Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I Ns 178/18

POSTANOWIENIE

Dnia 19 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Alina Gąsior

Protokolant: st.sekr.sąd. Beata Gurdziołek

po rozpoznaniu w dniu 19 października 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z wniosku J. R. kandydata na wójta Gminy R.

z udziałem B. W. (1) kandydata na wójta Gminy R.

o wydanie orzeczenia w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego

postanawia:

1.  nakazać uczestnikowi postępowania B. W. (1) przeproszenie wnioskodawcy za podanie w swojej ulotce wyborczej nieprawdziwych informacji dotyczących J. R. jako wójta Gminy R. przez umieszczenie w najbliższym wydaniu dziennika (...) oświadczenia na stronie 1 lub 2 o wymiarach 18 poziom, 10 cm pion czcionka rozmiar nie mniejszy niż 14 o następującej treści:

„Nieprawdą jest, że Pan J. R. jako wójt gminy R.:

a)  nie zapewnił należytego nadzoru nad budową żłobka w R.,

b)  trzykrotnie udzielał zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawą,

c)  zaniechał rozbudowy oczyszczalni ścieków w R..”,

2.  zakazać uczestnikowi postępowania B. W. (1) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji opisanych w punkcie 1 a),b),c),

3.  oddalić wniosek w pozostałej części.

4.  ustalić, iż każdy z uczestników ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca J. R. we wniosku złożonym w dniu 18 października 2018 roku w trybie art. 111 § 1 kodeksu wyborczego wniósł o:

1.  zakazanie uczestnikowi B. W. (1) rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących wnioskodawcy jako obecnego wójta Gminy R. i jednocześnie kandydata na te funkcje w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21.10.2018 roku w ulotce wyborczej promującej uczestnika w zakresie sformułowań:

a)  co to tego, że wnioskodawca „pogorszył warunki nauczania uczniów w Szkole Podstawowej w R., wprowadzając dwuzmianowość i przeznaczając cześć klas na pomieszczenia biurowe i magazynowe”,

b)  co do tego, że wnioskodawca „nie zapewnił należytego nadzoru nad budową żłobka w R., przez co Gmina zleciła budowę obiektu dwom wykonawcom i opóźniła jego terminowe wykonanie o rok”

c)  „gdzie są obiecane działania mające zapewnić dla uczniów szkól ciepłe posiłki, w miejsce zimnych posiłków w plastikowych pudełkach”

d)  „uważam, że postępowanie w sposób sprzeczny z prawem w Gminie R. dotyczy realizacji zadań finansowych ze środków publicznych . Przykładów można by podać wiele, ale z uwagi na skromną objętość gazetki wyborczej ograniczę się do przytoczenia jednego przykładu. W obecnej kadencji wójt trzykrotnie zawierał umowy ze swoja znajomą na prowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy. Trzykrotnie udzielono zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawa. Wójt udzielił tych zamówień publicznych znajomej, w trybie zamówienia z wolnej ręki bez rozeznania rynku (nie wysłano minimum 3 zapytań ofertowych V Takie postępowanie Gminy R. narusza prawo przysługujące ogółowi podmiotów (równego dostępu) i zasadę konkurencyjności. Nadto nie sprawdzono, czy ta znajoma posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług dotyczących przeprowadzenia całościowej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy, w kontrolowanym zakresie. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawa uzasadnia unieważnienie umowy, a ponadto jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną.”

e)  „gdzie są obiecane środki finansowe uzyskane z dotacji unijnych i krajowych programów zewnętrznych”

f)  „po trzecie do rozbudowy istniejącej oczyszczalni, co zaniechał obecny wójt oraz do rozwoju zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy R.

