Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 170/18

POSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SO Adam Bojko

Protokolant: st. sekr. sąd. Aneta Wojtasik

po rozpoznaniu w dniu 17 października 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z wniosku M. K. (1)

z udziałem M. K. (2) i Komitetu Wyborczego Wyborców (...)

o wydanie orzeczenia w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego

postanawia:

1.  zakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców (...) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji:

a.  o stosowaniu mobbingu w stosunku do pracowników urzędu gminy, pracowników szkół, jednostek podległych i mieszkańców;

b.  o tempie zadłużania gminy, które może doprowadzić do bankructwa i braku środków na pensje dla nauczycieli czy na budowę dróg;

c.  o realizowaniu przez gminę projektów, które nie mają zabezpieczenia finansowego;

d.  o wysokości zadłużenia gminy w dacie obejmowania urzędu przez obecnego Wójta M. K. (1) wynoszącej 3,3 miliona zł;

2.  nakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców (...) usunięcie ze strony internetowej (...) zapisów o treści:

a.  „STOP MOBBINGOWI w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców. Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania”

b.  „Dokonamy przeglądu wszystkich realizowanych w gminie projektów, na które nie ma zabezpieczenia finansowego”;

c.  „Obecny wójt p. M. K. (1) obejmował urząd, kiedy zadłużenie gminy wynosiło 3,3 mln zł (…). Takie tempo zadłużenia może mieć tylko jeden finał:- bankructwo, a to oznacza, że fundusz gminy będzie przeznaczony wyłącznie na obsługę długu i nie starczy pieniędzy na pensje dla nauczycieli czy budowę dróg.”

3.  nakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców (...) przeproszenie wnioskodawcy M. K. (1) poprzez opublikowanie na stronie internetowej (...) czcionką Times N. R. rozmiar 14, na białym tle, oświadczenia o treści: „Komitet Wyborczy Wyborców (...) przeprasza Pana M. K. (1) kandydata na Wójta Gminy R. za opublikowanie nieprawdziwych informacji:

a.  o stosowaniu mobbingu w stosunku do pracowników urzędu gminy, pracowników szkół, jednostek podległych i mieszkańców;

b.  o tempie zadłużania gminy, które może doprowadzić do bankructwa i braku środków na pensje dla nauczycieli czy na budowę dróg;

c.  o realizowaniu przez gminę projektów, które nie mają zabezpieczenia finansowego;

d.  o wysokości zadłużenia gminy w dacie obejmowania urzędu przez obecnego Wójta M. K. (1) wynoszącej 3,3 miliona zł”

przy czym oświadczenie powinno pozostawać na stronie internetowej przez okres 72 godzin od zamieszczenia;

4.  zarządzić przepadek dwóch banerów wyborczych uczestnika postępowania Komitetu Wyborczego Wyborców (...), na których znajduje się wizerunek kandydata na radnego J. C. zgłoszonego przez Komitet Wyborczy Wyborców Wszyscy Razem Dla D. Wspólnego;

5.  nakazać uczestnikowi postępowania Komitetowi Wyborczemu Wyborców (...), aby wpłacił kwotę 1 000 (jeden tysiąc) zł na rzecz Fundacji (...) w T. z siedzibą przy ul. (...), Numer KRS (...) z przeznaczeniem na budowę hospicjum w T.;

6.  oddalić wniosek w pozostałej części;

7.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca M. K. (1) we wniosku złożonym w dniu 16 października 2018 roku w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego wniósł o:

1.  zakazanie M. K. (2) kandydatowi na Wójta Gminy R. zgłoszonego przez KWW (...) jak również zakazanie KWW (...) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, że:

-

w stosunku do pracowników urzędu gminy, pracowników szkół, jednostek podległych i mieszkańców stosowany jest mobbing;

-

w Gminie prowadzona jest polityka ciągłego zadłużania, a tempo zadłużania może mieć jeden finał- bankructwo oraz może nie starczyć pieniędzy dla nauczycieli czy na budowę dróg;

-

w Gminie realizowane są projekty, które nie mają zabezpieczenia finansowego;

-

kiedy „obecny Wójt M. K. (1) obejmował urząd zadłużenie gminy wynosiło 3,3 min zł, to zadłużenie na pierwsze półrocze 2018 roku wynosiło 5,7 mln zł”.

