Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 153/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 września 2018 r.

Sąd Rejonowy w Mrągowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Patrycja Abel-Mordasewicz

Protokolant: st. sekr. sądowy Marzena Białocerkowiec

w obecności oskarżyciela skarbowego S. K.

po rozpoznaniu dnia 17/09/2018 r. sprawy

G. C. syna E. i M. z domu Ł.,

ur. (...) w M.,

oskarżonego o to, że:

Będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w M., podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 za styczeń i luty 2016 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w K. w dniu 25 marca 2016 roku i w dniu 25 kwietnia 2016 roku poprzez:

a) zawyżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę ogółem VAT 271.791,87 złotych w wyniku:

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT (...) z dnia 05.01.2016 r. na kwotę netto 539.620,65 zł, VAT 124.112,75 zł,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – podstawa opodatkowania 616.443,50 zł, VAT 141.782,01 zł,

- nienależnego wykazania importu usług o wartości 25.639,60 zł, VAT 5.897,11 zł,

b) zaniżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę VAT 2.699,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 11.736 zł VAT 2.699,00 zł,

c) zawyżenie podatku naliczonego za styczeń 2016 r. na kwotę ogółem VAT 429.788,32 zł w wyniku:

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – podstawa opodatkowania 616.443,50 zł, VAT 141.782,01 zł,

- nienależnego wykazania importu usług o wartości 25.639,60 zł, VAT 5.897,11 zł,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 540 zł, VAT 124,20 zł dokumentującej zakup kombinezonów,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 19.500 zł, VAT 4.485 zł na organizację wyjazdu biznesowego do Argentyny,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 1.250.000 zł, VAT 287.500 zł za zaliczkę na usługi administracyjne i produkcyjne,

d) zaniżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę VAT 2.699,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 11.736 zł VAT 2.699 zł,

e) zaniżenie podatku należnego za luty 2016 r. na kwotę VAT 5.135,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 22.324,00 zł VAT 5.135 zł,

f) zaniżenie podatku należnego za luty 2016 r. na kwotę VAT 5.135,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 22.324,00 zł VAT 5.135 zł,

g) zawyżenie podatku naliczonego za luty 2016 r. na kwotę VAT 25.135,04 zł w wyniku:

- dwukrotnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT (...)./2016 na kwotę netto 107.901,27 zł VAT 24.817,29 zł,

- nienależnego odliczenia kwoty 1.381,51 zł, VAT 317,75 zł z tytułu leasingu samochodu osobowego,

czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług na kwotę 193.133,00 złotych, czym naruszył przepisy określone w art. 2 ust. 9, art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 30b ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 lit.c, art. 86 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

tj. o przestępstwo skarbowe z art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

ORZEKA:

I. Oskarżonego G. C. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to na podstawie art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 9 § 3 k.k.s. skazuje go na karę grzywnę w rozmiarze 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość stawki na 100 (stu) złotych;

II. Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżonego od kosztów sądowych w całości.

Sygn. Akt IIK 153/18

UZASADNIENIE

Sąd ustalił, co następuje:

Oskarżony G. C. jest prezesem Zarządu w spółce (...). o.o. z siedzibą w M. (d. odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) k. 51-53).

Jak wynika z dokumentów Urzędu Skarbowego w K. (protokół kontroli podatkowej d. k. 3-46; deklaracje VAT – 7 d. k. 47-50), (...) Sp. o.o. z siedzibą w M. podała nieprawdę w deklaracjach VAT - 7 za styczeń i luty 2016 roku poprzez zawyżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę ogółem VAT 271.791,87 złotych w wyniku:

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT (...) z dnia 05.01.2016 r. na kwotę netto 539.620,65 zł, VAT 124.112,75 zł,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – podstawa opodatkowania 616.443,50 zł, VAT 141.782,01 zł,

- nienależnego wykazania importu usług o wartości 25.639,60 zł, VAT 5.897,11 zł, b) zaniżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę VAT 2.699,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 11.736 zł VAT 2.699,00 zł,

c) zawyżenie podatku naliczonego za styczeń 2016 r. na kwotę ogółem VAT 429.788,32 zł w wyniku:

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – podstawa opodatkowania 616.443,50 zł, VAT 141.782,01 zł,

