Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 1366/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący

SSO Alina Gąsior

Protokolant

st.sekr. sąd. Beata Gurdziołek

po rozpoznaniu w dniu 18 września 2018 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z powództwa J. S.

przeciwko (...) Spółce z o.o. (...) z siedzibą w Ł., (...) Spółce z o.o. w R.

o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji

1.  oddala powództwo ;

2.  nie obciąża powoda J. S. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanych (...) Spółki z o.o. (...) z siedzibą w Ł., (...) Spółki z o.o. w R..

SSO Alina Gąsior

Sygn. akt I C 1366/17

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 11 sierpnia 2017 r. (data nadania pisma) wniesionym do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Maz. powód J. S., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł przeciwko pozwanym C. Sp, z o.o. (...) z siedzibą w Ł. oraz (...) sp. z o.o. z siedzibą w R. o zwolnienie o zwolnienie spod egzekucji przedmiotów:

1.  przesiewacza (...) 831, nr fab. 97, rok prod. 2007,

2.  przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007,

3.  przesiewacza (...) 622, nr fab. 3, rok prod. 2007,

4.  kosza przesypowego produkcji R. M.,

5.  przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb,

6.  przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014,

7.  przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014,

zajętych u pozwanego dłużnika (...) Spółka z o.o. w R. przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie egzekucyjnej o sygn. KM 2/16, a ponadto o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu wskazał, iż przedmioty te są własnością powoda, jednak znalazły się one na terenie nieruchomości kopalni w I. z uwagi na zawartą w dniu 06 lipca 2015 roku między powodem a pozwanym (...) spółka z o.o. w R. umową dzierżawy. Powód wskazał, iż dowiedział się o zajęciu w dniu 8 sierpnia 2017 r., po tym jak ruchomości zostały usunięte z terenu kopalni.

Postanowieniem z dnia 1 września 2017 r. wydanym w sprawie I C 1898/17 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Maz. stwierdził swoją niewłaściwość i sprawę przekazał tut. Sądowi.

W odpowiedzi na pozew pozwany C. Sp, z o.o. (...) z siedzibą w Ł., reprezentowany przez pełnomocnika, wniósł o oddalenie powództwa oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej spółki kosztów procesu według przedstawionego spisu kosztów, a w przypadku nieprzedłożenia – według norm przepianych. W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż powód naruszył miesięczny termin wynikający z art. 841 § 3 kpc, gdyż został zawiadomiony o zajęciu przedmiotów w dniu 8 czerwca 2016 r.

Pozwany (...) sp. z o.o. z siedzibą w R. uznał powództwo.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód jest właścicielem rzeczy w postaci przesiewacza (...) 831, nr fab. 97, rok prod. 2007, przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007, przesiewacza (...) 622, nr fab. 3, rok prod. 2007, kosza przesypowego produkcji R. M., przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb, przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014 oraz przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014.

/dowód: faktury k.36-40/

Rzeczy te znajdowały się na terenie kopalni w I. z uwagi na zawartą między powodem a pozwanym (...) spółka z o.o. w R. umową dzierżawy z dnia 25 lutego 2014 r.

/dowód: umowa dzierżawy k.32-34, zeznania świadka M. W.: 01:04:06-01:06:04, płyta k.148/

Pozwany (...) spółka z o.o. w R. jest dłużnikiem pozwanego (...) Sp. z o.o. (...) z siedzibą w Ł.. Z wniosku pozwanego C. Sp, z o.o. (...) z siedzibą w Ł. toczy się przeciwko pozwanemu (...) spółka z o.o. w R. postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim M. R. pod sygnaturą Km 2/16.

/bezsporne/

Komornik M. R. w ramach postępowania egzekucyjnego Km 2/16 dokonał zajęcia: w dniu 14 kwietnia 2016 r. - przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007, przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014 i przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014, w dniu 5 maja 2016 r. – kosza przesypowego produkcji R. M., natomiast w dniu 18 maja 2016 r. - przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb.

Komornik wysłał zawiadomienie o zajęciu z dnia 14 kwietnia 2016 r. na adres działalności gospodarczej powoda, które zostało podjęte w dniu 28 kwietnia 2016 r. W dniu 8 czerwca 2016 r. powód uczestniczył w czynności wskazania swoich przedmiotów zajętych w dniu 14 kwietnia 2016 r., 5 maja 2016 r. i 18 maja 2016 r.