2.  nakazanie M. K. (2) kandydatowi na Wójta Gminy R. zgłoszonego przez KWW (...) jak również nakazanie KWW (...) usunięcia ze strony internetowej (...) zapisów o treści:

a.  „STOP MOBBINGOWI w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców. Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania”

b.  „Dokonamy przeglądu wszystkich realizowanych w gminie projektów, na które nie ma zabezpieczenia finansowego. Polityka ciągłego zadłużania gminy jest skrajnie nieodpowiedzialna i niebezpieczna. Obecny wójt p. M. K. (1) obejmował urząd, kiedy zadłużenie gminy wynosiło 3,3 min zł, to zadłużenie na pierwsze półrocze 2018 wynosiło 5.7 min zł. (...). Takie tempo zadłużenia może mieć tylko jeden finał:- bankructwo, a to oznacza, że fundusz gminy będzie przeznaczony wyłącznie na obsługę długu i nie starczy pieniędzy na pensje dla nauczycieli czy budowę dróg.”

3.  orzeczenie przepadku materiałów wyborczych, w których zamieszczone zostaną/ły zapisy o treści:

-

„STOP MOBBINGOWI w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców. Obecna sytuacja jest nie do zaakceptowania”

-

Dokonamy przeglądu wszystkich realizowanych w gminie projektów, na które nie ma zabezpieczenia finansowego. Polityka ciągłego zadłużania gminy jest skrajnie nieodpowiedzialna i niebezpieczna. Obecny wójt p. M. K. (1) obejmował urząd, kiedy zadłużenie gminy wynosiło 3,3 min zł, to zadłużenie na pierwsze półrocze 2018 wynosiło 5.7 mln zł. (...). Takie tempo zadłużenia może mieć tylko jeden finał:- bankructwo, a to oznacza, że fundusz gminy będzie przeznaczony wyłącznie na obsługę długu i nie starczy pieniędzy na pensje dla nauczycieli czy budowę dróg.”

4.  nakazanie M. K. (2) kandydatowi na Wójta Gminy R. zgłoszonego przez KWW (...) jak również nakazanie KWW (...) sprostowania nieprawdziwych informacji poprzez zamieszczenie na stronie (...) jak również na 1 stronie wydania Tygodnika (...) (najbliższego dacie wydania prawomocnego orzeczenia), czarną pogrubioną czcionką (Times N. R. lub A.) na białym tle, rozmiar czcionki 14, ogłoszenia o wielkości 10 cm (pion) na 10cm (poziom) następującej treści:

„Ja M. K. (2) kandydat na Wójta Gminy R. zgłoszony przez KWW (...) oraz KWW (...) bardzo przepraszamy Pana M. K. (1) kandydata na Wójta Gminy R. za publikowanie nieprawdziwych informacji, że:

-

w stosunku do pracowników urzędu gminy, pracowników szkół, jednostek podległych i mieszkańców stosowany jest mobbing;

-

w Gminie prowadzona jest polityka ciągłego zadłużania, a tempo zadłużania może mieć jeden finał- bankructwo oraz może nie starczyć pieniędzy dla nauczycieli czy na budowę dróg;

-

w Gminie realizowane są projekty, które nie mają zabezpieczenia finansowego;

-

kiedy „obecny Wójt M. K. (1) obejmował urząd zadłużenie gminy wynosiło 3,3 min zł, to zadłużenie na pierwsze półrocze 2018 roku wynosiło 5,7 mln zł”.

przy czym słowa „bardzo przepraszam” i „nieprawdziwych informacji” winny być napisane drukowanymi literami, a ogłoszenie winno pozostawać na stronie internetowej (...) przez okres 72 godzin od daty jego zamieszczenia;

5.  usunięcie ze strony internetowej (...) informacji i zdjęć na których znajduje się kandydat na radnego J. C. oraz zarządzenie przepadku banerów wyborczych i innych materiałów wyborczych, na których znajduje się kandydat na radnego J. C. startujący z listy KWW Wszyscy Razem Dla D. Wspólnego.