2.  orzeczenie przepadku wszystkich materiałów wyborczych uczestnika B. W. (1), zawierających powyższe informacje, w szczególności przepadek ulotek wyborczych uczestnika,

3.  nakazanie uczestnikowi B. W. (1) przeproszenie (...) oraz komitetu wyborczego wnioskodawcy - Komitetu Wyborczego Wyborców R. Nasza Ojczyzna oraz samego wnioskodawcy za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy R. oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy w R. i we wszystkich sołectwach Gminy R. oraz opublikowanie ich w dwóch dziennikach o zasięgu lokalnym na stronie 1 lub 2 w formacie A4,

4.  zobowiązanie B. W. (1) do przygotowania pisemnego sprostowania nieprawdziwych informacji, o których mowa wyżej, w takiej ilości, w jakiej informacje uczestnik rozpowszechnił je w formie swej ulotki wyborczej, a ponadto by doręczył on sprostowania wszystkim (...) poprzez Pocztę Polska,

5.  zobowiązanie przez B. W. (1) do wpłacenia kwoty 20.000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na terenie Gminy R., jaką jest Ochotnicza Straż Pożarna w Ł..

Wnioskodawca domaga się przeprosin o treści:

Ja B. W. (1) kandydat na Wójta Gminy R. przepraszam Pana J. R.

kandydata na Wójta Gminy R. za to, że wprowadziłem w błąd mieszkańców gminy

Rokiciny, podając w swej ulotce wyborczej nieprawdziwe informacje dotyczące Pana J.

R., jako Wójta Gminy R..

1) Nieprawdą jest zatem, że Pan J. R. jako Wójt Gminy R. pogorszył warunki nauczania uczniów w Szkole Podstawowej w R. wprowadzając dwuzmianowość i przeznaczając część klas na pomieszczenia biurowe i magazynowe;

2) Nieprawdą jest także, że Pan J. R., jako Wójt Gminy R. nie zapewnił należytego nadzoru nad budową żłobka w R., przez co Gmina zleciła budowę obiektu dwóm wykonawcom i opóźniła jego terminowe wykonanie o rok;

3) Nieprawdą jest także, że Pan J. R., jako Wójt Gminy R. nie zapewnił uczniom szkół ciepłych posiłków w miejsce zimnych posiłków w plastikowych pudełkach;

4) Nieprawdą jest także, że Pan J. R., jako Wójt Gminy R. trzykrotnie udzielał zamówienia publicznego wykonawcy wybranego niezgodnie z ustawą;

5) Nieprawdą jest także, że Pan J. R., jako Wójt Gminy R. nie pozyskał środków finansowych z dotacji unijnych i krajowych programów zewnętrznych;

6) Nieprawdą jest także, że Pan J. R., jako Wójt Gminy R. zaniechał rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w R.;

7) Nieprawdziwe są moje stwierdzenia zawarte w mej ulotce wyborczej, że Pan J. R., jako Wójt Gminy R. „mało zrobił", „niewiele zrobił", „bardzo mało zrobił";

Przepraszam Pana Wójta J. R., jego Komitet Wyborczy Wyborców R. Nasza Ojczyzna i (...) za to , że w swej ulotce wyborczej podałem nieprawdziwe informacje o Panu J. R., jako Wójcie Gminy R..”

W odpowiedzi na wniosek uczestnik B. W. (1) uznał wniosek w zakresie zarzutu dotyczącego zaniechania rozbudowy istniejącej kanalizacji i zgodził się sprostować tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy R. i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy R.. W pozostałym zakresie wniósł o oddalenie wniosku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca J. R. oraz uczestnik B. W. (1) kandydują w wyborach samorządowych zaplanowanych na dzień 21 października 2018 r. na stanowisko Wójta Gminy R.. Wnioskodawca jest kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców R. Nasza Ojczyzna, natomiast uczestnik jest kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców B. W. (2).

/bezsporne/

Wnioskodawca sprawuje obecnie także urząd wójta gminy R.. Jest to dla niego pierwsza kadencja na tym stanowisku.

/dowód: zeznania wnioskodawcy: 00:13:23-00:14:30/

Uczestnik był pracownikiem wnioskodawcy. Został przez niego zwolniony w trybie dyscyplinarnym.

