Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX C 146/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 czerwca 2017 r.

Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w składzie:

Przewodniczący:

SSR Katarzyna Mackojć

Protokolant:

Łucja Łukińska

po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2017 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa M. B. i W. B.

przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego nr (...) z dnia 18 marca 2013 r., zaopatrzony w klauzulę wykonalności postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2013 r., sygn. akt IX Co 3264/13;

II.  zasądza od pozwanej na rzecz powodów solidarnie kwotę 5.904,00 zł (pięciu tysięcy dziewięciuset czterech złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w tym kwotę 1.104,00 zł (tysiąca stu czterech złotych) tytułem podatku od towarów i usług;

III.  nakazuje pobrać od pozwanej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie kwotę 2.398,00 zł (dwóch tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu złotych) tytułem nieuiszczonych w sprawie kosztów sądowych.

SSR Katarzyna Mackojć