6.  nakazanie uczestnikom postępowania wpłacenia kwoty 10 000 zł na rzecz organizacji (...) ul. (...) (...)-(...) T. z przeznaczeniem na budowę hospicjum w T..

W uzasadnieniu wniosku wskazał, iż program wyborczy zamieszczony na stronie internetowej uczestnika postępowania KWW (...) zawiera szereg nieprawdziwych informacji, w tym o stosowaniu mobbingu wobec pracowników urzędu gminy w R., pracowników szkół, jednostek podległych. Tymczasem nigdy nie było prowadzone żadne postępowania z udziałem ani przeciwko niemu jako pracodawcy w sprawie o mobbing. Nigdy też żadne ani pisemne ani ustne zarzuty mobbingu nie były kierowane pod jego adresem. Takie insynuacje mają na celu przedstawienie go w niekorzystnym świetle w oczach lokalnej opinii społecznej.

Wbrew twierdzeniem zawartym w treści programu wyborczego uczestników, gmina nie realizuje też żadnych projektów, które nie miałby zabezpieczenia finansowego. Każda inwestycja na którą mają być wydatkowane środki publiczne musi mieć pokrycie w budżecie gminy i znajdować odzwierciedlenie w treści uchwał Rady Gminy w sprawie zmiany budżetu gminy i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Podobnie jest jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących realizacji inwestycji, które wiążą się z zaciągnięciem kredytu. Projekty budżetu jak również sprawozdania budżetowe są corocznie poddawane analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która od początku pełnienia przez niego funkcji Wójta Gminy R. pozytywnie opiniowała zarówno projekty przedkładanych projektów budżetowych jak również coroczne sprawozdania z wykonania budżetu. To z kolei stanowiło podstawę do udzielenia mu przez Radę Gminy R. absolutorium. Kłamstwem jest więc stwierdzenie, że „takie tempo zadłużania gminy - oznacza jedno: bankructwo”, które podobnie jak w przypadku poprzedniego zarzutu jest jedynie gołosłownym twierdzeniem, niepopartym żadnymi dowodami, celowym działaniem uczestników, którzy chcą postawić wnioskodawcę w niekorzystnym świetle by uzyskać lepszy wynik w nadchodzących wyborach.

Nieprawdzie są również insynuacje, z których wynika, że zadłużenie gminy w dacie objęcia urzędu przez obecnego Wójta w 2010 roku wynosiło 3,3 min zł, podczas gdy obecnie sięga ono kwoty 5,7 min złotych. Z treści kwartalnego sprawozdania o stanie zadłużenia wg. stanu na koniec III kwartału 2010 roku wynika, że zadłużenie w tym okresie wynosiło 4 390 949,93 min zł, zaś w związku z przeprowadzonym przez poprzedniego Wójta na koniec kadencji przetargiem na zaciągnięcie kredytu, stan zadłużenia na koniec IV kwartału 2010 roku uległ zwiększeniu do 5 086 020, 79 zł, co oznacza, że w okresie jednego zaledwie kwartału zadłużenie wzrosło o niemalże 700 000,00 zł. Tymczasem przez okres prawie 8 lat pełnienia przez niego funkcji Wójta Gminy R. zadłużenie wzrosło jedynie o nieco ponad 600 000, 00 zł, co uwzględniając skalę zrealizowanych inwestycji o łącznej wartości ok. 30 000 000,00 zł jest kwotą niewielką.

Umieszczenie na banerach wyborczych oraz stronie internetowej (...) wizerunku kandydata J. C. (kandydata na radnego gminnego zgłoszonego przez KWW Wszyscy Razem dla D. Wspólnego) wraz z jego prezentacją wskazującą na kandydowanie z list komitetu uczestnika postępowania ma na celu wprowadzenie wyborców w błąd oraz stanowi istotne naruszenie przepisów prawa wyborczego tj. art. 131 § 1 i art. 84 § 1 zd. 2 kodeksu wyborczego.