- nienależnego wykazania importu usług o wartości 25.639,60 zł, VAT 5.897,11 zł,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 540 zł, VAT 124,20 zł dokumentującej zakup kombinezonów,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 19.500 zł, VAT 4.485 zł na organizację wyjazdu biznesowego do Argentyny,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 1.250.000 zł, VAT 287.500 zł za zaliczkę na usługi administracyjne i produkcyjne,

d) zaniżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę VAT 2.699,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 11.736 zł VAT 2.699 zł,

e) zaniżenie podatku należnego za luty 2016 r. na kwotę VAT 5.135,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 22.324,00 zł VAT 5.135 zł,

f) zaniżenie podatku należnego za luty 2016 r. na kwotę VAT 5.135,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 22.324,00 zł VAT 5.135 zł,

g) zawyżenie podatku naliczonego za luty 2016 r. na kwotę VAT 25.135,04 zł w wyniku:

- dwukrotnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT (...)./2016 na kwotę netto 107.901,27 zł VAT 24.817,29 zł,

- nienależnego odliczenia kwoty 1.381,51 zł, VAT 317,75 zł z tytułu leasingu samochodu osobowego, czym narażono Skarb Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług na kwotę 193.133,00 złotych, czym naruszył przepisy określone w art. 2 ust. 9, art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 30b ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 lit.c, art. 86 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Ustalono, że osobą odpowiedzialną za naruszenie powyższych przepisów podatkowych jest Pan G. C., zajmujący stanowisko Prezesa Zarządu (...) Sp. o.o. z siedzibą w M. (d. odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego nr (...) k. 51-53; deklaracja VAT-7 za I i II 2016r. i ich korekty k. 47-50 ;zastrzeżenia i wyjaśnienia k. 110-123).

Oskarżony G. C. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu (d. wyjaśnienia oskarżonego k. 62).

Sąd nie dał wiary wyjaśnieniom oskarżonego, uznając je tylko i wyłącznie za przyjętą linię obrony.

Z wyjaśnieniami oskarżonego sprzeczne są zeznania słuchanej w sprawie E. K. (k. 188v), która dokonywała kontroli przedmiotowej spółki. Wskazała, że największą nieprawidłowością było ujęcie faktury, która nie dokumentowała rzeczywistych zdarzeń gospodarczych pomiędzy (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. w M.. Ta faktura opiewała na kwotę 1.250.000 zł netto. Dodała, że przesłuchali w charakterze świadka S. M. ze spółki (...) i w charakterze strony pana G. C., były rozbieżne zeznania tych panów. Najpierw miała to być zaliczka na usługi administracyjne i produkcyjne. W trakcie prowadzenia kontroli pan C. składał pisemne wyjaśnienia, gdzie do usług administracyjnych i produkcyjnych dochodziły inne zdarzenia. Był też inne dodatkowe zdarzenia, które pomniejszały i powiększały ten podatek. Dotyczyły przeważnie tych dwóch spółek. Głównym dostawcą jak i nabywcą, to były też dwie spółki. Po kontroli prezes spółki (...) złożył korektę deklaracji VAT 7 za kontrolowane miesiące zgodnie z ustaleniami kontrolnymi. Pan C. ostatecznie zastosował się do zaleceń kontroli. Wcześniej były złożone zastrzeżenia.

Sąd dał wiarę zeznaniom powołanego wyżej świadka, uznając je za spójne i konsekwentne. Na uwagę zasługuje fakt, ze oskarżony zastosował się do zaleceń pokontrolnych.

Oskarżony, jako prezes spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i osoba odpowiedzialna za prowadzenie spraw gospodarczych i finansowych spółki, zgodnie z art. 56 § 1 kodeksu karnego skarbowego podatnik, który składając organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie. Zgodnie zaś z § 2 jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. Art. 9. § 3, stanowi, że za przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe odpowiada, jak sprawca, także ten, kto na podstawie przepisu prawa, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania zajmuje się sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi, osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 02 lipca 2002 roku IV KK 164/02 stwierdzając, iż skoro zarząd spółki prowadzi sprawy tej spółki, a pracami zarządu kieruje jego prezes, to jeżeli nie powierzono spraw spółki jako płatnika podatku od wynagrodzeń osób fizycznych innemu z członków zarządu albo kierownikowi innej komórki organizacyjnej tej firmy, prezes zarządu tej spółki jest tą osobą, która zajmuje się jej sprawami gospodarczymi w powyższym zakresie (wyrok SN z dnia 02 lipca 2002 roku IV KK 164/02). Z przepisów prawa spółek handlowych wynika również, że prezes zarządu spółki jako członek zarządu spółki prowadzi wszelkie sprawy spółki, chyba że określone sprawy z tego zakresu, w tym wypadku czynności płatnika podatku, powierzono innemu członkowi zarządu albo kierownikowi jednostki organizacyjnej spółki lub jej pracownikowi, bądź też wyznaczono, choćby poprzez czynność faktyczną wyrażającą wolę organu spółki, inną osobę odpowiedzialną za te czynności.

