Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VIII Ga 442/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 7 września 2018 r.

Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Patrycja Baranowska

Sędziowie: SO Anna Budzyńska

SR del. Monika Rzepiejewska (spr.)

Protokolant: stażysta Sylwia Kołodziejczak

po rozpoznaniu w dniu 7 września 2018 r. w Szczecinie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej we W.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie z dnia 17 maja 2018 r. sygn. akt XI GC 351/17

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 900 zł (dziewięćset złotych) tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Anna Budzyńska SSO Patrycja Baranowska SSR del. Monika Rzepiejewska