Uczestnik postępowania Komitet Wyborczy Wyborców (...) w odpowiedzi na wniosek wnosił o jego oddalenie, podnosząc, że słowa „ Stop mobbingowi w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców (...)" nie są skierowane przeciwko obecnemu wójtowi M. K. (1). Z samej definicji mobbingu wynika, iż ten zachodzi nic tylko pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, ale również na linii pracownik –pracownik, a osoby, które dotknął mobbing boją się to zgłosić komukolwiek.

W zakresie stwierdzenia „ Dokonamy przeglądu wszystkich realizowanych w gminie projektów, na które nie ma zabezpieczenia finansowego (...)" uczestnik wyjaśnił, że jego intencją było poinformowanie, że po wygraniu wyborów uczestnik M. K. (2) przeprowadzi przegląd przeprowadzanych inwestycji. Jeżeli w ramach tych działań poweźmie informacje, iż na którąkolwiek inwestycje nie ma zabezpieczenia finansowego zleci audyt tych inwestycji.

Odnosząc się kwestii zadłużenia gminy uczestnik wskazał, że z podanej przez niego informacji wynika, skąd powziął dane finansowe odnośnie budżetu gminy. Natomiast stwierdzenie „Takie tempo zadłużenia może mieć tylko jeden finał:- bankructwo" odnosi się do złożonego wniosku do (...) o udzielenie pożyczki w kwocie 2,2 min zł.

Odnosząc się do ostatniego zarzutu uczestnik podał, że wizerunek J. C. znalazł się na jedynym banerze przez błąd techniczny firmy, która wykonywała ów baner. Natychmiast po stwierdzeniu tego błędu baner został usunięty. Uczyniono to niezwłocznie po poleceniu pełnomocnika komitetu. Zamówienie numer 1/10/2018 do firmy wykonawczej zostało złożone na dwa banery, jednak po zauważeniu błędu drugi baner nie został nigdy zawieszony. W ramach działań komitetu nie poniesiono żadnych wydatków na rzecz innego, obcego komitetu wyborczego.

Uczestnik M. K. (2) przyłączył się do stanowiska uczetsnika Komitetu Wyborczego Wyborców (...).

Na rozprawie wnioskodawca zmienił żądanie zawarte w punkcie szóstym wniosku w ten sposób, że wniósł o nakazanie uczestnikom postępowania wpłacenia na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego kwoty 1 000 zł zamiast kwoty 10 000 zł.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca M. K. (1) od 2010 roku sprawuje urząd Wójta Gminy R. oraz jest kandydatem na to stanowisko w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców Nasza Ziemia R..

/dowód: postanowienie Komisarza Wyborczego w S. z 24.08.2018 r. k. 18/

Uczestnik M. K. (2) jest kandydatem na Wójta Gminy R. w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców (...).

/dowód: postanowienie Komisarza Wyborczego w S. z 22.08.2018 r. k. 33/

Uczestnik Komitet Wyborczy Wyborców (...) na stronie internetowej (...) w zakładce „Informacje o programie” zamieścił m. in. następujące informacje: „STOP (...) w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców”, „Dokonamy przeglądu wszystkich realizowanych w gminie projektów, na które nie ma zabezpieczenia finansowego. Polityka ciągłego zadłużania gminy jest skrajnie nieodpowiedzialna i niebezpieczna. Obecny wójt p. M. K. (1) obejmował urząd, kiedy zadłużenie gminy wynosiło 3,3 mln zł (informacja uzyskana od poprzedniego wójta), to zadłużenie na pierwsze półrocze 2018 wynosiło 5,7 mln zł. Dodatkowo został złożony wniosek do (...) o udzielenie pożyczki w kwocie 2,22 mln zł. na rozbudowę budynku tzw. Cepelii. Takie tempo zadłużenia może mieć tylko jeden finał:- bankructwo, a to oznacza, że fundusz gminy będzie przeznaczony wyłącznie na obsługę długu i nie starczy pieniędzy na pensje dla nauczycieli czy budowę dróg”.

/dowód: wydruk ze strony internetowej (...) k.9-10/

Podstawą informacji o stanie zadłużenia gminy w dacie obejmowania urzędu wójta przez wnioskodawcę M. K. (1) był Raport poprzedniego wójta o stanie Gminy R., w którym wskazano, że według stanu na dzień 30 września 2010 r. zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 4 391 144,57 zł, z czego do spłaty pozostała kwota 3 352 913 zł.