/dowód: zeznania uczestnika: 00:23:08-00:25:37/

Ulotka wyborcza uczestnika zawiera treści m.in.:

„Uważam, że postępowanie w sposób sprzeczny z prawem w Gminie R. dotyczy realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Przykładów można by podać wiele, ale z uwagi skromną objętość gazetki wyborczej ograniczę się do przytoczenia jednego przykładu. W obecnej kadencji wójt trzykrotnie zawierał umowy ze swoją znajomą na przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy. Trzykrotnie udzielono zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawą. Wójt udzielił tych zamówień publicznych znajomej, w trybie zamówienia z wolnej ręki, bez rozeznania rynku (nie wysłano minimum 3 zapytań ofertowych). Takie postępowanie Gminy R. narusza prawo przysługujące ogółowi podmiotów (równego dostępu) i zasadę konkurencyjności. Nadto nie sprawdzono, czy ta znajoma posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania usług dotyczących przeprowadzenia całościowej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy, w kontrolowanym zakresie. Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy wybranemu niezgodnie z ustawą uzasadnia unieważnienie umowy, a ponadto jest zagrożone odpowiedzialnością dyscyplinarną. (…)”

„W trwającej kadencji urzędujący wójt: (…) „pogorszył warunki nauczania uczniów w Szkole Podstawowej w R., wprowadzając dwuzmianowość i przeznaczając cześć klas na pomieszczenia biurowe i magazynowe”, nie zapewnił należytego nadzoru nad budową żłobka w R., przez co Gmina zleciła budowę obiektu dwom wykonawcom i opóźniła jego terminowe wykonanie o rok (…)”

Proszę powiedzieć, od czego zacząłby Pan realizować swój plan w Gminie R.? (…) po trzecie od rozbudowy istniejącej oczyszczalni, co zaniechał obecny wójt oraz od rozwoju zbiorczej sieci kanalizacyjnej j na terenie Gminy R. aby poprawić standard życia mieszkańców, w pierwszej kolejności: Ł. W., N., P., M., P. (…)”

„W obliczu narastającej nieporadności wójta w imieniu swoim i mieszkańców stawiam ważne pytania: (…) gdzie są obiecane środki finansowe uzyskane z dotacji unijnych i krajowych programów zewnętrznych? gdzie są obiecane działania mające zapewnić dla uczniów szkół cieple posiłki, w miejsce zimnych posiłków w plastikowych pudełkach? (…)”

/dowód: ulotka wyborcza k.141-143v/

Na terenie Gminy R. funkcjonuje Szkoła Podstawowa im. W. R. w R. oraz Szkołą Podstawowa im. T. K. w Ł., a także Publiczne Gimnazjum w P..

/bezsporne/

Posiłki w Szkole Podstawowej w R. od 2016 r. wydawane są w naczyniach wielorazowego użytku, zakupionych ze środków (...) i gminy – talerze głębokie, płaskie, szklanki, sztućce. Posiłki przywożone są w termosach i mają właściwą temperaturę. W tym czasie również przystosowano pomieszczenie znajdujące się przy świetlicy szkolnej do wydawania posiłków. Zakupione zostały przemysłowe meble kuchenne i wyparzarka. Pomieszczenie zostało odebrane przez Sanepid w T.

Warunki nauczania w szkole od początku obejmowały rozpoczęcie zajęć od drugiej lub trzeciej godziny lekcyjnej dla klas I - III. Wprowadzona reforma oświaty, która spowodowała znaczne zwiększenie liczby klas (było 12 a obecnie jest 16), sprawiła że uczniowie klas młodszych rozpoczynają zajęcia z przesunięciem o jedną czy dwie godziny w stosunku do lat ubiegłych, tj. od czwartej lub piątej godziny lekcyjnej. Nie miała miejsce sytuacja, w której sale lekcyjne zostały przeznaczone na pomieszczenia magazynowe czy biurowe. W czasie wakacji Szkoła dostosowała zaplecze S. nr 16 do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz pomieszczenie będące szatnią dla dziewcząt zostało zaadoptowane na dodatkową salkę lekcyjną.

/dowód: oświadczenie dyrektora SP w R. k.7, k.18, faktura za usługę wymiany instalacji elektrycznej pod 11 podgrzewaczy wody k.11, faktura za zakup mebli – stołów i szafy k.23, faktura za zakup zmywarki k.24/

Posiłki wydawane w Szkole Podstawowej w Ł. od 2016 r. wydawane są na naczyniach wielokrotnego użytku (talerze głębokie, płaskie, szklanki, sztućce). Posiłki przywożone są w termosach i mają właściwą temperaturę i wydawane są w przystosowanym pomieszczeniu znajdującym się przy świetlicy szkolnej.

