Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII GC 225/17

POSTANOWIENIE

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Szczecinie, Wydział VIII Gospodarczy,

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR del. Rafał Lila

po rozpoznaniu w dniu 2 października 2018 roku w Szczecinie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Budowlanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w S.

przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ś.

o zapłatę

postanawia:

wymierzyć biegłemu sądowemu M. T. grzywnę w kwocie 1.000 zł (tysiąc złotych) w związku z niesporządzeniem w zakreślonym terminie opinii w sprawie.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z 22 marca 2018 r. (k. 361), uzupełnionym postanowieniem z 25 kwietnia 2018 r. (k. 363) Sąd dopuścił dowód z pisemnej opinii biegłego sądowego M. T. zakreślając na jej opracowanie termin 2 miesięcy.

Odpis postanowienia dowodowego wraz ze zleceniem sporządzenia opinii doręczono 11 maja 2018 r. (k. 368). Do 11 września 2018 r. opinia nie została przedłożona. Dnia 11 września 2018 r. (k. 370, 371) zobowiązano biegłego sądowego do udzielenia informacji o stanie wykonania opinii lub wyjaśnienia, z jakich przyczyn jej opracowanie nie jest możliwe, w terminie tygodniowym, pod rygorem przyjęcia, że takich przeszkód nie ma i że biegła uchybiła zobowiązaniu Sądu.

Sąd zważył, co następuje:

Biegłego sądowego M. T. należało skazać na grzywnę.

Stosownie do art. 287 k.p.c. za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnioną odmowę złożenia przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóźnienie złożenia opinii sąd skaże biegłego na grzywnę. Grzywnę, stosownie do art. 163 § 1 k.p.c., wymierza się w kwocie do 3.000 zł.

W niniejszej sprawie termin na złożenie opinii upłynął bezskutecznie 11 września 2018 r. Biegły sądowy, mimo zobowiązania z 11 września 2018 r., nie wyjaśnił przyczyn niezłożenia opinii pisemnej w terminie. Okoliczności te skutkują wnioskiem, że zachodzi nieusprawiedliwione opóźnienie w złożeniu opinii, skutkujące skazaniem na grzywnę.

W tych okolicznościach należało postanowić, jak w sentencji.

Sygnatura akt VIII GC 225/17

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

4.  (...)

(...)

KARTA KWALIFIKACYJNA ORZECZENIA

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

………………………………………………………………………………