Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX C 163/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S., dnia 4 kwietnia 2016 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący:SSR Ludmiła Jamińska - Białas

Protokolant: Joanna Górska

po rozpoznaniu w dniu 21 marca 2016 roku w Szczecinie

sprawy z powództwa Ł. M.

przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej we W.

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda Ł. M. na rzecz pozwanej (...) Bank Spółki Akcyjnej we W. kwotę 2.417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.