Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 20/18

POSTANOWIENIE

Dnia 23 kwietnia 2018 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia SA w SO Arkadiusz Lisiecki

Sędziowie: SA w SO Stanisław Łęgosz (spr.), SA w SO Grzegorz Ślęzak

po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...)

z udziałem G. P., E. P.

o wpis hipoteki przymusowej w dziale IV Księgi wieczystej numer (...)

na skutek apelacji wnioskodawcy

od postanowienia Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie sygn. akt VI Dz.Kw. PT1P/00010429/17

postanawia: oddalić apelację.

Sygn. akt II Ca 20/18

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił wniosek (...) o wpisanie w dziale IV księgi wieczystej numer (...) urządzonej dla nieruchomości stanowiącej ustawową współwłasność małżeńską G. P. i E. P. hipoteki przymusowej w kwocie 3.495,00 złotych. Oddalenie wniosku było konsekwencją niedoręczenia E. P. decyzji w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za lata 2015 – 2017r. stanowiącej podstawę żądania wpisu hipoteki, która to decyzja została wydana w stosunku do G. P. oraz E. P., a została doręczona jedynie G. P..

Od powyższego postanowienia apelację złożył wnioskodawca. Zarzucił w niej naruszenie przepisu art. 35 § 2 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 201 z późniejszymi zmianami) przez uznanie, że decyzja w sprawie podatku pobieranego w formie łącznego zobowiązania podatkowego nie została właściwie doręczona, pomimo iż decyzja została prawidłowo doręczona G. P..

Występując z tymi zarzutami skarżący wnosił o nakazanie Sądowi Rejonowemu wpisanie hipoteki przymusowej na rzecz (...) w kwocie 3.495,00 złotych ewentualnie uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Apelacja nie jest zasadna.

Sąd Rejonowy prawidłowo ustalił stan faktyczny i uznał, że wobec niezałączenia do wniosku o ustanowienie hipoteki przymusowej dowodu doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego uczestniczce E. P., wniosek podlegał oddaleniu.

Nie ma racji skarżący zarzucając naruszenie przepisu art.35 §2 pkt 1 litera a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. Sąd I instancji nie uznał bowiem, wbrew przeciwnemu zapatrywaniu apelującego, że decyzja w sprawie podatku nie została właściwie doręczona. Nie ulega wątpliwości, że decyzje w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego zostały doręczone G. P., o czym świadczą załączone do wniosku potwierdzenia odbioru. Doręczenie tych decyzji skutkowało powstaniem solidarnego obowiązku podatkowego w stosunku do obojga współwłaścicieli przedmiotów opodatkowania, tj. wobec G. P. i E. P..

Jednakże samo stwierdzenie powstania solidarnego zobowiązania podatkowego nie jest wystarczające dla ustanowienia hipoteki przymusowej określonej w art.34 w/w ustawy Ordynacja podatkowa, jak trafnie podkreślił sąd I instancji.

Warunki powstania hipoteki przymusowej określa art. 35 Ordynacji podatkowej, który w szczególności w §2 pkt 1 tego przepisu stanowi, że podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest doręczona decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Aktualnie w orzecznictwie przyjmuje się, że decyzja ustalająca wysokość zobowiązania może być podstawą wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego dłużnika i jego małżonka tylko wtedy, gdy została doręczona obojgu małżonkom (por. uchwala składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego z 10.10.2014 r. III CZP 28/14. postanowienia Sądu Najwyższego, z 19.05.2016 r. IV CSK 544/15, z 16.09.2016 r. IV CSK 781/15). Jakkolwiek w/w orzeczenia dotyczą kwestii ustanowienia hipoteki przymusowej na podstawie decyzji dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne, to argumentację Sądu Najwyższego należy odnieść również do zobowiązań podatkowych.

Podkreślić należy, że przepis art. 35 §2 Ordynacji podatkowej jednoznacznie stanowi, że podstawą wpisu hipoteki przymusowej jest tylko doręczona decyzja, nie przewiduje zaś ustanowienia hipoteki na podstawie niedoręczonej decyzji. Przepis ten nie określa podmiotu, któremu należy doręczyć decyzję, a wymaga jedynie, aby postawą wpisania hipoteki przymusowej była decyzja doręczona.

Stosownie do art. 145 § 1 k.p.c. ustawy Ordynacja podatkowa pisma doręcza się stronie, a stroną w postępowaniu podatkowym jest - zgodnie z art. 133 §1 k.p.c. - podatnik, którym jest, jak wynika z przepisu art. 7 §l w/w ustawy, m.in. osoba fizyczna, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Nie ulega wątpliwości, że E. P. jako współwłaścicielka nieruchomości podlegających opodatkowaniu podatkami rolnym, leśnym i od nieruchomości, jest podatnikiem w rozumieniu art. 7 §l ustawy Ordynacja podatkowa, gdyż wynika to wprost z ustaw regulujących kwestie podatku rolnego - art. 3 pkt 1 ustawy o podatku rolnym z 15.11.1984 r. (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1892), podatku leśnego - art.2 ust. l pkt 1 ustawy z 30.10.2002 r. (t.j. - Dz.U. z 2017 r.. poz. 1821) oraz podatku od nieruchomości - art. 3 ust. l pkt 1 ustawy z 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. - DZ.U. z 2017 r. poz. 1785).

Sam organ administracyjny uznał, że E. P. jest podatnikiem w zakresie określonym w załączonych do wniosku wnioskodawcy decyzjach w sprawie ustalenia wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2015 (k. 160). na rok 2016 (k. 162) i na rok 2017 (k. 164). wskazując ją imiennie w tych decyzjach.

W tej sytuacji oraz mając na względzie okoliczność, że nieruchomości objęte księgą wieczystą (...) stanowią współwłasność G. i E. P., uznać należało, że ustanowienie hipoteki przymusowej na tych nieruchomościach jest dopuszczalne jedynie w sytuacji spełnienia określonego w art. 35 §l pkt 1 Ordynacji podatkowej warunku doręczenia decyzji i to obu współwłaścicielom nieruchomości, gdyż ustanowienie hipoteki przymusowej jest obciążeniem i istotną ingerencją w sferę interesów majątkowych wszystkich współwłaścicieli tej nieruchomości. Ponadto nie ma możliwości ustanowienia hipoteki przymusowej na podstawie niedoręczonej decyzji, a z taką sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, gdyż wnioskodawca nie wykazał, że decyzje załączone do wniosku zostały doręczone E. P..

Powyższe skutkowało prawidłowym oddaleniem wniosku przez sąd I instancji, a wywody apelacji nie zdołały podważyć zasadności zaskarżonego postanowienia.

Z tych przyczyn i na podstawie art.385 k.p.c. Sąd Okręgowy oddalił apelację.