/dowód: fragment Raportu o stanie Gminy R. k. 27 -28/

Podstawą informacji o mobbingu były spotkania z wyborcami, a ponadto informacje pochodzące od byłego pracownika Szkoły Podstawowej w R. M. S., która jest kandydatką na radnego Rady Gminy R. zgłoszoną przez uczestnika KKW (...) oraz informacje byłego pracownika Gimnazjum w R. K. P.. Niektórzy wyborcy twierdzili, że obawiają się reakcji obecnego wójta jeżeli dowie się o udzielaniu przez nich poparcia kandydatom w wyborach zgłoszonym przez uczestnika. M. S. czuła się dyskryminowana z powodu przeniesienia na okres jednego roku do pracy w Oddziale Szkolnym w L., a ponadto ignorowania jej przez Wójta Gminy R. podczas oficjalnych uroczystości oraz braku jego udziału w uroczystościach organizowanych przez nią w przedszkolu. K. P. wykonując obowiązku kierownika hali sportowej, miał poczucie presji, aby wykonywał określone czynności w sposób oczekiwany przez przełożonych oraz pracował w dni wolne od pracy. M. S. oraz K. P. nie składali skarg o stosowaniu wobec nich mobbingu.

/dowód: zeznania świadka M. S. k. 38 -39, zeznania świadka K. P. k. 39 -39 odwrót, zeznania świadka K. S. k. 40 -40 odwrót/

Każda inwestycja prowadzona przez Gminę R. musi posiadać źródła finansowania pochodzące ze środków zewnętrznych, środków własnych znajdujących pokrycie w budżecie bądź z zaciągniętych kredytów. Projekty budżetu, jak również sprawozdania budżetowe są poddawane analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która w czasie obu kadencji obecnego wójta pozytywnie opiniowała zarówno projekty budżetu, jak również coroczne sprawozdania z wykonania budżetu. Zaciągnięcie zobowiązań przez Gminę wynika z założeń budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej.

/dowód: zeznania świadka G. F. k. 36 -37, zeznania świadka I. K. k. 37 -38/

Zadłużenie gminy R. według stanu na koniec III kwartału 2010 r. wynosiło 4 391 144,57 zł, a według stanu na koniec II kwartału 2018 r. wynosi 5 700 332,34 zł.

/dowód: kwartalne sprawozdanie wg stanu na koniec III kwartału 2010 k.12-13, kwartalne sprawozdanie wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku k.14-15/

W związku z wnioskami złożonymi przez poprzedniego Wójta Gminy R. oraz uchwałami Rady Gminy kadencji 2006 -2010, obecny Wójt Gminy w dniach 21 grudnia 2010 r. i 28 grudnia 2010 r. zawarł dwie umowy kredytów na pokrycie zaplanowanego deficytu budżetu gminy, w związku z czym stan zadłużenia na koniec IV kwartału 2010 roku uległ zwiększeniu do 5 086 020,79 zł.

/dowód: kwartalne sprawozdanie wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku k.16-17, zeznania świadka G. F. k. 38/

Uczestnik Komitet Wyborczy Wyborców (...) złożył zamówienie na wykonanie dwóch banerów wyborczych z wizerunkami zgłoszonych przez niego kandydatów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Na obu banerach został zostało umieszczone zdjęcie zawierające wizerunek J. C., który jest kandydatem na radnego zgłoszonym przez Komitet Wyborczy Wyborców Wszyscy Razem Dla D. Wspólnego. Jeden z banerów został umieszczony na ogrodzeniu nieruchomości położonej w R. przy ul. (...). Obecnie baner ten został usunięty.

/dowód: zdjęcie baneru wyborczego k. 11, zeznania świadka K. S. k. 40 -40 odwrót/

Na stronie internetowej uczestnika Komitetu Wyborczego Wyborców (...) w zakładce „Informacje o zespole” znajdowały się zdjęcia z wizerunkiem J. C., które obecnie są usunięte.

