Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX P 487/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 października 2018 r.

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: SSR Radosław Ochał

Protokolant: Monika Michałek

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 października 2018 r. w S.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w P.

przeciwko W. D.

o ustalenie

I. Oddala powództwo.

II. Zasądza od powódki na rzecz pozwanego kwotę 5.400 (pięć tysięcy czterysta) złotych tytułem kosztów procesu.