/dowód: oświadczenie dyrektora SP w Ł. k.19, faktura za zakup zmywarki k.25, faktura za zakup talerzy, sztućców i termosów, dzbanków k.29-30/

Posiłki w Gimnazjum w P. od 2016 r. wydawane są na naczyniach wielokrotnego użytku (talerze głębokie i płaskie, szklanki, sztućce). Posiłki przywożone są w termosach i mają odpowiednią temperaturę. Kontrolowane są termometrem przeznaczonym do tego celu. W tym czasie również przystosowano pomieszczenia szkolne do wydawania posiłków i zwrotu brudnych naczyń. Zakupione zostały przemysłowe meble kuchenne ze stali nierdzewnej i zmywarka z funkcją wyparzania.

/dowód: oświadczenie dyrektora Gimnazjum w P. k.20, faktura za zakup talerzy, sztućców, termosów k.21, faktura za zakup zmywarki k.26, faktura za zakup podgrzewaczy k.27, faktura za zakup mebli – stołów i szafy k.28/

Zdarzyło się, że lekcje w szkole podstawowej odbywały się na świetlicy.

/dowód: zeznania świadka K. M.: 00:05:53-00:08:57/

Wnioskodawca jako wójt gminy R. w dniach 30 marca 2016 r. i 20 lutego 2018 r. zawarł umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Gminnego Ośrodka Pomocy (...) w R..

/dowód: umowy zlecenia k.k.31-31v, k.32-32v/

Wnioskodawca jako wójt gminy R. w dniu 9 maja 2016 r. zawarł z T. G. (1) prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Budowlane (...) T. G. (2) z siedzibą w O. umowę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego przy wykonywaniu zadania pn. Budowa żłobka gminnego w R. wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z umową przewidywany termin realizacji robót budowlanych określono na okres od 10 maja 2016 r. do 30 grudnia 2016 r.

W dniu 26 kwietnia 2017 r. wnioskodawca jako wójt Gminy R. zawarł z T. G. (1) prowadzącym działalność pod nazwą Biuro Budowlane (...) T. G. (2) z siedzibą w O. umowę na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego przy wykonywaniu zadania pn. Dokończenie budowania żłobka gminnego w R. wraz z zagospodarowaniem terenu. Zgodnie z umową przewidywany termin realizacji robót budowlanych określono na okres od 27 kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r.

/dowód: umowy na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego k.9-11v, k.12-17/

W dniu 14 kwietnia 2017 r. wnioskodawca działając w imieniu Gminy zawarł z Wojewodą (...) umowę w zakresie dotacji celowej na utworzenie w 2017 r. i zapewnienie funkcjonowania 32 nowych miejsc opieki w R. w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

/dowód: umowa nr (...) wraz z załącznikami k.117-128, aneks do umowy k.131-131v/

Ogólny koszt budowy żłobka gminnego w 2016 roku wyniósł 146,463,80 zł, ponieważ Wykonawca nie wykonał tego zadania w terminie gmina utraciła dotacją w wysokości 765,224,00 zł. Zadanie to wykonała inna firma budowlana. W 2017 roku koszt budowy wyniósł 1.645,406,19 zł, gmina otrzymała ponownie dotacją tym razem w wysokości 407.144,17 zł. Łączne koszty wyniosły w latach 2016 + 2017 = 1,791.869,99 zł.

Gmina R. wystąpiła na drogę postępowania sądowego w stosunku do pierwszego Wykonawcy żłobka o kwotę 441.351,00 zł.

Żłobek został oddany do użytkowania w dniu 16.10.2017r,, żłobek zaczął działać 2 listopada 2017r.

Na dzień 31 lipca 2018r. uczęszczało 29 dzieci, z czego 23 to dzieci z Gminy R..

Koszt pobytu dziecka w żłobku ponoszony przez rodzica to około 564 zł, koszt ponoszony przez gminę to około 920 zł.

Gmina R. na dzień 25.09,2018r. nie otrzymała z innych gmin dofinansowania, zwróciła się z pismem do Gminy B. o takie dofinansowanie.

/dowód: pismo wójta k.156

W dniu 23 lipca 2017 r. wnioskodawca działając w imieniu Gminy zawarł z Województwem (...) umowę o przyznaniu pomocy na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul (...) w m. R.