Nie ulega wątpliwości, że w czasie objętym zarzutem prezesem zarządu spółki (...) Sp. o.o. z siedzibą w M. był G. C..

Oskarżony G. C. będąc prezesem zarządu (...) sp. z o.o. z siedzibą w M., podał nieprawdę w deklaracjach dla podatku od towarów i usług (...)-7 za styczeń i luty 2016 roku złożonych do Urzędu Skarbowego w K. w dniu 25 marca 2016 roku i w dniu 25 kwietnia 2016 roku poprzez:

a) zawyżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę ogółem VAT 271.791,87 złotych w wyniku:

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT (...) z dnia 05.01.2016 r. na kwotę netto 539.620,65 zł, VAT 124.112,75 zł,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – podstawa opodatkowania 616.443,50 zł, VAT 141.782,01 zł,

- nienależnego wykazania importu usług o wartości 25.639,60 zł, VAT 5.897,11 zł, b) zaniżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę VAT 2.699,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 11.736 zł VAT 2.699,00 zł,

c) zawyżenie podatku naliczonego za styczeń 2016 r. na kwotę ogółem VAT 429.788,32 zł w wyniku:

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów – podstawa opodatkowania 616.443,50 zł, VAT 141.782,01 zł,

- nienależnego wykazania importu usług o wartości 25.639,60 zł, VAT 5.897,11 zł,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 540 zł, VAT 124,20 zł dokumentującej zakup kombinezonów,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 19.500 zł, VAT 4.485 zł na organizację wyjazdu biznesowego do Argentyny,

- nienależnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT na kwotę netto 1.250.000 zł, VAT 287.500 zł za zaliczkę na usługi administracyjne i produkcyjne,

d) zaniżenie podatku należnego za styczeń 2016 r. na kwotę VAT 2.699,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 11.736 zł VAT 2.699 zł,

e) zaniżenie podatku należnego za luty 2016 r. na kwotę VAT 5.135,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 22.324,00 zł VAT 5.135 zł,

f) zaniżenie podatku należnego za luty 2016 r. na kwotę VAT 5.135,00 zł w wyniku:

- niepoprawnego obliczenia podstawy opodatkowania z tytułu importu towarów o 22.324,00 zł VAT 5.135 zł,

g) zawyżenie podatku naliczonego za luty 2016 r. na kwotę VAT 25.135,04 zł w wyniku:

- dwukrotnego ujęcia w rozliczeniu faktury VAT (...)./2016 na kwotę netto 107.901,27 zł VAT 24.817,29 zł,

- nienależnego odliczenia kwoty 1.381,51 zł, VAT 317,75 zł z tytułu leasingu samochodu osobowego,

czym naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług na kwotę 193.133,00 złotych, czym naruszył przepisy określone w art. 2 ust. 9, art. 5 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 30b ust. 1, art. 86 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 lit.c, art. 86 ust. 1 pkt 1, art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

W tym stanie rzeczy wina obwinionego nie budzi wątpliwości i została mu wykazana zebranymi w sprawie dowodami. Działaniem swym wyczerpał on dyspozycję art. 56 § 1 k.k.s. w zw. z art. 56 § 2 k.k.s. i w zw. z art. 9 § 3 k.k.s.

Oskarżony G. C. nie był dotychczas karany sądownie (d. dane o karalności k. 64).

Wymierzając oskarżonemu karę Sąd miał na uwadze wysokość uszczuplenia Skarbu Państwa – 193.133,00 złotych z tytułu nieopłaconego podatku od towarów i usług, 1.383,00 zł z tytułu nieopłaconego podatku dochodowego.

W tym stanie rzeczy wymierzona oskarżonemu kary grzywny jest adekwatna do stopnia zawinienia, społecznej szkodliwości czynu mu zarzucanego i jego stosunków majątkowych.

Oskarżony pracuje, jednakże osiąga niskie dochody, stąd też Sąd zwolnił go od kosztów sądowych w całości po myśli art. 624 § 1 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.