Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IX C 35/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie IX Wydział Egzekucyjny w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Katarzyna Mackojć

Protokolant: Łucja Łukińska

po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2018 r. w Szczecinie

sprawy z powództwa B. B.

przeciwko (...) Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego

I.  oddala powództwo;

II.  odstępuje od obciążenia powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanego.

SSR Katarzyna Mackojć