Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 504/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodniczący SO Ireneusz Grodek

Sędziowie SO Tomasz Ignaczak

p.o. SSO Anna Gąsior – Majchrowska (spr.)

Protokolant stażysta Agata Warzyńska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Witolda Dąbrowskiego

po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2018 roku

sprawy:

J. S. syna E. i K. z domu Ł. urodzonego (...) w T.

oskarżonego z art. 13§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 286§1 kk w zw. z art. 11§2 kk w zw. z art. 12 kk

B. M. syna A. i M. z domu O. urodzonego (...) w T.

oskarżonego z art. 18§3 kk w zw. z art. 286§1 kk

z powodu apelacji wniesionej przez prokuratora i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 30 kwietnia 2018 roku sygn. akt II K 967/15

na podstawie art. 437§2 kpk, art. 438 pkt 2 i 3 kpk

1.  uchyla zaskarżony wyrok w stosunku do oskarżonych J. S. i B. M. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tomaszowie Mazowieckim;

2.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata P. P. kwotę 516,60 zł (pięćset szesnaście złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem zwrotu nieopłaconych kosztów obrony świadczonej z urzędu oskarżonemu B. M. w postępowaniu odwoławczym.