k. i art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, której wykonanie na podstawie art. 69 §1 i §2 k.k. oraz art. 70 § 1 k.k. warunkowo zawiesza na okres 2 (dwóch) lat próby, zobowiązując oskarżonego:

- na podstawie art. 72 § 1 pkt 1 k.k. do informowania kuratora o przebiegu okresu próby;

- na podstawie art. 72 § 1 pkt 2 k.k. do pisemnego przeproszenia pokrzywdzonych R. C. oraz T. I. w formie listu poleconego za pośrednictwem Komendanta Powiatowego Policji w W., w terminie 7 dni od uprawomocnienia się wyroku;

4.  oskarżonego R. S. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu wyżej opisanego w pkt IV wyroku, stanowiącego przestępstwo z art. 222 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 222 § 1 k.k. i art. 33 § 1 k.k. wymierza mu karę 70 (siedemdziesięciu) stawek dziennych grzywny, ustalając na podstawie art. 33 § 3 k.k. wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 15 (piętnastu) złotych, na poczet której na podstawie art. 63 § 1 i 5 k.k. zalicza okres zatrzymania oskarżonego od 10.01.2017r. godz. 20.40 do 11.01.2017r. godz. 14.40 (jeden dzień) i uznaje karę za wykonaną w zakresie dwóch stawek dziennych;

5.  na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 633 k.p.k. oraz art. 1 i art. 2 ust. 1 pkt 2 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych zasądza od oskarżonych na rzecz Skarbu Państwa koszty postępowania w wysokości po 87,53 zł i wymierza im opłaty w wysokości: osk. M. F. – 120 zł; osk. R. S. - 225 zł.

SSR Anna Filipiak