/dowód: umowa o przyznanie pomocy wraz z załącznikami k.44-79/

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wnioskodawca działając w imieniu Gminy zawarł z Województwem (...) umowę o dofinansowanie projektu na przebudowę i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków wraz budową i przebudową kanalizacji sanitarnej na terenie gminy R.”.

/dowód: umowa o dofinansowanie wraz z załącznikami k.80-116/

W dniu 30 kwietnia 2018 r. wnioskodawca działając w imieniu Gminy zawarł z Województwem (...) umowę o dofinansowanie projektu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Ł. w Gminie R..

/dowód: umowa o dofinansowanie k.132-140/

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 111 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. (Dz.U. z 2018 r. poz. 754), jeżeli rozpowszechniane, w tym również w prasie w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.12), materiały wyborcze, w szczególności plakaty, ulotki i hasła, a także wypowiedzi lub inne formy prowadzonej agitacji wyborczej, zawierają informacje nieprawdziwe, kandydat lub pełnomocnik wyborczy zainteresowanego komitetu wyborczego ma prawo wnieść do sądu okręgowego wniosek o wydanie orzeczenia:

1) zakazu rozpowszechniania takich informacji;

2) przepadku materiałów wyborczych zawierających takie informacje;

3) nakazania sprostowania takich informacji;

4) nakazania publikacji odpowiedzi na stwierdzenia naruszające dobra osobiste;

5) nakazania przeproszenia osoby, której dobra osobiste zostały naruszone;

6) nakazania uczestnikowi postępowania wpłacenia kwoty do 100 000 złotych na rzecz organizacji pożytku publicznego.

(...) wyborcze muszą być przy tym formą agitacji wyborczej. Jeżeli podane w nich zostaną informacje nieprawdziwe, odnoszące się do programu wyborczego bądź do osoby kandydata, mogące zdyskwalifikować go w oczach wyborców i temu służące, to takie zachowania wymagają ingerencji w trybie przepisów art. 111 kodeksu wyborczego.

R. legis unormowania art. 111 kodeksu wyborczego tkwi w dążeniu do zapewnienia wyborcom nie tylko proceduralnej, ale i materialnej wolności wyboru, która może być zakłócona w razie sugestywnego (przy użyciu wszelkich form propagandy i agitacji) przedstawiania nieprawdziwych stanów i zdarzeń stanowiących przesłanki dokonywania wyboru wśród kandydatów (postanowienie Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2001 r., I CZ 25/01, L.).

Powołane przez uczestnika wypowiedzi zostały opublikowane w jego oficjalnej ulotce wyborczej, zatem należało je uznać za wypowiedzi związane z agitacją wyborczą.

W dalszej kolejności rozważenia wymagało, czy przedmiotowe wypowiedzi zawierały nieprawdziwe informacje, co stanowi drugą z przesłanek odpowiedzialności na podstawie art. 111 kodeksu wyborczego.

W odniesieniu do pierwszej kategorii informacji, dotyczących tego, iż wnioskodawca miał pogorszyć warunki nauczania uczniów w Szkole Podstawowej w R., wskazać należy, że z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż po wprowadzeniu reformy edukacji zajęcia dla klas I-III uległy przesunięciu z drugiej i trzeciej godziny lekcyjnej do czwartek i piątej. Zgodnie z art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) Rada gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 208 ust. 3 i 4, w terminie do dnia 31 marca 2017 r. podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Wnioskodawca nie wykazał, iż Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, która zapewniłaby co najmniej zachowanie dotychczasowych warunków kształcenia uczniów. Z dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę wynika natomiast, iż uczniowie klas I-III rozpoczynają naukę w godzinach późniejszych niż przed zmianą, co więcej późne godziny rozpoczęcia nauki przez młodszych uczniów spełniają cechy drugiej zmiany. W tym zakresie zatem wniosek wnioskodawcy zasługiwał na oddalenie jako bezzasadny.