/dowód: wydruk ze strony internetowej (...) k. 34, zeznania świadka I. K. k. 37 odwrót, oględziny strony internetowej (...) /

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. (Dz.U. z 2018 r. poz. 754), jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.12), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Powyższy przepis dotyczy nie tylko informacji zawartych w typowych formach agitacji wyborczej takich jak plakaty, ulotki, hasła, billboardy komunikaty, apele, ale również w innego rodzaju wypowiedziach, które mają charakter agitacji wyborczej, a więc są umieszczane z uwagi na trwającą kampanię wyborczą, w celu wpływu na wynik głosowania (por. postanowienie SA w Krakowie z 6.09.2012 r., I ACz 1253/12, O.: (...) Podstawowym celem tej regulacji jest zapewnienie prawidłowości prowadzonej kampanii. Chodzi zatem o wypowiedzi odnoszące się do programu wyborczego, bądź do osoby kandydata, mogące zdyskwalifikować go w oczach wyborców i temu służące. Szczególne środki ochrony przewidziane w prawie wyborczym mogą być zastosowane tylko do wypowiedzi, które zawierają informację, a zatem podlegają weryfikacji w kategorii prawdy i fałszu. Wypowiedzi będące opiniami, przypuszczeniami i ocenami, a więc mające charakter wartościujący nie podlegają takiej weryfikacji. W konsekwencji ochrona nie dotyczy komentarzy i oceny przymiotów kandydata. Jeżeli takie komentarze i ocena naruszają dobra osobiste kandydata, to może on dochodzić ochrony na zasadach ogólnych (por. postanowienie SA w Katowicach z 7.11.2002 r., I ACZ 1956/02, OSA 2003, Nr 10, poz. 47).

Kwestionowane przez wnioskodawcę informacje zostały zawarte w materiale wyborczym uczestnika postępowania KWW (...) umieszczonym na stronie internetowej (...) oraz na banerze wyborczym. Dotyczą osób kandydujących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz zostały rozpowszechnione w czasie trwającej kampanii wyborczej. Bezsprzecznie mają zatem charakter agitacji wyborczej.

Inkryminowane wypowiedzi zawierają informacje, a zatem mogą być poddane kontroli Sądu w trybie wyborczym.

Stwierdzenia „STOP (...) w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców” oraz „Dokonamy przeglądu wszystkich realizowanych w gminie projektów, na które nie ma zabezpieczenia finansowego (…) Obecny wójt p. M. K. (1) obejmował urząd, kiedy zadłużenie gminy wynosiło 3,3 mln zł (…), to zadłużenie na pierwsze półrocze 2018 wynosiło 5,7 mln zł. (…) Takie tempo zadłużenia może mieć tylko jeden finał:- bankructwo, a to oznacza, że fundusz gminy będzie przeznaczony wyłącznie na obsługę długu i nie starczy pieniędzy na pensje dla nauczycieli czy budowę dróg” w sposób nie budzący wątpliwości miały na celu zdyskredytowanie wnioskodawcy jako kandydata w wyborach na wójta Gminy R. w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. prezydenta miasta. Wskazują bowiem na stosowanie przez niego mobbingu wobec podległych pracowników Urzędu Gminy w R. oraz mieszkańców, jak również tolerowanie tego negatywnego zjawiska w relacjach między kierownikami jednostek podległych gminie, a ich pracownikami. Dodatkowo sugerują, że wnioskodawca prowadzi niewłaściwą gospodarkę finansową, narażającą Gminę na bankructwo, co służy wywołaniu u wyborców przekonania, że nie posiada kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji wójta gminy.

Stwierdzić należy iż na uczestniku postępowania KWW (...) spoczywał ciężar udowodnienia prawdziwości wypowiedzi zawartych w materiale wyborczym zgodnie z ogólną regułą rozkładu ciężaru dowodu określoną w art. 6 k.c.

