Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 155/18

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Alina Gąsior

Protokolant: asystent sędziego Anna Łęgosz

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 roku na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku P. J.

z udziałem Komitetu Wyborczego (...) w P.

sprawy w trybie wyborczym

postanawia:

odrzucić protest.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 1 października 2018 r. wnioskodawca P. J. wniósł o ukaranie Komitetu Wyborczego (...) w P. karą grzywny w związku z umieszczeniem na nieruchomości przy ul. (...) w P. bez jego pisemnej zgody jako zarządzającego mieniem plakatu wyborczego kandydata na radnego miasta P. Ł. J., co stanowi wykroczenie z art. 495 kodeksu wyborczego.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z 110 § 1 kodeksu wyborczego na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Przepis art. 110 § 1-7 kodeksu wyborczego normuje zakazy i nakazy rozmieszczania materiałów wyborczych i własnych urządzeń ogłoszeniowych, aby odbywały się one z poszanowaniem prawa własności lub uprawnień zarządcy obiektów, były zgodne z przepisami porządkowymi oraz zapewniały bezpieczeństwo dla osób i mienia obywateli, jak też określa również zasady oraz tryb usuwania materiałów wyborczych i urządzeń ogłoszeniowych po wyborach. Naruszenie tych zakazów lub nakazów zagrożone jest sankcją karną w postaci grzywny na podstawie art. 495 § 1 i 2 kodeksu wyborczego. Do postępowania w sprawach, o których mowa m.in. w art. 495 kodeksu wyborczego, stosuje się przepisy o postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 516 kodeksu wyborczego).

Sąd cywilny, w tym również w trybie wyborczym, nie jest właściwy do orzeczenia o popełnieniu wykroczenia oraz wymierzaniu kary grzywny w związku z naruszeniem art. 495 kodeksu wyborczego. Niniejsza sprawa nie ma charakteru sprawy cywilnej. Wniosek o ukaranie podlega rozpoznaniu zgodnie z przepisami procedury karnej przez sądy karne.

Mając powyższe na uwadze, z uwagi na niedopuszczalność drogi sądowej, na podstawie art. 199 § 1 ust. 1 kpc w zw. z art. 13 § 2 kpc Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.