/dowód: akta komornicze Km 2/16: protokoły zajęcia ruchomości k.32-33, k.83, k.118, zawiadomienie powoda z dnia 26 kwietnia 2016 r. wraz z potwierdzeniem odbioru k.54-55v, protokół z dnia 8 czerwca 2016 r. wraz z fakturami k.138-138v, k.140-143, zeznania świadka M. R. 00:06:53-00:26:25, płyta k.148/

Pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. pełnomocnik powoda B. J., wskazując na uzyskaną informację w dniu 8 czerwca 2016 r., poinformowała pozwanego C. Sp, z o.o. (...) z siedzibą w Ł. o zajęciu przez komornika sądowego M. R. ruchomości stanowiących własność powoda, wnosząc o wyłączenie i zwolnienie spod egzekucji następujących przedmiotów: przesiewacza wibracyjnego, przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014, przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014, zbiornika z uchylnym sitem (kosza przesypowego produkcji R. M., rok produkcji 2014) oraz przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb.

/dowód: pismo wraz z pełnomocnictwem k.72-73/

Przedmioty w postaci przesiewacza (...) 831, nr fab. 97, rok prod. 2007, przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007, przesiewacza (...) 622, nr fab. 3, rok prod. 2007, kosza przesypowego produkcji R. M., przenośnika taśmowego, wozidła technologicznego niełaz, model (...), koparki (...) 320 BL nr (...) oraz zbiornika na paliwo zostały zajęte w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim A. D. w sprawie o sygn. akt Km 1429/15. Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2016 r. postępowanie egzekucyjne z tych nieruchomości zostało umorzone. W toku postępowania postanowieniem z dnia 29 lipca 2016 r. wydanym przez Sąd Rejonowym w Tomaszowie Maz. w sprawie I Co 1495/14 został ustanowiony zarządcą zajętego kompleksu nieruchomości stanowiącego teren kopalni chalcedonitu w I..

/dowód: postanowienie o umorzeniu k.41, postanowienie o ustanowienie zarządcy k.117/

Ruchomości powoda były opieczętowane pieczęcią ze znakiem zajęcia.

/dowód: zeznania świadka M. R. 00:15:49-00:19:46, płyta k.148/

W dniu 12 lipca 2017 r. komornik dokonał sprawdzenia ruchomości objętych zajęciem w obecności M. C. – przedstawiciela wierzyciela, W. S. – dozorcy ruchomości i K. K., którzy następnie wyrazili zgodę na zmianę miejsca przechowywania zajętych ruchomości.

/dowód: akta komornicze Km 2/16: protokoły z 12 lipca 2017 r. 205-207, zeznania świadka W. S.: 00:44:52-00:46:35, płyta k.148, zeznania świadka K. K.: 00:32:38-00:35:17, płyta k.148/

Ruchomości powoda zostały zabrane z terenu kopalni w dniu 12 lipca 2017 r. na skutek postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki, która była właścicielem gruntu, na którym znajdowała się kopalnia.

/dowód: zeznania świadka M. R.: 00:15:49-00:19:46, płyta k.148/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo jest bezzasadne.

Zgodnie z art. 841 § 1 kpc osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

Podstawą powództwa z art. 841 kpc jest naruszenie praw osoby trzeciej w następstwie skierowania egzekucji do określonego przedmiotu lub prawa. Celem powództwa z art. 841 jest więc ochrona praw podmiotowych osoby trzeciej, naruszonych w następstwie skierowania egzekucji. W rezultacie chodzi o naruszenie prawa materialnego, zwłaszcza prawa własności, mimo prawidłowego, zgodnego z przepisami procesowymi działania organu egzekucyjnego.

Zwolnienie zajętego przedmiotu od egzekucji sprowadza się do ustanowienia przez sąd zakazu prowadzenia konkretnej egzekucji do przedmiotu, którego wyłączenie uzyskał powód, oraz uchylenia skutków procesowych zajęcia