Jak stanowi artykuł 18 3a § 5 pkt 2 k.p. przejawem dyskryminowania w zatrudnieniu jest także niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

Uczestnik nie zaoferował dowodów potwierdzających, że stosowano mobbing w stosunku do pracowników urzędu gminy, szkoły, jednostek podległych i mieszkańców. Sam fakt, że określone osoby mogły się skarżyć na tego rodzaju zachowania, nie oznacza jeszcze, że miały one miejsce. Stwierdzenie mobbingu wymaga bowiem przeprowadzenia wnikliwego i szczegółowego postępowania wyjaśniającego, które prowadzą zespoły powoływane przez pracodawcę oraz sądy pracy. Oczywistym jest zatem, że zweryfikowanie tego rodzaju zarzutów nie mogło nastąpić w ramach niniejszego postepowania, które powinno się zakończyć w ciągu 24 godzin. Bezsprzecznie również żaden z pracowników Urzędu Gminy R. bądź jednostek podległych nie składał skarg na molestowanie.

Uczestnik nie wykazał również, że Gmina R. prowadzi jakiekolwiek inwestycje nie posiadające zabezpieczenia finansowego, bądź też zadłuża się w tempie zagrażającym bankructwem i brakiem środków na pensje dla nauczycieli i na budowę dróg. Sam fakt, że w ciągu dwóch kadencji pełnienia urzędu przez obecnego wójta gminy, zadłużenie gminy wzrosło, nie oznacza jeszcze, że gmina jest zagrożona bankructwem.

Nieprawdziwa jest również informacja o wysokości zadłużenia Gminy w dacie obejmowania urzędu przez obecnego Wójta, jak bowiem wynika z dokumentów w postaci kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań zadłużenie Gminy R. na koniec trzeciego kwartału 2010 r. wyniosło 4 390 949,93 zł, a nie 3 300 000 zł, jak podano w materiale wyborczym uczestnika.

W celu zapewnienia warunków do swobodnego uformowania się woli wyborców i podjęcia decyzji wyrażanej w akcie głosowania, jak również usunięcia skutków naruszenia inkryminowanymi wypowiedziami dobrego imienia wnioskodawcy należało zgodnie z żądaniami wniosku zakazać uczestnikowi dalszego rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, usunięcia ich ze strony internetowej uczestnika oraz przeproszenia wnioskodawcy oraz nakazania uczestnikowi wpłacenia kwoty 1 000 zł na rzecz wskazanej we wniosku organizacji pożytku publicznego.

Żądanie sprostowania w istocie zmierzało do opublikowania przeprosin. Wskazane oświadczenie nie spełniało cech sprostowania przez które należy rozumieć rzeczowe i odnoszące się do faktów oświadczenie wnioskodawczyni. Żądanie sprostowania ograniczało się do stwierdzenia, że kwestionowane wypowiedzi zwierają informacje nieprawdziwe i stanowiło w istocie oświadczenie o przeproszeniu.

Stosownie do treści art. 111 § 4 kodeksu wyborczego nakazano uczestnikowi KKW (...) opublikowanie przeprosin wyłącznie na stronie internetowej (...) uznając iż oświadczenie o przeproszeniu wnioskodawcy powinno mieć taki sam potencjalny zasięg oddziaływania jak inkryminowana wypowiedzi zawarte w materiale wyborczym uczestnika. Informacja została rozpowszechniona w materiale wyborczym dostępnym na tej stronie internetowej, w związku z czym w celu zapewnienia publikacji o przeproszeniu porównywalnego zasięgu oddziaływania, należało nałożyć na uczestnika obowiązek publikacji przeprosin wyłącznie na tej stronie internetowej. Skoro inkryminowane wypowiedzi nie zostały zamieszczone w Tygodniku (...), niezasadne było żądanie wniosku nakazania opublikowania przeprosin na pierwszej stronie tego pisma.

Treść i forma oświadczenia została zmodyfikowana z uwzględnieniem kryterium celowości. Pominięto wymiary ramki, w której zostanie zamieszczone ogłoszenie, albowiem jednoczesne wskazanie rozmiaru czcionki i rozmiarów ramki mogłoby prowadzić do sprzeczności obu wielkości, uniemożliwiającej wykonanie orzeczenia.

