Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt I C 21/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 października 2018 roku

Sąd Rejonowy w Łęczycy I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: S.S.R. Wojciech Wysoczyński

Protokolant: staż. Olga Paciorek

po rozpoznaniu w dniu 16 października 2018 roku, w Ł., na rozprawie,

z powództwa (...) Sp. z o. o. z siedzibą w W.

przeciwko M. M.

o zapłatę

oddala powództwo.

Sygnatura akt I C 21/16

UZASADNIENIE

W dniu 5 sierpnia 2018 roku, powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. wniósł do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie pozew przeciwko M. M. o zapłatę kwoty 2.380,98 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz o zwrot kosztów procesu. Powód wskazał, że wierzytelność dochodzona przez powoda wynika z umowy pożyczki odnawialnej nr. (...) zawartej przez powoda z pozwaną w dniu 7 lutego 2014 roku w formie elektronicznej przez stronę (...) (pozew k.3-5).

W dniu 26 października 2018 roku, Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty oraz przekazał sprawę według właściwości ogólnej pozwanej, to jest do Sądu Rejonowego w Łęczycy (postanowienie k.5v).

Na skutek przekazania sprawy według właściwości powód uzupełnił braki formalne pozwu poprzez złożenie pozwu i jego odpisu oraz dowodu udzielenia pełnomocnictwa, oraz wniósł o zwrot kosztów procesu według norm przepisanych ( odpis pozwu k. 12-51).

W odpowiedzi na pozew pozwana wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że nigdy nie zaciągała kredytu drogą internetową. Kwestionowała dane wskazane w umowie pożyczki oraz poinformowała, że złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. na jej szkodę ( odpowiedź na pozew k. 56).

Po rozpoczęciu rozprawy, strona powodowa cofnęła pozew w całości, bez zrzeczenia się roszczenia i wniosła o umorzenie postępowania ( pismo k. 66 ).

Pozwana nie wyraziła zgody na cofniecie pozwu ( pismo k. 71).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwana M. M. zamieszkuje w Ł. ul. (...). Pozwana nigdy nie zamieszkiwała pod adresem: Ł., ul. (...). Pozwana nie posiadała i nie posiada numeru dowodu osobistego (...). Pozwana M. M. nie zaciągała pożyczki w formie elektronicznej przez stronę (...) (bezsporne).

Prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 17 lipca 2018 roku, w sprawie II K 65/17, G. B. została uznaną za winną popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 7 lutego 2014 roku, w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.500 złotych poprzez wprowadzenie w błąd wskazanego pokrzywdzonego co do danych personalno-osobowych rzeczywistego pożyczkobiorcy posługując się danymi osobowymi M. M. i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy pożyczko odnawialnej o nr. (...), przy czym w czasie popełnienia czynu zdolność rozpoznawania jego znaczenia i kierowania swoim postępowaniem miała w znaczonym stopniu ograniczoną tj. o czynu z art. 286 § 1 k.k. w związku z art. 31 § 2 k.k. w związku z art. 91 § 2 k.k. i za to wymierzono G. B. karę 2 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. W punkcie 4 wyroku orzeczono wobec oskarżonej obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. kwoty 3.200 złotych ( odpis wyroku k. 87 ).

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na treści złożonych dokumentów, których prawdziwość nie została przez strony zakwestionowana.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo jest bezzasadne.

W uzasadnieniu żądania powód wskazał, że wierzytelność dochodzona przez powoda wynika z umowy pożyczki odnawialnej nr. (...) zawartej przez powoda z pozwaną w dniu 7 lutego 2014 roku w formie elektronicznej przez stronę (...)

Jak ustalono, prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 17 lipca 2018 roku, w sprawie II K 65/17, G. B. została uznaną za winną popełnienie przestępstwa polegającego na tym, że w dniu 7 lutego 2014 roku, w Ł., woj. (...), w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła firmę (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 1.500 złotych poprzez wprowadzenie w błąd wskazanego pokrzywdzonego co do danych personalno-osobowych rzeczywistego pożyczkobiorcy posługując się danymi osobowymi M. M. i zamiaru wywiązania się z zawartej umowy pożyczko odnawialnej o nr. (...).

Zgodnie z treścią art. 11 k.p.c. ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

Uwzględniając powyższe, żądanie powoda skierowane wobec pozwanej M. M. pozbawione jest podstaw faktycznych i prawnych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 471 k.c. w związku z art. 11 k.p.c. orzeczono jak w sentencji.

Powód przegrał proces w całości uiszczając uprzednio opłatę od pozwu. Pozwana nie wykazała, że poniosła jakiekolwiek koszty procesu. Z tego względu, że koszty zostały już opłacone przez stronę, która przegrała proces, zaś pozwana nie wykazała, że poniosła koszty procesu, nie istniała potrzeba orzekania w wyroku o kosztach przedmiotowego postępowania.