Jednakże stosownie do § 3 powyższego przepisu powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Powództwo ekscydencyjne osoba trzecia powinna wytoczyć w ciągu miesiąca od dnia, w którym dowiedziała się o naruszeniu jej praw. Przy czym rozpoczęcie biegu terminu z art. 841 § 3 kpc nie jest uzależnione od udzielenia stosownego pouczenia (wyr. SA w Katowicach z 12.3.2015 r., I ACA 921/14, L.). Termin ten ma charakter materialnoprawny i nie podlega przywróceniu. W przypadku niedochowania miesięcznego terminu do wytoczenia powództwa, jak też zakończenia postępowania egzekucyjnego, osobie trzeciej pozostanie jedynie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż powód dowiedział się o zajęciu przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007, przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014 oraz przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014 w dniu 28 kwietnia 2016 r. na podstawie zawiadomienia wysłanego na adres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (którym też posługuje się sam powód m.in. w umowie dzierżawy, przy wystawianiu na jego rzecz faktur czy w piśmie do syndyka z dnia 10 lipca 2017 r.), zaś o zajęciu z dnia 5 i 18 maja 2018 r. kosza przesypowego produkcji R. M. i przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb poprzez osobiste uczestnictwo w dniu 8 czerwca 2016 r. w czynnościach polegających m.in. na wskazaniu przedmiotów stanowiących jego własność. Podczas tych czynności powód również ponownie uzyskał informację o zajęciu, jakie miało miejsce w 14 kwietnia 2016 r.

Powód w toku postępowania nie podważył skuteczności doręczenia pisemnego zawiadomienia o zajęciu ruchomości, jak również nie podważył dokumentu z dnia 8 czerwca 2016 r. stwierdzającego jego obecność przy czynności wskazania majątku. Co więcej, powód wystąpił pismem z dnia 24 czerwca 2016 r. do wierzyciela o zwolnienie spod egzekucji zajętych przez komornika w sprawie Km 2/16 przedmiotów, powołując się na uzyskaną informację w dniu 8 czerwca 2016 r. (tego też dnia powód udzielił pełnomocnictwa do reprezentowania go w sprawie egzekucyjnej z wniosku pozwanego wierzyciela – k.73).

Nie sposób zatem uznać inaczej, niż że powód najpóźniej w dniu 8 czerwca 2016 r. posiadał on wiedzę o wszystkich przeprowadzonych zajęciach, tj. z dnia 14 kwietnia, 5 maja i 18 maja 2016 r.

W konsekwencji przyjęcia, iż powód powziął wiedzę o zajęciu powyższych przedmiotów jeszcze w 2016 r., zaś powództwo zostało wniesione dopiero w dniu 11 sierpnia 2017 r. Sąd odstąpił od badania kolejnych czynności powoda oraz pozwanych, w tym również związanych z czynnościami kolejnego wskazania majątku powoda z dnia 12 lipca 2017 r., jako niemające znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

W związku z powyższym żądanie co do zwolnienia przedmiotów w postaci przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007, kosza przesypowego produkcji R. M., przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb, przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014 i przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014 uznać należało za bezzasadne wobec uchybienia miesięcznego terminu. Wezwanie wierzyciela do zwolnienia spod egzekucji nie ma natomiast wpływu na bieg terminu do wniesienia powództwa z art. 841 § 3 kpc.

Natomiast z ustalonego stanu faktycznego wynika, iż przedmioty w postaci przesiewacza (...) 831, nr fab. 97, rok prod. 2007 oraz przesiewacza (...) 622, nr fab. 3, rok prod. 2007 w ogóle nie zostały zajęte przez komornika w sprawie Km 2/16. Jednocześnie powód nie wykazał, by zostały one zajęte przez komornika w toku innego postępowania egzekucyjnego, które do chwili obecnej nie zostało zakończone.

Dlatego też w tym zakresie żądanie pozwu uznać należało również za nieudowodnione.

Pozwany (...) Spółka z o.o. w R., będący dłużnikiem, uznał powództwo w całości. W ocenie Sądu uznanie to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, jak również zmierza do obejścia prawa (art. 213 § 2 kpc). Wskazać należy, iż uznanie to dotyczy roszczenia, które w zakresie przedmiotów przesiewacza (...) 831, nr fab. 96, rok prod. 2007, kosza przesypowego produkcji R. M., przenośnika taśmowego szary o długości ok. 18 mb, przenośnika typ B: 1350, nr fabryczny 80, rok produkcji 2014, i przenośnika nr fabryczny 79, rok produkcji 2014 w ogóle nie przysługuje powodowi z uwagi na przekroczenie ustawowego terminu, zaś w zakresie przesiewacza (...) 831, nr fab. 97, rok prod. 2007 i przesiewacza (...) 622, nr fab. 3, rok prod. 2007 nie zostało udowodnione już na etapie najważniejszej przesłanki tj. istnienia zajęcia.

Mając powyższe na uwadze Sąd oddalił powództwo w całości.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 102 kpc, mając na uwadze trudną sytuację majątkową i zdrowotną powoda.