Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II. Ka. 215/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 października 2018 r.

Sąd Okręgowy w Suwałkach w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący:

SSO Ryszard Filipow (spr.)

Sędziowie:

SSO Tomasz Uściłko

SSR del. Tomasz Szeligowski

Protokolant:

stażysta Katarzyna Cieślukowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Okręgowej Adama Szczytko

po rozpoznaniu w dniu 11 października 2018r.

sprawy M. S.

oskarżonego z art.177§2 kk w zb. z art.178a§1 kk w zw. z art.178§1 kk w zw. z art.11§2 kk

na skutek apelacji, wniesionej przez Prokuratora Rejonowego Szczecin –Niebuszewo w Szczecinie

od wyroku Sądu Rejonowego w Ełku

z dnia 07/05/2018 r. sygn. akt II. K. 261/18

Zaskarżony wyrok uchyla i sprawę przekazuje do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ełku.

SSR del. Tomasz Szeligowski SSO Tomasz Uściłko SSO Ryszard Filipow