Sąd uwzględnił również żądanie orzeczenia przepadku dwóch banerów wyborczych uczestnika KWW (...) z wizerunkiem J. C., będącego kandydatem na radnego Rady Gminy zgłoszonego przez inny komitet wyborczy, albowiem zawiera informację mogącą wprowadzić wyborców w błąd, co do kandydowania przez tę osobę z listy KWW (...).

Określając kwotę świadczenia na rzecz wskazanej we wniosku organizacji pożytku publicznego Sąd miał na uwadze cele represyjno – prewencyjne wynikające z dominującego elementu publicznoprawnego regulacji zawartej w art. 111 kodeksu wyborczego, służącej przede wszystkim zapewnieniu prawidłowości prowadzonej kampanii wyborczej. Uwzględniono również potrzebę zrekompensowania wnioskodawczy w pewnym zakresie krzywdy wywołanej naruszeniem dobrego imienia, albowiem rozpoznawane roszczenie niewątpliwie ma również charakter cywilnoprawny. Ponieważ świadczenie to nie jest jedynym środkiem osiągnięcia celów publicznoprawnych regulacji jak również usunięcia skutków naruszenia dobra osobistego wnioskodawcy zostało utrzymane w rozsądnych i umiarkowanych granicach. Nie można jednak abstrahować o elementu zawinienia uczestnika wynikającego ze świadomego rozpowszechnienia nieprawdziwych informacji w celu zdyskredytowania kandydatury wnioskodawcy, co wywarło wpływ na wysokość świadczenia. Dane będące podstawą inkryminowanych wypowiedzi stanowią informację publiczną, co determinuje jej powszechną dostępność, w tym również dla uczestnika postępowania.

W pozostałym zakresie żądanie wniosku podlegało oddaleniu.

Informacja o prowadzeniu polityki ciągłego zadłużania gminy, która jest skrajnie nieodpowiedzialna i niebezpieczna ma charakter opinii, dopuszczalnej w ramach kampanii wyborczej. Jak bowiem wyjaśnił Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 stycznia 2007 r. skarga nr (...), wolność wypowiedzi jest jedną z głównych podstaw społeczeństwa demokratycznego oraz stanowi jeden z zasadniczych warunków jego rozwoju oraz samorealizacji jednostek. Stosuje się ją nie tylko do „informacji” lub „poglądów”, które są życzliwie przyjmowane lub uważane za nieszkodliwe lub obojętne, ale także takich, które obrażają, szokują lub niepokoją. Opublikowanie w okresie przedwyborczym listu otwartego, który dotyczy oceny działalności osoby pełniącej funkcje samorządowe i wezwanie tejże osoby do niekandydowania w wyborach, zdaniem Trybunału stanowi działanie leżące w zakresie społecznego zainteresowania wspólnoty lokalnej, nawet jeśli niektóre z twierdzeń zawartych w liście mogą wydawać się przykre lub naciągane. Podstawową zasadą, zdaniem Trybunału jest, że opinie i informacje mające związek z wyborami, zarówno lokalnymi, jak i krajowymi, które są rozpowszechniane w trakcie kampanii wyborczej, powinny być traktowane jako stanowiące część debaty na tematy leżące w zakresie zainteresowania społecznego, chyba że istnieje przeciwdowód.

Informacja o wysokości zadłużenia Gminy R. na koniec II kwartału 2018 r. jest zgodna z dokumentami finansowymi załączonymi do wniosku, a tym samym prawdziwa.

Wnioskodawca nie wykazał, że nieprawdziwe informacje zostały zamieszczone w jakimkolwiek innym materiale wyborczym uczestnika, a tym samym żądanie zawarte w punkcie trzecim wniosku należało oddalić.

Zdjęcia z wizerunkiem J. C. zostały już usunięte ze strony internetowej (...) a tym samym żądanie w tym zakresie również podlegało oddaleniu.

Sąd oddalił w całości wniosek w stosunku do uczestnika M. K. (2), albowiem jak wynika z poczynionych ustaleń nieprawdzie informacje zostały zawarte w materiałach wyborczych uczestnika KWW (...), tym samym tylko ten podmiot jest legitymowany do zaspokojenia roszczeń wnioskodawcy.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 520 § 1 k.p.c. w związku z art. 111 § 2 kodeksu wyborczego.