Przechodząc do kolejnego zarzuty w zakresie treści: „gdzie są obiecane środki finansowe uzyskane z dotacji unijnych i krajowych programów zewnętrznych?” oraz „gdzie są obiecane działania mające zapewnić dla uczniów szkól ciepłe posiłki, w miejsce zimnych posiłków w plastikowych pudełkach?”, wskazać należy iż nie są twierdzeniami dotyczącymi faktów ani sądami o charakterze ocennym, a jedynie pytaniami, którym ze swojej istoty nie można przypisać wartości prawdy lub fałszu. Dlatego też również w tym zakresie wniosek zasługiwał na uwzględnienie jako bezzasadny.

Odnosząc się z kolei do trzykrotnego udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy wybranego niezgodnie z ustawą, wskazać należy, iż kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie należy do zakresu badania przez Sąd cywilny. Organem właściwym do oceny, czy postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Prawo Zamówień Publicznych jest Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (art. 161 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Uczestnik nie przedstawił natomiast żadnych dowodów, iż w przedmiocie zawartych trzech umów były prowadzone postępowania kontrolne i że dały one wynik negatywny. Dlatego też w tym zakresie wniosek zasługiwał na uwzględnienie.

Z kolei co do informacji, że wnioskodawca jako wójt gminy nie zapewnił należytego nadzoru nad budową żłobka w R., przez co Gmina zleciła budowę obiektu dwóm wykonawcom i opóźniła jego terminowe wykonanie o rok, podkreślić należy, iż uczestnik nie wykazał, iż opóźnienie to wynikało z zawinionego zachowania wnioskodawcy. O ile z przedstawionych dokumentów wynika opóźnienie w budowie żłobka, o tyle nie sposób uznać, iż wynika ono z nienależytego nadzoru Gminy bądź też samego wnioskodawcy, tym bardziej, że wnioskodawca zapewnił odpowiedni nadzór inwestycyjny nad realizacją projektu profesjonalnemu podmiotowi. Dlatego też również w tym zakresie wniosek należało uznać za zasadny.

W zakresie twierdzenia wnioskodawcy, iż nieprawdą jest że jako Wójt Gminy R. zaniechał rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w R., podać należy, iż uczestnik nie wykazał takiego zaniechania, jak również sam nie stwierdził, na czym miałoby ono polegać. Uczestnik natomiast uznał zasadność wniosku w zakresie treści dotyczącej rozwoju zbiorczej sieci kanalizacyjnej, który to fragment nie obejmował swoją treścią określenia „zaniechał” dotyczącego jedynie oczyszczalni. Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał zasadność wniosku w zakresie oczyszczalni.

Z kolei w zakresie stwierdzeń, że wnioskodawca w czasie sprawowania urzędu wójta Gminy R. „mało zrobił”, „niewiele zrobił”, „bardzo mało zrobił” wskazać jako wypowiedzi o charakterze ocennym również nie podlegają weryfikacji w kategorii prawdy i fałszu.

Ochrona art. 111 kodeksu wyborczego nie dotyczy komentarzy i oceny przymiotów kandydata. Jeżeli takie komentarze i ocena naruszają dobra osobiste kandydata, to może on dochodzić ochrony na zasadach ogólnych (tak. np. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 7.11.2002 r., I ACz 1956/02, OSA 2003, Nr 10, poz. 47)

Tym samym uznając zasadność wniosku w zakresie, iż nieprawdziwą jest informacja o tym, że wnioskodawca jako wójt Gminy R. nie zapewnił należytego nadzoru nad budową żłobka w R., trzykrotnie udzielał zamówienia publicznego wykonawcy wybranego niezgodnie z ustawą oraz zaniechał rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w R., Sąd orzekł zakaz rozpowszechniania przez uczestnika postępowania B. W. (1) powyższych informacji, jak również nakazał uczestnikowi przeproszenie wnioskodawcy w sposób wskazany w sentencji niniejszego orzeczenia. W pozostałym zakresie żądanie wnioskodawcy Sąd oddalił jako bezzasadne.

Odnosząc się do żądania przepadku ulotek, jak również pozostałych form udostępnienia przeprosin oraz wpłaty kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego Sąd żądanie oddalił jako zbyt daleko idące zważywszy na charakter naruszeń, jakich dopuścił się uczestnik postępowania.

O kosztach postępowania Sąd orzekł zgodnie z treścią art. 520 § 1 kpc.